Гоцалюк Алла Анатоліївна

Доктор філософських наук

e-mail: goz_pravo@ukr.net

1999 рік –  закінчила Національний університет культури і мистецтв,  спеціальність музичне мистецтво, кваліфікація диригент хору, викладач.

2007 рік –  кандидат історичних наук,  захистила дисертацію за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури на тему: «Традиції і новації в різдвяно-новорічній обрядовій культурі».

2012 рік – отримала звання доцента кафедра українознавства. 

2016 рік – доктор філософських наук. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософських наук на тему: «Соціально-філософські аспекти неотрадиціоналізму в Україні» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

2018 рік – професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури та мистецтв Міністерства культури і туризму України.

Має 70 публікацій, з них 60 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі 45 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях та міжнародних рецензованих виданнях.

Монографії: 

Гоцалюк А. А. Неотрадиціоналізм в культурних практиках України: [монографія] / А. А. Гоцалюк. – К.: НАКККіМ, 2012. – 350 с.

Гоцалюк А. А. Неотрадиціоналізм в соціокультурних практиках України: [монографія] / А. А. Гоцалюк. – К.: НАКККіМ, 2015. – 365 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopusабо Web of Science Core Collection:

 1. Гоцалюк А.А. Роль саморегулювання у формуванні інноваційної культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. № 2. С.16-20. Web of Science Core Collection

2.   Petrovska S., Hotsalyuk А., Martyshyn D., Tymchenko N., Kuzmenko O. Investments and Energy Conservation Projects: Format of International Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship. 2020. Volume: 24. 1S. https://www.abacademies.org/journals/month-july-year-2020-vol-24-issue-1S-journal-ije-past-issue.html. Scopus.

3. Hotsalyuk А., Kovalenko Ye., Kovalchuk O., Karikov S., Havrylo O. PR Technology аs а Modern Function Of Educational Management. International Journal of Computer Science and Network Security,VOL.22 No.2, February 2022. Р. 399-405. Web of Science. 0,2 друк. арк.

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України за останні 5 років:

1. Гоцалюк А.А. Самоорганізація культури: сучасна парадигма. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. – Вип. 25 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, Волков С. М. та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. С. 181-186.

2. Гоцалюк А.А. Інтерес як фактор самоорганізації культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. № 3. С. 16-20. Index Copernicus (Фахове видання)

3. Гоцалюк А.А. Зміни в традиційній обрядовості ритуальних ряджень українців карпатського регіону у XX-XXI столітті. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури:[зб. наук. праць; вип. ХХХХІ]. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. С. 3-11.

4. Гоцалюк А. Формування структури різдвяно-новорічної обрядовості гуцулів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Випуск II (11). 2018.  С. 9-14.

5. Гоцалюк А. Естетична виразність української графіки у національних мистецьких практиках ХХ століття. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 143 (№ 4). Ч. 2. Філософські науки. Index Copernicus (Фахове видання)

6. Гоцалюк А.А. Збереження традицій у сучасному українському декоративно-прикладному мистецтві  Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2018. Вип. 2. С. 9-14. (Фахове видання)

7. Гоцалюк А. Розвиток мистецтва скульптури в Україні (кінець XX — початок XXI століття). Українознавство. Філософський альманах. 2019.  Вип. 1 (70). С. 67-75. (Фахове видання).

8. Гоцалюк А. Джерела до історії традиційної культури Гуцульщини ХІХ – поч. ХХ ст.Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. C. 102-109. (Фахове видання)

9. Гоцалюк А.А. National traditions: specificity and prerogative of the formation in the art of the artistic image of the fashion industry of the XXI century Вісник Національної академії керівних кадрівкультури і мистецтва. 2019. № 1. С. 26-30. Index Copernicus (Фахове видання)

10. Гоцалюк А.А. Хореографія як засіб вираження поліжанрових художніх форм Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2019. № 2.С. 181-185. Index Copernicus (Фахове видання)

11. Гоцалюк А. Театралізоване мистецтво “вертепу” в ХХ–ХХІ столітті на ГуцульщиніМультиверсум. Філософський альманах. 2019. Вип. 1-2. С. 204-214. Index Copernicus (Фахове видання)

12. Гоцалюк А. Етнодизайн у декоративно- прикладному мистецтві кінця XX — початку XXI століття. Українознавство. 2020. № 1 (74). С. 69-79. Index Copernicus (Фахове видання).

13. Гоцалюк А.А. Процеси соціокультурних трансформацій: традицій та новацій. Монографія. 2022. 1, 9 друк. арк.

14. Гоцалюк А.А. Міф та міфопоетика як тип людського сприйняття. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. 2022. Випуск 41. С. 15-22. 0,7 друк. арк.

15. Гоцалюк, А. (2022). Українська декоративна майстерність в естетичних практиках сучасного дизайну. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (46), 228–235. https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258800 0,8 друк. арк.

16. Гоцалюк А.А. Українська обрядовість початку ХХІ століття. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» 22–23 березня 2022 року. Київ.

17. Hotsalyuk А. (2021). Українське декоративне ужиткове мистецтво – набуток духовної спадщини етносу. Мультиверсум. Філософський альманах, 2(2), 89-100. https://doi.org/10.35423/2078-8142.2021.2.2.6

18. Hotsalyuk А. (2022). Holiday Culture of the Ukrainians in the second half of the 20th – at the beginning of the 21st century in the Conditions of Modern Globalisation Challenges. National Academy Of Managerial Staff Of Culture And Arts Herald: Science journal, 3, 3–9 [in English]. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2022.266063 (Фахове видання)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sIFkuccAAAAJ&hl=uk&authuser=1

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2120-3232

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram