Цілі освітньої програми

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування-2021 р.”

Стандарт вищої освіти України спеціальності 073 Менеджмент 

Ціллю ОП “Менеджмент організації та адміністрування” є надання освіти в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»:
  • забезпечити теоретичну та практичну підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління будівельними організаціями на засадах оволодіння системою фахових компетентностей;
  • врахування  потреб ринку праці та запитів роботодавців будівельної галузі при формуванні навчальних планів;
  • формування у здобувачів освіти комплексу знань, умінь, навичок, елементів методологічного та інструментального апарату в аналітичній, організаційно-економічній, дослідницькій  діяльності будівельних організацій;
  • на основі раціонального сполучення управлінських, освітніх та інформаційних технологій забезпечити якість підготовки фахівців відповідної кваліфікації;
  • забезпечення пріоритетності студентоцентрованого навчання, як основи освітнього процесу;
  • формування електронних засобів навчання та діагностики знань.

Особливість ОП “Менеджмент організації та адміністрування” полягає у врахуванні специфіки діяльності будівельних організацій, що діють як виконавці та девелопери в проектах будівництва. Це досягається за рахунок суттєвого доповнення в змісті основних освітніх компонент специфікою менеджменту будівельних організацій та відображено в тематиці атестаційних робіт магістрів.

У відповідності до пп. 2.1 та 2.5 «Правил прийому до КНУБА (затверджені 30.05.2022 р.)»  для здобуття ступеню магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідної галузі знань; також до КНУБА  може вступити особа для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань.  Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Для вступу на навчання з ОП «Менеджмент організації і адміністрування» на конкурсній основі здобувач повинен скласти: магістерський тест навчальної компетентності та фахових іспит, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів. Програми вступних випробувань кожен рік оновлюється з урахуванням останніх рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів, затверджуються головою приймальної комісії щорічно.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання було враховано інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти, роботодавців та академічної спільноти.

 – здобувачі вищої освіти та випускники програми. Здобувачі вищої освіти в разі виявлення зацікавленості приймають участь в обговоренні освітньої програми. ОП розміщується на веб. сторінці Університету   і кафедри менеджменту в будівництві  та здобувачі вищої освіти можуть залишати коментарі та надавати пропозиції в Анкетах . Під час прийняття рішення щодо вдосконалення ОП запрошувалися здобувачі магістри Ющенко А., Левченко М. В подальшому здобувачі приймають участь у засіданнях кафедри, на яких обговорюються питання щодо реалізації та вдосконалення ОП.

– роботодавці. До складу розробників ОП включено роботодавців, зокрема:  фінансовий директор ХК «Фомальгаут-Полімін» к.е.н., доцент Петраш О.П., генеральний директор ТОВ «Архітектурно-будівельні новації», к.т.н., доцент Архіпенко С.М. Також до обговорення ОП залучались роботодавці будівельної галузі, а саме:ТОВ “Партнер Констракшен БУД”, ТОВ “Альфа-сервіс”, ТОВ “Експертиза-С”, ТОВ “Партнер-центер”, ТОВ “Інвестиційно-інженірингова компанія”. На ОП є рецензії роботодавців: директора ТОВ “Партнер Констракшен БУД”  Болебрух О.С., в директор ТОВ “Альфа-сервіс” Кравченко А.В.

– академічна спільнота. Мета, цілі, компетентності та результати навчання за ОП обговорювалися на засіданнях кафедри. А також на круглих столах сторінка Facebook кафедри менеджменту в будівництві . На ОП надійшли рецензії від першого проректора Національної Академії управління д.е.н, проф. Штулер І.Ю. та  проректора по науково-педагогічній роботі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Отенко В.І.

– інші стейкхолдери. До обговорення вдосконалення ОП 2021 залучалися стейкхолдери, такі як: ГО “Інститут місцевого розвитку”, ТОВ “Київздравреконструкція”, ТОВ “Марстон-Груп”, ПП “Спецбудпроект”. На ОП “Менеджмент організації і адміністрування” надішла рецензія від стейкхолдера ГО “Інститут місцевого розвитку” виконавчий директор  Тормосов Р.Ю.

Завданнями співпраці є підвищення якості формальної і неформальної освіти, впровадження провідних освітніх технологій, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників бізнес-структур і підприємств різних форм власності та розвиток компетентностей здобувачів освіти шляхом поєднання академічного навчання з практикою реального бізнесу.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram