Лекція-практикум “Управління в епоху турбулентності: нові тренди та тенденції”

МЕНЕДЖМЕНТ ПРАКТИКУМ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ

З метою посилення практичної складової навчання та налагодження співпраці із бізнесом на кафедрі менеджменту в будівництві започатковано проєкт «МЕНЕДЖМЕНТ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ: СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ», в рамках якого відбуваються зістрічі бакалаврів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедри із представниками бізнесу.

07 березня 2023 року в рамках проєкту «Менеджмент від професіоналів: сучасний концепт» лекцію-практикум “Управління в епоху турбулентності: нові тренди та тенденції” провела Анастасія Ющенко, випускниця ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (ОР Магістр, 2021р.), яка на теперішній час займає посаду начальника маркетингового відділу компанії Neurotract (м. Київ) – однієї з перших нейромаркетингових компаній в Україні, яка проводить нейродослідження ринку, вивчаючи емоційні та поведінкові реакції цільової аудиторії.

Учасники проєкту «Менеджмент від професіоналів: сучасний концепт», мають можливість:

  • Розумітися на ознаках системності управління, управлінських функціях, ролях і компетенціях
  • Застосовувати інформаційні технології управління підприємством як інноваційний процесно-орієнтований інструментарій оцінювання та вибору варіантів портфеля будівельних проектів
  • Дізнатися про еволюцію мислення, лідерства й управління згідно теорії спіральної динаміки
  • Оцінювати рівень зрілість управлінця через усвідомлення відповідальності за вплив на підприємство як відкриту екомічну систему, зміст якого адаптовано до операційної діяльності девелопера як одного з провідних суб’єктів будівельно-інвестиційного процесу
  • Розуміти необхідні умови для застосування командної чи групової взаємодії, зокрема, у відповідності до характеру структури компанії-девелопера, що діє в мультипроектному бізнес-середовищі як адміністратора, координатора та регулятора процесів ініціації, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів
  • Створювати умови для успішної командної роботи, розуміючи передумови, ризики та наслідки рішень менеджменту щодо адміністрування діяльністю підприємств і організацій
  • Актуалізувати знання, отримати новий та структурувати попередній досвід та впевнено приймати управлінські рішення

Участь стейкхолдерів дозволяє закладу вищої освіти (ЗВО) виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».

В ході реалізації проєкту розглядаються загальнометодичні аспекти та особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» на будівельному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури.

За отриманими відгуками стейкхолдерів зазначається, що  в процесі навчання здобувачі вищої освіти за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують знання, набувають вмінь і компетентностей, що полягають у здатності обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; здатності встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. Здобувачі вищої освіти отримують також ряд фахових компетенцій прикладного спрямування, пов’язаних з прийняттям комплексних управлінських рішень; плануванням потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складанням планів розвитку персоналу підприємства; організацією колективної праці; координацією командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організацією та раціоналізацією робочих місць; організацією ефективної системи обміну інформацією; регулюванням технологічних процесів; розробленням ефективної системи мотивації та оплати праці; формуванням та розвитком організаційної культури; здійсненням консультаційної діяльності.

Стати успішним менеджером-управлінцем мають всі шанси амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Ці люди повинні мати волю до перемоги, володіти бажанням досягти висот топ-менеджментуВони повинні володіти аналітичним складом розуму, володіти наполегливістю і цілеспрямованістю, бажанням стати одним з кращих. Це повинні бути люди з добре розвиненими комунікабельними здібностями, які мають відмінну пам’ять, здатні домовлятися і знаходити різні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми.

В онлайн-лекції взяли участь 92 учасники. Більше 100 відгуків та інсайтів ми зібрали в особисті повідомлення та позначками в сторіс про матеріали лекторію, що надали нові поштовхи до змін та саморозвитку учасниць та учасників проєкту.

 

Професор кафедри менеджменту в будівництві,                                                       Ірина ІВАХНЕНКО

професор, доктор економічних наук  

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram