Бондар Олена Анатоліївна

Бондар Олена Анатоліївна

Бондар Олена Анатоліївна – професор кафедри управління проектами, кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії будівнитцва України – керівник відділення науково-педагогічних кадрів для будівельної галузі; дійсний член Академії Вищої освіти України; Стипендіат премії Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених (2014-2015рр); Лауреат премії ім. Буднікова Академії будівництва України (2014р).

Відзначена: Внесена до «Книги Пошани» КНУБА (2003р.); Подякою Міністерства Освіти у науки України (2015р.); Подякою Міського голови м. Київ (2016р.); Медаллю Будівельної палати України «Золота кельма» (2020р.); 2015-2019рр – експерт методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом «Менеджмент»; З 2008 року – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 КНУБА; З 2013 року – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д26.056.03 КНУБА.

https://orcid.org/0000-0002-5382-2548
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sp7de9IAAAAJ&hl=uk
Scopus: 57215910922
Bondar.OA@kbuba.edu.ua
тел.: (044) 244-96-90; (044)245-48-57; внутр: 6-90
кім:. 139 (Головний корпус), 118 ( Корпус на вул. Освіти, 4)

ОСВІТА
У 2003р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту в галузі будівництва. В цьому ж році вступила до очної аспірантури на кафедру архітектурних конструкцій КНУБА.
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних.
В 2008 році підтвердила міжнародний рівень наукової діяльності отримавши диплом доктора філософії.
В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних.
В 2017 році здобула другу вищу освіту у Вищу школу менеджменту в Легніці (Польщу) за спеціальністю «Господарське право» та здобула кваліфікацію магістра права – диплом європейського зразка.
В 2019 році закінчила ВНЗ «Міжрегіональну Академію управління персоналом» за спеціальністю «Антикорупційне право» та здобула кваліфікацію магістра права.
В 2017 році стала учасником програми Міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців на базі MCR Sp. z.o.o. (Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія)
Підтвердила рівень володіння англійською мовою на рівні В2 в 2018р.
В 2019 році стала учасником програми Міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців за напрямом «Економіка та управління підприємствами» та пройшла науково-практичний і методико педагогічний курс на базі MCR Sp. z.o.o. (Польща) за участю Краковського університету та Врославського університету науки і технологій.
В 2019 році також пройшла європейське стажування за програмою академічної мобільності «Тенденції системи освіти в мінливому інформаційному суспільстві Європи» в країнах Європейського союзу: Словаччина (Братислава) – Австрія (Відень) – Угорщина (Будапешт) – Словаччина (м. Кошице). В Університетах: Університет Коменскі в Братиславі (Братислава); Віденський університет (Відень); Університет Етвоша Лорана (Будапешт); Університет ім. Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице).
В 2020 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Вінницького технічного університету за програмою курсу «Комп’ютерні системи та Автоматизація»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Загальний стаж роботи – 21 рік. Науково-педагогічний – 18 років. З 2006 – по теперішній час працюю в КНУБА на посадах асистента, доцента, професора кафедри менеджменту в будівництві КНУБА.
З 2019 році за наказом ректора є керівником Центру Моніторингу наукометричної діяльності КНУБА.
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних. Тему дисертації: «Геометричні моделі потокорозподілу ресурсів в складних соціотехнічних системах» за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка;
В 2008 році підтвердила міжнародний рівень наукової діяльності отримавши диплом доктора філософії.
В 2009 році отримала вчене знання доцента за кафедрою менеджменту в будівництві.
В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних. Тему дисертації:: «Методологічні основи формування галузевої теорії ефективного управління підприємством» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
В 2015 році отримала вчене знання професора за кафедрою менеджменту в будівництві.
Підготувала 1 доктора та 6 кандидатів економічних наук.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Основи менеджменту i маркетингу – (192 – будівництво і цивільна інженерія)
 2. Менеджмент – (076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
 3. Регіональна економіка (051 – Економіка)
 4. Спецкурс за темою наукового дослідження – (051 – Економіка)
 5. Керівництво атестаційних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Менеджмент та адміністрування», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА.
Автором опубліковано понад 120 наукових, науково-практичних, науково-методичних, методичних праць. З них 5 монографій, більше 100 наукових статей, 10 навчально-методичних праць та  понад 50 тез на Міжнародних, Загальнодержавних, Галузевих та Регіональних наукових та науково-практичних Конференціях.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

 1. Бондар, О. А. Інтерпретаційний схематизм управління економічними системами: Монографія / О. А. Бондар. – К. : Науковий світ, 2013. – 121 с.
 2. Алимов О.М., І.М. Лицур, В.В. Микитенко, Бондар О.А., Шкарлет С.М. та ін Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави Монографія. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014 – 520с.
 3. Bondar E., Stitsenko V., Shkuropat O., Sotnikov D. Variability of Methodical Use of System Models for Determining the Cost in Construction [Текст] / // Sustainable Development of Industrial Regions. – Trans Tech Publications Ltd Reinhardstrasse 18 • 8008 Zurich Switzerland, 2016. – № 22б – С. 62–67. (Міжнародні наукометричні бази: Inspec (IET), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Indexcopernicus journals Master List, WordCat (OCLC)
 4. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В. Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості. Економічний вісник Національного гірничого університету. Наук. Журнал. Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. № 3 (59). С. 155–163. (Збірник входить в НБД: Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib).
 5. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Методологія побудови послідовностей навчальних дисциплін конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 33, ч. 2. С. 56–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина)
 6. Куліков П.М., Бондар О.А., Журавська Н.Є Екологічне управління виробничими процесами в системах опалення при отриманні магнітної води безреагентним методом з метою екологізації //Міжнародний інженерно-технічний журнал (ОАЕ)// 2019, Scopus.С.152-201 Режим доступу: https://https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215910922
 7. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Принципи формування бюджетної політики   сучасних спеціалізованих освітніх систем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume7, N6a,2019., р.85-97
 8. Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. // Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 26-33. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172376. Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172376
 9. Бондар О. А., Ткаченко В.В., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / Ткаченко В.В., Бондар О. А., Климчук М. М., Поколенко В.О.,  Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 365 с. Режим доступ: http://repositary.knuba.edu.ua/
 10. Бондар О.А., Поплавський О.А., Павлов С.В., Поплавська А.А.. Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об’єктів зображень за геометричними ознаками / О.А. Поплавський, О.А. Бондар, С.В. Павлов, А.А. Поплавська // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Випуск 98. – Київ: КНУБА, 2020 р.. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prgeoig_2020_98_18 DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. с. 120-131
 11. Olena Bondar, Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Victor Anin , Fedir Pavlov. Structural Information Management of Production Systems in Construction / Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Olena Bondar, Victor Anin , Fedir Pavlov//nternational Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July – August 2020. ISSN 2278-3091. Режим доступу: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse87942020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/87942020

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Обґрунтування, розвиток та практичне впровадження науково-методологічних засад ефективного системного управління на базі вдосконалення інноваційного інструментарію галузевої теорії ефективного управління підприємством «геометрична економетрика», як генеруючого ядра міжнаукового синтезу вирішення завдань економіки та управління (мененджменту).

Сертифікати та підвищення кваліфікації

ПУБЛІКАЦІЇ:

2020 рік

1. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Сучасні трансформації інноваційного розвитку будівельного підприємства / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume9, N6a,2020., р.15-23
2. Бондар О. А., Ткаченко В.В., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / Ткаченко В.В., Бондар О. А., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 365 с. Режим доступ: http://repositary.knuba.edu.ua/
3. Бондар О.А., Поплавський О.А., Павлов С.В., Поплавська А.А.. Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об’єктів зображень за геометричними ознаками / О.А. Поплавський, О.А. Бондар, С.В. Павлов, А.А. Поплавська // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Випуск 98. – Київ: КНУБА, 2020 р.. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prgeoig_2020_98_18
DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. с. 120-131
4. Olena Bondar, Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Victor Anin , Fedir Pavlov. Structural Information Management of Production Systems in Construction / Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Olena Bondar, Victor Anin , Fedir Pavlov//nternational Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July – August 2020. ISSN 2278-3091. Режим доступу: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse87942020.pdf
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/87942020/Scopus
5. Бондар О., Петренко Г. Проблеми управління бюджетними освітніми системами / ХV Міжнародна конференція КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2020) 8-10 жовтня 2020р. // Он-лайн платформа: https://meet.google.com/jxf-xhbr-spo
6. Bondar O., Hrynevych D. Informational technology for the development software based on android / Тези першої Науково-практичної Конференції «Розподілені програмні системи і технології» 13-14 листопада 2020р. КНУБА// Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/7_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-.pdf
7. Участь в Вебінаре «Співпраця освіти і бізнесу. Он-лайн проект для викладачів». 5-9 липня 2020р Платформа: https:/// ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
8. Участь в Вебінаре «Співпраця освіти і бізнесу. Он-лайн проект для викладачів: організація навчальних лекцій та практичних занять в ZOOM, MT, GM. Методи групової роботи». 3-7 серпня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
9. Участь в Вебінаре «UGEN Challenge IT Online». 7-11 вересня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
10. Участь в Вебінаре «Освітній простір». 20-21 жовтня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
11. Участь в Вебінаре «Teach Me Online». 27-28 жовтня 2020р. Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
12. Участь в Вебінаре «Переваги та виклики дистанційної освіти. Інструменти спільно роботи online». 19 грудня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
13. Участь в Вебінаре «Постійне навчання як запорук успіху». 2 грудня 2020р Платформа: https://./ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
14. Участь в Вебінаре «Всеукраїнський он-лайн форму викладач 4:0. Ефективні підходи». 11 грудня 2020р Платформа: https:// /ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
15. Бондар О.А. Сучасні тенденції розвитку процесі децентралізації управління на рівні місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична Конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах розширення децентралізації та місцевого самоврядування»/ НТУ «Дніпровська політехніка», 22-23 грудня 2020р.

2019 рік

1. Куліков П.М., Бондар О.А., Журавська Н.Є Екологічне управління виробничими процесами в системах опалення при отриманні магнітної води безреагентним методом з метою екологізації //Міжнародний інженерно-технічний журнал (ОАЕ)// 2019, Scopus.С.152-201 Режим доступу: https://https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215910922
2. Бондар О.А., Комеліна О.В., Самойленко І.О., Плужник А.В. Бенчмаркинг енергоефективності як Багатоцільовий інструмент «розумної» Адаптації бізнесу до вимог сталого розвитку /Бондар О.А., Комеліна О.В., Самойленко І.О., Плужник А.В. // BUILDING INNOVATIONS – 2019. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції. International Journal of Engineering & Technology / 2019, Scopus.С.499-503 Режим доступу: https://nupp.edu.ua/event/building-innovations-2019.html
3. Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. // Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 26-33. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172376. Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172376
4. Бондар О.А., Поколенко В.О., Тесленко П.П., Якимчук І.М., Хоменко О.М. Інноваційний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту муніципальних проектів / Бондар О.А., Поколенко В.О., Тесленко П.П., Якимчук І.М., Хоменко О.М.// Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 77-85. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172413. Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172413
5. Бондар О.А., Климчук М.М., Клочко А.А. Теоретичні аспекти прогнозування розвитку енергокластеру з урахуванням сучасних інноваційно-інвестиційних трендів / М.М. Климчук, О.А. Бондар, А.А. Клочко/ / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. Вип. 15. Т. 1.С.27-35. Режим доступу: http://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4126
6. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Принципи формування бюджетної політики сучасних спеціалізованих освітніх систем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume7, N6a,2019., р.85-97

2018 рік

1. Бондар О. А., Сотніков Д. А. Системні критерії економічної привабливості будівельних проектів: від постановки задачі до прикладного інструментарію. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 36, ч. 2. С. 138-143).
2. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Методологія побудови послідовностей навчальних дисциплін конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 33, ч. 2. С. 56–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина)
3. Бондар О.А., Корчевний О.Ф. Економічні моделі фінансової стійкості будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 35, ч. 2. С. 60–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Бондар О. А., Микитась М. В. Типологічні та інструментальні аспекти процесу моделювання соціотехнічних систем енергокластерів // Прикл. геометрія та інж. Графіка. 2018. Вип. 95. С. 197–207.

2017 рік

1. Бондар, О.М. Капінос, О.Г. Шкуропат, В.Є. Кістіон Методика фінансового прогнозування на підприємстві / О.А. Бондар, О.М. Капінос, О.Г. Шкуропат, В.Є. Кістіон // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. Наук. Праць. – Вип. 35, Ч2. – К.: КНУБА, 2017. С. 193-201
2. Куліков П.М., Бондар О.А., Шкуропат О. Г. Оцінка ефективного потенціалу підприємства/ П. М. Куліков, О.А. Бондар, О. Г. Шкуропат, // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Вип. 4. – Дніпро : НГУ, 2017. – С. 154-161. (Збірник входить до науково метричної бази ResearBid (США), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
3. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Вплив нормативних і управлінських факторів на структуру конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 31, ч. 2. С. 76–87. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Google Scholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В. Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості. Економічний вісник Національного гірничого університету. Наук. Журнал. Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. № 3 (59). С. 155–163. (Збірник входить в НБД: Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib).
5. Бондар О.А., Кочедикова А. Є. Базові елементи формування організаційної моделі інноваційного підприємства в будівництві // Зб. наукових праць КНУБА. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 31 (2). С. 30–41. Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
6. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Системні принципи вирішення задач реструктуризації житлово-комунального господарства / В.Є. Кістіон // Тези IV міжнар. наук.-практ. конф. «Водокористуванн: технології, споруди, менеджмент». – К., 2017. – С. 16
7. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Інноваційні моделі реструктурування будівельних підприємств інфраструктурного типу / В. Є. Кістіон // Тези IІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2017». – К., 2017. – С. 10.
8. BondarO., Sotnikov D. Graund of control expediency function in bilding / D. Sotnikov // Program of reports «Energy efficiency and energy saving 2017». – Dnipro: DGU, 2017. С. 47–48.

2016 рік

1. Бондар О.А., Кочедикова А. Є. Організаційно-економічна модель інноваційної діяльності підприємства // Зб. наукових праць КНУБА. Управління розвитком складних систем. Київ, 2015. № 26 (2). С. 50–59. Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
2. Bondar E., Stitsenko V., Shkuropat O., Sotnikov D. Variability of Methodical Use of System Models for Determining the Cost in Construction [Текст] / // Sustainable Development of Industrial Regions. – Trans Tech Publications Ltd Reinhardstrasse 18 • 8008 Zurich • Switzerland, 2016. – № 22б – С. 62–67. (Міжнародні наукометричні бази: Inspec (IET), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Indexcopernicus journals Master List, WordCat (OCLC)
3. Бондар О. А., Стіценко В. І. Інноваційні моделі визначення вартості в будівництві / О. А. Бондар, Стіценко В. І. // Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. – Вип. 26, ч. 2. – К. : КНУБА, 2016. – С. 15–19. (Збірник входить до науково метричної бази Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Бондар О. А., Сотніков Д. А. Ефективність інвестиційних процесів при управлінні проектом в будівництві. Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2016. Вип. 27, ч. 2. С. 40-46 (ум. друк. арк. 4,7). (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
5. Бондарь Е.А., Корчевный А.Ф. Анализ экономической эффективности реализации программы стабильного развития предприятий в Украине. Budownictwo o zoptymalizowanym Potencjale energetycznym. Construction of optimized Energy potential. Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, № 1 (11), 2016. Р. 65–70.
6. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Алгоритм реструктурування будівельних підприємств інфраструктурного типу // Тези ІI міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2016». – К., 2016. – С. 7.
7. Бондар О.А., Стіценко В. І. Доцільність процесів диверсифікації на підприємстві та їх вплив на його прибутковість / Бондар О.А., В. І. Стіценко // Тези IІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2016». – К., 2016. – С. 6.
8. Бондар О.А., Кочедикова А.Є. Концептуальні засади інноваційного розвитку будівельної галузі // Одинадцяті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (м. Львів, 26 квітня 2016 р.). Львів: «Наукова спільнота», 2016. С. 13–16.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram