Цілі освітньої програми

Стандарт вищої освіти (бакалавр) спеціальність 073 “Менеджмент”

Освітньо-професійна програма “Менеджмент організації та адміністрування ” 2022 р.

         Ціллю ОП “Менеджмент організації і адміністрування” є надання освіти в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»:
  • забезпечити теоретичну та практичну підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління будівельними організаціями на засадах опанування системою фахових компетентностей;
  • підготовка бакалаврів на засадах збалансованого поєднання загальних та фахових компетентностей;
  • врахування  потреб ринку праці та запитів роботодавців будівельної галузі при формуванні навчальних планів;
  • формування у здобувачів освіти комплексу знань, умінь, навичок, елементів методологічного та інструментального апарату в аналітичній, організаційно-економічній, дослідницькій  діяльності будівельних організацій;
  • на основі раціонального сполучення управлінських, освітніх та інформаційних технологій забезпечити якість підготовки фахівців відповідної кваліфікації;
  • забезпечення пріоритетності студентоцентрованого навчання, як основи освітнього процесу;
  • забезпечення доступу до дистанційного навчання;
  • формування електронних засобів навчання та діагностики знань;
  • подальше впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів навчання, нових інформаційних, телекомунікаційних технологій.

      Особливість Освітньої програми “Менеджмент організації і адміністрування” полягає у врахуванні специфіки діяльності будівельних організацій, що діють як виконавці та девелопери в проектах будівництва. Це досягається за рахунок суттєвого доповнення в змісті основних освітніх компонент специфікою менеджменту будівельних організацій та відображено в тематиці атестаційних робіт бакалаврів.

        Результати навчання на освітній програмі, визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти формуються усіма нормативними дисциплінами, компонентами практичної підготовки (виробнича практика) та атестації (захист атестаційної роботи бакалавра). Також досягненню результатів навчання згідно стандарту сприяють варіативні навчальні дисципліни.

      Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства досягається шляхом вивчення теоретичних курсів, закріплення їх на практичних, семінарських заняттях, та апробації на науково-практичних конференціях.

       Комунікація іноземною мовою, написання статей та тез з наукових питань, опрацювання іноземних джерел для підвищення власного фахового рівня проводиться на курсах професійної іноземної мови, що входить як обов’язкова компонента загальної підготовки спеціальності. 

       Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації  забезпечується через командне опрацювання проблемних ситуацій в ділових іграх на практичних заняттях (brainstorming) відпрацьовується на семінарських та практичних заняттях з використанням сучасних цифрових технологій.

        Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера Вміння критично осмислювати, застосовувати необхідний науковий, методичний і

         Аналітичний інструментарій та генерувати підприємницькі ідеї для управління будівельними  організаціями в непередбачуваних умовах змін бізнес-середовища,  здобувачі освітнього ступеня набувають не тільки під час аудиторного навчання, але й в студентському гуртку «Інноваційний менеджмент в будівництві», який діє на базі кафедри менеджменту в будівництві.

       Під час проходження виробничої практики здобувачі освіти продуктивно співпрацюють з майбутніми роботодавцями в управлінському середовищі будівельних проєктів та організацій, застосовуючи вміння ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовуючи методи їх вирішення.

       Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбувається на конкурсній основі (за результатами НМТ або ЗНО) у 2023 році, що передбачено правилами прийому. Ознайомитись з провилами прийому у 2023 р. можна сайті Приймальної комісії КНУБА

    На ОП є можливість вступати на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі отриманого диплома молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) у 2023 році).  Програма фахового вступного випробування, в якій враховано вимоги до знань вступників під час вступу на ступінь бакалавра за освітньою програмою на базі диплома молодшого спеціаліста.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram