Здобувачі вищої освіти ІІ-го рівня (магістр)

Гарант освітньої програми

Відомості про гаранта освітньої програми
Група забезпечення спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”

Офіційні документи

Наказ групи забезпечення КНУБА
Інформація про інфраструктуру КНУБА
Етичний кодекс
Положення про дуальну форму здобуття освіти
Положення про заходи щодо запобігання плагіату
Положення про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін
Положення про омбудсмена
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУБА
Положення про академічну мобільність
Положення про визнання результатів у неформальній освіті
Про доповнення Положення про атестаційну роботу
Положення про апеляцію результатів оцінювання знань
Нормативні документи. KNUCA INTERNATIONALIZATION STRATEGY
Правила внутрішнього розпорядку КНУБА
Інші офіційні документи КНУБА

Освітньо-професійна програма і стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2019)
Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2020)
Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2022)

Навчальні плани

Робочий навчальний план підготовки магістра (2020)

Вступ

Правила прийому до КНУБА
Вступ на 1 курс навчання до магістратури

Нормативні освітні компоненти

Перелік нормативних компонент

СИЛАБУСИ нормативних освітніх компонент

Вибіркові освітні компоненти пропоновані кафедрою

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.
Перелік вибіркових компонент

Навчання

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Навчальна і науково-дослідна база кафедри будівельних машин
ПОЛОЖЕННЯ про науково-навчальну аудиторію

Захисти атестаційних випускних робіт магістрів

Фотозвіт захисту випускних робіт 17–18 грудня 2019 року
Фотозвіт захисту випускних робіт 21 лютого 2018 року

Наукові публікації магістрів кафедри МДК

Публікації магістрів (керівник к.т.н., доц., Лавріненко Л.І.)

Роботодавці та стейкхолдери

Конференції проведені кафедрою
Відгуки роботодавців та стейкхолдерів

Перелік дисциплін:

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво»:

  • Дисципліна наукового спрямування кафедри
  • Дисципліна цільової підготовки кафедри
  • Обстеження та підсилення будівельних конструкцій
  • Переддипломна (навчальна) практика
  • Спецкурс випускаючої кафедри
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram