ПЕРЕБИНОС А.Р.

Перебинос Альона Ростиславівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища. 

https://orcid.org/0000-0003-0565-9413 

https://scholar.google.com/citations?user=s3FbcpQAAAAJ&hl=uk 

perebynos.ar@knuba.edu.ua 

тел.: +38 (044) 241-54-91, кім. 250а

Освіта:

2014 року закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію наукового-співробітника (інженера-дослідника).

2019 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека за темою «Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев’яних споруд» [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 21.06.01 / Перебинос Альона Ростиславівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 23 с. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/aref-3.pdf

Загальна інформація

У травні 2016 року пройшла стажування в Білостоцькому політехнічному університеті в рамках навчально-наукового співробітництва між Київським національним університетом будівництва та архітектури та Білостоцьким політехнічним університетом. 

У жовтні 2018 року пройшла стажування за стипендіальною програмою для молодих науковців Французько-Українського центру університетського та наукового співробітництва (CFUCUS) у Канському університеті Нормандії (UNICAEN, Франція). 

З вересня 2019 року – асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Біологія (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 2. Мікробіологія (076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»)
 3. Гідробіологія (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 4. Біотехнологія (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 5. Екологія та безпека життєдіяльності (023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Навчально-методична робота:

Біологія. Мікробіологія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / уклад.: А. Р. Перебинос, Т. І. Кривомаз, Т. М. Ткаченкою. – Київ: КНУБА, 2020. – 72с. URL: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/114324/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf 

Екологія та безпека життєдіяльності: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / уклад.: А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз. – Київ: КНУБА, 2020. – 48с. URL: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/114334/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf 

Напрями наукової діяльності:

 • біологічне пошкодження будівельних матеріалів; 

 

 • управління відходами при будівництві, реконструкції та знесенні споруд з урахуванням стандартів «зеленого» будівництва та практичного досвіду ЄС. 

 

Публікації 2020р.:

 

 • Перебинос А.Р. Стандарт еко-ефективного проєктування будівель BREEAM / А.Р. Перебинос // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 146. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/7301 

 

Публікації 2019р.:

 1. Перебинос А.Р. Аналіз нормативно-правової бази у сфері управління будівельними відходами в Україні / А.Р. Перебинос // Зелене будівництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2019 р., м. Київ). – Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. – С. 213-214. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1351 
 2. Перебинос А.Р. Мікопошкодження дерев’яних елементів будівель і споруд / А.Р. Перебинос // Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп. ІII міжнар. конф. ― Одеса : ОДАБА, 2019. – С. 122. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1558

Публікації 2018р.:

 1. Перебинос А.Р., Кривомаз Т.І. Фунгіциди в практиці захисту дерев’яних будівельних конструкцій від мікропошкоджень / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К. : ДЕА, 2018. – № 1(20). – Т. 1. – С. 151-155. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1379
 2. Kryvomaz Т. I. French green building rating systems / Т. I. Kryvomaz, A. Michaud, D. V. Varavin, A. R. Perebynos // Екологічна безпека та природокористування. – 2018. – Вип. 3. – С. 40-48. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1493
 3. Perebynos A., Kryvomaz T., Impact of the biodestruction on wooden buildings of the Bialystok open air museum / A. Perebynos, Т. Kryvomaz // USEFUL. – 2018. Vol. 2, Issue 1. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1489 
 4. Перебинос А.Р., Кривомаз Т.І. Екологічна безпека об’єктів будівництва при мікологічному пошкодженні дерев’яних конструкцій / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Ефективні технології в будівництві : III Міжнародна науково-технічна конференція (28-29 березня 2018 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 50-51. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1490

Публікації 2017р.:

 1. Kryvomaz Т., Perebynos A., The protection of wooden constructing materials and structural elements of buildings against biological damage / Т. Kryvomaz, A. Perebynos // Environmental problems. – 2017. – Vol. 2, No. 1. – C. 7-10. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1512
 2. Perebynos A., Monitoring algorithm of mycodestruction of historical and architectural wooden structures / A. Perebynos // USEFUL. – 2017. Vol. 1, Issue 1. – C. 34-42. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1487
 3. Perebynos A., Kryvomaz, T., Biological deterioration of wooden structures of the Bialystok open-air museum /  A. Perebynos, Т. Kryvomaz // Civil and Environmental Engineering. – 2017. – Vol. 8, No. 4. – C. 197-201. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1546
 4. Перебинос А.Р. Екологічна безпека впливу біопошкоджень на життєвий цикл будівельної деревини / А.Р. Перебинос // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-04 жовтня 2017 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2017. – С. 126-127. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1547
 5. Перебинос А.Р. Фунгіцидні речовини в будівельній галузі / А.Р. Перебинос // VI-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017 : збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 204. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1540 
 6. Перебинос, А.Р. Активні речовини фунгіцидних препаратів в будівельній галузі та їх вплив на навколишнє середовище / А.Р. Перебинос // Екологічна безпека держави: тези доповідей ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 20 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К. : НАУ, 2017. – С. 210-211. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1541

Публікації 2016р.:

 1. Перебинос А. Р. Застосування державних норм та стандартів в процесі моніторингу пошкоджень дерев’яних конструкцій в НМНАПУ “Пирогів” / А. Р. Перебинос // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 1(124). – С. 18-22. – ISSN 1997-9274. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1387
 2. Кривомаз, Т. І. Визначення шкодочинності грибів для вирішення проблем екобезпеки дерев’яних конструкцій в будівництві / Т.І. Кривомаз, А.Р. Перебинос // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування – 2016. – № 1 (13). – С. 101-109. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1462
 3. Кривомаз Т. І. Мікологічні пошкодження дерев’яних конструкцій в будівництві [Електронний ресурс] / Т. І. Кривомаз, А. Р. Перебинос // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 61. – С. 227-231. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1378
 4. Перебинос, А.Р. Екологічна безпека та біопошкодження дерев’яних конструкцій будівельних споруд / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – № 60. – С. 68-71. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1528
 5. Fungi in air and on wooden constructions of old historical building / Alona Perebynos, Tetyana Kryvomaz, Andriy Сhuyenko // W: Environmental Engineering – through a young eye / ed. by Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Aleksandra Kłębek; Faculty of Civil And Environmental Engineering Białystok University of Technology, Polish Association of Sanitary Engineers And Technicians. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016. – CD. – (Series of Monographs; 9). – P. 60-81. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1544
 6. Перебинос А.Р., Кривомаз Т.І. Система класифікації грибів-деструкторів дерев’яних будівельних матеріалів та конструкцій за шкодочинністю / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Буд-Майстер-Клас-2016” (16-18 жовтня 2016 року). – Київ: КНУБіА, 2016 – С. 165-166. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1562
 7. Кривомаз Т.І., Перебинос А.Р. Оцінка екологічної небезпеки мікополютантів та антимікотичних засобів / Т.І. Кривомаз, А.Р. Перебинос // Програма та тези доповідей XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки» (12-14 жовтня 2016 року). – Кременчук, 2016. – С. 84. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1529
 8. Perebynos A., Kryvomaz T., Сhuyenko A. Fungi in air and on wooden constructions of old historical building / A. Perebynos, T. Kryvomaz, A.Сhuyenko // Environmental engineering – through young eye. V Student Scientific Conference (05.05.2016). – Białystok: Faculty of Civil and Environmental Engineering. Białystok University of Technology, – 2016. – P. 112. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1570
 9. Перебинос, А.Р. Екологічна безпека та біопошкодження дерев’яних конструкцій будівельних споруд / А.Р. Перебинос // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» (7-8 квітня 2016 року). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – С. 36-37. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1527
 10. Перебинос, А.Р. Питання біодеструкції будівель рекреаційної зони Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» / А.Р. Перебинос // Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К. : НАУ, 2016. – С. 190-191. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1545

Публікації 2015р.:

 1. Кривомаз, Т. І. Первинна оцінка мікопошкоджень дерев’яних споруд в НМНАПУ “Пирогів” / Т. І. Кривомаз, А. Р. Перебинос // Екологічна безпека та природокористування. – 2015. – № 2 (18). – С. 66-75. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1386
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram