Наглядова рада

Наказ про затвердження складу Наглядовой ради

Наглядова рада КНУБА:

  • бере участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролює її виконання;
  • сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності КНУБА;
  • сприяє ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади,
  • науковою громадськістю, громадськими організаціями;
  • аналізує та оцінює діяльність закладу освіти та його керівника.

Голова Наглядової ради: 

Ісаєнко Дмитро Валерійович,

народний депутат України

 

 

 

 

 

Заступник голови Наглядової ради:

Сташевський Станіслав Телісфорович, перший віце-президент Будівельної палати України;

Секретар Наглядової ради:

Пелих Юрій Костянтинович, віце-президент Академії будівництва України;

Члени Наглядової ради:

Даниленко Світлана Василівна, заступник Міністра освіти і науки України;

Дніпров Олексій Сергійович, керівник Апарату Офісу Президента України;

Краснолуцький Олександр Васильович, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Пантелєєв Петро Олександрович, заступник голови Київської міської державної адміністрації;

Пилипенко Сергій Олександрович, генеральний директор ПБГ «Ковальська»;

Пуртова Анна Анатоліївна, народний депутат України;

Разсамакін Андрій Вікторович, президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»;

Семиноженко Володимир Петрович, генеральний директор ДНУ «НТК Інститут монокристалів НАН України», голова Північно-східного наукового центру НАН України;

Шевчук Едуард Георгійович, віце-президент ПАТ «ХК Київміськбуд».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Supervisory Board of  KNUCA:

  • takes part in the definition of the University’s development strategy and controls its implementation;
  • promotes the attraction of financial resources for the activities of KNUCA;
  • facilitates the effective interaction between the educational institution and public authorities, scientific community, public organizations;
  • analyses and estimates the activity of the educational institution and its manager.

 

 

Chairman of the Supervisory Board:

Isaienko Dmytro Valeriiovych,

People’s Deputy of Ukraine

 

 

 

 

Deputy Chairman of the Supervisory Board:

Stashevskyi Stanislav Telisforovych,

First Vice-President of the Construction Chamber of Ukraine;

Secretary of the Supervisory Board:

Pelykh Yurii Kostiantynovych,

Vice-President of the Academy of Construction of Ukraine;

Members of the Supervisory Board:

Danylenko Svitlana Vasylivna,

Deputy Minister of Education and Science of Ukraine;

Dniprov Oleksii Serhiiovych,

Chief of Staff of the Office of the President of Ukraine;

Krasnolutskyi Oleksandr Vasylovych,

Deputy Minister of  Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine;

Pantelieiev Petro Oleksandrovych,

Deputy Head of the Kyiv City State Administration;

Pylypenko Serhii Oleksandrovych,

CEO of the ICG “Kovalska”;

Purtova Anna Anatoliivna, People’s Deputy of Ukraine;

Razsamakin Andrii Viktorovych,

President of the Corporation “DBK-ZHYTLOBUD”;

Semynozhenko Volodymyr Petrovych,

CEO of  SSI “Institute for Single Crystals” of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Head of the North-East Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine;

Shevchuk Eduard Heorhiiovych, Vice President of PJSC “HC Kyivmiskbud”.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram