ПУБЛІКАЦІЇ АСПІРАНТІВ

1. Власенко Т.В. Сутність інжинірингової діяльності та проблеми її розвитку в Україні [Текст] / Т.В. Власенко // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – Київ: КНУБА – 2017. – С.116.
2. Vlasenko Tetiana. Engineering and its current state in Ukraine / T. Vlasenko // International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», 28.11–01.12.2017 in KNUCA. – Kyiv: KNUCA, 2017. – P. 341.
3. Власенко Т.В. Контракти ЕРС/М як метод підвищення ефективності управління при реалізації інвестиційно-будівельних проектів [Текст] / Т.В. Власенко // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – Київ: КНУБА – 2018. – С.134.
4. Власенко Т.В. Нормативно-правове забезпечення організації будівельної діяльності на основі інжинірингу [Текст] / Т.В. Власенко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики»: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА – 2018. – С.139-140.
5. Власенко Т.В. Шляхи досягнення ефективності інвестицій на основі передінвестиційного інжинірингу [Текст] / Т.В. Власенко // ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»: тези доповідей. – Київ: КНУБА – 2019. – С.144.
6. Власенко Т.В. Вдосконалення організаційно-технологічних рішень в будівництві [Текст] / Т.В, Власенко // Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві»: тези доповідей. – Київ: КНУБА – 2019. – С.82.
7. Власенко Т.В. Правове регулювання інвестиційних договорів в будівельній галузі України [Текст] / Т.В. Власенко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики»: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА – 2019. – С.168-170.
8. Власенко Т.В. Особливості успішної реалізації інвестиційно-будівельних проектів [Текст] / Т.В. Власенко // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». – Київ– 2020. – С.603-604.
9. Власенко Т.В. Управління ризиками на передінвестиційній фазі життєвого циклу будівельних проектів [Текст] / Т.В. Власенко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті». – Одеса: ОДАБА – 2020. – С.42-43.
10. Власенко Т.В. Шляхи вирішення задачі відбору інвестиційно-будівельних проектів з боку інвестора на передінвестиційній стадії [Текст] / Т.В. Власенко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти і виробництва: 2020». – Київ– 2020. – С.39-41.
11. Савйовський В. В. Реконструкция промышленной и гражданской застройки как метод ее ревитализации [Текст] / В. В. Савйовський, А. А. Осипова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2016 р. «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві». – Харків : Видавництво «Точка», 2016. С. 96 – 97.
12. Осипова А. О. Ревіталізація територій автозаправних станцій [Текст] / А. О. Осипова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – Київ-Квітень : «Видавництво Ліра-К», 2016. С. 154-155.
13. Осипова А. О. Ревіталізація процесів будівельного виробництва [Текст] / А. О. Осипова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – Київ-Квітень : «Видавництво Ліра-К», 2017. С. 133.
14. Тугай О. А. Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва [Текст] / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – Київ : «Видавництво Ліра-К», 2018. С. 149-150.
15. Осипова А. О. Оцінка рівнів шумового впливу об’єктів будівництва на довкілля [Текст] / А. О. Осипова // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – Київ : «Видавництво Ліра-К», 2019. С. 157.
16. Osypova Anastasia. Organization of ecological monitoring of construction / Anastasia A. Osypova, Volodymyr I. Savenko, Oleksij A. Tugaj // The 4th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (December 18-20, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. – 14-26 р. ISBN 978-1-4879-3791-1
17. Осипова А. О. Особливості організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля при будівництві та реконструкції об’єктів ядерної енергетики [Текст] /А. О. Осипова, В. І. Савенко, С. О. Осипов // International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions». September 25-26. 2020. – C. 116-122. Czech Technical University In Prague, Prague.
Матеріали у колективній монографії:
1. Osypova A. А. Organization of ecological monitoring of construction [Текст] / A. А Osypova, V. I. Savenko // Theoretical analysis and natural science research in the XXI century: collective monograph / O. V. Averchev, S. V. Kokovikhin, M. P. Maliarchuk, O. V. Morozov, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 78-86 р. ISBN 978-966-397-187-2. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-187-2/78-86.

1. Vlasenko T. Fuzzy multi–criteria model for construction project selection in conditions of uncertainty / Tetiana Vlasenko, Olexii Tuhai // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2020. – № 7-8. – Р. 31-36. ISSN 2310-5607. https://doi.org/10.29013/AJT-20-7.8-31-36
2. Tuhai O. A multi-criteria decision making model for investment in the construction industry under uncertainty / Olexii Tuhai, Tetiana Vlasenko // Modern engineering and innovative technologies, 2021. – Vol.1, № 15. – P. 99-103. ISSN 2567-5273. (Збірник входить до наукометричної бази Index Copernicus (Польща)). https://doi.org/10.30890/2567-5273.2021-15-01-116
3. Tuhai O. A fuzzy multi-criteria approach to decision-making for choosing an investment and construction project in an uncertain environment / Olexii Tuhai, Tetiana Vlasenko // International Journal of Construction Engineering and Management, 2021. – Vol. 10, № 1. – Р. 17-24. https://doi.org/10.5923/j.ijcem.20211001.03 (Збірник входить до наукометричних баз EBSCO (США), Index Copernicus (Польща)).
4. Осипова А. О. Організація екологічного моніторингу будівництва [Текст] / А. О. Осипова // Norwegian journal of development of the international science. 2019. – Vol. 1, № 33. – S. 51–57. ISSN 3453-9875. (видання включено у МНБД Index Copernicus, ISSUU, Google Scholar). http://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/NJD_33_1.pdf
5. Osypova Anastasiia. Problems of environmental monitoring processes building production / Anastasiia Osypova, Vladimir Savenko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia. Volume 7, №. 6B/2019. – S. 43-51. ISSN 1338-9432.(Особистий внесок: моделювання функцій і структури моніторингу, узагальнення результатів).
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14788/1/Volska_Patsalyk_Matsushuna_Scientific_Letters_2019.pdf

1. Тугай О. А. Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва [Текст] / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем: збір. наук праць. – 2017. – № 30. – С. 200–204
(Особистий внесок: розробка методики, збір та обробка даних, узагальнення результатів). (Видання включено у МНБД Index Copernicus)
2. Осипова А. О. Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля [Текст] / А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 188–195. (Видання включено у МНБД Index Copernicus)

1. Тугай О.А. Управління інвестиційно-будівельними проектами на основі EPC/М контрактів [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 35 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 108-114.

2. Тугай О.А. Загальні основи інжинірингової діяльності та її сучасний стан в Україні [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №34 // Київ, НДІБВ – 2018. – С. 15-20.

3. Тугай О.А. Вдосконалення проекту на основі підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 39 // Київ, КНУБА – 2019. – С. 150-154.

4. Тугай О.А. Алгоритм попередньої оцінки достовірності інвестиційних проектів у будівельній галузі в умовах невизначеності [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Вісник ОДАБА: збірник наукових праць. Вип. № 82 // Одеса, ОДАБА – 2021. – С. 141-148.

5. Осипов А. Ф. Ревитализация населенных мест [Текст] / А. Ф. Осипов, А. А. Осипова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збір. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 365-371

6. Осипова А. О. Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища / А. О. Осипова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Вип. 50 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 278–282.

7. Тугай О. А. Множина факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан довкілля [Текст] / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 35 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 258–262.

8. Осипова А. О. Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 66 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 475–484.

9. Осипова А. О. Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 69 // Київ, КНУБА – 2019. – С. 304–309.

10. Осипова А. О. Дослідження та обґрунтування упорядкованої системи організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збір. наук праць. – К. : КНУБА, – 2019. – №39. – С. 57–70.

11. Осипова А. О. Ідеалізації впливу процесів будівництва на об’єкти навколишнього середовища / А. О. Осипова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Вип. 54 // Київ, КНУБА – 2019. – С. 277–288.

12. Осипова А. О. Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва: основні положення, принципи та схема / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 70// Київ, КНУБА – 2019. – С. 438-446.

 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram