Антикорупційна програма Київського національного університету будівництва і архітектури

Антикорупційна програма Київського національного університету будівництва і архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням вченої ради  24.11.2017 р. протокол № 8

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та з урахуванням  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. № 75, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за № 326/30194 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»

Антикорупційна програма поширюється на всіх співробітників Кивського національного університету будівництва і архітектури (далі по тексту КНУБА) у тому числі і на співробітників відокремлених структурних підрозділів підпорядкованих університету.

Антикорупційні заходи скеровані на:

– запобігання корупції, у тому числі і на виявлення та усунення передумов виникненню корупції (профілактика корупції);
– виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень, у тому числі і конфлікту інтересів;
– мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

2. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ

Антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. МЕТА ТА ЦІЛЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є здійснення заходів по упередженню будь-яких проявів порушення працівниками КНУБА законодавства України,  що регулює правові відносини в сфері антикорупційного законодавства України та вихованню правової культури.

Для досягнення мети КНУБА  визначає наступні цілі:

– мінімізувати ризики втягнення керівництва та працівників університету, не залежно від займаної посади, в корупційну діяльність;

– сформувати у контрагентів, співробітників та інших осіб цілісного єдиного усвідомлення та розуміння антикорупційної програми університету про неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;

– узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного законодавства України;

– включити в обов’язок працівників КНУБА знання та дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми, основні положення антикорупційного законодавства, а також адекватні заходи щодо запобігання корупції.

4. ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Ректор університету, члени ректорату  та керівники структурних підрозділів формують етичні стандарти негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх співробітників та контрагентів.

Відповідальність ректора за організацію заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх реалізацію та контроль.

Формування свідомості усіх співробітників університету та студентів про необхідність дотримання у свої роботі і повсякденному  антикорупційного законодавства та норм етичного поводження..

Поширення  вимог антикорупційної програми на контрагентів та представників університету  при виконніі  договірних зобов”язань з іншими суб”єктами правовідносин   а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на таких базових засадах::

– відповідність прийняття рішень посадовими особами КНУБА вимогам чинного законодавства;

– відповідності антикорупційних заходів, що реалізуються Конституції України, законодавству України та іншим нормативним правовим актам, які застосовні в університеті.

– особистого прикладу керівництва університету та керівників структурних підрозділів .

– інформування працівників університету, органів студентського самоврядування  про законодавчі акти з питань антикорупційного законодавства;

– формування свідомості  про невідворотність покарання  у разі вчинення співробітником корупційних правопорушень пов’язаних з виконанням посадових обов’язків;

– постійного контролю та регулярного моніторингу дотримання законодавства, що регулює правові відносини у зазначеній сфері

5. СУБ’ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Суб’єктами, на яких поширюється дія антикорупційної програми, є співробітники КНУБА, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовими або службовими особами та перебувають з університетом  у трудових відносинах.

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИТЬ КНУБА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРЬСКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уповноваженим у відповідності з антикорупційною програмою університету  розроблюється конкретний перелік та опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції в університеті.

Аудит діяльності університету для виявлення корупційних ризиків (оцінка діяльності університету з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства).

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед університетом  внаслідок порушення антикорупційного законодавства, керівництво університету на періодичній основі має проводити внутрішній аудит господарчої діяльності його підрозділів.

Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлений на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків університету.

Оцінка ризику – це безперервний процес з постійним зв’язком між ректором, Уповноваженим та співробітниками КНУБА.

Моніторинг ділових партнерів (аудит нових бізнес-партнерів і постачальників, регулярні перевірки контрагентів тощо).

При роботі з контрагентами необхідно здійснювати:- перевірку нових бізнес-партнерів і постачальників;- регулярні перевірки всіх контрагентів;- впровадження антикорупційних положень в угоди з бізнес-партнерами і постачальниками. Керівництву КНУБА та її працівникам забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї антикорупційної програми або нормам застосовного антикорупційного законодавства.

Зздійснення підбору (вибору) контрагентів для укладання договорів про виконання робіт на підставі:

– аналізу ринку пропонованих послуг;

– рівноправності і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;

– чесний і розумний вибір пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);

– цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат університету;

– відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента (надмірними вимогами до контрагента не вважаються вимоги, прямо передбачені діючим законодавством про здійснення закупівель за державні кошти, тощо);

– запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

Університет намагатиметься будувати  ділові відносини з партнерами, які декларують принципи дотримання антикорупційної

Університет декларує про відмову стимулювання будь-яким чином контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь університету.

Університет докладатиме усіх можливих зусиль щодо мінімізації  ризиків у ділових відносинах з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

При виконнан спільних зобов»язань з реалізації договорів, партнери  повинні повідомляти один одного::

– про будь-які випадки проявів порушення антикорупційного законодавства;

– чітко давати зрозуміти іншим особам при виконання зобов»язань по сіпільним договорам щодо обов’язку з дотримання антикорупційного законодавства.

У разі виникнення в університеті об’єктивних (розумних і сумлінних) фактів порушення контрагентами антикорупційного законодавства, на адресу такого контрагента (партнерами) направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз’яснення.

Неподання достатніх доказів, що безумовно підтверджують відсутність порушення антикорупційного законодавства, є порушенням істотних умов договору (істотним порушенням), укладеного між університетом та його контрагентом і дає право університету розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від виконання договору), або призупинити його подальше виконання в односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від виконання Договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки і декларація намірів:
–   розробка і прийняття кодексу етики та службової поведінки співробітниківКНУБА;
– розробка і прийняття положення про конфлікт інтересів;
– введення у договорах, пов’язаних з господарською діяльністю університету, стандартного антикорупційного повідомлення застереження про порушення антикорупційного законодавства.

Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур:
– введення процедури інформування працівниками роботодавця про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень;
– введення процедури інформування роботодавця про інформацію, що стало відомою працівникові про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами університету чи іншими особами.

Навчання та інформування співробітників університету шляхом:
– ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції в університеті;
– проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;
– організації індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур.

Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в КНУБА вимогам антикорупційної політики:
– здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
– всі фінансові операції, які здійснюються в КНУБА, повинні бути виконуватись згідно правилами бухгалтерського обліку бути доступними для  для перевірки;
– перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності КНУБА суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

Всім співробітникам КНУБА  суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

Подарунки.

Співробітникам університету  забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
– у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням своїх посадових обов’язків в університеті;
– якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Співробітники  можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
– даруються близькими особами;
– одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У випадку прийняття рішення посадовою особою університету на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, рішення посадової особи вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Посадові особи університету  разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
– відмовитися від пропозиції;
– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або Уповноваженого, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або Уповноваженого.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє ректор,проректори, керівники структурного підрозділу підрозділу, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки зберігаються в університетудо їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності в посадової особи  сумніву щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженої осоьби  КНУБА з питань реалізації, антикорупційної програми ,який надає відповідне роз’яснення.

Взаємодія з державними службовцями.

Керівництво університету не здійснює самостійно або через своїх співробітників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги для університету в комерційній діяльності.

Співробітники університету самостійно несуть відповідальність за корупційні прояви у разі самостійній взаємодії з державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

7. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Співробітники університету під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Посадові особи університету  при виконанні своїх службових повноважень зобов»язані:
– дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;
– не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
– утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це ректора університету.

8. ОБОВ»ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ КНУБА ПО ЗАПОБІГАННЮ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Обов’язки співробітників університету , пов’язаних із запобіганням та протидією корупції:
– утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені університету;
– утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачена оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені університету;
– негайно інформувати безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого або керівництво про випадки намірювання працівника до вчинення корупційних правопорушень;
– негайно інформувати безпосереднього керівника або особу, відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого або керівництво про відому працівникові інформацію про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, університету;
– повідомити безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми – Уповноваженого про можливість виникнення або виниклому у працівника конфлікті інтересів;

9. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Правовий статус Уповноваженого.

Уповноважений призначається наказом ректора .

Уповноваженим може бути фізична особа, не молодша тридцяти років, яка має повну вищу освіту і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
– має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
– за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
– звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення.

Не сумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це ректора університету з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
– розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
– розірвання трудового договору з ініціативи ретора університету;
– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
– набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
– смерті.

У свої діяльності Уповноважений підпорядкований та підзвітній лише ректору .

Заробітна плата Уповноваженого повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ним обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, стимулювати досягнення високих результатів у діяльності, компенсувати його інтелектуальні затрати.

Права і обов’язки Уповноваженого.

Уповноважений під час виконання покладених на нього завдань має наступні права та обов’язки:
– отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вказаних вимог;
– проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах університету;
– здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності співробітників університету:;
– отримувати від співробітників університету письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;
– ініціювати проведення службового розслідування, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
– раз на рік готувати та надавати ректору  звіт щодо реалізації засад антикорупційної програми;
– здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
– вжити заходів щодо правового та іншого захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
– надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і виявлення корупції в підрозділах університету та у контрагентів університету.

З вказаною метою зацікавлена особа може особисто звернутися у робочий час до Уповноваженого або надіслати на його адресу відповідний письмовий запит, у т.ч. за допомогою електронної пошти.

У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або отримання повідомлення про корупційне порушення, Уповноважений ініціює проведення службового розслідування.

Отримані в ході розслідування матеріали Уповноважений доповідає ректору , який вживає заходів щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

У зв’язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на діяльність,  КНУБА здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а у разі необхідності переглядає та вдосконалює їх.

11. УМОВИ КОНФЕДІЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ  УНІВЕРСИТЕТУ ПРО  ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

КНУБА  орієнтує  своїх співробітників на дотримання ними  цієї антикорупційної програми та необхідністью інформування  про відомі їм фактии або передумови  виникнення фактів антикорупційних порушень.

Університет гарантує  конфіденційні і доступні інформування ректора університету, Уповноважену особу з з реалізації заходів Антикорупійної програми на особисте звернення; повідомлення телефонного або факсимільного зв’язку; електронна пошта та інше) про факти хабарництва з боку осіб, які надають послуги в інтересах комерційної організації або від її імені. На адресу ектора або Уповноваженого можуть надходити пропозиції щодо поліпшення антикорупційних заходів і контролю, а також запити з боку працівників і третіх осіб.

В унверситетіпостійно проводиться навчання з питань доброчесного повідомлення про факти корупції, зокрема:
– регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування психологічної установки у співробітників щодо несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми; – підвищення рівня правової свідомості співробітників, зокрема, в частині обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації, конфіденційності та правових способів захисту викривачів;
– роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема, в частині визначення видів та форм корупційної поведінки;
– системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

В університеті запроваджуються умови конфіденційності, а саме:
– інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;
– повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене співробітником університету без зазначення авторства (анонімно)
– конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отримані від співробітників університету чи інших осіб;
– розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється з урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;
– анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
– анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку ректора негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми іншою особою.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми ректор НАУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ректор університету, у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками університету,  зобов’язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

12. ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Співробітники університету при виникненні реального або потенційного конфлікту інтересів повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися або повинні були дізнатися про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів Уповноважену особу, не вчиняють дій та не приймають рішення в умовах реального конфлікту інтересів та вживають заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;
-обмеження доступу особи до певної інформації;
-перегляду обсягу службових повноважень особи;
-переведення особи на іншу посаду;
–  звільнення особи.

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів співробітниками НАУ здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженій особі.

13. ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ З  ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Співробітники університету можуть звернутися у робочий час до Уповноваженої особи або надіслати на адресу Уповноваженої особи письмовий запит щодо надання роз’яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції в університеті.

Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими співробітниками проводиться вступний інструктаж з цієї антикорупційної програми і пов’язаних з нею документів, а для діючих співробітників університету проводяться періодичні інформаційні заходи.

Дотримання співробітниками університету принципів і вимог цієї антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також у разі накладення дисциплінарних стягнень.

Інформування та навчання

Підвищення кваліфікації співробітників університету  здійснюється з метою формування у працівників базових знань з питань антикорупційного законодавства, подолання правового нігілізму і підвищення правової культури працівників університету.

14. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) антикорупційної програми.

Ректор, співробітники всіх підрозділів університету, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції», а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.

Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про засади запобігання корупції» можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою ректора університету, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.

Китївський національний університет будівництва і архітектури заявляє про те, що жодного співробітника не буде піддано санкціям (у тому числі звільнений, знижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови в університету виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, рішенням ректора відносно особи яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за рішенням ректора університету до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання посадових обов’язків відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупції.

Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності університету декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися в різних формах:
– необхідно повідомляти у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо і університеті;
– надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності університету з питань запобігання та протидії корупції;
– надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи;
– керівництво університету і співробітники не повинні допускати втручання у виконання службових обов’язків посадовими особами судових або правоохоронних органів у незаконний спосіб.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

При виявленні недостатньо ефективних положень цієї антикорупційної програми або пов’язаних з ним антикорупційних заходів університету, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики ректор університету організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо перегляду і зміни цієї антикорупційної програми та/або антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються ректором університету та вводиться в дію його наказом після її обговорення з працівниками університету.

Після її затвердження, текст антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному сайті університету у вільному доступі.

Зміни до антикорупційної програми включаються до Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку університету, а також можуть включатися до договорів, які укладаються університетомз іншими юридичними особами.

Додаток 1 до Антикорупційної програми Національного авіаційного університету

Нововведення

 • відповідальність за корупційні правопорушення кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова
 • потенційний і реальний конфлікт інтересів
 • приватний інтерес – майновий або немайновий особистий інтерес, в т.ч. у зв’язку з членством в суспільних/політичних/релігійних. організаціях
 • подарунок-гроші / майно, що надається безкоштовно або за ціною нижче ринкової
 • неправомірна вигода – гроші, майно, активи, пільги, переваги, послуги, будь-які нематеріальні вигоди,
 • обіцяні/надані / запропоновані без законних на те підстав

Працівники компаній, що несуть відповідальність

 • тимчасово або постійно займають посади, пов’язані з виробничими, організаційно-управлінськими або адміністративно-господарськими функціями або спеціально уповноважені на виконання таких функцій
 • інші працівники
 • інші особи, що діють від імені юридичної особи на підставі договору (доручення, агентського договору і т.д.).

Заходи кримінально-правового характеру, застосовувані до юридичних осіб

ПІДСТАВИ

 • вчинення його уповноваженою особою (від імені та в інтересах юридичної особи) певних злочинів (відмивання доходів, неправомірна вигода, підкуп осіб, які надають публічні послуги, і т.д.) або
 • не забезпечення виконання особою, уповноваженою на прийняття заходів щодо запобігання корупції, своїх обов’язків
 • штраф: подвійний розмір незаконно одержаної неправомірної вигоди або від 5,000 до 75,000 неоподатковуваних мінімумів (від 85 000 до 1 275 000 гривень)

Антикорупційна програма юридичної особи

 • обов’язкова для юр. осіб, які беруть участь у держзакупівлях (на суму> 1 млн. грн. для товарів і послуг та> 5 млн. грн. для робіт), а також для державних / комунальних підприємств
 • затверджується після обговорення з працівниками
 • положення про обов’язковість виконання антикорупційної програми повинні бути включені в трудові договори та правила внутрішнього розпорядку
 • можуть бути включені в інші договори

Антикорупційна програма

Повинна завжди бути доступною для всіх працівників і може містити

 • перелік і опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання
 • норми професійної етики, права та обов’язки працівників, а також права та обов’язки засновників (учасників) юр. особи у сфері запобігання та протидії корупції
 • права та обов’язки особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми («Уповноваженого»), порядок його призначення
 • порядок регулярних звітів Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи

Антикорупційна програма (2)

 • Умови конфіденційності інформування працівниками Уповноваженого про вчинення корупційних діянь та процедури захисту таких осіб
 • Порядок індивідуальних консультацій Уповноваженого працівникам з питань антикорупційних стандартів і процедур
 • Порядок повідомлення про виникнення конфлікту інтересів та процедури його врегулювання
 • Процедури контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми та оцінки ефективності здійснення передбачених нею заходів
 • Положення про дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційної програми
 • Порядок реагування на виявлення корупційних та пов’язаних з ними правопорушень, інформування державних органів і проведення службових розслідувань

Подарунки

 • максимальна одноразова вартість: не більше однієї мін. заробітної. плати на день прийняття подарунка (2015 р. -1218 грн.)
 • від однієї особи (групи осіб): не більше двох прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного. року сукупно за рік (2015 р.-2х 1378 грн.)
 • … гроші або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи. Не в зв’язку / з метою схилити до дії / бездіяльності або прийняття певного рішення!

Подарунки (2)

Рішення на користь особи, яка зробила подарунок відповідальній особі або членам його сім’ї підлягають скасуванню відповідним органом / посадовою особою або можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.

Угоди, здійснені з порушеннями антикорупційного законодавства, можуть бути визнані недійсними.

Уповноважений з антикорупційної програми

 • здатний виконувати функцію за професіональними, діловими і моральними якостями і станом здоров’я
 • не судима, протягом 3 років не звільнений з держорганів за порушення присяги, корупційне або пов’язане з корупційним порушення
 • дієздатний
 • відповідає вимогам щодо суміщення діяльності та попередження конфлікту інтересів

Деякі форми взаємодії з органами у сфері боротьби з корупцією

 • повідомлення про корупційні та пов’язані з ними правопорушення, в тому числі, на виконання антикорупційної програми
 • надання відповідей на інформаційні запити Національного антикорупційного бюро
 • Виконання вимог Національного агентства з питань запобігання корупції по усуненню порушень антикорупційного законодавства
 • в рамках кримінального, адміністративного, цивільного процесу Деякі повноваження держорганів

Національне антикорупційне бюро має право

 • опечатувати приміщення на строк до 10 діб (на підставі рішення суду), вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом
 • подавати до суду позови про визнання недійсними угод
 • заарештовувати майно
 • отримувати інформацію про стан банківських рахунків
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram