Загальні відомості про гаранта освітньо-професійної програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво», рівень вищої освіти: перший (бакалавр)

Гарант

Аргатенко Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

ДИПЛОМИ_СЕРТИФІКАТИ   https://drive.google.com/drive/folders/1_Do-s7zF1DZIO1D7sejieALTMuI9Wtqn

Загальна інформація

 Стаж педагогічної роботи складає 32 роки. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю  05.23.04 – водопостачання і каналізація. Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента  02ДЦ №015064. З 1998 р. проваджує наукові дослідження з питань технологій електрохімічної та напірно-флотаційної обробки стічних вод, публікує наукові статті та доповіді на конференціях. Автор 54 публікацій, у тому числі 38 наукового характеру. Брала участь у роботі по Проекту №6363 «Розробка технології одержання магнітного наносорбенту, придатного для глибокої очистки стічних вод від важких металів» (Грант від Українського науково-технологічного центру) Є відповідальним секретарем редакційної колегії фахового збірнику: «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» та заступником голови організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» Є головою науково-методичної комісії ФІСЕ за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»
 
Arhatenko Tetiana – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Supply and Sewerage, Kyiv National University of Construction and Architecture. The experience of pedagogical work is 30 years. In 2002 she defended her dissertation on “Wastewater treatment of margarine and mayonnaise production from fatty contamination” in the specialty 05.23.04 – water supply and sewerage. The academic title of associate professor of the water supply department of KNUCA was awarded in 2005, the certificate of associate professor 02DC №015064. Since 1998 he has been conducting research on electrochemical and pressure-flotation wastewater treatment technologies, and has published scientific articles and reports at conferences. Author of 54 publications, including 38 scientific ones. Participated in the project # 6363 “Development of technology for magnetic nanosorbent suitable for deep treatment of wastewater from heavy metals” (Grant from the Ukrainian Science and Technology Center) She is the executive secretary of the editorial board of the professional collection: “Problems of water supply, sewerage and hydraulics” and deputy chairman of the organizing committee of the International scientific-practical conference “Ecology. Resource. Energy” He is the chairman of the scientific-methodical commission of Faculty of Engineering Systems and Ecology on the specialty 192 Construction and civil engineering on specialization “Water supply and drainage”


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Хімія води та мікробіологія (ОП «Водопостачання та водовідведення») https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=389

Хімія води та технологія очистки (ОП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами») https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=389

Водопостачання та водовідведення (ОП «Міське будівництво та господарство») https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2489

Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод (рекомендована для ОП «Водопостачання та водовідведення») https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1406

Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів (рекомендована для ОНП «Будівництво та цивільна інженерія») https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2687

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

Хімія води та мікробіологія

   • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1oQgyqXBEg82scGOJ1QskD7QCgtalXdxc  

   • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1oQgyqXBEg82scGOJ1QskD7QCgtalXdxc  

   • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1oQgyqXBEg82scGOJ1QskD7QCgtalXdxc  

   • Журнали лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1VDFXKP2a–cClw520FdjKC3snadt-NIo

   • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/18zgIXJllWwdyNz83ftT9bByu-GqXq6yX

   • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/18zgIXJllWwdyNz83ftT9bByu-GqXq6yX

   • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Стислий конспект лекцій / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com

   • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2003. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com

   • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Вправи та методичні вказівки до їх виконання / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2000. – 32 с. Режим доступу:  https://drive.google.com

   • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Журнали лабораторних робіт / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com

   • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com

   • Аргатенко Т.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Уклад.: Т.В.Аргатенко, О.М. Матвієнко. – К.: КНУБА, 2006. – 20 с. Режим доступу: https://drive.google.com

  Хімія води та технологія очистки

    • Силабус з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1-75QLD7GlrQGDL4kS0ZS9tEAq_oojv7I

    • Журнали лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1tH765zR6EXmvtSLbi_GnmyJvL-jw9mqF

   Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів

     • Силабус з дисципліни «Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів» для здобувачів ОКР доктор філософії зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1dIqn7t-NBXz4WvUIli06bwRTPx73znup

    Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод

      • Силабус з дисципліни «Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1-75QLD7GlrQGDL4kS0ZS9tEAq_oojv7I

      • Терновцев В.О., Обертас І.А., Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи. Київ: КНУБА, 2010. 32 с. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1-QaOibOP_yhKcD_N4bZE7iH8bBKw1iqE

     Водопостачання та водовідведення

       • Силабус з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1gsVBa3iabIY-0OgLETYLi5O8ycvZfUAj/edit

       • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» Режим доступу: https://drive.google.com

       • Аргатенко Т.В. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій. Презентаційний матеріал / Укл.: Аргатенко Т.В.Режим доступу: https://drive.google.com

       • Аргатенко Т.В. – Водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи / уклад. Т.В. Аргатенко. К.: КНУБА, 2010. – 32 с.Режим доступу: https://drive.google.com

      Дипломний проект бакалавра: Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» і «Гідротехнічне будівництво»/О.В. Дупляк, С.В. Величко, Т.В. Аргатенко, О.С. Петренко . – Київ: КНУБА, 2017. – 32 c. Режим доступу: http://10.17.77.1/books

      НАУКОВА РОБОТА

      У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю  05.23.04 – водопостачання і каналізація.  Диплом кандидата наук ДК №016432

      Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента  02ДЦ №015064

      НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

      Технології електрохімічної та напірно-флотаційної обробки природних і стічних вод.

      Причини та механізми корозійних ушкоджень залізобетонних та металевих конструкцій споруд водопровідно-каналізаційного комплексу.

       

      КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

      Якшин А.В. Експериментальні дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення водних розчинів – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. Диплом ІІІ ступеня.

      Малахова О.О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при змінному струмі – доповідь на ІV Міжнародній конференції «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент» КНУБА, 14-15.12.2017.

      Поліщук В.В. Корозійно-біологічні ушкодження каналізаційних трубопроводів тривалоï експлуатаціï – призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році.

      Поліщук В.В. Дослідження аварійних трубопроводів – доповідь на ІІІ Міжнародній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» КНУБА, 23-25.11.2022.

      НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

      2022

      Макаренко В., ГоцВ., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В. Дослідження аварійних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.40. С.31-43  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43

      Хомутецька Т., Аргатенко Т.Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини  // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.71-80  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.71-80 

      Макаренко В., Білик С., Хомутецька Т., Аргатенко Т., Макаренко Ю., Панченко П. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт  // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.33-43  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43 

      МОНОГРАФІЯ

      Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, О. Е. Чигиринець та ін. // Київ: НУБІП України, 2022. 242 с. https://drive.google.com/drive/folders/1Y0eltWeOZO4WD4CMgjVkP8wyvHuvaRwH

      2021

      Макаренко В., Гоц В., Хомутецька Т., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Прибитько І., Панченко О. Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем  // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37. С.47-56  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.47-56

      Kochetov, G., Samchenko, D., & Arhatenko, T. (2021). Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(112), 24–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239102

      2017-2020

      Аргатенко Т. Удосконалення деяких елементів напірно-флотаційного очисного комплексу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2020. Вип.33. С.4-10 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.4-10

      Аргатенко Т. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.32. С.6-14 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2019.32.6-14

      Аргатенко Т., Малахова О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018. Вип.29. С.6-12. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.29.6-12

      Аргатенко Т., Малахова О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2017. Вип.28. С.22-29. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1g2uSyeAvsN-AL8m9oR1YAcVyxNtAWBul

      ПАТЕНТ

      Аргатенко Т.В., Малько В.Ф. Електрокоагулятор. Патент України 37135 //Промислова власність, 2000, Бюл. №3. Режим доступу: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/345422/ 

      УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

      Тези доповіді: Дослідження аварійних трубопроводів / Міжнародної науково-практичної конференції Екологія. Ресурси. Енергія. 23-25 листопада 2022, КНУБА, Київ

      Тези доповіді: Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційних систем / Міжнародної науково-практичної конференції Екологія. Ресурси. Енергія. 24-26 листопада 2021, КНУБА, Київ

      Тези доповіді: Удосконалення деяких елементів напірно-флотаційного очисного комплексу / Міжнародної науково-практичної конференції Екологія. Ресурси. Енергія. 25-26 листопада 2020, КНУБА, Київ

      КОНТАКТИ

      ауд. 273, пр. Повітрофлотський 31, Київ, 03037
      Тел.: +38 (067) 240-20-87

      E-mail: arhatenko_t@ukr.net; argatenko.tv@knuba.edu.ua


      Група забезпечення:

      1. Аргатенко Т.В. персональна сторінка
      2. Уряднікова І.В. персональна сторінка
      3. Шаманський С.Й. персональна сторінка

       

      Follow by Email
      YouTube
      Instagram
      Telegram