281 ВИКЛАДАЧІ

Апостолова-Сосса Любов Олександрівна

доцентка кафедри міського будівництва, кандидатка технічних наук

 

 

apostolova-sossa.lo@knuba.edu.ua 

 

Тел.: +380 44 244 96 41

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації архітекторів у ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ», Національна спілка архітекторів України, обсяг-  30 годин. Свідоцтво НС №006473. Період проходження: 25-28 серпня 2020 року

Стажування в ГО «Центр урбаністичних студій», 05.04.2021-05.05.2021. Програма і звіт про проходження стажування.

Наказ ректора КНУБА від 27.05.2021 р. №482/1 про зарахування підвищення кваліфікації (30 год)

Сourse on Integrated Urban Transport Planning and Management. 12 to 16 July 2021. Under the SCP Training Award (E-learning) conducted by the Land Transport Authority Academy. Sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, Singapore

Сертифікат APU-09/24-06-22 від 24.06.2022 р.

Освіта:

У 1998 році закінчила з відзнакою Київський державний технічний університет, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, спеціалізація “Реконструкція міської забудови”, здобула кваліфікацію магістр.

Трудову діяльність розпочала в Головному управлінні містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

2002 р. – здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Визначення перспективної структури зайнятості при розробці генеральних планів міст» за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, має вчене звання доцента.

З 2002 р. займається історико-містобудівними дослідженнями, брала участь у розробці історико-архітектурних опорних планів населених пунктів.

У 2003-2006 рр. працювала в КО «Центр містобудування та архітектури» у департаменті містобудування. У 2010-2012 рр. працювала в Київському науково-методичному центрі по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.

У 2012-2015 рр. – головний архітектор (начальник науково-дослідного відділу охорони та реставрації нерухомих пам’яток), заступник генерального директора з пам’яткоохоронної діяльності Національного заповідника «Софія Київська».

В якості експерта брала участь в програмі Ради Європи COMUS в Україні в 2016-2017 рр, у 2020 р. була експерткою Українського культурного фонду, є експерткою Центру урбаністичних студій. Членкиня ICOMOS, Архітектурної палати України, сертифікований архітектор. З 2015 р. працює в КО «Інститут генерального плану м. Києва» на посаді головного архітектора проектів управління Генерального плану міста, займається розробленням містобудівної документації.

З 2004 р. здійснює викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури. У 2006-2007 рр. також викладала в Національному аграрному університеті на кафедрі ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва. На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Реконструкція міської забудови», керує дипломним проектуванням, куратор груп під час проведення щорічної Школи урбаністики, у 2020 р. в якості менторки групи брала участь в міждисциплінарній
дослідницькій практиці «(Не)комфортна (не)околиця: Чоко­лівка» Центру урбаністичних студій.

Напрями наукової діяльності: сфера наукових інтересів – удосконалення методів просторового і стратегічного планування населених пунктів, реконструкція міських територій і забудови, збереження культурної спадщини міст і традиційного характеру міського середовища.

Наукова робота: автор більше 30 наукових і навчально-методичних праць, брала участь в багатьох міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Наукові праці Апостолової-Сосса Л. О.

Денисенко Наталія Олегівна

доцентка кафедри міського господарства, кандидатка економічних наук

 

 

denysenko.no@knuba.edu.ua

 

Тел.:+380 44 244 96 41

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 01.07.2020 р. №528-1 про зарахування підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації. 1.05-20.06.2022 р. Асоціація народних депутатів України. Тема: «Правове регулювання містобудування в Україні». 180 годин. Сертифікат APU-10/24-06-22 від 24.06.2022 р.

Участь у міжнародних проєктах

Освіта:

Закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економічна теорія».
Науково-педагогічний стаж у ЗВО ІІІ – ІV рівня акредитації більше 18 років.
Виконує обов’язки координатора наукової роботи ФУПП, вченого секретаря кафедри, профгрупорга кафедри, координатора наукової роботи кафедри.
За час перебування на посаді доцента кафедри міського господарства підготувала та викладала дисципліни: «Урбаністика», «Міський менеджмент та маркетинг», «Управління міськими програмами», «Комунальне господарство міст», «Економіка міського господарства», «Антикризове управління в місті».
Проходила стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) за програмою підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики», а також стажування за програмою підвищення кваліфікації «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» (м. Братислава, Словаччина).
Галузь наукових досліджень: інвестиційний потенціал території, використання інструментів менеджменту в управлінні розвитком міст, підвищення ефективності діяльності міського господарства, управління фінансовими потоками міста, інвестиційне обґрунтування реалізації міських проектів, управління ризиками розвитку
території.
Наукова робота: автор більше 80 наукових публікацій.

Наукові праці Денисенко Н. О.

Приймаченко Олексій Віталійович

завідувач кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, доцент

pryimachenko.ov@knuba.edu.ua

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 3 листопада 2021 р. про зарахування підвищення кваліфікації

Наукові праці Приймаченко О. В.

Наукові праці Сигнаївської О. І.

Коротка Світлана Григорівна

доцентка кафедри мовної підготовки і комунікації, кандидатка філологічних наук

korotka.sg@knuba.edu.ua

 

Підвищення кваліфікації:

1.05-20.06.2022 р. Асоціація народних депутатів України. Тема: «Закордонний досвід публічного управління та адміністрування». 180 годин. Сертифікат APU-11/24-06-22 від 24.06.2022 р.

Навчально-науковий Інститут післядипломної освіти серпень 2017 р. 108 год.

Тренінгова програма “Methodology: Back to Basics, Innovations and Modern Approaches” 54 год.

Конференція “Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО”, 2020 р., 15 год.

Інші сертифікати про підвищення кваліфікації С. Г. Короткої 

Освіта:

Закінчила: Київський державний лінгвістичний університет (2001, філолог-перекладач англійської та німецької мов )

Кандидат філологічних наук Спеціальність 10.02.04. – Германські мови. Доцент каф. мовної підготовки і комунікації КНУБА. Тема: ”Комунікативно-рольова специфіка діалогу Англомовної психологічної прози.”

Працює за дисциплінами: фахова іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням, Ділова іноземна мова, Наукова іноземна мова

Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: 21st Annual IATEFL Conference. Науково-практична конференція»Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva Skills». (КНУ ім. Т.Шевченка). Участь у методичному семінарі –тренінгу Студія освіти для викладачів СОВА.

Наукові праці Короткої С. Г.

Мотузенко Богдан Ігорович

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ставки)

motuzenko.bi@knuba.edu.ua

 

Тел.: (050)730-55-48

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Вересень-жовтень 2021

Наказ ректора від 02.05.2022 про зарахування підвищення кваліфікації

Мотузенко ФОП. КВЕД 73.20. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Освіта:

Мотузенко Б.І. закінчив в 1999 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальності “Соціологія”.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу».

Працював заступником директора Фонду Підтримки Прогресивних Реформ та директором Департаменту аналітичного забезпечення Консорціуму «Індустріальна Група». В останні роки – ФОП, основним видом діяльності якого є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Водночас є засновником та виконавчим директором Аналітичної та дослідницької групи Project Bureau, напрямами діяльності якої є розробка та проведення соціологічних та маркетингових, медійних досліджень, організація зовнішніх експертиз та соціального аудиту, звонішньополітична аналітика, консультування з проблематики формування іміджу та репутації, соціальних комунікацій, розробка проектів для некомерційного сектору, супровід діяльності громадських організацій, бізнес-консалтинг, розробка суспільно ефективних бізнес-проектів.

Навчальні дисципліни: соціологія права, Соціологія міста, Конфліктологія, Конфлікти в публічному управлінні, Соціологія міста, Соціологія політики.

Наукові інтереси: соціологія мас-медіа, соціологія міста, політика національної пам’яті.

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

Наукові праці Мотузенко Б. І.

Халабуденко Олег Анатолійович

кандидат юридичних наук (PhD in Law), доцент (Assoc. Professor), доцент кафедри політичних наук і права

khalabudenko.oa@knuba.edu.ua

 

Тел.: (050)986-13-69

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у 2020 р. Наказ ректора КНУБА про зарахування

Освіта:

Закінчив юридичний факультет Міжнародного незалежного університету Молдови (диплом ліценціата права з відзнакою) та факультет історії та етнографії Кишинівського державного педагогічного університету (диплом викладача історії з відзнакою).

Проходив також підвищення кваліфікації в закладах: The University of London online short course offering of: “English Common; Law: Structure and Principles “, 2014; The Higher School of Economics’s online course «Історія економічної думки» (History of Economic Thought), 2014; The Wesleyan University’s online offering of Property and Liability: “An Introduction to Law and Economics”, 2013; The University of Edinburgh’s online offering of Introduction to Philosophy 2013.Додаткова інформація. Член Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник підгрупи по реновації цивільного законодавства України (речові права). Запрошений професор Варшавського державного університету (2017 г.). Нагороджений почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову співпрацю і за заслуги перед університетом (2009).
Член редакційних колегій: Науково-практичного журналу «Часопис цівілістики» (Національний університет «Одеська юридична академія»); Folia Iuridica Wratislaviensis (м. Вроцлав, Польща); Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (Польща); Вісника Російського університету дружби народів, серія «Юридичні науки » (м. Москва, Росія).Тема дисертації: «Правовое регулирование лизинга в Республике Молдова и других государствах Содружества Независимых Государств»

Перелік навчальних дисциплін: цивільне право, теорія держави і права, римське право, філософія права, юридична деонтологія, порівняльне правознавство, правове регулювання будівельної діяльності, актуальні питання будівельного права, інституційно-правові засади державного управління у сфері містобудівноої діяльності.

Напрями наукової діяльності: філософія, теорія і методологія приватного права; порівняльне правознавство.

Наукові праці Халабуденко О. А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram