МАГІСТРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2022-2024 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

Заява на вибір дисципліни (1 семестр 2022-2023 н.р.)
Заява на вибір дисципліни (2 семестр 2022-2023 н.р.)
Заява на вибір дисципліни (3 семестр 2023-2024 н.р.)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент на 2022/2023 н.р.
Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Пилипчук О., Полубок А., Курочка Н. Визначення функцій арт-об’єктів у дизайні інтер’єру сучасної бібліотеки. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика, 2023. Вип.68. Том 2. С. 78–83. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 2. Пилипчук О.Д., Шендрик І.В., Полубок А.П. Можливості сучасних комп’ютерних технологій з використанням штучного інтелекту у створенні об’єктів образотворчого мистецтва. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 84. С. 251–262. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.251-262 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.). https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202384.pdf
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 3. Багнюк К.Ю., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ТЕРНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.215-217. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  НАОМА Багнюк 2023
 4. Хараборська Ю.О., Багнюк К.Ю. Особливості дизайну інтер’єрів захисних споруд цивільного захисту. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Багнюк К.Ю.
 5. Белецька М.Ю., Третяк Ю.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.217-219. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 6. Богдан О.Ю., Адамович Д.Р. Мультидисциплінарний підхід до навчання в сферах архітектури, дизайну та мистецтва. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – викладач Адамович Д.Р.)
  Богдан О.Ю.
 7. Богдан О.Ю., Косаревська Р.О. СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАКОВОЇ ФОРМИ КЕНГУРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 351-352. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Богдан О.
 8. Богдан О.Ю., Пилипчук О.Д. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕК НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.271-272. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 9. Бойко В.С., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ЕТНОДИЗАЙН ЯК КУЛЬТУРНО-МАТЕРІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 353-354. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.)
  Бойко В.
 10. Войцещук Д.К., Адамович Д.Р. Вплив сучасних технологій на методику викладання дизайнерської освіти. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – викладач Адамович Д.Р.)
  Войцещук Д.К.
 11. Войцещук Д.К., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ЛЕЛЕКИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ ТА ДИЗАЙНІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 355-356. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Войцещук Д.
 12. Гафарова Н.Ю. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.31-32. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Наукові керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., ст.викладач Чепенко Н.Г.)
 13. Гафарова Н.Ю., Третяк Ю.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 357-358. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
  Гафарова
 14. Гетманчук В.О. Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання закладів вищої освіти архітектурно-мистецького спрямування. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. матеріалів доп. сучасн. XV Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. Київ : НАКККіМ, 2023. C.142-144.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 15. Полубок. А.П., Гетманчук. В.О. Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання закладів вищої освіти архітектурно-мистецького спрямування. Progressive Opportunities and Solutions of Advanced Society: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, 2023. С. 132-134.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Гетманчук
 16. Полубок А.П., Гетманчук В.О. Сучасні тенденції в дизайні інтер’єрів закладів вищої освіти архітектурно-мистецького спрямування. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Гетманчук В.О.
 17. Пилипчук О., Гора А. Зв’язок між колористичним рішенням і просторовим сприйняттям у дизайні інтер’єру. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2023», (29.11–01.12, 2023 р., м. Київ). Київ: КНУБА, 2023. С 19–20.
 18. Пилипчук О.Д., Гора А.С. Способи передачі впливу арт-об’єктів на емоції та настрій людей в інтер’єрі. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології (Київ, 19 жовтня 2023 року), Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2023. С. 112–113.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 19. Дерев’янко О.В., Артеменко Г.О. ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 224-225. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – ст.викладач Артеменко Г.О.)
  Дерев'янко
 20. Дерев’янко О.В. МЕТОДИ ВПЛИВУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.57-59. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 21. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: II Міжнародна науково-практична конференція, Київ (травень 2023 р.), НАОМА (доповідь)
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  НАОМА Євдокименко 2023
 22. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. Використання технологій візуалізації в дизайні інтер’єру. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології (Київ, 19 жовтня 2023 року), Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2023. С. 104–105.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 23. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 361-362. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
  Євдокименко
 24. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.277-278. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 25. Pylypchuk O.D., Yevdokymenko A.S. Expanding the accessibility of art and increasing the audience of artists through social media. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 193–195. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-54. ISBN 978-966-397-317-3.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Євдокименко 2023
 26. Журба В.А., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА КАЛИНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ Й ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.222-224. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  НАОМА Журба 2023
 27. Зелінська В.В., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА ЗНАКОВОЇ ФОРМИ КОЛОСКА ПШЕНИЦІ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 363-364. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Зелінська
 28. Зелінська В.В., Третяк Ю.В., Емаміанфар А. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ НА СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 365-366. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., PhD, доцент Емаміанфар А.)
  Зелінська
 29. Карпюк А.Г., Косаревська Р.О. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ ДИЗАЙН: СПЕЦИФІКА ТА РОЗВИТОК У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Карпюк А.Г.
 30. Карпюк А.Г., Таран Г.П. ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ТА АРХІТЕКТУРУ. Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі». (10-11 листопада 2023 року). Київ, 2023. С. 180-185
 31. Лєсіна М.С. РЕФЛЕКСІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.83-85. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – ст.викладач Артеменко Г.О.)
 32. Лєсіна М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.283-284. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 33. Литвинчук М.В., Полубок А.П. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ НА СВІТОВІЙ ПЛАТФОРМІ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.285-286. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 34. Лукашенко В.О., Косаревська Р.О., Щеглов С.П. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИЗАЙНУ В СТВОРЕННІ ДОСТУПНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОСТОРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 379-380. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Щеглов С.П.)
  Лукашенко
 35. Лукашенко В.О., Хараборська Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА // Програма та тези доповідей. Актуальні проблеми сучасного дизайну: Перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища: V Міжнародна науково-практична конференція, 27 квітня 2023 року, у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Том 2. С. 253-256. URL: https://drive.google.com/file/d/1yF3cj2P5oWE0nM60xtcvfaApfldT8OdT/view
  (Науковий керівник: к.арх., доцент Хараборська Ю. О.)
 36. Месяцева А.Я., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. СУЧАСНІ ПОШУКИ ОБРАЗУ ІНТЕР‘ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.289-290. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 37. Міненок Д.В. АРХІТЕКТУРА – ЯК МИСТЕЦТВО СТВОРЕННЯ СПОРУД. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.93-95. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – ст.викладач Чепенко Н.Г.)
 38. Міненок Д.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІНТЕР’ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 381-382. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.)
  Міненок
 39. Олійник О.І., Прокопов О.В., Третяк Ю.В. Взаємовигідні аспекти обміну студентів архітектурних факультетів для України та Європи. Програма доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції “Сучасна архітектурна освіта: Відбудова та розвиток в європейському контексті” (23 листопада 2023 р.). Київ, 2023.
  (Наукові керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.)
  Олійник О.І.
 40. Олійник О., Таран Г. Інноваційні підходи до створення навчальних просторів. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі” (10-11 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.116-117.
 41. Плуталов Р.С. Впровадження нових підходів, методик і програм у навчання в сферах архітектури, дизайну та мистецтва. Програма доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції “Сучасна архітектурна освіта: Відбудова та розвиток в європейському контексті” (23 листопада 2023 р.). Київ, 2023.
  (Науковий керівник – к.ф.н., доцент Бець С.М.)
  Плуталов Р.С.
 42. Пулька Д.М., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ПАВУКА ТА ПАВУТИНИ У ДИЗАЙНІ ЛОГОТИПІВ СПОРТИВНИХ КОМАНД. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 391-392. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  Пулька
 43. Пулька Д.М., Пилипчук О.Д. Особливості дизайну інтер’єру робочого простору – коворкінгу. IV International scientific and practical conference: Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts (December 13-15, 2023), Seville, Spain. International Scientific Unity, 2023. С. 673–67.
  Пулька Д.М.
 44. Случинська А.Ю., Косаревська Р.О., Полубок А.П. СТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ СТУДІЙ ЗВУКОЗАПИСУ: ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ТА ОБЛАДНАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 399-400. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  Случинська
 45. Титенко Б.К., Хараборська Ю.О. МОДУЛЬНІ БУДИНКИ ТА ДЕЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 403-404. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Науковий керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
  Титенко
 46. Толстеньов В.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЕЙТПАРКІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ДИЗАЙНУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 405-406. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.)
  Толстеньов
 47. Топчій А.О., Третяк Ю.В., Емаміанфар А. ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИМІЩЕНЬ ФІТНЕС-ЦЕНТРІВ НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 407-408. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  (Наукові керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., PhD, доцент Емаміанфар А.)
  Топчій
 48. Топчій А.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВПЛИВ ІЗОЛЯЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.306-307. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 49. Христенко Я.В., Пилипчук О.Д. ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОСТІ І МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.308-309. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 50. Khristenko Ya.V., Pylypchuk O.D., Shaparenko О.M. The evolution of the ethnic direction in the interior and the formation of its elements. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 144–147. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-39. ISBN 978-966-397-317-3.
  (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., ст.викладач Шапаренко О.М.)
  Христенко 2023
 51. Пилипчук О.Д., Христенко Я.В., Полубок А.П. Роль і значення етнічного дизайну в сучасному суспільстві. Міжнародна наукова конференція: Розвиток архітектури в Європі під час війни в Україні і після перемоги над рф, 28–29 листопада 2023, Лівів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. С. 127–131.
 52. Pylypchuk O.D., Shendryk I.М. The impact of artificial intelligence on innovation in design and art. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 315–317. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-90. ISBN 978-966-397-317-3.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Шендрик 2023
 53. Шендрик І.В., Третяк Ю.В. ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.255-256. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
  Шендрик НАОМА
 54. Шмонденко А.А., Пилипчук О.Д. ТРАНСФОРМАЦІЯ МИСТЕЦТВА В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.147-148. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 55. Шмонденко А.А., Пилипчук О.Д. Інноваційні підходи в реконструкції та відновленні пошкоджених війною територій. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Шмонденко А.А.

Кафедра дизайну вітає студентку 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ЄВДОКИМЕНКО Анну з отриманням Подяки від КНУБА за краще представлення наукової доповіді “ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС” (науковий керівник д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Ю.В.) в межах проведення Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика» (17-18 листопада 2022 р.).

ЗАХИСТ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

НАКАЗ КНУБА від 12.09.2023 №2409/2 Про теми та наукових керівників атестаційних магістерських робіт студентів випуску 2023 року

ЗАПРОШУЄМО НА ЗАХИСТ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 “КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО”
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Голова АЕК, доктор технічних наук, професор, академік-секретар Відділення синтезу пластичних мистецтв Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України – ЯКОВЛЄВ М.І.
Заступник голови АЕК, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну – ТРЕТЯК Ю.В.
Секретар: старший лаборант кафедри дизайну – ТРОЦЬКА Л.С.

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ARKMVRwEvmdZURMfVGKm4_YSFeEaztPiPgBQ_n44Cdgc1%40thread.tacv2/1702970747194?context=%7B%22Tid%22%3A%2253accf99-0147-476b-a787-42337aeb7273%22%2C%22Oid%22%3A%22be4c9555-2ad8-43b0-998b-280bb6844a40%22%7D

20.12.2023 (середа) о 10:00

 1. БАГНЮК Кароліна Юріївна. “Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання приміщень захисних споруд цивільного захисту
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 2. БОГДАН Олександр Юрійович. “Принципи формування предметно-просторового середовища офісів
  Керівник – к.т.н., доцент Ус В.Ф.
 3. БОЙКО Вікторія Сергіївна. “Особливості формування інтер’єрів приміщень ресторанів з елементами етностилю
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 4. ВОЙЦЕЩУК Данило Кирилович. “Особливості дизайну інтер’єрів приміщень приватних лікувальних закладів на прикладі стоматологічної клініки
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 5. ГЕТМАНЧУК Вікторія Олександрівна. “Особливості формування інтер’єрів навчальних приміщень закладів вищої освіти архітектурно-мистецького спрямування
  Керівники – к.т.н., доцент Полубок А.П., ст.викладач Биков М.І.
 6. ГОРА Анастасія Сергіївна. “Особливості формування інтер’єрів приміщень дитячих реабілітаційних центрів на засадах колористики
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Щеглов С.П.
 7. ДЕРЕВ’ЯНКО Олександра Владиславівна. “Принципи адаптивності в дизайні інтер’єрів та обладнання універсальних виставкових залів
  Керівники – к.т.н., доцент Полубок А.П., доцент Щеглов С.П.
 8. ЄВДОКИМЕНКО Анна Сергіївна. “Просторово-часові особливості трансформації інтер’єрів житла
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 9. ЖУРБА Валерія Андріївна. “Принципи проєктування інтер’єрів та обладнання офісних приміщень з використанням натуральних місцевих матеріалів
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 10. ЗАЙЦЕВА Єлизавета Сергіївна. “Художні особливості використання фактур оздоблювальних матеріалів в дизайні громадських інтер’єрів
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 11. ЗЕЛІНСЬКА Валерія Валентинівна. “Особливості застосування сучасних технологій в дизайні інтер’єрів індивідуальних житлових будинків
  Керівник – PhD, доцент Емаміанфар А.
 12. БЕЛЕЦЬКА Марина Юріївна. “Особливості дизайну інтер’єрів та умеблювання житла для людей з вадами руху
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 13. КУРОЧКА Наталія Павлівна. “Принципи дизайну інтер’єрів мультифункціонального простору сучасної бібліотеки
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 14. ЛЄСІНА Маргарита Сергіївна. “Принципи формування інтер’єрного середовища дизайнерських бюро
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 15. ЛИТВИНЧУК Мирослава Василівна. “Особливості дизайну інтер’єрів вхідної групи приміщень будівель офісних центрів (на прикладі постраждалої від обстрілів будівлі «Tower 101», м. Київ)
  Керівники – к.ф.н., доцент Бець С.М., доцент Прокопов О.В.
 16. ГАФАРОВА Наталія Юріївна. “Особливості проєктування інтер’єрів українського житла засобами народного мистецтва
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 17. МЕСЯЦЕВА Анастасія Ярославівна. “Принципи формування інтер’єрів та обладнання робочого простору офісних приміщень
  Керівники – PhD, доцент Емаміанфар А., доцент Прокопов О.В.

21.12.2023 (четвер) о 10:00

 1. ЛУКАШЕНКО Вікторія Олегівна. “Особливості формування інтер’єрів та умеблювання доступного житла
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Щеглов С.П.
 2. МІНЕНОК Дарія Володимирівна. “Принципи дизайну інтер’єрів та обладнання обідніх залів закладів громадського харчування на екологічних засадах
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 3. ОЛІЙНИК Ольга Ігорівна. “Принципи модернізації предметно-просторового середовища загальноосвітніх шкіл ІІ-ІІІ ступенів
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 4. ПЛУТАЛОВ Роман Сергійович. “Особливості дизайну інтер’єрів тематичних кафе та ресторанів
  Керівник – к.ф.н., доцент Бець С.М.
 5. ПОГОСЯН Діана Артурівна. “Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання приміщень еко-готелів
  Керівник – к.т.н., доцент Ус В.Ф.
 6. ПУЛЬКА Діана Миколаївна. “Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання універсального робочого простору – коворкінгу
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., ст.викладач Шапаренко О.М.
 7. СЕМЕНОВИЧ Василь Юхимович. “Особливості розвитку еко-дизайну в інтер’єрах житла
  Керівники – к.т.н., доцент Полубок А.П., доцент Прокопов О.В.
 8. СЛУЧИНСЬКА Анастасія Юріївна. “Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання приміщень студій звукозапису
  Керівники – к.т.н., доцент Полубок А.П., ст.викладач Биков М.І.
 9. ТИТЕНКО Божена Костянтинівна. “Особливості дизайну інтер’єрів та обладнання житлових модульних будинків
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 10. ТОЛСТЕНЬОВ Володимир Володимирович. “Особливості формування предметно-просторового середовища об’єктів для занять екстремальними видами спорту
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 11. ТОПЧІЙ Анастасія Олексіївна. “Принципи дизайну предметно-просторового середовища фітнес-центрів
  Керівник – PhD, доцент Емаміанфар А.
 12. ХРИСТЕНКО Яна Вікторівна. “Національні особливості формування інтер’єрів та умеблювання сучасного садибного житла в Україні
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., ст.викладач Шапаренко О.М.
 13. ШЕНДРИК Ілля Васильович. “Особливості використання природних матеріалів в інтер’єрах приміщень для оздоровлення і відпочинку
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 14. ШМОНДЕНКО Анастасія Андріївна. “Особливості проєктування інтер’єрів та обладнання групових кімнат в закладах дошкільної освіти
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., ст.викладач Шапаренко О.М.
 15. КАРПЮК Анна Геннадіївна. “Принципи формування інтер’єрів та обладнання приміщень готелів на етнічних засадах
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Щеглов С.П.

Колектив випускової кафедри дизайну вітає випускників 2023 року з успішним захистом атестаційних робіт другого освітнього (магістерського) рівня «Середовищний і промисловий дизайн» за спеціальністю 022 «Дизайн», який проходив протягом 20-21 грудня 2023 року.

Голова АЕК, доктор технічних наук, професор, академік-секретар Відділення синтезу пластичних мистецтв Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України – ЯКОВЛЄВ М.І.
Заступник голови АЕК, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну – ТРЕТЯК Ю.В.
Секретар: старший лаборант кафедри дизайну – ТРОЦЬКА Л.С.

В складі комісії брали участь:
ХАРАБОРСЬКА Ю.О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри теорії архітектури, заступник декана архітектурного факультету.
КОСАРЕВСЬКА Р.О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України.
ПИЛИПЧУК О.Д., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Національної спілки художників України.
ПОЛУБОК А.П., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Національної спілки художників України.
ПРОКОПОВ О.В., доцент кафедри дизайну, президент архітектурної студії «Ді концепт», архітектор, член Спілки архітекторів України.
ЛЕВЧЕНКО О.В., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі.

Кафедра дизайну щиро вдячна комісії, керівникам, викладачам, дипломантам та всім, хто вніс свій вагомий вклад в успішне проведення захисту атестаційних робіт у 2023 році.

Шановні магістри дизайну 2023! Ми пишаємося вашими досягненнями, оскільки ваш успіх є підтвердженням нашої спільної праці, і це надихає нас продовжувати навчати та формувати нове покоління талановитих українських дизайнерів. Щиро бажаємо вам творчих та наукових успіхів й подальшого професійного розвитку!

На захист було представлено 32 випускні атестаційні роботи, що виконані відповідно до чинних в КНУБА вимог для другого (магістерського) освітнього рівня, до вашої уваги найкращі з них:

ГОРА Анастасія Сергіївна. “Особливості формування інтер’єрів приміщень дитячих реабілітаційних центрів на засадах колористики
Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Щеглов С.П.


ТОЛСТЕНЬОВ Володимир Володимирович. “Особливості формування предметно-просторового середовища об’єктів для занять екстремальними видами спорту
Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.


ШЕНДРИК Ілля Васильович. “Особливості використання природних матеріалів в інтер’єрах приміщень для оздоровлення і відпочинку
Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram