Викладацький склад кафедри управління проєктами

https://orcid.org/0000-0002-7815-8129

bushuiev.sd@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 6506632335

Web of Science Researcher ID: AAC-8938-2019

Google Scholar

Research Gate

Академік Української Академії Наук, академік Академії будівництва України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Сіднейського університету, засновник та президент Української асоціації Управління Проектами, член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації Управління Проектами, академік Нью-Йоркської академії наук, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, автор та співавтор більш ніж 200 наукових праць та книг.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-2000-4258

boiko.ieg@knuba.edu.ua

Google Scholar

У 2008 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм

Працює в університеті з 2010 року. Автор 39 науково-методичних праць.

Кандидат технічних наук з 2016 року зі спеціальності 05.13.22 – управління проєктами і програмами. Дисертацію захистила 2 березня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д  26.056.01 Київського університету будівництва і архітектури МОН України. Отримала диплом кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 року ДК № 036042.

Присуджено вчене звання доцента 26.11.2020 р., АД № 005633.

Призначена на посаду доцента кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України з 01.09.2016 р. Наказ № 1004/1 від 26.08.2016 року.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах становить 12 років, у тому числі у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України – 12 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури

01.07.2014 – 31.08.2016– прийнято на повну ставку посади асистента кафедри управління проєктами

01.09.2016 – по теперішній час – прийнято на повну ставку посади доцента кафедри управління проєктами.

Керує підготовкою атестаційних випускних робіт та курсових робіт для студентів які навчаються за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки» та 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління проєктами».

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

  • Конвергенція та розвиток знань з управління проєктами: методичні вказівки до виконання практичних робіт / О.В. Веренич, Є.Г. Бойко, М.М. Куценко. – Київ: КНУБА, 2020. – 32 с.
  • Управління сталим розвитком: методичні вказівки та завдання до проведення практичних та лабораторних занять / уклад.: Бойко Є.Г., Куценко М.М. – Київ: КНУБА, 2020. – 20 с.
  • Управління сталим розвитком: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання / уклад.: Бойко Є.Г., Куценко М.М. – Київ: КНУБА, 2020. – 12 с.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Розробка методів, моделей і стратегій розвитку інноваційної діяльності на підприємствах ядерної галузі України» (державний реєстраційний номер № 0114U004678).

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Ціннісно-орієнтоване управління в умовах дигіталізації суспільства» (державний реєстраційний номер № 0121U114473).

У 2020 році отримала сертифікат що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2. Сертифікат № KJ-A № 200275.

Має 39 публікацій, з них 3 навчально-методичні роботи і 36 наукових робіт, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях з яких 2 наукові роботи у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

Бугров Олександр Валентинович 

https://orcid.org/0000-0002-2325-1545 

bugrov.ov@knuba.edu.ua 

Scopus Author ID: 57196219156 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4325724 

 

 Працює на кафедрі управління проєктами КНУБА з 2010 року. 

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (зараз КНУБА) у 1979 році, диплом Д-І №318983. 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.24 – економіка, планування і організація управління будівництвом. Диплом кандидата наук ЭК №029791, ВАК, 24.01.1990. 

Доцент кафедри управління проєктами (атестат доцента 12ДЦ № 044823, 15 грудня 2015 р.). 

Має сертифікат з підвищення рівня володіння англійською мовою в контексті використання її як мови для викладання навчальних дисциплін (рівень B2). 

Працював у багатьох інвестиційних, інноваційних та міжнародних проєктах. Має багаторічний і ґрунтовний досвід практичної роботи, у тому числі в Українській Фінансовій Групі; SKET – Магдебург, Німеччина; FUIB – Першому Українському Міжнародному Банку; ЧНГ-ЕКОЙЛ; ТЕК “ЕНЕРГОСОЮЗ” тощо.  

Був у спільній команді з англійською фірмою Baker Wilkins & Smith щодо розробки рекомендацій для створення перших нормативних документів України з питань проведення тендерів у будівництві. 

Автор та співавтор біля 50 науково-методичних праць. Стаття Бугрова О. В. “Formalization of selection of contractorganizational project delivery strategy” фахівцями з Великої Британії визнана однією з 94-х найкращих серед 3572 наукових праць, що були розміщені в базах Scopus та Web of Science протягом 1995 – 2020 років у царині стратегій управління великими проєктами. Результати цього аналізу наукових статей було опубліковано в International Journal of Project Management (https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2023.102457). 

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

bushuiev.da@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57204956894

Google Scholar

Професор кафедри управління проєктами, доктор технічних наук. Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури в 2012р.. Керівник проєктів та програм. Працює в університеті з 2012 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років.

Кандидат технічних наук зі спеціальності управління проектами та програмами з 2015 р. ДК № 027499 від 28 квітня 2015р..

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2020 році за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, АД. № 005635 від 26 листопада 2020р.

Доктор технічних наук, 05.13.22 – управління проектами та програмами, 2020 р.(диплом ДД № 010158 від 24 вересня 2020 р.),

Наукова робота

Член вченої спеціалізованої ради Д35.874.01 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Є автором та співавтором розроблення багатьох науково-дослідницьких, конструкторських та інших робіт, що пов`язані з тематикою проактивного управління проєктами та програмами.

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2008 року

Напрями наукової діяльності

Розробка та впровадження систем управління проектами.

Розробка ефективної технології управління проектом на підприємствах

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0001-7298-4369

bushuieva.vb@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57200319493

Google Scholar

Доцент кафедри управління проєктами, кандидат технічних наук. Закінчила Національний авіаційний університет в 2012р. Керівник проєктів та програм. Працює в університеті з 2012 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років.

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2008 року

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-4969-7879

bushuieva.ns@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57201367823

Google Scholar

Професор, доктор технічних наук. Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут в 1993 році. Інженер-системотехнік. Працює в університеті з 2001 року. Автор 98 науково-методичних праць. Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 24 років.

Кандидат технічних наук зі спеціальності управління проектами та програмами з 2001 р.

Вчене звання доцента кафедри управління проектами присвоєно у 2005 році за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Доктор технічних наук, 05.13.22 – управління проектами та програмами, 2009 р.(диплом ДД № 007316 від 28.04.2009 р.),

Професор кафедри управління проектами, 2012 р. (атестат 12ПР № 008232 від 12.11.2012 р.)

Наукова робота

В рамках програми Еразмус +міжнародного проету Проєкт ERASMUS + “Cross-domain competences  for healthy and safe work in the 21st century” (реєстраційний номер 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) Термін упровадження 15.11.2020 – 14.11.2023 рр. Розробка та впровадження системи менеджменту якості та аудиту якості.

Членкиня вченої спеціалізованої ради Д26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Є авторкою та співавторкою розроблення багатьох науково-дослідницьких, конструкторських та інших робіт, що пов`язані з тематикою проактивного управління проєктами та програмами.

Є організаторкою Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2004 року.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Науково-методична робота

Опублікувала 98 науково-дослідних, конструкторських робіт та інших робіт, серед яких 3 підручники, 4 навчальних посібники, 3 монографії. Розробниця 10 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Розробка та впровадження систем управління якістю в проектах.

Розробка ефективної технології управління проектом на підприємствах

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0003-0972-6361

verenych.ov@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57189383746

Web of Science Researcher ID: I-9377-2018

Google Scholar

Research Gate

Професор, доктор технічних наук. Закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка в 1997 році. Математик, викладач математики та інформатики. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Працює в університеті з 2005 року. Під час навчання в аспірантурі була стипендіатом Національної Академії Наук для молодих учених та стипендіатом Президента України для молодих учених, отримала третю премію за проект у напрямку „ Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства ” на четвертому конкурсі науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих учених – місту Києву». Має декілька авторських свідоцтв про прав автора на твір. Керівник проектів та програм. Закінчила докторантуру в 2016 р. У 2019 році успішно захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» та отримала науковий ступінь доктора технічних наук.

Має сертифікат володіння іноземною мовою (на рівні С1.1) та сертифікати з підвищення рівня володіння іноземною мовою в контексті використання її як мови для викладання.

Постійно підвищує кваліфікацію в рамках міжнародних програм зі стажування та підвищення кваліфікації, а також в рамках програм підвищення кваліфікації, які організовує КНУБА. Безпосередньо, у 2018 – 2019 роках проходила наукове стажування у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв (Dortmund University of applied science and arts), м. Дортмунд, Німеччина.

Веренич О.В. є рецензентом наукових статей міжнародних науково-практичних конференцій.

Є керівником магістерських атестаційних робіт у КНУБА та у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв (Dortmund University of applied science and arts), м. Дортмунд, Німеччина (на добровільних засадах). Під її керівництвом 3 студенти успішно захистили магістерські роботи і отримали диплом про вищу освіту європейського зразка. Атестаційні магістерській роботи студентів КНУБА під її керівництво неодноразово відзначались як найкращі роботи за спеціальністю за результатами відкритих захистів робіт.

Має аспірантів. 1 аспірант з успіхом захистив наукову роботу та отримав науковий ступінь доктора філософії.

Веренич О.В. є рецензентом наукових робіт, що висуваються на отримання наукового ступеня доктора філософії, членкинею разових спеціалізованих вчених рад, офіційним опонентом наукових робіт, що висуваються на отримання ступеня кандидата наук.

Веренич О.В. є ученим секретарем кафедри.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Має досвід упровадження українських та міжнародних проєктів, які фінансуються за рахунок коштів замовника, Європейського Союзу, Німецької служби академічних обмінів, Світового банку реконструкції та розвитку, як проєктний менеджер.

Приймає активну участь у міжнародних конференціях як доповідач, рецензент та керівник секції.

Автор понад 100 наукових та методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 17 років.

Напрямки науково діяльності:

Дистанційне навчання (е-навчання/онлайн навчання), управління проєктами у різних сферах господарської діяльності, цифрові бізнес-екосистеми, розвиток компетенцій проєктних менеджерів, застосування математичних моделей та методів в управлінні проєктами.

Сумісна робота „Telematics-based curriculum for teachers training on telematic application in education” була представлена на всесвітній виставці CEBIT-2000.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-7414-7836

voitenko.os@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57213686942

Google Scholar

Research Gate

 Загальна інформація. Освіта

Розпочав свою трудову діяльність у 2002 році у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2000 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за напрямом підготовки Будівництво. Надалі, у 2002 році отримав диплом магістра зі спеціальності Проектний менеджмент та кваліфікацію керівник проектів та програм.

Навчаючись на п’ятому курсі за окремим дозволом ректора університету почав свою педагогічну діяльність. З 2002 року асистент кафедри проектного менеджменту. У 2004-2005 роках працював у проєкті модернізації Державної податкової адміністрації України, зокрема виконував роль адміністратора офісу управління проектами ДПА України. Був менеджером проекту впровадження інформаційних технологій у діяльність юридичної служби ДПА України на базі Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків ДПА України у м. Київ (2004-2005). Одночасно з науково-педагогічною діяльністю, у 2005-2013 роках працював заступником начальника відділу контрактної підготовки спеціалістів Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2012 доцент кафедри управління проектами. У 2015-2017 відповідальний секретар приймальної комісії університету. З листопада 2021 року і по теперішній час начальник навчального відділу університету.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Науково-методична робота

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію, автор понад 70 публікацій, у тому числі двох навчальних посібників, монографії; приймав участь у шести науково-дослідних роботах для Міністерства Фінансів України (2010-2012), 1 – для Міністерства освіти і науки України (2015).

Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Німеччина).

Войтенко О.С. є секретарем спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», готує двох здобувачів ступеня доктор філософії за вказаною спеціальністю.

У 2013 став лауреатом державної премії Верховної Ради України у галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічного розвитку для найталановитіших молодих вчених.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

Закінчила у 2010 році Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю управління проектами, кваліфікація – керівник проектів та програм. Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами і проектами, доцент по кафедрі управління проектами. У 2018 році захистила докторську дисертацію по темі «Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі». Автор 87 публікацій, з яких 6 методичних робіт, 2 авторських свідоцтва, 27 статей у фахових виданнях, 10 статей, які входять до наукометричних баз Scopus, 3 статті в іноземних наукових виданнях, а також 17 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях, 5 з яких проходили в країнах ЄС (Польща, Литва, Португалія, Німеччина, Франція).
З 2014 року Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

1. Стаж науково-педагогічної діяльності – 7 років.
2. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов: відповідає підпунктам 2, 3, 13-17.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0003-4434-326X

zaprivoda_aa@knuba.edu.ua

Google Scholar

Закінчила у 2009 році  Національний авіаційний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Управління проектами” та здобула кваліфікацію фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

У 2016 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України та здобула ступінь магістра за спеціальністю “Парламентаризм та парламентська діяльність”, кваліфікація магістра державного управління. 

Доктор філософії, спеціальність 073 “Менеджмент” з 2021 року  ДР №001382 від 30.04.2021 року.

Працює на кафедрі з 2021 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 2 роки.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Загальна інформація. Освіта

У 2017 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за напрямом підготовки Будівництво. Надалі, у 2019 році отримав диплом магістра зі спеціальності Компютерні науки та кваліфікацію керівник проектів та програм.

Навчаючись в аспірантурі, почав свою педагогічну діяльність. З 2023 року асистент кафедри управління проектами. У 2017-2018 роках працював у компанії Altis-Holding. В 2019 році працював адміністратором баз даних КНУБА. Потім в 2019 – 2023 займав посаду адміністратора баз даних в компанії Archimatika, де займався автоматизацією бізнес процесів, та практичною реалізацією своєї дисертаційної роботи.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-4499-0021

kutsenko.mm@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57213689997

Google Scholar

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури в 2009 році за спеціальністю Управління проектами. Диплом з відзнакою за кваліфікацією – Керівник проектів та програм.

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.22 – «Управління проектами та програмами», тема дисертації: «Ціннісно-орієнтоване управління інноваційними програмами розвитку організацій при переході до економіки знань». Рішення Атестаційної колегії України від 12 травня 2016 року, диплом ДК № 036045.

Підвищення кваліфікації:

– Сертифікат з підвищення кваліфікації у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв. 35- годинний курс «Академічна майстерність викладання», 19-23.11.2018 р. Дортмунд, Німеччина

– Сертифікат Nr KJ-A Nr 19/07/87 підтвердження рівня володіння англійською мовою  В2. Issue date – 05-07-2019 Poland

– Участь у літній школі PhD Summer School – “PhDs go digital” – upskilling for your future teaching portfolio, Dortmund, Germany 28th of June – 2nd of July 2021 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts as part of the Dortmund International Summer School 2021, Дортмунд, Німеччина

– Участь у Зимовій школі Дортмунд,12, 2021, Сертифікат Training week for teachers 15-19/11/2021 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Дортмунд, Німеччина

– Сертифікат підвищення кваліфікації КНУБА СП №02070909/0045-21 (180 годин), грудень 2021 р.

–  Сертифікат PhD Summer School 28.06.2022-02.07.2022 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Дортмунд, Німеччина

Автор понад 54 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності в КНУБА – з 2013 року.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-9194-0852

oberemok.ii@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57215859571

Google Scholar

Research Gate

Закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут в 1998 році. За спеціальністю інформаційні системи і мережі. Працює в університеті з 2008 року. У 2004-2005 роках працював заступником голови Київської обласної податкової адміністрації. З 2005 по 2008 працював в різних компанія по посаді керівника проектів. Закінчив докторантуру у 2019 році. Автор понад 46 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Загальна інформація. Освіта

Оберемок Іван Іванович (нар. 1976 р.) доцент, кандидат технічних наук. Закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут в 1998 році. За спеціальністю інформаційні системи і мережі. Працює в університеті з 2008 року. У 2004-2005 роках працював заступником голови Київської обласної податкової адміністрації. З 2005 по 2008 працював в різних компанія по посаді керівника проектів. Закінчив докторантуру у 2019 році. Автор понад 46 науково-методичних праць.

Науково-методична робота

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію, автор понад 46 публікацій, у тому числі один навчальний посібник. Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Німеччина).

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Закінчила у 2017 році Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю управління проектами, кваліфікація – керівник проектів та програм.

Сертифікати та підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

https://orcid.org/0000-0003-3429-1486

sharovara.om@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57215366927

Web of Science Researcher ID: C-8361-2019

Google Scholar

Research Gate

У 2001 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм

Працює в університеті з 2001 року. Автор 28 науково-методичних праць.

Кандидат технічних наук з 2021 року зі спеціальності 05.13.22 – управління проєктами і програмами. Дисертацію захистила 28 січня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д  26.056.01 Київського університету будівництва і архітектури МОН України. Отримала диплом кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 квітня 2021 року ДК № 059860.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах становить 19 років, у тому числі у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України – 19 років.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Конвергенція знань в управлінні проектами».

Основні сертифікати:

  • 2007-2020 – International Project Excellence Award Assessor
  • 2009 – Certificate of P2M Competency Honor PMC.0004.01.UA (Intermediate level of P2M competency)
  • 2008 – UPMA Trainer
  • 2006 – IPMA Level C  №UPMA.C.01.00226

2001 – IPMA Level D  №UPMA.D.01.00108

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

iakovenko.vb@knuba.edu.ua

Google Scholar

Професор, доктор технічних наук. Закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет за спеціальністю динаміка і міцність машин. Працює в університеті з 1975 року. Автор 215 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 40 років.

Наукова робота

Член вченої спеціалізованої ради Д26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Член експертної ради  МОН України з машинознавства і матеріалознавства

Науково-методична робота

Опублікував понад 215 праць, зокрема 5 навчальних посібників і 6 монографій.

Напрями наукової діяльності

Моделювання динамічних систем

Дослідження когнітивних і інноваційних технологій

Стратегічні методи управління

Досягнення у професійній діяльності

naidon.am@knuba.edu.ua

Завідувачка лабораторії дистанційного навчання кафедри управління проектами.

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1983 р. Інженер-системотехнік.

Працює в університеті з 2005 року.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram