Новини

Адміністрування освітніми та адміністративними компетенціями

Вимоги до рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників освітньої-наукової програми  під час конкурсного добору визначено у Положенні про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури.

Для підвищення практичного спрямування освітнього процесу та набуття здобувачами професійних навичок в рамках ОП діє практика «гостьових» лекторів, до якої залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців.

Випускники КНУБА отримують актуальні знання та кваліфікаційні навики щодо побудови та функціонування системи менеджменту  будівельних підприємств, бізнес-процесів, характеристик їх успішності відповідно до місії, стратегічних цілей та поточних завдань на ринку будівельних послуг. 

Освітня програма передбачає забезпечити теоретичну та практичну підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління будівельними організаціями на засадах опанування системою фахових компетентностей. 

Фокус програми на підготовку фахівців, здатних до розуміння та діяльності з формування ефективного організаційно-економічного механізму функціонування підприємств у мінливому ринковому середовищі, забезпечує формування у здобувачів підприємницьких та комунікаційних компетентностей у поєднанні із soft skills для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, у тому числі, на управлінських посадах так і підприємств, установ, організацій та малих підприємств без апарату управління.  

Високий рівень професійної підготовки випускників підтверджується апробаціями на міжнародних науково-практичних конференціях та на кафедральних семінарських курсах.

Програмні результати навчання і викладання на ОП досягаються за допомогою  відповідних методів та засобів навчання, а саме: лекція,  лабораторне, практичне, семінарське заняття,  індивідуальна робота, консультація. 

  • лекції. Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу з використанням опорного конспекту розміщеного на платформі МООDLE https://org2.knuba.edu.ua/ чи в TEAMS відповідної дисципліни, в презентаційному матеріалі лекцій розміщено навчальні відео матеріали з You tube на англійській мові.
  • практичні заняття (практична робота, ділові ігри, кейс-завдання, підготовка презентацій та доповідей, робота в групах, робота над індивідуальними завданнями, вирішення задач та ін.) матеріали практичних завдань розміщені на платформі МООDLE https://org2.knuba.edu.ua/ та в класах TEAMS; 
  • наочні (демонстрація презентацій навчальних матеріалів та навчальних відео).
  • організація самостійної роботи студента: передбачає самостійне опрацювання матеріалу лекцій; самостійне опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях  підготовку до практичних занять відповідно до методичних вказівок до практичних занять та організації самостійної роботи студентів.

На ОП використовуються індивідуальні, групові, аудиторні та позааудиторні (дистанційні) форми навчання. Основою усіх методів є особистісно-орієнтоване навчання, яке здійснюється за допомогою традиційних (практичного, наочного, словесного, відео-методу) та інноваційних методів (ділові ігри, кейс-метод).

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram