Викладацький та допоміжний склад кафедри

Рубцова Світлана В’ячеславівна,
завідувач кафедри,
доктор філософії, доцент,
дійсний член-кореспондент АБУ

  rubtsova.sv@knuba.edu.ua

   

Інформація

Закінчила: Київський національний лінгвістичний університет 2002 р. спеціальність: Переклад англійська мова. Кваліфікація: філолог, перекладач

Київський національний університет будівництва і архітектури 1996р. Спеціальність теплогазопостачання і охорона навколишнього середовища.

Працює за напрямами: англійська мова за професійним спрямуванням, наукова іноземна мова, ділова англійська мова

Наукові інтереси: іноземні мови за професійним спрямуванням, методика викладання іноземних мов, візуалізація навчальної інформації.

Діяльність:

· підготовка бакалаврів, магістрів з дисциплін «Наукова іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Ділова іноземна мова»;

· проведення вступних іспитів до аспірантури;

· підготовка і проведення першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (щорічно);

· статті в наукових і науково-популярних виданнях;

· участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях з питань методики викладання англійської мови у ЗВО технічного спрямування.

Список опублікованих статей: СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Науково-методична робота за 2019-2023 рр.:

 1. Valentyna Chernysh, Svitlana Rubtsova, Nataliia Nykonenko, Natalia Matkovska, Kateryna Melnyk. (2023). Rationale for a Conceptual Model of Teaching English for Special Purposes. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 14, № 4, pp. 893-902.DOI: https://doi.org/10.17507/jltr.1404.05
 2. Рубцова С.В. (2021). Підсистема вправ і завдань для формування в майбутніх інже-нерів англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні. Іноземні мови, вип. 3, с. 37-43. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.3
 3. Рубцова С.В. (2021). Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетентності в майбутніх інженерів у професійно орієнтованому читанні. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки (Збірник наукових праць), вип. 10, с. 121-128. Кропивницький: «Поліум».DOI: 10.33251/2522-1477-2021-10-121-128
 4. Участь у конференції. Рубцова, С. В. (2020). Дидактичні і організаційні складові при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, с. 163-165. Proceedings_ED_21stCent-2020
 5. Рубцова С. В., Принципи відбору фахових англомовних текстів для читання майбутніми інженерами / С. В. Рубцова // Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 9 квітня 2019 р., Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів: НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2019 – С.51-52.http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 6. Рубцова С. В.,Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів навчання для англомовної лексичної компетентності у читанні”, Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова №30 (40) 16 серія, с. 69-75. ISSN № 2311-5491
 7. Рубцова С. В.,Передумови відбору англомовних фахових текстів для читання майбутніми інженерами галузі будівництва та цивільної інженерії//ВІСНИК Київського національного лінгвістичного університету, Серія Педагогіка та психологія, – 2019 р. УДК 811.111:378.147’6(045) (подано до друку) ISSN № 2412-9283
 8. Рубцова С. В., Критерії відбору лексичного матеріалу для майбутніх інженерів галузі будівництво та цивільна інженерія//Міжнародна науково-практична конференція “Ad orbem per linguas. До світу через мови” (20 – 22 березня 2019 р.), КНЛУ [http://www.knlu.edu.ua/research/conferences]
 9. Рубцова С. В. Урахування індивідуальних особливостей студентів галузі будівництво та цивільна інженерія при вивченні іноземних мов / Україна і світ: діалог мов та культур: мате-ріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 13 квітня 2018 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2018. 2 0,1. http://www.knlu.edu.ua/research/conferences
 10. Рубцова С. В. Особливості навчання у співпраці на заняттях з англійської мови для студентів галузі будівництва та цивільної інженерії у вищих закладах освіти / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих науковців, Чернігів, 27 березня 2018 р. /.Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г. Шевченка – Чернігів : ЧНПУ, 2018. 2  0,1. ORCID ID 0000-0003-4114-5874. http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 11. Рубцова С. В. Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів начання для англомовної лексичної компетентності у читанні / Науковий часопис НПУ ім. М.  П.  Драгоманова № 30 (40) 16 серія. Стаття: «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» /.Національний університет ім. М. П. Драгоманова – Київ: НПУ ім.  М. П. Драгоманова, 2018.  12  0,6.   ISSN 2411-2135
 12. Рубцова С. В., Значення внутрішньої мотивації студентів галузі будівництва та цивільної інженерії для вивчення фахової іноземної мови у закладах вищої освіти” (ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах» (16 травня 2018р.)), Національний ун-т харчових технологій, с. 49-52. https://drive.google.com/file/d/1wqXsKnvnsB0IG4i-LpOGftBpPRcXgjKR/view
 13. Рубцова С. В. Особливості візуалізації для навчання майбутніх інженерів іноземних мов / Тези .Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 29 – 31 березня 2017 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. 2 0,1 С. 625. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2716/document.pdf
 14. Рубцова С. В. Значення репрезентативних систем майбутніх інженерів галузі будівництва і цивільної інженерії в умовах динамічного навчання іноземних мов/ Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської наук. Інтернет конф., Суми, 17 листопада 2017р. / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СДПУ, 2017. 4 0,2. С.200 https://www.sspu.sumy.ua/images/files/doc_files/inet-vydannya/dialog_mov117112017/dialog_mov_117112017-l_47be7_1437424071.pdf
 15. Рубцова С. В. Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі / Містобудування та територіальне планування – Київ – КНУБА – 2016 – №60. С.297. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: діалог мов і культур» 29-31 березня 2017.
•Особливості візуалізації для навчання майбутніх інженерів іноземних мов. / Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур» – Київ, КНЛУ, 2017
•Опитування з перевірки визначення переважаючого типу запам’ятовування у студентів галузі будівництва та цивільної інженерії. Засідання кафедри ІМ Протокол №9 від 8 червня 2017р
•Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі / Містобудування та територіальне планування, Київ, КНУБА,2016 – №60

Introduction_to_Cybersecurity_Badge20230219-28-16mp6jv

№GDTfE-BКЗ-00510

№GDTfE-02-С-02012

№GDTfE-02-02561

nakaz-2022-11-18-pidvkvalif-N-292 підвищення кваліфікації

Петрова Тетяна Ігорівна,
к.п.н., доцент, професор кафедриpetrova.ti@knuba.edu.ua

Закінчила Казанський державний педагогічний інститут, 1968р, вчитель английськохї мови середньої школиКандидат педагогічних наук, 13.00.02,

Доцент кафедри іноземних мов КНУБА, тема «Навчання розумінню граматичної омонімії при читанні текстів із спеціальності англійською мовою (1 етап, немовний ВНЗ)»Автор монографій, навчально-методичних посібників, наукових статей.

Науково-методична робота:

 1. Петрова Т.І., Паніна О.В. Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту // науково-техн. зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2020. – № 75.  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf
 1. Петрова Т.І., Паніна О.В. Теоретичні основи аналізу омоформ для забезпечення зрілого читання англомовних текстів // Науковий вісник інноваційних технологій: зб. наукових праць. – Міжнародна академія інноваційних технологій, 2020. – №3 (23). (очікується публікація)
 2. Петрова Т.І.,Паніна О.В., Інтенсифікація розуміння англомовних технічних  текстів//Містобудування та територіальне планування,КНУБА.-2019. orcid: 000-0001-9009-0553, orcid:000-0002-8604-8712.
 3. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 52, с. 311-315. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf
 4. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Формування комунікативної компетенції в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 53, с. 402-406. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf
 5. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Особливості впровадження інноваційних методів навчання іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2013. Вип. 50. с. 533-537. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf

Бернацька Світлана Михайлівна,
к.ф.н., доцент, доцент кафедри.

bernatska.sm@knuba.edu.ua

Здобула дві вищих освіти. Присвоєно пʼятий ранг державного службовця та почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

У науковому доробку – понад 120 наукових та навчально- методичних праць, монографія.

Букіна Юлія Олексіївна,
старший викладач

bukina.iuo@knuba.edu.ua

Закінчила: КНЛУ, 1995 р.,вчитель англійської та французької мов

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова та наукова іноземна мови

Науково-дослідницька робота 4 ст. ВАК видавництво.

Участь у науково-практичних конференціях-20 з них 7 міжнародні.

Тема дисертації «Нравственные проблемы в творчестве В. Токаревой»

Вітрук Ольга Євгенівна,викладачvitruk.oie@knuba.edu.ua

Закінчила: НТУУ «КПІ»2004р., викладач, перекладач англійської, німецької мов

2008р – Міжрегіональна Академія управління персоналом. Спеціалізація “Психологія”, кваліфікація “Магістр психології”

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова англійська мова

Підвищення кваліфікації –  2021 р. CELTA

№GDTfE-01-С-01175

№GDTfE-01-15661

Методична робота:

 1. Вітрук О.Є., Сало В.В.,  Ділова іноземна мова: методичні вказівки для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та технології», – Київ: КНУБА, 2020. – 56с.
 2. Вітрук О.Є., Сало В.В.,  Фахова іноземна мова: методичні вказівки для студентів спеціальності 242 «Туризм» », – Київ: КНУБА, 2020. – 60 с.
 3. Вітрук О.Є., Сало В.В.,  Фахова іноземна мова: методичні вказівки для студентів спеціальності 242 «Туризм» (International Tourism), – Київ: КНУБА, 2020. – 32 с.
 4. “Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів І та ІІ курсу, які навчаються за напрямком підготовки 6.060102 “Архітектура”, 27с. – 2013
Дубина Наталія Анатоліївна,
старший викладачdubina.na@knuba.edu.ua

Закінчила: КНДПУ ім. Драгоманова, 1997р., географія, іноземна моваПрацює за спеціальностями: Фахова іноземна мова, ділова іноземна мова, іноземна мова за профспрямуванням.

Участь у науково-практичних конференціях та круглих столах з методики викладання іноземнх мов КНУБА.

– Участь у проведенні першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови – щорічно.

Стажування: ДВНЗ «Київський національний економічний ун-т. ім. Вадима Гетьмана» Наказ №1033/1 від 01.12.2020 р. 180 год. 6 кредитів ЄКТС

Сертифікати:

1. «Цифрові інструменти google для освіти» Базовий рівень 1 кредит (30 ак. год.) 2022р

2. «Supporting displaced leaners and teachers from Ukraine» Cambridge University press, Cambridge Assessment English 3.Онлайн тренінг ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 2020

Автор навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць.

Дикарева Лариса Юріївна,
к. філол. н., доцент, професор кафедриdykareva.liu@knuba.edu.ua

 • у 1997 р. закінчила Ніжинський державний інститут ім. М. В. Гоголя;
 • у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова)
 • з 2009 року – доцент.
  Науково-методична робота:
 • У 2021 р. та 2022 р. брала участь у розробці завдань для проведення до ІІ етапу Мовного марафону (відділ організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”). 

  І етап. Культура слова (лексикологія, фразеологія, стилістика). – С. 185-190. 
  ІІ етап. Граматика (синтаксис, морфологія, словотворення). – С. 190-195. 
  ІІІ етап. Правопис (орфографія, пунктуація, фонетика, орфоепія). – С. 195-200. 
  ІV етап. Робота з текстом. «Перший українець, який здійснив навколосвітню подорож». – С. 200-205. 
  Завдання розміщені на сайті: Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Тестові завдання ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови. – Київ, 2022 (https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/vseukrains-kyy-vidkrytyy-marafon-z-ukrains-koi-movy/ii-vseukrains-kyy-vidkrytyy-marafon-z-ukrains-koi-movy/) 

  1. Дикарева Л. Ю. Особливості світосприйняття українців на прикладі лексеми вороженьки // Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 131-133.
  2. Дикарева Л. Ю. Книгарні на Хрещатику: минуле і сучасність // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). – К.: КНЕУ, 2016. — 233 с. – C. 17-20.
  3. Дикарева Л. Ю. Культура мовлення як вербальне вираження загального рівня культури суспільства // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2018 р.). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 47-50.
  4. Дикарева Л. Ю. Порівняння, метафора й метаморфоза як основні способи інтерпретації дійсності: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі художньої прози М. Гоголя та М. Булгакова) // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (11-12 квітня 2019 р.). – К.: КНЕУ, 2019. – С. 122-126.
  5. Дикарева Л. Ю. Аналогия как способ объективации идеи превращения в художественной речи Н. В. Гоголя // Гоголезнавчі студії: Вип. VIII (25). Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. – С. 126-137.
  6. Дикарева Л. Ю. Українська мова для студентів-іноземців: методичні вказівки та завдання з граматики української мови на прикладі текстів з українознавства для проведення практичних занять (для студентів-іноземців усіх спеціальностей). – К.: КНУБА, 2018. – 44 с.
  7. Дикарева Л. Ю. Українська мова для студентів-іноземців: методичні вказівки та завдання з граматики української мови на прикладі текстів з хімії для проведення практичних занять (для студентів-іноземців усіх спеціальностей). – К.: КНУБА, 2019.– 48 с.
  8. Академічна доброчесність та академічне письмо: методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять (для аспірантів усіх спеціальностей) / Уклад.: Л.Ю. Дикарева, С.М. Бернацька. – Київ: КНУБА, 2021. – 20 с.
  9. Русский язык: терминологический словарь (архитектура, скульптура, живопись) для студентов-иностранцев архитектурного факультета / Сост.: Л.Ю. Дикарева, Н.П. Антоненко. – Киев: КНУБА, 2021. – 74 с.
  10. Українська мова: термінологічний словник (архітектура, скульптура, живопис) для студентів-іноземців архітектурного факультету / Уклад.: Л.Ю. Дикарева. – Київ: КНУБА, 2021. – 84 с.
  11. Українська мова: посібник з граматики української мови на прикладі текстів з фізики для проведення практичних занять (для студентів-іноземців усіх спеціальностей) / Уклад.: Л.Ю. Дикарева. – Київ: КНУБА, 2021. – 32 с

Наукові інтереси:

 • проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;
 • етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;
 • стилістика;
 • культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;
 • актуальні проблеми україністики.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

Грамота _ІМЗО_Дикарева Л.
Сертифікат_Дикарева Л.

Дубина Ольга  Володимирівна,
викладачdubyna.ov@knuba.edu.ua

Закінчила: Чернігівський педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2002 рік,Магістр гуманітарних наук викладач історії, англійської мови та літератури

Працює за спеціальностями:Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова

 Жовнір Ольга Миколаївна,
старший викладачzhovnir.om@knuba.edu.ua

Закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Викладає дисципліни «Ділова українська мова», «Основи академічного письма».

Методична робота :

 1. Жовнір О. М. Постать П. Зайцева в історії України поч. ХХ ст // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : збірник тез наук.-практ. конф. – Львів, 2015. – С. 60-63.
 2. Жовнір О. М. П. Зайцев – видатний українознавець та громадсько-політичний діяч // Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення : матеріали Міжнар. наук. конф. – К., 2015.
 3. Жовнір О. М. П.Зайцев – видатний шевченкознавець XX ст. //Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2018. – С. 14-16.
 4. Жовнір О. М. Роль української мови у вихованні студентів закладів вищої освіти технічного профілю // Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2021.
Зверевич Наталія Миколаївна,
старший викладач
zverevych.nm@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького,спеціальність – російська мова та література,1972-1976 рр.

Університет українознавства Збройних Сил України (факультет «Українська мова та література»),1999 – 2001 рр.

Працює за спеціальностями: іноземна мова (російська), іноземна мова (російська) за професійним спрямуванням, наукова іноземна мова.

Борисова Віра Євгенівна,
доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри мовної підготовки та комунікації.

borysova.v@knuba.edu.ua

Тема дисертації: Лінгвометодичні засади навчання іноземних студентів іншомовним авіаційним термінам.
Базова освіта: філологічний факультет КПУ ім. Драгоманова, російська та французька мови і  зарубіжна література.
Друга освіта: магістр медичної психології, МАУП.
Працює в КНУБА з 1998 року на кафедрі українознавства, на підготовчому факультеті для іноземців.
Викладає: українську мову як іноземну, наукову іноземну мову, українську мову (факультатив), академічне письмо,  етику ділового спілкування.

Автор робочих програм, силабусів, більш ніж 20 наукових статей та методичних вказівок за фахом.

курс підвищення кваліф_Штучний інтелект

Лобатенко Наталія Василівна
старший викладачlobatenko.nv@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський державний  інститут іноземних мов,1972 р. , вчитель англійської та французької мови

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, наукова англійська мова

Лук’яненко Тетяна Олександрівна,
викладачlukianenko.to@knuba.edu.ua

Закінчила: КНЛУ, 2003р. філолог. (викладач іноземної мови та зарубіжної літератури)

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова англійська мова

Маковій Марія Григорівна,
кандидат філологічних наук (доктор філософії), доцент кафедри.makovii.mg@knuba.edu.ua

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Концепція молодого героя в українській драматургії кінця XX — початку XXI століть”.

Методична робота :

 1. Концептуальні засади сучасної драми для юнацтва й про юнацтво.Літературознавчі студії Київського національного університеу імені Тараса Шевченка: збірник наукових праць. – Випуск 35. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 424-427.
 2. Тип героя-митця і жанрові особливості драми Анни Багряної «Пригости мене горіхами».Русская литература. Исследования: сборник научных трудов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. –  Выпуск ХVІІ. – К.: «Логос», 2013. – С. 148-162.
 3. Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п’єсі Світлани Лелюх «Цирк життя нашого».Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць (серія «Філологічні науки»). Випуск 4. 13 (104). – Миколаїв, 2014. – С. 143-147.
 4. Особенности конфликта социально-психологической драмы Светланы Новицкой «Крейзи».Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2014, № 4 – pp. 225-227с.Викладає дисципліну «Основи академічного письма».Статті у періодичних фахових виданнях, які влючено до баз даних Google Scolar; у наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus).
  Наукові інтереси:
  – Актуальні питання лексикології та термінознавства.
  – Новітні дистанційні методики викладання літературної української мови та академічної доброчесності.
  – Інноватика в розвитку дистанційної освіти.
  Екзаменатор у Національній комісії зі стандартів державної мови.
Марченко Світлана Іванівна,
старший викладачmarchenko.si@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський державний університет iм. Т.Г. Шевченка, 1987 р. , англійська, французька мови.

Викладач англійської та французької мов

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним напрямком

Махиня Антоніна Андріївна,
доцент кафедри, вчений секретар.

makhynia.aa@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський державний університет нг. Т.Г. Шевченка, 1985 р. ,філолог. (викладач німецької мови та  літератури)

Працює за спеціальностями:

Німецька мова за професійним спрямуванням. Ділова німецька мова. Наукова німецька мова. Німецька мова для аспірантів.

 • Науково-практичні конференції КНУБА
 • Підготовка аспірантів і здобувачів, проведення вступного іспиту до магістратури, аспірантури і кандидатського іспиту
 • Рецензування підручника для поглибленого вивчення німецької мови ( Г.П. Ятель та інш.)
 • Статті у наукових фахових виданнях.
 • Підготовка і проведення студентської олімпіади з німецької мови щорічно.
Паніна Олена Віталіївна,
доцент кафедри, зав. секції англ. мови.panina.ov@knuba.edu.ua

Закінчила Київський державний інститут іноземних мов за спеціальністю англійська та німецька мови (1979р.) Має багаторічний досвід викладацької роботи зі студентами майже усіх спеціальностей університету за напрямами «Ділова англійська мова», «Фахова англійська мова», «Наукова англійська мова», «Німецька мова», багато років проводила заняття з англійської та німецької мови для професорсько-викладацького складу КНУБА в рамках курсу підвищення кваліфікації.

Зараз працює з магістрантами та аспірантами КНУБА за напрямами: наукова англійська мова, науково-технічний переклад.

Науково-методична робота за 2016-2022 р.р.:

1. Паніна О.В. Business English for the Future Professionals: навч. посібник з ділової англійської мови / О.В. Паніна. – К.: КНУБА, 2021. – 128 с.

2. Петрова Т.І., Паніна О.В. Розуміння лексико-граматичних форм у процесі читання англомовних економічних текстів // Науковий вісник інноваційних технологій: зб. наукових праць. – Міжнародна академія інноваційних технологій, 2021. – №3 (29).

3. Петрова Т.І., Паніна О.В. Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту // науково-техн. зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2020. – № 75. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf

4. Петрова Т.І., Паніна О.В. Теоретичні основи аналізу омоформ для забезпечення зрілого читання англомовних текстів // Науковий вісник інноваційних технологій: зб. наукових праць. – Міжнародна академія інноваційних технологій, 2020. – №3 (23).

5. Петрова Т.І., Паніна О.В. Лінгвістичний аналіз омоформ та їх класифікація для забезпечення якості зрілого читання англомовних текстів за фахом // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2019. – № 70.

6. Петрова Т.І.,Паніна О.В., Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2018. – № 68.

7. Паніна О.В., Англійська мова. Науково-технічний переклад: конспект лекцій / О.Паніна.-К.:КНУБАб 2018. – 132 с. file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Downloads/MTP_2014_52_40.pdf

8. Паніна О.В. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття. – зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65. 436. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201765.pdf

9. Паніна О.В. Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «Іноземна мова»// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2016. – №62. С.455 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf

10. Петрова Т. І., О.В. Паніна Програма аспірантського курсу з навчальної дисципліни «Іноземна мова» / Т.І. Петрова, О.В. Паніна та ін. – К.: КНУБА, 2016. – 25 с.

Діяльність:

· підготовка магістрантів з дисципліни «Наукова англійська мова»;

· підготовка аспірантів і здобувачів з дисципліни «Англійська мова»;

· проведення вступних іспитів до аспірантури і випускних аспірантських іспитів;

· підготовка і проведення першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (щорічно);

· статті в наукових і науково-популярних виданнях;

· участь у семінарах і національних конференціях з питань методики викладання англійської мови у ЗВО; мережі трансферу технологій NTTN.

· впродовж багатьох років учасник і доповідач на міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах з екологічних питань, питань збалансованого розвитку, партиципативної та гендерної демократії (напр., Другий всесвітній саміт зі збалансованого розвитку у Йоханнесбурзі; Зелений тиждень ЄС у Брюсселі, тощо);

· координатор національних і міжнародних екологічних і соціальних проектів ЄС і Всесвітнього банку;

· стажування та співпраця з національними та транснаціональними компаніями та неурядовими організаціями ЄС і США;

· стажування у Всесвітньому інституті ресурсів (World Resources Institute, WRI), Вашингтон, США;

· автор і співавтор соціально-політичних, науково-популярних і науково-експертних публікацій на національному та міжнародному рівнях.

Повар Вікторія Миколаївна,
старший викладач

povar.vm@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський національний лінгвістичний університет за спеціальність “Переклад (англійська та німецька мови)”

кваліфікація: філолог та перекладач англійської та німецької мов.

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова, фахова та наукова.

Поліщук Наталя Олексіївна,
старший викладачpolischuk.no@knuba.edu.ua

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1963р. , викладач англійської мови.

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова

Полторак Лариса Всеволодівна, 
старший викладач

poltorak.lv@knuba.edu.ua

Закінчила:

Белгородський державний педагогічний інститут ім. М.С. Ольминського., 1971р. ,  вчитель англійської мови середньої школи.

Працює за спеціальностями:

Англійська мова за професійним спрямуванням. Ділова англійська мова

Плотникова Людмила Федорівна,
 доцент кафедри

plotnikova.lf@knuba.edu.ua

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.

З 1993 року працює в КНУБА.

Викладає дисципліни: «Основи академічного письма», «Основи академічної доброчесності», «Українська мова як іноземна», «Професійна українська мова як іноземна».

Науково-методична робота:

1.Стаття «Участь чехів Київщини в Чехословацькій дружині».// Збірник “Внесок укрвїнських чехів у створення Чехословаччини”. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції.- К,: Видавничий дім «Освіта України», 2019. – с.135-139.

2.Стаття «Волинський чех Вацлав Гірса – соратник Т.Г.Масарика». Збірник “Внесок укрвїнських чехів у створення Чехословаччини”. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції.- К,: Вилавничий дім «Освіта України»,2019.-с.173-180.

3.Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.Українська мова та література.Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА, Навчальний посібник . – К.:КНУБА, четрерте видання (доповнене) 2019 р.– 140 с.

4 Плотнікова Л.Ф. , Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Вживання числівника та дієслова у професійному мовленні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. К.: КНУБА, 2018. 40 с.;

5.Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. К.: КНУБА, 2021.56 с;

6.Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю. Основи академічного письма: методичні рекомендації, тези лекцій та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей. К.: КНУБА, 2022. 40 с.

Крім того, Плотниковою Л.Ф. були розроблені робочі програми для кожної спеціальності в групах викладання, а також матеріали для лекцій, практичних завдань, поточного й підсумкового контролю. Зокрема, таку програму було розроблено та узгоджено з новим Стандартом вищої освіти для спеціальності 081 «Право»:

– Основи академічного письма: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 081 «Право» ОПП «Будівельне та містобудівне право». К.: КНУБА, 2022.

Рєпіна Ірина Юріївна,
доцент кафедриriepina.iiu@knuba.edu.ua

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка – філологічний факультет.З 1980 року працює в КНУБА.Є автором 20-ти навчально-методичних видань, зокрема посібника “Готуйся до іспитів: Українська мова Рекомендовано МОН України”(лист №1.4/18-Г-1502 від 25.06.2008 р.)

Навчальні посібники:

1.Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.Українська мова та література.Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА, К.:КНУБА 140стр. 2017 р.

2.Навчальний посібник . – К.:КНУБА, четрерте видання (доповнене) 2018 р.– 140 с.

3.Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.,Сметанська М. І.Методичні розробки: українська мова запрофесійним спрямуванням.Методичні вказівки для самостійноїроботи студентів усіх спеціальностейденної та заочної форм навчання. К.:КНУБА, 2018, 47с.

4.Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.,Сметанська М. І.Українська мова за Професійним спрямуванням.Вживання числівника та дієслова у професійному мовленні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання.К.:КНУБА, 2018, 40с.

5.Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.Українська мова та література.Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: Навчальний посібник . – К.:КНУБА,п’яте видання (доповнене) 2019р.– 140 с.

6. Плотникова Л.Ф.,Рєпіна І.Ю.,Сметанська М. І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійноїроботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. К.:КНУБА, 2020, 56 стр.

7.Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. К.: КНУБА, 2021.56 с;

8.Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю. Основи академічного письма: методичні рекомендації, тези лекцій та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей. К.: КНУБА, 2022. 40 с.

9. Рєпіною І.Ю. були розроблені робочі програми для кожної спеціальності в групах викладання, а також матеріали для лекцій, практичних завдань, поточного й підсумкового контролю. Зокрема, таку програму було розроблено та узгоджено з новим Стандартом вищої освіти для спеціальностей:

– 191 Архітектура та містобудування ОНП «Містобудування»

– 192 Будівництво та цивільна інженерія «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Cало Вікторія Василівна,
старший викладач

  salo.vv@knuba.edu.ua

Закінчила: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 2014 р.спеціальність: Мова і література (англійська),Кваліфікація: викладач англійської мови, вчитель зарубіжної літератури

Працює за спеціальностями: Англійська мова за професійним напрямком, ділова англійська мова, наукова англійська мова, фахова німецька мова.

Наукова робота:

 1. Розвиток soft skills на заняттях іноземної мови в умовах дистанційного навчання//Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції Світ наукових досліджень. Випуск 26 та розміщена на сайті конференції. м Ополе, Польща.
 2. Повар В.М., Сало В.В., Професія – технічний перекладач// Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції Світ наукових досліджень. Випуск 27 та розміщена на сайті конференції.(https://www.economy-confer.com.ua/full-article/5315/) (10.02.2024)

  3. Сало В. В., Вітрук О. Є., Використання інтерактивних платформ для підвищення ефективності вивчення іноземних мов // International scientific-practical conference modern challenges and topical issues of science, Education and society,February 7, 2024 Tampere, Finland с.22 (https://www.economics.in.ua/2024/02/7.html )

  4. Сало В.В., Вітрук О.Є., Виклики, які постають перед викладачами при змішаному навчанні (психологічний аспект, мотивація)Міжнародній мультидисциплінарній науковій конференції «Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки» (http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4752/) (21.02.2024)

  5. Повар В М, Сало В.В , Проблеми перекладу англійською мовою українських етнографічних термінів і їх сутності//IX Міжнародна науково-практична конференція Scientific problems and options for their solution Педагогіка, філологія та лінгвістика (https://isu-conference.com/arkhiv)

  6.Повар В.М., Вітрук О.Є., Сало В.В., Робота з науково-технічними текстами для студентів старших курсів всіх спеціальностей КНУБА//International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”, March 12, 2024. p.19 URL:https://www.economics.in.ua/2024/03/12-03-2024.html

Методична робота:

Соколова Ірина Вадимівна,
старший викладач кафедри.sokolova.iv@knuba.edu.ua

Закінчила Далекосхідний державний університет у 1974 році за спеціальністю англійська мова (кваліфікація філолог, викладач англійської мови).
Методична робота за 2018-2021р.р.
 • Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності ОДПМ (2 курс,4 семестр), КНУБА, 2018, 20с.
 • Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності ОДПМ (4 курс, 7 семестр), КНУБА, 2018, 20с.
 • Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Архітектура”(2 курс, 4 семестр), КНУБА, 2020, 18с.
 • Методичні вказівки для студентів другого курсу спеціальності “Архітектура”КНУБА, 2021, 19с.
Працює за спеціальністями: англійська мова за професійним напрямком, ділова англійська мова, наукова англійська мова

Сметанська Марія Іванівна,
доцент кафедри.

smetanska.mi@knuba.edu.ua

Закінчила Вінницький педінститут. З 1980 р. працювала на кафедрі української літератури, захистила кандидатську дисертацію «Проблема соціальної емансипації жінки в українській прозі XIX – поч. XX ст.». З 1995 р. працює на посаді доцента Київського національного університету будівництва і архітектури.

Вибрані публікації:

 1. Сметанська М.І., Плотникова Л.Ф. Українська мова (за професійним спрямуванням). Київ: КНУБА, 2004, 40 с.

2. Сметанська М.І. Літературно-мистецькі виховні заходи як ефективний засіб формування громадянської позиції молоді в технічних ВНЗ (з досвіду роботи кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і архітектури). УДК 325.561.005, 2006, http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06smibia.php

3. Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Методичні розробки: українська мова за професійним спрямуванням.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.-К.:КНУБА, 2018, 47с.

4. Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Українська мова за Професійним спрямуванням.Вживання числівника та дієслова у професійному мовленні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. -К.:КНУБА, 2018, 40с.

5. Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Сметанська М.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійноїроботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. -К.:КНУБА, 2020, 56 с.

6. Сметанська М. І., Букіна Ю.О. Особливості викладання іноземної мови в магістратурі студентам будівельних спеціальностей у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Philological Sciences and Translation studies: European potential (Kujawska Szkota, Wyrszawe Wtoctawku (Cuiaviau Universitum Wloclawek), Wloclawek Republic of Poland. July 9-10, 2021, 296–299 с.

Діяльність:

· участь у семінарах і конференціях з питань методики викладання української мови та літератури у ЗВО

· впродовж багатьох років організація літературно-мистецьких заходів у КНУБА

· член правління університетської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта»

Харчук Наталія Ростиславівна,
викладач.https://orcid.org/0000-0002-2381-0204?lang=enhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LiIVFZ8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6zeAdLEv2kwA9pbISBRjnQUJzQyaugatqDzkaNX86EXu5tD3lYPnAVGgHxsXboqTWTdN6xpDgiQ33BxAn9fqv30_6oUsU16MgfG6IWq-cx6sH8Ig5B8BZ_V-g5QoM8F2StjsICwQEhUj9pT5Z9_nGB22bl_gLGNPUGtuWJGjezBkWhiQ8Викладає за дисциплінами: «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум правника з ІМ», «Практикум управлінця з ІМ».У 2000 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література ( німецька та англійська мови)»; філолог, викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури.У 2009 році закінчила з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»; юрист.У період з 2001р. по 2016 р. здобула досвід усного перекладу та сертифікованого мовного стажування у практичних підрозділах поліції готовності земель Баварія та Північний Рейн Вестфалія ФРН. Впродовж всього періоду роботи залучалася до усного та письмового перекладу на вимогу керівництва НАВС та МВС.У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації викладачів НАВС в Інституті підготовки кадрів та підвищення кваліфікації ( Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 30.01.2019) за програмою «Підвищення кваліфікації НПП».Постійно працює над розвитком та вдосконаленням професійних навичок, беручи участі у :- практичних семінарах та вебінарах, організованих освітньо-культурним центром в Україні Гете-Інститут у м. Києві та культурним центром « American House» у м. Києві; – мовних курсах, організованих Британською Радою в КНУВС2004 році;

– щорічних заходах від посольства Німеччини: відкриті двері «Німецький Сад»;

– чисельних онлайн-тренингах від видавництв « Hueber Verlag», « Dinternal Education», « Cambridge University Press Ukraine » із сертифікатами про участь;

– приймає участі у науково-практичних конференціях та круглих столах, організованих кафедрою правничої лінгвістики;

– залучає до активної участі здобувачів у науковій діяльності академії.

Маю навички планування, розробки та проведення практичних занять по дисципліні ІМ, відео-лекцій, дистанційних курсів по вказаним дисциплінам, методичної та дидактичної роботи, а також роботи в системі дистанційної освіти на платформі ZOOM, проведення різних форм контролю знань здобувачів.

Методична та наукова робота:

 1. Харчук Н. Штучний інтелект як допоміжний інструмент оволодіння ІМ: Підготовка тез доповіді до XII Міжвузівської науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права», 25 травня 2023р.
 2. Харчук Н. Особливості перекладу англіцизмів українською мовою: Збірник тез до методичного семінару кафедри правничої лінгвістики 20 жовтня 2022.
 3. Харчук Н.Р., Нітенко О.В., Жукевич І.П. «Німецька мова для правоохоронців» мультимедійний посібник- Київ,2020
 4. Харчук Н.Р., Горбач О.В., Козубенко І.В. Розслідування кримінальних правопорушень: навчальний посібник з німецької мови. К.: Логос, 2019 С.67(Рекомендовано науково-методичною радою, Вченою радою НАВС ).
 5. Відео-лекція для атестації здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю Право 081 з навчальної дисципліни Іноземна мова заочного відділеня,НАВС,січень 2021.
 6. ХарчукН.Р . Інновації дистанційного навчання у немовних ЗВО. / Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 27 лютого 2021 р.)
 7. Харчук Н.Р. Структура навчальних закладів по підготовці поліцейських кадрів у Баварії : Збірник наукових праць (Педагогіка Психологія) «Вісник Національного авіаційного університету». – Вип. 2(7) – К. 2015. – С.130-135. Фахове видання.

 

Щербань Юлія Вікторівна,
викладачscherban.iuv@knuba.edu.uaЗакінчила: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005 р. , філолог. (з англійської і новогрецької мов  та  зарубіжної літератури) викладачПрацює за спеціальностями: Англійська мова за професійним напрямком

ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Старший лаборант
Кухарчук Ірина Валеріївна.
т. 3-51 (кімната 444 А) , 4-60 (кімната 460)
Провідний фахівець
Сорочинська Олена Миколаївна
тел. 3-51 (кімната 444А)
Фахівець

Зінов’єва Єлизавета Валентинівна
тел. 5-77  (кабінет 456)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram