Наукова школа «Машини і процеси будівельної індустрії»

Для розвитку науки характерно взаємодiя

двох протилежних процесiв – диференцiацiї

(видiлення нових наукових напрямків) i

iнтеграцiї (синтез знання, об’єднання ряду наук,

найчастiше, що знаходяться на «стику» наук).

Саме за таким принципом і була створена  в КНУБА наукова школа« Машини і процеси будівельної індустрії». Її засновником  був професор Чубук Юрій Федорович, завідувач кафедри експлуатації та ремонту будівельних машин, проректор з навчальної роботи (1961-1973), декан заочного факультету (1959-1961), учасник Великої Вітчизняної війни. У 1938 р.  він закінчив Київський політехнічний інститут. З 1959 р. працював у КІБІ (нині КНУБА) доцентом (1965), професором (1972-1993). У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання професора присвоєно  Юрію Федоровичу в 1973 р.  Він підготував 5 кандидатів наук. Автор 120-ти наукових праць, серед яких 9 підручників і навчальних посібників. Основні праці: «Строительные машины» (1959, 1989), «Вибрационные машины для уплотнения бетонних смесей» (1985). Відзначений сімома державними нагородами.

Чубук Юрій Федорович

Юрій Федорович створив науково-дослідну лабораторію «Вібраційні машини та процеси» (ауд.28),  в якій були започатковані дослідження процесів ущільнення бетонних сумішей  і  динаміки вібраційних машин. В цьому і була суттєва відмінність від існуючих тоді напрямків. Розгляд спільного процесу ущільнення бетонної суміші і взаємодія її з робочими органами вібраційних машин дозволили отримати низку нових явищ та закономірностей в загальній системі «вібраційна машина – бетонна суміш». На створених установках студенти проводили лабораторні роботи, приймали участь в наукових дослідженнях. Серед викладачів та аспірантів активну участь брали  Сівко В. Й., Назаренко І.І., Гарнець В.М., Яковенко В.Б., Чернега Г.К.,  Кравчук В.Т., Клімасенко В.І., Одайнік М.М. та інші. Створена група дослідників виконувала великий обсяг  господарських договорів із заводами будівельної індустрії, трестами, науково-дослідними  галузевими інститутами, започаткована аспірантура, успішно  велася підготовка дисертацій. Були придбані вібраційний стенд, розроблені та створені нові оригінальні установки і стенди, на яких проводилися наукові дослідження, які активно впроваджувались в навчальний процес при проведенні практичних та лабораторних робіт. Кафедра розширювала свій склад та  наукову діяльність. Було захищено низку  кандидатських дисертацій членами кафедри (Назаренко І.І., Гарнець В.М., Яковенко В.Б., Кравчук В.Т.). Були сформульовані  наступні основні принципи наукових досліджень.

Склад кафедри 1971р.

1.          Розгляд (моделювання) середовища і машини як єдиної системи, що володіють своєю динамічною індивідуальністю. Втілення цього принципу є гарантією руху віброущільнюючих машин у заданому або встановленому режимі роботи. Досягається це зведенням гібридних динамічних систем до розрахункової схеми з дискретними параметрами, що адекватно відображають фактичний стан вібросистеми в будь-який момент руху. Створені методи розрахунку перевірені практикою і підтверджені задовільним збігом розрахункових і фактичних параметрів.

2.          Максимальна концентрація енергії робочого органа за рахунок внеску вищих гармонік. Технологічна ефективність вкладу енергії вищих гармонік реалізується за рахунок цілеспрямованого використання удару і вібрації, забезпечуваного включенням додаткових обмежників коливань і відповідним підбором їх жорсткості, вибором раціонального співвідношення часу удару і періоду коливань. Завдяки  цьому рішенню досягаються передумови для створення високоефективних машин з мінімальною енергоємністю.

3.          Реалізація технологічно доцільної асиметрії прискорень. Застосуванням цього рішення забезпечується прискорення процесу віброущільнення за рахунок значної асиметрії руху робочого органа віброударних систем.

4.          Синхронне забезпечення поліфазних, автоколивальних режимів формування. Реалізуються ці режими в конструкціях вібромашин за рахунок розфазирування дебансів або застосуванням динамічних схем з незалежною підвіскою ударника, що робить рух під впливом електромагнітного віброзбудника на випрямленому струмі.

5.          Блочно-модульна побудова конструкцій віброущільнюючих машин з автономними приводами. Це рішення реалізовано у модернізованих вібромайданчиках блокового типу і машинах з електромагнітним приводом. Такі конструкції дозволяють створювати машини будь-якої вантажопідйомності, забезпечуючи універсальність і зручність в експлуатації і ремонті.

6.           Реалізація динамічного керування рухом систем на основі використання внутрішніх властивостей систем. Це рішення лежить в основі розроблених методів розрахунку основних параметрів машин, що реалізують гармонічний, поліфазний, резонансний і авторезонансний режими віброущільнення.

Згодом   проблематика  досліджень була значно розширена   на інші технологічні процеси будівельної індустрії: подрібнення, сортування, перемішування.

Основні здобутки наукової та практичної діяльності школи є наступними:

В теорії робочих процесів машин і технології.

Створення теорії взаємодії робочих органів будівельних машин із оброблювальними середовищами на основі синтезу гібридних динамічних систем складної структури. Запропоновано новий підхід та метод редукції систем з дискретними та розподіленими параметрами до дискретних систем із врахуванням хвильових процесів в континуальних системах.

Зазначена  теорія підтверджена низкою авторських свідоцтв та патентів України ( понад 100), в нормативних документах, рекомендаціях,  ДБН, монографіях та наукових статтях.  Захистились  9 докторів технічних наук та  27 кандидатів технічних наук, опубліковано 24 монографії та  понад  700 статей.

 

Монографії, випущені за останні роки на фото нище

Монографії наукової школи

Практичне впровадження в тому числі в навчальний процес.

Впроваджено у проектних та наукових  інститутах галузі, конструкторських бюро, рекомендаціях, методах розрахунку і створенні  машин будіндустрії, в тому  числі і в нормативних документах ,«НДІБіЗБ», СКТБ «БУДІНДУСТРІЯ»,  «ВНДІЗАЛІЗОБЕТОН»,  «ДОНБАСБУДІНДУСТРІЯ», «НДДІБК» та  в інших підприємствах галузі; впроваджено на заводах будіндустрії понад 35 розроблених вібраційних і віброударних машин і установок, в тому зі змінним режимом коливань.                                                            Результати досліджень найшли відображення в 15 підручниках, в 42  навчальних посібниках та близька 100 авторських свідоцтвах та понад 100 патентів України.

Відомості про колектив наукової школи на теперішній час,  приведено в таблиці 1

                                     Таблиця 1.Відомості про колектив наукової школи

№ п/п

 

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада, статус аспірант,докторант,студент рік навчання)

Загальна кількість публікацій

 1

Назаренко Іван Іванович

д.т.н.,

професор

  КНУБА,

зав. кафедри

    527

 2     

Яковенко Валерій Борисович

д.т.н.,

професор

       КНУБА,

професор кафедри

 

  3

Дєдов Олег Павлович

д.т.н.,

професор

КНУБА,

професор кафедри

     82

  4

СвідерськийАнатолій Тофілійович

д.т.н.,

професор

КНУБА,

професор кафедри

    149

   5

Ручинський Микола Миколайович

д.т.н.,

професор

КНУБА,

професор кафедри

    121

   6

Клименко Микола Олександрович

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

доцент  кафедри

     98

   7

Орищенко Сергій Вікторович

 

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

доцент  кафедри

      25

   8

Делембовський Максим Михайлович

 

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

доцент  кафедри

      15

   9

Космінський Ігор Владленович

 

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

доцент  кафедри

       21

10

Дьяченко Олександр Сергійович

 

к.т.н.,

асистент

КНУБА,

асистенткафедри

       11

 11

 

Міщук Євген Олександрович

 

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

докторант

       85

 12

Лесько Віталій Іванович

доцент

КНУБА,

доцент  кафедри

     127

 13

Запривода Андрій Віталійович

 

к.т.н.,

доцент

КНУБА,

зав. кафедри

    67

 14

Кузьмінець Микола Петрович

д.т.н.,

професор

          УТУ

зав. кафедри

 

    124

 15

Нестеренко Микола Миколайович

к.т.н.,

доцент

Полтавська політехніка,         доцент

       88

 16

Бондаренко Андрій Єгорович

 

к.т.н.,

доцент

ОДАБА

зав. кафедри

      41

 17

Перегінець Іван Іванович

к.т.н.,

               АБУ,

      директор НТЦ

      54

 18

 

Слюсар Володимир Сергійович

 

 

 

КНУБА,

аспірант 2-й рік навчання

        3

 19

ГеррутАбденнасер

 

 

 

КНУБА,

аспірант1-й рік навчання

 

 20

Нечипорук Віктор Григорович

 

 

КНУБА,

аспірант1-й рік навчання

 

 

17 жовтня 2022 року на засіданні Вченої ради КНУБА було прийнято рішення про затвердження накової школи « Машини і процеси будівельної індустрії».

Також були ухвалені  основні напрямки діяльності наукової школи.

1.     Розвиток співпраці з навчальними закладами України та закордонними вузами та науковими організаціями, підготовка  та видання статей в науково – метричних базах,  які мають імпакт-фактор (Scopus, Web of Science).

2.     Відновлення видання фахового журналу «Техніка будівництва».

3.     Підняття  кваліфікаційного  рівня  членів наукової школи із захистом в наступні 2 роки двох докторських дисертацій.

4.     Залучення  більше студентчеської молоді до роботи за  напрямками діяльності наукової школи, здійснення  організації та   проведення конференцій КНУБА.

Іван Назаренко,  керівник наукової школи « Машини і процеси будівельної індустрії».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram