СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

Форми навчання – денна та заочна.

Термін навчання за денною формою: для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту та результатів незалежного оцінювання 3 роки 10 місяців; на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра 2 роки 10 місяців; для отримання освітнього ступеня магістра один рік 4 місяці, або один рік дев’ять місяців.

За заочною формою, відповідно для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту та результатів незалежного оцінювання 4 роки 10 місяців; на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра 2 роки 10 місяців; для отримання освітнього ступеня магістра один рік 4 місяці. Навчання здійснюється безкоштовно згідно з наявним державним замовленням та на контрактній основі за кошти фізичних і юридичних осіб.

Сучасний спортивний комплекс. Культурно-масові заходи. Стовідсоткове забезпечення гуртожитком.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ НА НАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ!

 

       Студенти мають змогу навчатися за такими спеціальностями та освітніми програмами.

        Галузь знань 10- Природничі науки.

Спеціальність 101- Екологія.

Освітня програма- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕК).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії.

Профіль фахівця: системна підготовка інженерів та керівників підприємств широкого спектру діяльності, в державних установах, наукових організаціях та контролюючих органах, діяльність яких пов’язана з виконанням вимог законодавства у галузі охорони навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. Особлива увага приділяється еколого-економічних розрахункам замкнених циклів для підвищення ефективності діяльності підприємств, розширення і реконструкція діючих виробництв, а також для проектування, будівництва і експлуатації нових об’єктів. Фахівці можуть здійснювати розробку прикладних екологічних програм, екологічну експертизу, аудит і консалтинг, моніторинг впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Випускники готуються для проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці, поводження з відходами; для розробки заходів запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами та вирішення питань очищення заражених і порушених територій. Робота фахівців направлена на визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві та зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.

 

        Галузь знань 14- Електрична інженерія

Спеціальність 144- Теплоенергетика.

Освітня програма- Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології (ТЕ).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: системна підготовка з енергетики для різних галузей економіки, які займаються науковими дослідженнями, проектуванням, виробництвом, перетворенням, транспортом, розподілом і споживанням енергії різних видів. Управління енергозбереженням, енергетичні обстеження і аудити. Фахівці готуються для роботи в теплоенергетиці та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно – конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження, експлуатацію, сервісне обслуговування теплоенергетичного обладнання і технологій, у тому числі, що використовують вторинні, нетрадиційні та відновлювальні енергоресурси. Сучасні інформаційні технології, машинне проектування, раціональне використання природних ресурсів, ресурсоенергозбереження та екологія, менеджмент, маркетинг і право. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у державних, муніципальних, приватних наукових, виробничих та комерційних організаціях, можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити.

 

       Галузь знань 18- Виробництво та технології.

Спеціальність 183- Технології захисту навколишнього середовища.

Освітня програма- Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: системна підготовка з питань технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в галузі будівництва та цивільної інженерії. Фахівці можуть здійснювати проектування, розробку та нагляд за експлуатацією природоохоронних заходів та устаткування на інженерних комунальних мережах, будівельних майданчиках, а також здійснювати вирішення прикладних завдань у природоохоронній сфері, екологічного аудиту, екологічного менеджменту. З метою мінімізації техногенного навантаження на довкілля та сталого природокористування робота фахівців направлена на вирішення питань техногенно-екологічної безпеки об’єктів будівництва та інженерних мереж, а також працювати у природоохоронній сфері на промислових підприємствах, природозахисних організаціях органів державної влади, органах екологічної інспекційної діяльності, установах по проектуванню інженерних систем і технологій захисту навколишнього середовища.

Спеціальність 185-  Нафтогазова інженерія та технології.

Освітня програма- Нафтогазова інженерія та технології (НІТ).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр

Профіль фахівця: системна підготовка з нафтогазової інженерії та технологій для різних галузей економіки. Можуть здійснювати управління, наукові дослідження, проектування, монтаж, налагодження, експлуатацію, сервісне обслуговування та утилізацію нафтогазового обладнання та технологій розвідування і розробки пластів, облаштування свердловин, транспортування, зберігання, розподіл та використання нафти і газу. Сучасні інформаційні технології, машинне проектування, раціональне використання природних ресурсів, ресурсоенергозбереження та екологія, менеджмент, маркетинг і право. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у наукових, виробничих та комерційних організаціях різних форм власності, можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити технологій нафтогазової та суміжних галузей економіки.

       Галузь знань 19- Архітектура та будівництво.

Спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія.

Освітня програма- Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії.

Профіль фахівця: системна підготовка для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно- конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатацію систем теплопостачання і газопостачання населених пунктів, промислових об’єктів та теплових технологій, а також систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, очистки шкідливих вентиляційних та технологічних викидів, у тому числі, що використовують вторинні та відновлювальні енергоресурси. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у наукових і проектних організаціях, комунальній і промисловій теплоенергетиці, службах енергетики, екології та будівництва, газових господарствах. Можуть здійснювати енергетичні обстеження та аудити.

Освітня програма- Водопостачання та водовідведення (ВВ).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії.

Профіль фахівця: системна підготовка для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатація систем водопостачання і водовідведення населених пунктів і промислових об’єктів, а також систем холодного і гарячого водопостачання, господарсько-побутового і дощового водовідведення будівель різного призначення , підготовки вод, які призначені для питного і виробничого використання, очистки міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси. Випускники обіймають наукові, інженерні та управлінські посади у наукових, проектних і будівельних організаціях, підрозділах міністерства житлово-комунального господарств, водоканалах, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити.

Спеціальність 194- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Освітня програма- Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами (ГБ).

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: системна підготовка для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, проектування, будівництво та експлуатацію гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, дамби обвалування, водосховища, обвідні канали, підпірні, водоскидні споруди). Фахівці аналізують стан гідротехнічних об’єктів та ГЕС, розробляють проекти будівництва, відновлення, реконструкції експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, організовують будівництво споруд, що контактують з водою (водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо) організують ремонтні, підводні роботи, забезпечують адміністративно-господарське забезпечення будівельних робіт. Випускники обіймають керівні посади в організаціях з проектування, будівництва, експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, в басейнових, обласних управліннях водних ресурсів та управліннях каналів.

 

Правові взаємовідносини вступу на навчання здійснюються згідно умов та правил прийому.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram