ГАРАНТ ОНП (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво», рівень вищої освіти: третій

Тугай Олексій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.
Стаж педагогічної роботи складає 22 роки. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Система адаптації організації будівництва до євростандартів ” за спеціальністю 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Вчене звання професора кафедри організації та управління будівництвом КНУБА присвоєне у 2012 році, атестат професора 12 ПР № 007977.
З 1994 р. проваджує наукові дослідження з питань ефективної організації та управління будівництвом, публікує наукові статті та доповіді на конференціях.
Має досвід управлінської роботи: 9 років виконував обов’язки заступника декана факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів КНУБА; 4 роки виконував обов’язки заступника начальника ВЛАППК КНУБА; 5 років – завідувач кафедри організації та управління будівництвом КНУБА
Приймав участь у міжнародних проектах в рамках програм Tempus-Tacis, а саме Tempus-Tacis JEP 10750-1999 «INDUSTMENT».
Є членом спеціалізованих вчених рад Д26.056.03 КНУБА та Д41.085.03 ОДАБА за науковою спеціальністю 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
Автор 154 публікацій, у тому числі сім монографій, чотири навчальних посібника та шість підручників зокрема з грифом МОН України.
Є членом трьох редакційних колегій фахових збірників: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин ” КНУБА; науково-технічного журналу «Нові технології в будівництві» ДП НДІБВ; міжвідомчого науково-технічного збірнику «Будівельне виробництво» ДП НДІБВ.
Нагороджений грамотами КНУБА та подяками від КМДА за вагомий внесок у розвиток міста.

Tuhai Oleksii Anatoliyovych – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Organization and Management of Construction of the Kyiv National University of Construction and Architecture.

The experience of pedagogical work is 22 years. In 2009 he defended his doctoral dissertation on “The system of adaptation of construction to European standards” in the specialty 05.23.08 – “Technology and organization of industrial and civil construction.” The academic title of Professor of the Department of Organization and Management of Construction KNUBA was awarded in 2012, the certificate of Professor 12 PR № 007977.

Since 1994 he has been conducting research on the effective organization and management of construction, and has published scientific articles and conference reports.

Has managerial experience: 9 years as Deputy Dean of the Faculty of Training, Retraining and Advanced Training of KNUBA; For 4 years he served as Deputy Chief of VLAPPK KNUBA; 5 years – Head of the Department of Organization and Management of Construction KNUBA

Participated in international projects under the Tempus-Tacis programs, namely Tempus-Tacis JEP 10750-1999 “INDUSTMENT”.

Member of the specialized scientific councils D26.056.03 KNUBA and D41.085.03 ODABA in the scientific specialty 05.23.08 – Technology and organization of industrial and civil construction.

Author of 154 publications, including seven monographs, four handbooks and six course books, under the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

He is a member of three editorial boards of scientific journals: “Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations” KNUBA; scientific and technical journal “New technologies in construction” SE NDIBV; interdepartmental scientific and technical collection “Construction Production” SE NDIBV.

He was awarded diplomas of KNUBA and gratitude from the Kyiv City State Administration for a significant contribution to the development of the city.

  

Публікації:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram