Викладацький склад кафедри управління проєктами

https://orcid.org/0000-0002-7815-8129

bushuiev.sd@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 6506632335

Web of Science Researcher ID: AAC-8938-2019

Google Scholar

Research Gate

Академік Української Академії Наук, академік Академії будівництва України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Сіднейського університету, засновник та президент Української асоціації Управління Проектами, член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації Управління Проектами, академік Нью-Йоркської академії наук, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, автор та співавтор більш ніж 200 наукових праць та книг.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-2000-4258

boiko.ieg@knuba.edu.ua

Google Scholar

У 2008 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм

Працює в університеті з 2010 року. Автор 39 науково-методичних праць.

Кандидат технічних наук з 2016 року зі спеціальності 05.13.22 – управління проєктами і програмами. Дисертацію захистила 2 березня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д  26.056.01 Київського університету будівництва і архітектури МОН України. Отримала диплом кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 року ДК № 036042.

Присуджено вчене звання доцента 26.11.2020 р., АД № 005633.

Призначена на посаду доцента кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України з 01.09.2016 р. Наказ № 1004/1 від 26.08.2016 року.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах становить 12 років, у тому числі у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України – 12 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури

01.07.2014 – 31.08.2016– прийнято на повну ставку посади асистента кафедри управління проєктами

01.09.2016 – по теперішній час – прийнято на повну ставку посади доцента кафедри управління проєктами.

Керує підготовкою атестаційних випускних робіт та курсових робіт для студентів які навчаються за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки» та 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління проєктами».

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

 • Конвергенція та розвиток знань з управління проєктами: методичні вказівки до виконання практичних робіт / О.В. Веренич, Є.Г. Бойко, М.М. Куценко. – Київ: КНУБА, 2020. – 32 с.
 • Управління сталим розвитком: методичні вказівки та завдання до проведення практичних та лабораторних занять / уклад.: Бойко Є.Г., Куценко М.М. – Київ: КНУБА, 2020. – 20 с.
 • Управління сталим розвитком: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання / уклад.: Бойко Є.Г., Куценко М.М. – Київ: КНУБА, 2020. – 12 с.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Розробка методів, моделей і стратегій розвитку інноваційної діяльності на підприємствах ядерної галузі України» (державний реєстраційний номер № 0114U004678).

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Ціннісно-орієнтоване управління в умовах дигіталізації суспільства» (державний реєстраційний номер № 0121U114473).

У 2020 році отримала сертифікат що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2. Сертифікат № KJ-A № 200275.

Має 39 публікацій, з них 3 навчально-методичні роботи і 36 наукових робіт, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях з яких 2 наукові роботи у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

Професор кафедри управління проектами, кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії будівнитцва України – керівник відділення науково-педагогічних кадрів для будівельної галузі; дійсний член Академії Вищої освіти України; Стипендіат премії Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених (2014-2015рр); Лауреат премії ім. Буднікова Академії будівництва України (2014р).

Відзначена: Внесена до «Книги Пошани» КНУБА (2003р.); Подякою Міністерства Освіти у науки України (2015р.); Подякою Міського голови м. Київ (2016р.); Медаллю Будівельної палати України «Золота кельма» (2020р.); 2015-2019рр – експерт методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом «Менеджмент»; З 2008 року – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 КНУБА; З 2013 року – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д26.056.03 КНУБА.

https://orcid.org/0000-0002-5382-2548
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sp7de9IAAAAJ&hl=uk
Scopus: 57215910922
 Bondar.OA@kbuba.edu.ua
тел.: (044) 244-96-90; (044)245-48-57; внутр: 6-90
кім:. 139 (Головний корпус), 118 ( Корпус на вул. Освіти, 4)

ОСВІТА
У 2003р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту в галузі будівництва. В цьому ж році вступила до очної аспірантури на кафедру архітектурних конструкцій КНУБА.
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних.
В 2008 році підтвердила міжнародний рівень наукової діяльності отримавши диплом доктора філософії.
В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних.
В 2017 році здобула другу вищу освіту у Вищу школу менеджменту в Легніці (Польщу) за спеціальністю «Господарське право» та здобула кваліфікацію магістра права – диплом європейського зразка.
В 2019 році закінчила ВНЗ «Міжрегіональну Академію управління персоналом» за спеціальністю «Антикорупційне право» та здобула кваліфікацію магістра права.
В 2017 році стала учасником програми Міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців на базі MCR Sp. z.o.o. (Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія)
Підтвердила рівень володіння англійською мовою на рівні В2 в 2018р.
В 2019 році стала учасником програми Міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців за напрямом «Економіка та управління підприємствами» та пройшла науково-практичний і методико педагогічний курс на базі MCR Sp. z.o.o. (Польща) за участю Краковського університету та Врославського університету науки і технологій.
В 2019 році також пройшла європейське стажування за програмою академічної мобільності «Тенденції системи освіти в мінливому інформаційному суспільстві Європи» в країнах Європейського союзу: Словаччина (Братислава) – Австрія (Відень) – Угорщина (Будапешт) – Словаччина (м. Кошице). В Університетах: Університет Коменскі в Братиславі (Братислава); Віденський університет (Відень); Університет Етвоша Лорана (Будапешт); Університет ім. Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице).
В 2020 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Вінницького технічного університету за програмою курсу «Комп’ютерні системи та Автоматизація»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Загальний стаж роботи – 21 рік. Науково-педагогічний –  18 років. З 2006 – по теперішній час працюю в КНУБА на посадах асистента, доцента, професора кафедри менеджменту в будівництві КНУБА.
З 2019 році за наказом ректора є керівником Центру Моніторингу наукометричної діяльності КНУБА.
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних. Тему дисертації: «Геометричні моделі потокорозподілу ресурсів в складних соціотехнічних системах» за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка;
В 2008 році підтвердила міжнародний рівень наукової діяльності отримавши диплом доктора філософії.
В 2009 році отримала вчене знання доцента за кафедрою менеджменту в будівництві.
В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних. Тему дисертації:: «Методологічні основи формування галузевої теорії ефективного управління підприємством» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
В 2015 році отримала вчене знання професора за кафедрою менеджменту в будівництві.
Підготувала 1 доктора та 6 кандидатів економічних наук.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. Основи менеджменту i маркетингу – (192 – будівництво і цивільна інженерія)
 2. Менеджмент – (076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
 3. Регіональна економіка (051 – Економіка)
 4. Спецкурс за темою наукового дослідження – (051 – Економіка)
 5. Керівництво атестаційних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Менеджмент та адміністрування», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА.
Автором опубліковано понад 120 наукових, науково-практичних, науково-методичних, методичних праць. З них 5 монографій, більше 100 наукових статей, 10 навчально-методичних праць та  понад 50 тез на Міжнародних, Загальнодержавних, Галузевих та Регіональних наукових та науково-практичних Конференціях.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

 1. Бондар, О. А. Інтерпретаційний схематизм управління економічними системами: Монографія / О. А. Бондар. – К. : Науковий світ, 2013. – 121 с.
 2. Алимов О.М., І.М. Лицур, В.В. Микитенко, Бондар О.А., Шкарлет С.М. та ін Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави Монографія. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014 – 520с.
 3. Bondar E., Stitsenko V., Shkuropat O., Sotnikov D. Variability of Methodical Use of System Models for Determining the Cost in Construction [Текст] / // Sustainable Development of Industrial Regions. – Trans Tech Publications Ltd Reinhardstrasse 18 • 8008 Zurich Switzerland, 2016. – № 22б – С. 62–67. (Міжнародні наукометричні бази: Inspec (IET), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Indexcopernicus journals Master List, WordCat (OCLC)
 4. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В. Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості. Економічний вісник Національного гірничого університету. Наук. Журнал. Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. № 3 (59). С. 155–163. (Збірник входить в НБД: Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib).
 5. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Методологія побудови послідовностей навчальних дисциплін конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 33, ч. 2. С. 56–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина)
 6. Куліков П.М., Бондар О.А., Журавська Н.Є Екологічне управління виробничими процесами в системах опалення при отриманні магнітної води безреагентним методом з метою екологізації //Міжнародний інженерно-технічний журнал (ОАЕ)// 2019, Scopus.С.152-201 Режим доступу: https://https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215910922
 7. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Принципи формування бюджетної політики   сучасних спеціалізованих освітніх систем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail BaludyanskyVolume7, N6a,2019., р.85-97
 8. Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. // Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 26-33. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172376Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172376
 9. Бондар О. А., Ткаченко В.В., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / Ткаченко В.В., Бондар О. А., Климчук М. М., Поколенко В.О.,  Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 365 с. Режим доступ: http://repositary.knuba.edu.ua/
 10. Бондар О.А., Поплавський О.А., Павлов С.В., Поплавська А.А.. Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об’єктів зображень за геометричними ознаками / О.А. Поплавський, О.А. Бондар, С.В. Павлов, А.А. Поплавська // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Випуск 98. – Київ: КНУБА, 2020 р.. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prgeoig_2020_98_18 DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. с. 120-131
 11. Olena Bondar, Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Victor Anin , Fedir Pavlov. Structural Information Management of Production Systems in Construction / Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Olena Bondar, Victor Anin , Fedir Pavlov//nternational Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July – August 2020. ISSN 2278-3091. Режим доступу: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse87942020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/87942020

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Обґрунтування, розвиток та практичне впровадження науково-методологічних засад ефективного системного управління на базі вдосконалення інноваційного інструментарію галузевої теорії ефективного управління підприємством «геометрична економетрика», як генеруючого ядра міжнаукового синтезу вирішення завдань економіки та управління (мененджменту).

ПУБЛІКАЦІЇ

2020 рік

1. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Сучасні трансформації інноваційного розвитку будівельного підприємства / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume9, N6a,2020., р.15-23
2. Бондар О. А., Ткаченко В.В., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / Ткаченко В.В., Бондар О. А., Климчук М. М., Поколенко В.О., Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 365 с. Режим доступ: http://repositary.knuba.edu.ua/
3. Бондар О.А., Поплавський О.А., Павлов С.В., Поплавська А.А.. Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об’єктів зображень за геометричними ознаками / О.А. Поплавський, О.А. Бондар, С.В. Павлов, А.А. Поплавська // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Випуск 98. – Київ: КНУБА, 2020 р.. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prgeoig_2020_98_18
DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. с. 120-131
4. Olena Bondar, Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Victor Anin , Fedir Pavlov. Structural Information Management of Production Systems in Construction / Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets , Olena Bondar, Victor Anin , Fedir Pavlov//nternational Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July – August 2020. ISSN 2278-3091. Режим доступу: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse87942020.pdf
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/87942020/Scopus
5. Бондар О., Петренко Г. Проблеми управління бюджетними освітніми системами / ХV Міжнародна конференція КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2020) 8-10 жовтня 2020р. // Он-лайн платформа: https://meet.google.com/jxf-xhbr-spo
6. Bondar O., Hrynevych D. Informational technology for the development software based on android / Тези першої Науково-практичної Конференції «Розподілені програмні системи і технології» 13-14 листопада 2020р. КНУБА// Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/7_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-.pdf
7. Участь в Вебінаре «Співпраця освіти і бізнесу. Он-лайн проект для викладачів». 5-9 липня 2020р Платформа: https:/// ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
8. Участь в Вебінаре «Співпраця освіти і бізнесу. Он-лайн проект для викладачів: організація навчальних лекцій та практичних занять в ZOOM, MT, GM. Методи групової роботи». 3-7 серпня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
9. Участь в Вебінаре «UGEN Challenge IT Online». 7-11 вересня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
10. Участь в Вебінаре «Освітній простір». 20-21 жовтня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
11. Участь в Вебінаре «Teach Me Online». 27-28 жовтня 2020р. Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
12. Участь в Вебінаре «Переваги та виклики дистанційної освіти. Інструменти спільно роботи online». 19 грудня 2020р Платформа: https:///ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
13. Участь в Вебінаре «Постійне навчання як запорук успіху». 2 грудня 2020р Платформа: https://./ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
14. Участь в Вебінаре «Всеукраїнський он-лайн форму викладач 4:0. Ефективні підходи». 11 грудня 2020р Платформа: https:// /ugen_UBB. Uni-Biz Bridge
15. Бондар О.А. Сучасні тенденції розвитку процесі децентралізації управління на рівні місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична Конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах розширення децентралізації та місцевого самоврядування»/ НТУ «Дніпровська політехніка», 22-23 грудня 2020р.

2019 рік

1. Куліков П.М., Бондар О.А., Журавська Н.Є Екологічне управління виробничими процесами в системах опалення при отриманні магнітної води безреагентним методом з метою екологізації //Міжнародний інженерно-технічний журнал (ОАЕ)// 2019, Scopus.С.152-201 Режим доступу: https://https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215910922
2. Бондар О.А., Комеліна О.В., Самойленко І.О., Плужник А.В. Бенчмаркинг енергоефективності як Багатоцільовий інструмент «розумної» Адаптації бізнесу до вимог сталого розвитку /Бондар О.А., Комеліна О.В., Самойленко І.О., Плужник А.В. // BUILDING INNOVATIONS – 2019. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції. International Journal of Engineering & Technology / 2019, Scopus.С.499-503 Режим доступу: https://nupp.edu.ua/event/building-innovations-2019.html
3. Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Кушнір С.І., Хоменко О.М. // Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 26-33. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172376. Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172376
4. Бондар О.А., Поколенко В.О., Тесленко П.П., Якимчук І.М., Хоменко О.М. Інноваційний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту муніципальних проектів / Бондар О.А., Поколенко В.О., Тесленко П.П., Якимчук І.М., Хоменко О.М.// Мости і тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. № 15. С. 77-85. (Збірник входить до науково метричної бази Index Copernicus (Польща)). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172413. Режим доступу: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172413
5. Бондар О.А., Климчук М.М., Клочко А.А. Теоретичні аспекти прогнозування розвитку енергокластеру з урахуванням сучасних інноваційно-інвестиційних трендів / М.М. Климчук, О.А. Бондар, А.А. Клочко/ / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. Вип. 15. Т. 1.С.27-35. Режим доступу: http://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4126
6. Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Принципи формування бюджетної політики сучасних спеціалізованих освітніх систем / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume7, N6a,2019., р.85-97

2018 рік

1. Бондар О. А., Сотніков Д. А. Системні критерії економічної привабливості будівельних проектів: від постановки задачі до прикладного інструментарію. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 36, ч. 2. С. 138-143).
2. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Методологія побудови послідовностей навчальних дисциплін конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 33, ч. 2. С. 56–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина)
3. Бондар О.А., Корчевний О.Ф. Економічні моделі фінансової стійкості будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 35, ч. 2. С. 60–65. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Бондар О. А., Микитась М. В. Типологічні та інструментальні аспекти процесу моделювання соціотехнічних систем енергокластерів // Прикл. геометрія та інж. Графіка. 2018. Вип. 95. С. 197–207.

2017 рік

1. Бондар, О.М. Капінос, О.Г. Шкуропат, В.Є. Кістіон Методика фінансового прогнозування на підприємстві / О.А. Бондар, О.М. Капінос, О.Г. Шкуропат, В.Є. Кістіон // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. Наук. Праць. – Вип. 35, Ч2. – К.: КНУБА, 2017. С. 193-201
2. Куліков П.М., Бондар О.А., Шкуропат О. Г. Оцінка ефективного потенціалу підприємства/ П. М. Куліков, О.А. Бондар, О. Г. Шкуропат, // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Вип. 4. – Дніпро : НГУ, 2017. – С. 154-161. (Збірник входить до науково метричної бази ResearBid (США), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
3. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В., Луців І. В. Вплив нормативних і управлінських факторів на структуру конкурентоспроможного навчального плану / Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 31, ч. 2. С. 76–87. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Google Scholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Куліков П. М., Бондар О. А., Зеленський К. В. Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості. Економічний вісник Національного гірничого університету. Наук. Журнал. Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. № 3 (59). С. 155–163. (Збірник входить в НБД: Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib).
5. Бондар О.А., Кочедикова А. Є. Базові елементи формування організаційної моделі інноваційного підприємства в будівництві // Зб. наукових праць КНУБА. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 31 (2). С. 30–41. Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
6. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Системні принципи вирішення задач реструктуризації житлово-комунального господарства / В.Є. Кістіон // Тези IV міжнар. наук.-практ. конф. «Водокористуванн: технології, споруди, менеджмент». – К., 2017. – С. 16
7. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Інноваційні моделі реструктурування будівельних підприємств інфраструктурного типу / В. Є. Кістіон // Тези IІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2017». – К., 2017. – С. 10.
8. BondarO., Sotnikov D. Graund of control expediency function in bilding / D. Sotnikov // Program of reports «Energy efficiency and energy saving 2017». – Dnipro: DGU, 2017. С. 47–48.

2016 рік

1. Бондар О.А., Кочедикова А. Є. Організаційно-економічна модель інноваційної діяльності підприємства // Зб. наукових праць КНУБА. Управління розвитком складних систем. Київ, 2015. № 26 (2). С. 50–59. Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
2. Bondar E., Stitsenko V., Shkuropat O., Sotnikov D. Variability of Methodical Use of System Models for Determining the Cost in Construction [Текст] / // Sustainable Development of Industrial Regions. – Trans Tech Publications Ltd Reinhardstrasse 18 • 8008 Zurich • Switzerland, 2016. – № 22б – С. 62–67. (Міжнародні наукометричні бази: Inspec (IET), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), ProQuest, Ulrichsweb, EBSCOhost Research Databases, Indexcopernicus journals Master List, WordCat (OCLC)
3. Бондар О. А., Стіценко В. І. Інноваційні моделі визначення вартості в будівництві / О. А. Бондар, Стіценко В. І. // Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. – Вип. 26, ч. 2. – К. : КНУБА, 2016. – С. 15–19. (Збірник входить до науково метричної бази Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща).
4. Бондар О. А., Сотніков Д. А. Ефективність інвестиційних процесів при управлінні проектом в будівництві. Управління розвитком складних систем. Інформаційні технології в економіці. Київ: КНУБА, 2016. Вип. 27, ч. 2. С. 40-46 (ум. друк. арк. 4,7). (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), GoogleScholar (Європа – Америка), IC (Польща)
5. Бондарь Е.А., Корчевный А.Ф. Анализ экономической эффективности реализации программы стабильного развития предприятий в Украине. Budownictwo o zoptymalizowanym Potencjale energetycznym. Construction of optimized Energy potential. Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, № 1 (11), 2016. Р. 65–70.
6. Бондар О.А., Кістіон В.Є. Алгоритм реструктурування будівельних підприємств інфраструктурного типу // Тези ІI міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2016». – К., 2016. – С. 7.
7. Бондар О.А., Стіценко В. І. Доцільність процесів диверсифікації на підприємстві та їх вплив на його прибутковість / Бондар О.А., В. І. Стіценко // Тези IІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, управління, менеджмент 2016». – К., 2016. – С. 6.
8. Бондар О.А., Кочедикова А.Є. Концептуальні засади інноваційного розвитку будівельної галузі // Одинадцяті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (м. Львів, 26 квітня 2016 р.). Львів: «Наукова спільнота», 2016. С. 13–16.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

Бугров Олександр Валентинович 

https://orcid.org/0000-0002-2325-1545 

bugrov.ov@knuba.edu.ua 

Scopus Author ID: 57196219156 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4325724 

 

 Працює на кафедрі управління проєктами КНУБА з 2010 року. 

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (зараз КНУБА) у 1979 році, диплом Д-І №318983. 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.24 – економіка, планування і організація управління будівництвом. Диплом кандидата наук ЭК №029791, ВАК, 24.01.1990. 

Доцент кафедри управління проєктами (атестат доцента 12ДЦ № 044823, 15 грудня 2015 р.). 

Має сертифікат з підвищення рівня володіння англійською мовою в контексті використання її як мови для викладання навчальних дисциплін (рівень B2). 

Працював у багатьох інвестиційних, інноваційних та міжнародних проєктах. Має багаторічний і ґрунтовний досвід практичної роботи, у тому числі в Українській Фінансовій Групі; SKET – Магдебург, Німеччина; FUIB – Першому Українському Міжнародному Банку; ЧНГ-ЕКОЙЛ; ТЕК “ЕНЕРГОСОЮЗ” тощо.  

Був у спільній команді з англійською фірмою Baker Wilkins & Smith щодо розробки рекомендацій для створення перших нормативних документів України з питань проведення тендерів у будівництві. 

Автор та співавтор біля 50 науково-методичних праць. Стаття Бугрова О. В. “Formalization of selection of contractorganizational project delivery strategy” фахівцями з Великої Британії визнана однією з 94-х найкращих серед 3572 наукових праць, що були розміщені в базах Scopus та Web of Science протягом 1995 – 2020 років у царині стратегій управління великими проєктами. Результати цього аналізу наукових статей було опубліковано в International Journal of Project Management (https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2023.102457). 

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

bushuiev.da@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57204956894

Google Scholar

Професор кафедри управління проєктами, доктор технічних наук. Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури в 2012р.. Керівник проєктів та програм. Працює в університеті з 2012 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років.

Кандидат технічних наук зі спеціальності управління проектами та програмами з 2015 р. ДК № 027499 від 28 квітня 2015р..

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2020 році за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, АД. № 005635 від 26 листопада 2020р.

Доктор технічних наук, 05.13.22 – управління проектами та програмами, 2020 р.(диплом ДД № 010158 від 24 вересня 2020 р.),

Наукова робота

Член вченої спеціалізованої ради Д35.874.01 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Є автором та співавтором розроблення багатьох науково-дослідницьких, конструкторських та інших робіт, що пов`язані з тематикою проактивного управління проєктами та програмами.

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2008 року

Напрями наукової діяльності

Розробка та впровадження систем управління проектами.

Розробка ефективної технології управління проектом на підприємствах

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0001-7298-4369

bushuieva.vb@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57200319493

Google Scholar

Доцент кафедри управління проєктами, кандидат технічних наук. Закінчила Національний авіаційний університет в 2012р. Керівник проєктів та програм. Працює в університеті з 2012 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років.

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2008 року

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-4969-7879

bushuieva.ns@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57201367823

Google Scholar

Професор, доктор технічних наук. Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут в 1993 році. Інженер-системотехнік. Працює в університеті з 2001 року. Автор 98 науково-методичних праць. Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 24 років.

Кандидат технічних наук зі спеціальності управління проектами та програмами з 2001 р.

Вчене звання доцента кафедри управління проектами присвоєно у 2005 році за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Доктор технічних наук, 05.13.22 – управління проектами та програмами, 2009 р.(диплом ДД № 007316 від 28.04.2009 р.),

Професор кафедри управління проектами, 2012 р. (атестат 12ПР № 008232 від 12.11.2012 р.)

Наукова робота

В рамках програми Еразмус +міжнародного проету Проєкт ERASMUS + “Cross-domain competences  for healthy and safe work in the 21st century” (реєстраційний номер 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) Термін упровадження 15.11.2020 – 14.11.2023 рр. Розробка та впровадження системи менеджменту якості та аудиту якості.

Членкиня вченої спеціалізованої ради Д26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Є авторкою та співавторкою розроблення багатьох науково-дослідницьких, конструкторських та інших робіт, що пов`язані з тематикою проактивного управління проєктами та програмами.

Є організаторкою Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” з 2004 року.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Науково-методична робота

Опублікувала 98 науково-дослідних, конструкторських робіт та інших робіт, серед яких 3 підручники, 4 навчальних посібники, 3 монографії. Розробниця 10 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Розробка та впровадження систем управління якістю в проектах.

Розробка ефективної технології управління проектом на підприємствах

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0003-0972-6361

verenych.ov@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57189383746

Web of Science Researcher ID: I-9377-2018

Google Scholar

Research Gate

Професор, доктор технічних наук. Закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка в 1997 році. Математик, викладач математики та інформатики. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Працює в університеті з 2005 року. Під час навчання в аспірантурі була стипендіатом Національної Академії Наук для молодих учених та стипендіатом Президента України для молодих учених, отримала третю премію за проект у напрямку „ Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства ” на четвертому конкурсі науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих учених – місту Києву». Має декілька авторських свідоцтв про прав автора на твір. Керівник проектів та програм. Закінчила докторантуру в 2016 р. У 2019 році успішно захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» та отримала науковий ступінь доктора технічних наук.

Має сертифікат володіння іноземною мовою (на рівні С1.1) та сертифікати з підвищення рівня володіння іноземною мовою в контексті використання її як мови для викладання.

Постійно підвищує кваліфікацію в рамках міжнародних програм зі стажування та підвищення кваліфікації, а також в рамках програм підвищення кваліфікації, які організовує КНУБА. Безпосередньо, у 2018 – 2019 роках проходила наукове стажування у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв (Dortmund University of applied science and arts), м. Дортмунд, Німеччина.

Веренич О.В. є рецензентом наукових статей міжнародних науково-практичних конференцій.

Є керівником магістерських атестаційних робіт у КНУБА та у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв (Dortmund University of applied science and arts), м. Дортмунд, Німеччина (на добровільних засадах). Під її керівництвом 3 студенти успішно захистили магістерські роботи і отримали диплом про вищу освіту європейського зразка. Атестаційні магістерській роботи студентів КНУБА під її керівництво неодноразово відзначались як найкращі роботи за спеціальністю за результатами відкритих захистів робіт.

Має аспірантів. 1 аспірант з успіхом захистив наукову роботу та отримав науковий ступінь доктора філософії.

Веренич О.В. є рецензентом наукових робіт, що висуваються на отримання наукового ступеня доктора філософії, членкинею разових спеціалізованих вчених рад, офіційним опонентом наукових робіт, що висуваються на отримання ступеня кандидата наук.

Веренич О.В. є ученим секретарем кафедри.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Має досвід упровадження українських та міжнародних проєктів, які фінансуються за рахунок коштів замовника, Європейського Союзу, Німецької служби академічних обмінів, Світового банку реконструкції та розвитку, як проєктний менеджер.

Приймає активну участь у міжнародних конференціях як доповідач, рецензент та керівник секції.

Автор понад 100 наукових та методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 17 років.

Напрямки науково діяльності:

Дистанційне навчання (е-навчання/онлайн навчання), управління проєктами у різних сферах господарської діяльності, цифрові бізнес-екосистеми, розвиток компетенцій проєктних менеджерів, застосування математичних моделей та методів в управлінні проєктами.

Сумісна робота „Telematics-based curriculum for teachers training on telematic application in education” була представлена на всесвітній виставці CEBIT-2000.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-7414-7836

voitenko.os@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57213686942

Google Scholar

Research Gate

 Загальна інформація. Освіта

Розпочав свою трудову діяльність у 2002 році у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2000 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за напрямом підготовки Будівництво. Надалі, у 2002 році отримав диплом магістра зі спеціальності Проектний менеджмент та кваліфікацію керівник проектів та програм.

Навчаючись на п’ятому курсі за окремим дозволом ректора університету почав свою педагогічну діяльність. З 2002 року асистент кафедри проектного менеджменту. У 2004-2005 роках працював у проєкті модернізації Державної податкової адміністрації України, зокрема виконував роль адміністратора офісу управління проектами ДПА України. Був менеджером проекту впровадження інформаційних технологій у діяльність юридичної служби ДПА України на базі Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків ДПА України у м. Київ (2004-2005). Одночасно з науково-педагогічною діяльністю, у 2005-2013 роках працював заступником начальника відділу контрактної підготовки спеціалістів Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2012 доцент кафедри управління проектами. У 2015-2017 відповідальний секретар приймальної комісії університету. З листопада 2021 року і по теперішній час начальник навчального відділу університету.

Входить у рейтинг найкращих науково-педагогічних працівників КНУБА.

Науково-методична робота

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію, автор понад 70 публікацій, у тому числі двох навчальних посібників, монографії; приймав участь у шести науково-дослідних роботах для Міністерства Фінансів України (2010-2012), 1 – для Міністерства освіти і науки України (2015).

Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Німеччина).

Войтенко О.С. є секретарем спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», готує двох здобувачів ступеня доктор філософії за вказаною спеціальністю.

У 2013 став лауреатом державної премії Верховної Ради України у галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічного розвитку для найталановитіших молодих вчених.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

Закінчила у 2010 році Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю управління проектами, кваліфікація – керівник проектів та програм. Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами і проектами, доцент по кафедрі управління проектами. У 2018 році захистила докторську дисертацію по темі «Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі». Автор 87 публікацій, з яких 6 методичних робіт, 2 авторських свідоцтва, 27 статей у фахових виданнях, 10 статей, які входять до наукометричних баз Scopus, 3 статті в іноземних наукових виданнях, а також 17 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях, 5 з яких проходили в країнах ЄС (Польща, Литва, Португалія, Німеччина, Франція).
З 2014 року Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

1. Стаж науково-педагогічної діяльності – 7 років.
2. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов: відповідає підпунктам 2, 3, 13-17.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0003-4434-326X

zaprivoda_aa@knuba.edu.ua

Google Scholar

Закінчила у 2009 році  Національний авіаційний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Управління проектами” та здобула кваліфікацію фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

У 2016 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України та здобула ступінь магістра за спеціальністю “Парламентаризм та парламентська діяльність”, кваліфікація магістра державного управління. 

Доктор філософії, спеціальність 073 “Менеджмент” з 2021 року  ДР №001382 від 30.04.2021 року.

Працює на кафедрі з 2021 року.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 2 роки.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Загальна інформація. Освіта

У 2017 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за напрямом підготовки Будівництво. Надалі, у 2019 році отримав диплом магістра зі спеціальності Компютерні науки та кваліфікацію керівник проектів та програм.

Навчаючись в аспірантурі, почав свою педагогічну діяльність. З 2023 року асистент кафедри управління проектами. У 2017-2018 роках працював у компанії Altis-Holding. В 2019 році працював адміністратором баз даних КНУБА. Потім в 2019 – 2023 займав посаду адміністратора баз даних в компанії Archimatika, де займався автоматизацією бізнес процесів, та практичною реалізацією своєї дисертаційної роботи.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-4499-0021

kutsenko.mm@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57213689997

Google Scholar

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури в 2009 році за спеціальністю Управління проектами. Диплом з відзнакою за кваліфікацією – Керівник проектів та програм.

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.22 – «Управління проектами та програмами», тема дисертації: «Ціннісно-орієнтоване управління інноваційними програмами розвитку організацій при переході до економіки знань». Рішення Атестаційної колегії України від 12 травня 2016 року, диплом ДК № 036045.

Підвищення кваліфікації:

– Сертифікат з підвищення кваліфікації у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв. 35- годинний курс «Академічна майстерність викладання», 19-23.11.2018 р. Дортмунд, Німеччина

– Сертифікат Nr KJ-A Nr 19/07/87 підтвердження рівня володіння англійською мовою  В2. Issue date – 05-07-2019 Poland

– Участь у літній школі PhD Summer School – “PhDs go digital” – upskilling for your future teaching portfolio, Dortmund, Germany 28th of June – 2nd of July 2021 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts as part of the Dortmund International Summer School 2021, Дортмунд, Німеччина

– Участь у Зимовій школі Дортмунд,12, 2021, Сертифікат Training week for teachers 15-19/11/2021 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Дортмунд, Німеччина

– Сертифікат підвищення кваліфікації КНУБА СП №02070909/0045-21 (180 годин), грудень 2021 р.

–  Сертифікат PhD Summer School 28.06.2022-02.07.2022 at Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Дортмунд, Німеччина

Автор понад 54 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності в КНУБА – з 2013 року.

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

https://orcid.org/0000-0002-9194-0852

oberemok.ii@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57215859571

Google Scholar

Research Gate

Закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут в 1998 році. За спеціальністю інформаційні системи і мережі. Працює в університеті з 2008 року. У 2004-2005 роках працював заступником голови Київської обласної податкової адміністрації. З 2005 по 2008 працював в різних компанія по посаді керівника проектів. Закінчив докторантуру у 2019 році. Автор понад 46 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Загальна інформація. Освіта

Оберемок Іван Іванович (нар. 1976 р.) доцент, кандидат технічних наук. Закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут в 1998 році. За спеціальністю інформаційні системи і мережі. Працює в університеті з 2008 року. У 2004-2005 роках працював заступником голови Київської обласної податкової адміністрації. З 2005 по 2008 працював в різних компанія по посаді керівника проектів. Закінчив докторантуру у 2019 році. Автор понад 46 науково-методичних праць.

Науково-методична робота

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію, автор понад 46 публікацій, у тому числі один навчальний посібник. Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Німеччина).

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Закінчила у 2017 році Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю управління проектами, кваліфікація – керівник проектів та програм.

Сертифікати та підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

https://orcid.org/0000-0003-3429-1486

sharovara.om@knuba.edu.ua

Scopus Author ID: 57215366927

Web of Science Researcher ID: C-8361-2019

Google Scholar

Research Gate

У 2001 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм

Працює в університеті з 2001 року. Автор 28 науково-методичних праць.

Кандидат технічних наук з 2021 року зі спеціальності 05.13.22 – управління проєктами і програмами. Дисертацію захистила 28 січня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д  26.056.01 Київського університету будівництва і архітектури МОН України. Отримала диплом кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 квітня 2021 року ДК № 059860.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах становить 19 років, у тому числі у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України – 19 років.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури «Конвергенція знань в управлінні проектами».

Основні сертифікати:

 • 2007-2020 – International Project Excellence Award Assessor
 • 2009 – Certificate of P2M Competency Honor PMC.0004.01.UA (Intermediate level of P2M competency)
 • 2008 – UPMA Trainer
 • 2006 – IPMA Level C  №UPMA.C.01.00226

2001 – IPMA Level D  №UPMA.D.01.00108

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації

Додаткова інформація за професійною діяльністю

iakovenko.vb@knuba.edu.ua

Google Scholar

Професор, доктор технічних наук. Закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет за спеціальністю динаміка і міцність машин. Працює в університеті з 1975 року. Автор 215 науково-методичних праць.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 40 років.

Наукова робота

Член вченої спеціалізованої ради Д26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Член експертної ради  МОН України з машинознавства і матеріалознавства

Науково-методична робота

Опублікував понад 215 праць, зокрема 5 навчальних посібників і 6 монографій.

Напрями наукової діяльності

Моделювання динамічних систем

Дослідження когнітивних і інноваційних технологій

Стратегічні методи управління

Досягнення у професійній діяльності

naidon.am@knuba.edu.ua

Завідувачка лабораторії дистанційного навчання кафедри управління проектами.

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1983 р. Інженер-системотехнік.

Працює в університеті з 2005 року.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram