АНДРОПОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

 АНДРОПОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри. ᅠ

Вчений секретар кафедри

 

 

Розробка нових та удосконаленні відомих методів геометричного моделювання проєктного простору забудови стосовно задач інсоляції за умови непорушення інсоляційних норм у оточуючих будівлях та на прилеглій території.

 

Olga Andropova

Candidate of Science (PhD), Associate Professor

Secretary of the department

 

Develop new and improve the known methods of geometric modeling of the design space of the building in relation to the problems of insolation provided that the insolation norms are not violated in the surrounding buildings and the surrounding area.

 

 

Профіль викладача

Андропова Ольга Володимирівнадоцент кафедри архітектурних конструкцій, кандидат технічних наук.

Народилася у 1983 у Києві, Україна

Володіння мовою- англійська

Освіта

У 2006 році з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та здобула кваліфікацію магістр з архітектури.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2021 році пройшла наукове стажування у  Welding institute (Slovenia) “Modern trends and technologies for welding in architectural design of structures

 

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 15 років.

 

Після закінчення Київського національного університету будівництва і архітектури, з 2006-2010 роки працювала на посаді архітектора у проектних організаціях.

2006-2010 р – аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.01 – “Прикладна геометрія, інженерна графіка”;

2007 – по теперішній час працює на кафедрі архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертації «ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ ПРОЄКТНОГО ПРОСТОРУ В ЗАБУДОВІ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ІНСОЛЯЦІЇ».

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.01.01 “Applied geometry, engineering graphics”.

Formation of geometry of project space in building in solving problems of insolation.

Сертифікати

Перелік навчальних дисциплін

  1. 1. Конструкції будівель і споруд

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

  1. 1Архітектурно-будівельна фізика

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

Напрями наукової діяльності

 

Сфера наукових інтересів – інсоляція, сонячна енергія, енергоефективні будівлі, прикладна геометрія, архітектурне будівництво.

 

Research interests – insolation, solar energy, energy efficient buildings, applied geometry, architecture construction.

 

Наукові дослідження полягають у розробці геометричних інструментів, засобів та методів для вирішення комплексних задач інсоляції.

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику.

Результати досліджень були впроваджені у нормативні документи України в галузі будівництва ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення», у проєктну практику (9 архітектурних об’єктів в Україні) у навчальний процес (підготовка фахівців з проєктування та зведення  будівель з близьким до нульового енергоспоживанням у рамках Проекту «Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs» програми ЄС «Горизонт 2020» та підготовка студентів-архітекторів КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).

За результатами наукових досліджень опубліковано 27 наукових робіт, із них: 3 – у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз; 12 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 12 – у матеріалах науково-практичних конференцій; 1 – в додаткових публікаціях; 1 – у нормативних документах.

 

Нормативні документи

 

Андропова О.В. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення: ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010-[Чинні від 2010-07-23] / Мінбуд України /О. Андропова, В. Буравченко, О. Підгорний, О. Сергейчук, Г. Фаренюк, Є. Пугачов, О. Дворецький, В. Єгорченков, Д. Бахарев, І. Зимнович, М. Зимнович, В. Акіменко, В. Махнюк, Н. Павленко, С. Протас, А. Яригін, Г.  Казаков, Р. Кінаш, М. Яців, О. Семка, Д. Скать, В. Чернявський, В. Мартинов, А. Євко, О. Геркен, Є. Вітвицька, М. Глікман. Київ: Укрархбудінформ, 2010. C. 52.

 

Навчальні посібники

 

Андропова О.В. Енергоефективний індивідуальний житловий будинок. Навчальний посібник/ Т.О. Кащенко, О.М. Малишев, Ю.В. Козак, О.В. Андропова, Н.О. Костира, Н.М. Болгарова. К.: «Фенікс», 2021. С. 116.

 

Публікації 2022

 

Sergeychuk O.V., Andropova O.V., Kozak Y.V., Scherbakova E.N.: Features of regulations and calculation of overheating from solar radiation by using solar maps. IJTPE Journal. ISSN 2077-3528. 2022. pp. 95-102.

 

Публікації 2021

Андропова О.В. Практичне застосування методу визначення максимальної тіньової маски проєктного простору // Build Master Class – 2021: conference proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Kyiv, Ukraine, 2021. C. 82–83.

 

Публікації 2020

Андропова О.В. Інсоляція та кінетичні фасади в архітектурі // Build Master Class–2020: conference proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Kyiv, Ukraine, 2020. C. 78–79.

 

 

Публікації 2019

 

Андропова О.В. Побудова тіньової маски світлопрорізу методом перетворення простору на основі математичних моделей // Енергоінтеграція – 2019: тези доповідей дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: КНУБА, 2019. C. 38–39.

Андропова О.В. Рішення інсоляційних задач при визначенні проектного простору нового будинку за допомогою програм алгоритмічного моделювання // Build Master Class – 2019: conference proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Kyiv, Ukraine, 2019. C. 34–35.

Андропова О.В. Аналітичне описання методу моделювання перетворення простору при вирішенні інсоляційних задач // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 95. С. 23-28.

Андропова О.В. Моделювання тіньової маски світлопрорізу методом перетворення простору // Energy-Efficiency in Civil Engineering and Architecture: Scientific and Technical Journal. Київ: КNUCA, 2019. Issue № 13. P. 22-31. ISSN: 2299-8535. DOI:  https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.13.22-31

 

Публікації 2018

 

Андропова О.В. Моделювання потоку сонячних променів, відбитих від фасадів // Енергоінтеграція – 2018: робоча програма та тези доповідей восьмої науково-практичної конференції. Київ: КНУБА, 2018. C. 42–43.

Андропова О.В., Козак Ю.В. Автоматизація процесів побудови тіньової маски світлопрорізу // Сучасні проблеми геометричного моделювання: тези доповідей 20 Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. C. 4.

Андропова О.В., Козак Ю.В. Аналітична побудова тіньової маски світлопрорізу // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 11. С. 8–12.

Андропова О.В. Моделювання поверхні, відбитих сонячних променів від фасадів // Енергоефективність в будівництві та архітектурі: науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2018. Issue № 11. P. 47–52. ISSN:  2299- 8535. DOI:  https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.11.

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram