Амеліна Наталія Олексіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, доцент.

e-mail: amelina.no@knuba.edu.ua, navd1@ukr.net

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-3076-8120

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1988 році закінчила Київський інженерно- будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій»» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник-технолог. Після закінчення ін ституту з 1988 по 1992 рік працювала в проектному інституті «Діпроцивільпромбуд» на посаді інженера-технолога.

Рівень володіння англійською мовою – А1.

Загальний стаж роботи 35 роки. Науково-педагогічний стаж 26 роки.

В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22.Управління проектами і розвиток виробництва. Тема дисертації – « Управління проектами виробничо-господарської діяльності підприємств будіндустрії».

З 2005 року працює в КНУБА на посаді доцента технології  будівельних виробів і конструкцій.

В 2016 р. пройшла наукове стажування в ПАТ “ДБК-4”.

В 2021 р. пройша курси підвищення кваліфікації КНУБА “Іноземна мова (англійська)”

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Виробнича база будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Підготовка і оновлення у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів системи (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Управління підприємствами будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 4. Документообіг на підприємствах будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія ».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, серед яких 2 підручники та 1 довідник.

 Основні праці:

 • підручник «Виробнича база будівництва ( Гоц В.І.,Нестеров В.Г.), 2010.
 • підручникОрганізація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А.) 2015
 • Довідник « Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів» ( 2019).

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Декоративно-захисні покриття на основі полімерсилікатних композицій. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 53-55. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)

2021

Публікації

 1. V Gots, O Berdnyk, A Maystrenko, P Palchik, N Amelina. Study of the fracture surface of concretes reinforced with basalt fiber coated with titanium and zirconium dioxides. Fiber-reinforced concrete composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012011. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012011
 2. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П. Об’ємна модифікація алунітовміщуючих порід при отриманні пористої структури. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 394-395. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П . Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 395-398. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 4. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Пальчик П.П., Амеліна Н.О. Дослідження поверхні руйнування бетонів армованих базальтовим волокном з покриттями оксиду титану і цирконію. Фібро бетонні композити. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.143-145. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 5. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Корозія базальтового волокна з покриттями діоксиду титану в розчинах NaOH i Ca(OH)2. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 346-347. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 6. О.Ю. Бердник, Н.О. Амеліна, А.А. Майстренко, Є.М. Петрикова. ВИКОРИСТАННЯ САМОУЩІЛЬНЮЮЧОГО БЕТОНУ З ДОБАВКАМИ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНОГО ТИПУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДОВГОМІРНИХ ЗБК. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 197-198. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf

2020

 1. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 128-129. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 2. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf
 3. Майстренко А. А., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М.  Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №1(99). – C.110-124. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/20.pdf

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Пакування виробів з ніздрюватого бетону. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №2(96). – C.389-397. (Базове фахове видання) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/37.pdf
 2. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Вплив пористості підкладки на зміну захисних властивостей полімерсилікатних покриттів бетонних поверхонь. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – С. 201-203 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 3. Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Майстренко А.А. Вплив технологічних факторів на формування структури поверхні базальтового волокна. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 131-132 (Фахове видання) . http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf

2018

 1. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram