Гранти

Проект DAAD/DAAD project

Проект DAAD «Розроблення віртуального середовища з навчання технологіям дігіталізації навколишнього світу VirScan3D» (2019-2021рр., подовжений до 2023р.) 

Мета проекту – розробити віртуальний сканер – програмний інструмент, що генерує великі обсяги даних, як аналог хмари точок – результат роботи наземного лазерного сканера, що дозволяє користувачам створювати дані за відсутності реального вимірювального приладу. Наземні лазерні сканери залишаються малодоступнимиі в Україні (як правило, використовуються в профільних комерційних організаціях). Віртуальний сканер імітує комерційно доступні інструменти з реалістичними інтерфейсами користувача та створює хмари точок відповідно до індивідуальних специфікацій та налаштувань. В якості навчальних об’єктів може використовуватися будь-яка цифрова 3D-модель (наприклад, об’єкту культурної спадщини чи будівництва), яка віртуально сканується у цифровому середовищі. За допомогою такої системи викладачі та студенти зможуть навчитися керувати такими системами, генерувати реалістичні великі дані та виконувати повний ланцюжок обробки даних.  

Також частиною проекту є розроблення та впровадження в навчальний процес методичних матеріалів до лекційних та практичних занять з курсу «Наземне лазерне сканування на базі віртуального симулятора VRscan3D» (в 2023 році). 

Учасники проекту:  

  • Проф. Томас Люман (Prof.Thomas Luhmann) та Даріус Поповас (Darius Popovas), Інституті прикладної фотограмметрії та геоінформатики Університету прикладних наук, Німеччина (Jade University of Applied Sciences, Institute for Applied Photogrammetry and Geoinformatics, Oldenburg, Germany ) 
  • Юлія Горковчук та Денис Горковчук, Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна  
  • Проф. Мона Хесс (Prof., PhD Mona Hess), Марія Чижова (Maria Chizhova), Тетяна Качковская (Tatyana Kachkovskaya), Університет Бамберга, Інститут археології, наук про спадщину та історію мистецтв, Німеччина (University of Bamberg,  Institute of Archaeology, Heritage Sciences and Art History, Germany) 
  • Проф. Микола Трегуб, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Проект фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) https://www.daad-ukraine.org/ 

Результат розробки  доступний за посиланням https://vrscan3d.com/ та розповсюджується безкоштовно для українських ВИШів.  

В 2022 році віртуальний симулятор наземного лазерного сканера VRscan3D отримав престижну  нагороду CATCON 2022 за найкращу розробку програмного забезпечення для комп’ютерного навчання та премію Wichmann Innovations Award у програмному забезпеченні під час Intergeo 2022 в Ессені, Німеччина. 


DAAD project “Development of  virtual environment for learning VirScan3D technologies  of the surrounding world digitalization ” (2019-2021, extended until 2023) 

The aim of the project is to develop a virtual scanner – a software tool that generates large volumes of data, as an analogue of cloud points – the result of the work of a ground laser scanner, which allows users to create data in the absence of a real measuring device. Ground-based laser scanners still remain scarce in Ukraine (as a rule, they are used in specialized commercial organizations). The virtual scanner emulates commercially available tools with realistic user interfaces and creates point clouds according to individual specifications and settings. Any digital 3D model (for example, a cultural heritage or construction object) that is virtually scanned in a digital environment can be used as educational objects. Thanks to such system teachers and students will be able to learn how to operate such systems, generate realistic big data and perform a complete data processing chain. 

Also one of the project`s part is the development and introduction methodological materials for lectures and practical classes from the course “Terrestrial laser scanning based on the VRscan3D virtual simulator” (in 2023) into the educational process. 

Project participants: 

  • Prof.Thomas Luhmann and Darius Popovas, Jade University of Applied Sciences, Institute for Applied Photogrammetry and Geoinformatics, Oldenburg, Germany  
  • Julia Gorkovchuk, Denys Gorkovchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine  
  • Prof., PhD Mona Hess, Maria Chizhova, Tatyana Kachkovskaya, University of Bamberg,  Institute of Archaeology, Heritage Sciences and Art History, Germany 
  • Prof., Mykola Trehyb, Dnipro University of Technology 

The project is funded by the German Academic Exchange Service (DAAD)  https://www.daad-ukraine.org/

The result of the development is available at the link https://vrscan3d.com/ and  distributed free of charge to Ukrainian universities.  

In 2022 Virtual Ground Laser Scanner Simulator VRscan3D won the prestigious CATCON 2022 Award for the  Best Computer Training Software Development and the Wichmann Innovations Award in Software at Intergeo 2022 in Essen, Germany. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram