КУЧЕРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

народилася у смт. Згурівка Київської області
Старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Освіта
У 1985 – закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Міське будівництво»;
1999 – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Економіка будівництва»
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 20 років:
2000 р. –  Державний інститут житлово-комунального господарства, м. Київ, молодший науковий співробітник кафедри комунального господарства та утримання житла;
2000 – 2008 рр. –  Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ, старший викладач кафедри житлової політики;
2009 – 2011 рр. – Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ, доцент кафедри житлової політики та утримання житла;
2012 – 2014 рр. – ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», старший викладач кафедри управління житлово-комунальним господарством;
2015 – 2017 рр. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, провідний фахівець кафедри дизайну;
З 2017 р. по теперішній час працює в КНУБА на посаді старшого викладача кафедри геоінформатики та фотограмметрії.
 
Перелік навчальних дисциплін

– Технологія туристичної діяльності
– Планувальна структура систем туризму
– Туроперейтинг
– Організація готельно-ресторанної справи
– Організація екскурсійної діяльності
– Транспортне забезпечення в туризмі
– Комплексна оцінка туристичних ресурсів
– Організація та планування туристичного середовища.

 

Сфера наукових інтересів
Туризм, транспортна і туристична інфраструктура, безпека руху в туризмі, логістика в туризмі.

 

Напрями наукової роботи
Оптимізація транспортної складової в туристичній логістиці.
Дослідження операцій в туризмі.

 

Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Стажування, курси підвищення кваліфікації
07.11.19 – 26.12.19 Підвищення кваліфікації в КНУБА за напрямом «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання» (Свідоцтво СС 02070909 322 18)

 

Сертифікати професійної діяльності

Громадська діяльність
Відповідальна за виробничу практику студентів.

 

Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B1;

 

Наукова робота

Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 навчальні посібники ( 1 рекомендований МОН України, лист №1/11-11458  від 06.12.2011), Державні будівельні норми України (у співавторстві).

Основні публікації за категоріями:

Монографії:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

  1. Рейцен Є.О. Транспортні та інженерні проблеми міст. Вплив на здоров’я мешканців / Є.О.Рейцен, Н.М.Кучеренко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 398-405. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdfIndex Copernicus
  2. Карпінський Ю.О. Архітектура – будівництво – транспорт – туризм / Ю.О.Карпінський, Є.О.Рейцен, Н.М.Кучеренко // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 65. – С. 255-263  http://repositary.knuba.edu.ua:8080/bitstream/handle/987654321/1964/201865-255-263.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  3. Рейцен Є.О. Про особливості гармонізації ДБН України з зовнішнього освітлення міст до Євростандартів / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – –  №5-6 (95-96). – С. 38-40. https://promelektro.com.ua/archive.html
  4. Рейцен Є.О. Аудит місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у містах / Є.О. Рейцен, Н.М.Кучеренко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.56. – С. 94-100. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201556.pdfIndex Copernicus
  5. Кучеренко Н.Н. О системном подходе к повышению безопасности пешеходов в городах / Н.Н.Кучеренко, Е.А. Рейцен // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2013. – №2. – С. 284-287. https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33926551
  6. Рейцен Е.А. Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения / Е.А. Рейцен, Н.Н.Кучеренко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.– К.: КНУБА, 2013. – Вип.50. – С. 585-59. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdfIndex Copernicus
  7. Рейцен Е.А. Уличное освещение – видимость – безопасность городского движения / Е.А. Рейцен, Н.Н.Кучеренко // Світло люкс. – 2013. – №6. – С. 43-46. https://svitlo-lux.com.ua/ru/magazine/6_2013/projection
  8. Рейцен Е.А. Место наружного освещения в проблеме безопасности дорожного движения / Е.А. Рейцен, Н.Н. Кучеренко // Світло люкс. – 2013. – №4-5. – С. 40-43. https://svitlo-lux.com.ua/

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

1. Рейцен Є.О. Містобудівні методи підвищення рівня безпеки міського руху при проектуванні і експлуатації транспортних систем міст / Є.О. Рейцен, Н.М.Кучеренко // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 р.). – Кривий Ріг, 2020. – С. 218-225.
2. Рейцен Е.А. О системном подходе к повышению уровня безопасности движения в населённых пунктах / Е.А. Рейцен, Н.Н.Кучеренко // Социально-эконом. проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: Материалы ХXVI Междунар. (29-й екатеринбургск.) научн.-практ. конфер. (Екатеринбург, 19-20 июня 2020). – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2020. – С. 132-143. https://cloud.mail.ru/public/9Fkr%2FATcnoNfpS
3. Рейцен Є.О. Роль логістики у вирішенні проблеми безпеки дорожнього руху з позицій нових підходів / Є.О.Рейцен, Н.М.Кучеренко // Сучасні технології в науці та освіті: Матеріали Третьої Міжнародн. наук.-практ. конф.; у 2-х ч. Ч.1 / Гол. ред. О.І.Рязанцев.; 27-28 лютого 2020 р. м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – С.165-167. ISBN 978-617-11-0162-3
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3279/1/suchasni_tehnologii_1.pdf
4. Рейцен Є.О. Організаційно-практичні заходи щодо якості підвищення рівня безпеки дорожнього руху / Є.О.Рейцен, Н.М.Кучеренко // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С.254-263. https://publons.com/journal/535366/v-12/ https://www.dli.donetsk.ua › lab-archive › download=529…
5. Рейцен Е.А., Особенности развития международных транспортных коридоров Украины / Е.А.Рейцен, Н.Н.Кучеренко, Д.М.Губа, К.М.Губа // Социально-экономич. проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: Том 1 / Материалы XXV Международной (XXVIII Екатеринбургской) научно-практической конференции (16-17 июня 2019 г.). – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2019. – С. 266-273. ISBN 978-5-8057-1016-3
https://cloud.mail.ru/public/AB6x%2FQn81WATWz
6. Рейцен Е.А. Развитие транспортных систем в городах Украины / Е.А.Рейцен, Н.Н.Кучеренко // Автомобиле- и тракторостроение: Материалы Международной научно-практической конференции в 2 томах. – Том 2. (Минск, 14-18 мая 2018 г.). – Минск: БНТУ, 2018. – С. 102-107.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36969052
7. Рейцен Є.О. Транспорт і туризм Києва / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна // Збірн. матер. Міжнародної наук.-практ. конфер. (Київ, 29 березня 2017 р.). – К.: Фоліант, 2017. – С. 286-292.
http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1-7.pdf
8. Рейцен Є.О. Ландшафтно-рекреаційні території і туризм / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)», (Харків, 24 листопада 2017р.). – Харків, 2017. – С. 189-190.
http://eprints.kname.edu.ua/47158/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80.pdf
9. Рейцен Є.О. Аудит функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури / Є.О. Рейцен, Н.М. Кучеренко // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн». – Київ (15-18 березня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 37-38.
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28653
10. E. Reytsen, N. Kucherenko. Audit and logistics of city planning // The 7th International Scientific Conference “Problems of Transport Logistics Development” Inter-TRANSLOG’2016”. – Klaipeda, Lithuania, September 12-13, 2016. – P. 16-17.
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/vadybos-katedra/naujienos-ir-renginiai/#1521530652344-133607db-7cb3
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram