Бєлєнкова Ольга Юріївна

Бєлєнкова Ольга Юріївна – професор кафедри економіки будівництва, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії будівництва України.

bielienkova.oiu@knuba.edu.uaobelenkova@ukr.net

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 405а

 

Bielienkova, O., Stetsko, M., Sorokina, L., …Tytok, V., Kalashnikov, D. Financial and
Economic Basis of Ensuring the Competitive Potential of the Enterprise. Lecture Notes in
Networks and Systemsthis link is disabled, 2023, 620 LNNS, pp. 324–332 (Scopus)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-26953-0_31

Nadiia, R., Yusuf, I., Yaroslav, K.-S., …Mykola, S., Olha, B. Systems Thinking to Investigate
the Archetype of Globalization. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 486, pp. 123–140

https://www.researchgate.net/publication/361718867_Systems_Thinking_to_Investigate_the_Archetype_of_Globalization

Бєлєнкова О.Ю., Шевчук К.І. Вартісний інжиніринг в системі управління будівельним підпри ємством. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

Гребенюк Є.А., Немтирев О.В., Бєлєнкова О.Ю. Макроекономічні чинники повоєнного відновлення будівництва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

Мороко Д.О., Шимко Т.О., Бєлєнкова О.Ю. Аналіз фінансової стійкості девелопера: методи, моделі, теоретичні підходи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

Адаменко І.А., Бєлєнкова О.Ю., Гаврилюк В.Я. Теоретичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності.будівельного підприємства. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

Мороко Д.О., Шимко Т.О., Бєлєнкова О.Ю. Фінансова стійкість девелопера – чинники і тренди. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Бєлєнкова О.Ю., Молодід О.О., Гаврилюк В.Я. Теоретико-методологічні підходи до вимірювання конкурентоспроможності будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 49. С. 3-29.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Bozhanova V., Korenyuk P., Lozovskyi O., Belous-Sergeeva S., Bielienkova O., Koval V. Green Enterprise Logistics Management System in Circular Economy International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 2022. Vol. 7, No. 3, 350-363, 2022 https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2022.7.3.024 (SCOPUS)

Ryzhakova G., V. Pokolenko, S. Omirbayev, I. Novykova, O. Bielienkova, M. Kapustian, Modern structuring of project financing solutions in construction 2022 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2022. (Скопус 28-29 April 2021)

Матеріали конференцій:

Бєлєнкова О. Ю. Креативна складова конкурентоспроможності освітніх програм спеціальності 051 Економіка». Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: збірник наукових праць / ред.: А. М. Вергун та ін. Київ : КНУТД, 2022. стор. 244 -246

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

Бєлєнкова О.Ю. Вплив доходів населення на концентрацію регіональних ринків первинної нерухомості. Сучасні тенденції економічно-го розвитку регіонів: теоретич-ні та прикладні аспекти»: матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет конференції. Одеса: ОДАБА, 2022. С.189-192.

Бєлєнкова О.Ю., Кирилов І.О. Надійність і фінансова стійкість як складові економічної безпеки підприємства. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2022. С.827-829.

Бєлєнкова О.Ю., Кирилов І.В. Чинники конкурентоспроможності будівельних підприємств у V.U.C.A.- середовищі. Архітектура та будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: прогр. та тези доп. Міжнар. Науково-техн. Форуму (26-27 жовтня 2021 року), К.:КНУБА, 2021. С.391-392

Сапіга П.А., Бєлєнкова О.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на базі соціально відповідального девелопменту нерухомості. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2020. С. 150–152.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65. https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021

Bielienkova O., Moholivets A., Loktionova Y. Measurement of the level of economic security of enterprises by the indicator of the attractiveness for hostile takeovers Baltic Journal of Economic Studies,  2021, 7(5), 29-40. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-29-40 (WoS).

Bielienkova O., Izmailova K., Zapiechna Y., Loktionova Y. Dependence of competitiveness on the level of business confidence of the enterprise Scientific Journal of Astana IT University, 2021, №7 рр. 4-14. DOI: 10.37943/AITU.2021.81.66.001

O. Bielienkova, S. Stetsenko, S. Oliferuk, P. Sapiga, M. Horbach and S. Toxanov, “Conceptual model for assessing the competitiveness of the enterprise based on fuzzy logic: social and resource factors,” 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/SIST50301.2021.9465923. (Скопус 28-30 April 2021)

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Бєлєнкова О.Ю.Алгоритм управління диверсифікацією діяльності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 47(2). С. 132-144.

Бєлєнкова О.Ю.Місце будівельних підприємств у парадигмі сталого розвитку Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 48(2). С. 11-20.

Монографії:

 1. Бєлєнкова О.Ю. Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку: монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 512 с.
 2. Бєлєнкова О.Ю. Розділ у колективній монографії / Економічне управління інноваціями. Київ:….., 2020 (Розділ 1.1.4 С.112-116).

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Bielienkova O., Stetsenko S., Sorokina L., Molodid O., Bolila N. System of preventive аction of construction enterprises on the basis of identification of anticrisis potential. Scientific Journal of Astana IT University. 2020. №3. 15-27. DOI: org/10.37943/AITU.2020.53.13.002
 2. Olha Bіelіenkova. Factor analysis of profitability (losses) construction enterprises in 1999–2019. Economics, Finance And Management Review. 2020. No 1. Р. 4–16. DOI: org/10.36690/2674-5208-2020-1-4
 3. Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu. and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal of Reviews on Global Economic. 2020. № 9. Р. 149–164. (Видання внесене до МНБ: ECONLIT,  RePEc ,  CAB Abstracts , OCLC (WorldCat) , HINARI ,  PubsHub Tm ,  Open J-Gate ,  Google Scholar ,  Directory of Research Journals Indexing). DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Бєлєнкова О.Ю. Теоретичні підходи до забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств на базі сталого розвитку. Управління розвитком складних систем. 2020. Вип. 42. С. 153 – 158. (Внесене до МНБ Urlichweb, Coperniscus, BASE, Google Scholar). http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-42/24.pdf
 2. Бєлєнкова О. Ю. Методологічна платформа формування стратегічної конкурентоспроможності підрядного будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6242 (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Титок В.В. Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 147–164. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195663
 4. Бєлєнкова О.Ю. Вдосконалення механізму управління конкурентним потенціалом девелопера засобами штучного інтелекту. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 3. С. 107–122. (Внесене до МНБ EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest)).
 5. Бєлєнкова О.Ю., Титок В.В. Вплив розвитку інституційного середовища на конкуренцію у житловому будівництві. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том № 2. С. 214–221. (Внесене до МНБ Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, InfoBase) DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-26.

Навчально-методичні праці:

 1. Економіка будівництва: навч. посіб. / Лівінський, О. М.; Єсипенко, А. Д.; Зельцер, Є. Р.; Бєлєнкова, О. Ю.; за ред. акад. Укр. акад. наук, д-ра техн. наук, проф. Лівінського О. М. ; Укр. акад. наук. – Київ : Людмила, 2019. – 219 с. – ISBN 978-617-7638-69-7

Матеріали конференцій:

 1. Сапіга П.А., Бєлєнкова О.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на базі соціально відповідального девелопменту нерухомості. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2020. С. 150–152.
 2. Бєлєнкова О.Ю. Оцінкa корпоративної соціальної відповідальності у системі менеджменту підприємств. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2020. С.358-359.
 3. Бєлєнкова О.Ю. Геопросторовий маркетинг як перспективний напрямок розвитку житлового будівництва. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2020. С. 115–116.
 4. Бєлєнкова О.Ю. Соціально відповідальний девелопмент нерухомості як нова концепція розвитку будівництва. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 150–152.

Монографії:

 1. Tugai O.A., Hryhorovskyi P.Ye., Khyzhniak V.O., Stetsenko S.P., Bielienkova O.Yu., Molodid О.S., Chernyshev D.O. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 136 p. (Автором розроблено Розділ 5, с. 77–92). ISBN 978-966-397-166-7 http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/89
 2. Nikolaiev V.P., Hryhorovskyi P.Ye., Khyzhniak V.O., Ryzhakova G.M., Bielienkova O.Yu., Molodid O.S. Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 124 p. (Автором розроблено Розділ 5, с. 79–100). ISBN 978-966-397-167-4 http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/90

Навчально-методичні праці:

 1. Економіка будівництва: навч. посіб. / Лівінський, О. М.; Єсипенко, А. Д.; Зельцер, Є. Р.; Бєлєнкова, О. Ю.; за ред. акад. Укр. акад. наук, д-ра техн. наук, проф. Лівінського О. М. ; Укр. акад. наук. – Київ : Людмила, 2019. – 219 с. – ISBN 978-617-7638-69-7

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Беленкова О.Ю., Кулик М.М., Новак Е.В. Учёт дополнительных затрат при организации строительства в зимних условиях на различных этапах составления проектной документации. Новая экономика. (Республика Беларусь), 2019. №2. С.94-97. http://neweconomics.by/attachments/neweconomics_2019_2_special_issue.pdf

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Zeltser, R.Ya., Bielienkova O.Yu., Novak Ye., Dubinin D.V. Digital Transformation of Resource Logistics and Organizational and Structural Support of Construction. Nauka i innovatsii. V 15 (5). Р. 38–51. (Входить до МНБ WoS, Scopus.) DOI: 10.15407 / scine15.05.034
 2. Бєлєнкова О.Ю. Кластерний аналіз ринку як аналітична компонента вибору конкурентної політики девелопера. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 6 (216). С. 141–158. (Внесене до МНБ EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest)), Erih Plus).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Сапіга П.А. Кластерний аналіз будівельних підприємств за ключовими індикаторами конкурентоспроможності. Актуальні проблеми економіки. № 5. С. 154–169. (Внесене до МНБ EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest)), Erih Plus).
 4. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Формування стратегії забудовників в умовах економічної динаміки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. № 42. С. 189–198. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.189-198
 5. Бєлєнкова О.Ю., Ізмайлова К.В., Моголівець А.А. Сутність економічних циклів та їх вплив на фінансову стійкість будівництва. Наукові праці НДФІ. № 2. C. 138–150. (Внесене до МНБ Google ScholarResearch BibleIndex Copernicus, ICI World Journals фахове видання категорії «Б»). DOI: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.02.139.
 6. Бєлєнкова О.Ю. Методологічні підходи до модернізації системи стратегічної конкурентоспроможності підприємств будівництва на засадах сталого розвитку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 40/2. С. 29–41. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 7. Бєлєнкова О.Ю. Цифрова трансформація будівництва: механізм взаємодії бізнесу, науки, держави. Будівельне виробництво№ 66. С. 30–36. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). DOI: https://doi.org/10.36750/2524-2555.66.30-36

Матеріали конференцій:

 1. Бєлєнкова О.Ю. Ділова активність областей України: поняття, показники, ступінь розвитку. New Economics: матеріали Міжнар. наук. форуму в 2-х томах. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2019. Т. 2. С. 26–29.
 2. Бєлєнкова О.Ю. Проблема обмеженості енергоресурсів у світі. Зелене будівництво: тези І Міжнар. наук.-практ. конф. «Зелене будівництво Миколаїв, 2019. С. 166–167.
 3. Беленкова О.Ю., Моголівець А.А. Врахування стратегічних тенденцій розвитку галузі при визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародних фінансових організацій. Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів – 2019: матеріали наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 2019. С. 37–38. (Особистий внесок: запропоновано систему самооцінювання конкурентоспроможності будівельних підприємств при участі у міжнародних контрактах).
 4. Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю. Методичний підхід до визначення впливу сезонних коливань на вартість будівельних матеріалів. Науково-практ. конференція «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів-2019», Івано-Франківськ, 2019. С.
 5. Бєлєнкова О., Мальований В. Цифрові пріоритети трансформації будівництва: держава, галузь, регіон, підприємство. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class – 2019». Київ, 2019. С. 394–395. (Особистий внесок: сформовано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств в умовах цифровізації).
 6. Бєлєнкова О.Ю. Стартап як медіатор цифрової трансформації будівництва: реалії, проблеми, напрямки розвитку. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 472.
 7. Беленкова О.Ю. Цифровая составляющая экономической безопасности строительства. Проблемы безопасности на транспорте: материалы IX Междунар. научно-практ. конф. Гомель, Белорусь, 2019. С. 7–9.
 8. Бєлєнкова О.Ю. Оперативний контролінг як засіб підвищення ефективності будівництва. Ефективні технології в будівництві: матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 27–28 березня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C. 114–115.
 9. Бєлєнкова О.Ю. Вплив цифрової трансформації економіки на методи оперативного контролінгу. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 травня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 222–223. (Особистий внесок: представлено цифровізацію у якості каталізатора сталого розвитку).

Монографії:

 1. Зельцер Р.Я., Бєлєнкова О.Ю., Дубінін Д.В. Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва: монографія. Київ: «МП Леся», 2018. 208 с. (Особистий внесок здобувача: методичний підхід до прогнозування вартісних параметрів будівництва).
 2. Лівінський О.М., Клюєв В.В., Савенко В.І., Бєлєнкова О.Ю. та ін. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 230 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Бєлєнкова О. Ю. Сутність оперативного конторолінгу та його роль в управлінні підприємством. Ефективна економіка. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6242. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).
 2. Бєлєнкова О. Ю. Переваги впровадження контролінгу в плануванні діяльності будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. № 10. С. 47–50. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6093&i=8
 3. Бєлєнкова О.Ю. Теоретичні передумови формування поняття «соціально відповідальний девелопмент». Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. С.79 – 91. 

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/201523/215194

6. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Мацапура О.В., Остапенко І.О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.78-83. 

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196520

Матеріали конференцій:

 1. Вахович І.В., Ячменьова Ю.В., Терещенко Л.В., Бєлєнкова О.Ю. Актуальные направления совершенствования системы ценообразования в строительстве Украины. Материалы V международной научно-практической конференции BIM-технологии, Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные технологии в строительной отрасли и их внедрение. Минск. Белорусь. 23-24 мая 2018 г. С.60-61.
 2. Зельцер Р.Я., Бєлєнкова О.Ю., Жук К. Особливості укладання та виконання договорів підряду за участю іноземних субєктів господарювання. Друга Міжнародна науково-практична конференція “Будівельне право: Проблеми теорії і практики”, Київ: КНУБА 2018р. С.230-233.

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. (Особистий внесок здобувача: аналіз тенденцій розвитку будівельних підприємств, виявлення чинників їх довгострокової конкурентоспроможності).
 2. Савенко В.І., Савенко С.С., Доценко С.І., Бєлєнкова О.Ю. та ін. Конкурентоспроможність будівельної організації – основа виживання економіки: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 128 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю., Литвиненко О.В. Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 179–185. (Внесене до МНБ Urlichweb, Coperniscus, BASE, Google Scholar). http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/28_0.pdf.
 2. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської обл. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 6 (192). С. 196–203. (Внесене до МНБ EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest)), Erih Plus). (Особистий внесок: здійснено узагальнення методичних підходів до визначення концентрації ринків, розраховано концентрацію ринку житлової нерухомості для м. Київ).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Боліла Н.В. Методичний інструментарій оперативного контролінгу будівельного підприємства. Будівельне виробництво. 2017. Вип. 63/2. С. 48–53. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). (Особистий внесок: система методів контролінгу як складова механізму формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств).

Матеріали конференцій:

 1. Бєлєнкова О.Ю. Методичні підходи до розробки показників укрупненої вартості будівництва /О.Ю. Бєлєнкова, І.В. Вахович, Ю.В. Ячменьова// Робоча програма та тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «БУДМАЙСТЕР-КЛАС-2017», 16 – 18 листоп. 2017 р., м. Київ. – К.: КНУБА, 2017. – С.338.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Система управління ефективністю реконструкції житлового фонду на основі економічного девелопменту. Standardisation of engineering construction. 2016. № 1. С. 356–357. Фахове видання КНР (Внесене до «China Wanfang», «Chinese Longyuan»). (Особистий внесок: виявлено ключові переваги суспільно відповідального девелопменту).
 2. Bielienkova О.Yu. & Antropov Yu.V. The prediction model of economic stability (based on small construction enterprises of Ukraine) European Applied Sciences. Stuttgart, Germany. 2013. November-December. № 8. Р. 161– (Особистий внесок розраховано показники фінансової стійкості будівельних підприємств).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Оценка точности моделей прогнозирования экономической устойчивости строительных предприятий. Приволжский научный вестник. 2013. №9 (25). С.31-36. URL:http://icnp.ru/sites/default/files/PNV/PNVpdf

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Бєлєнкова О.Ю., Закорко П.П., Шаоцин Гао. Класифікація проектів реконструкції «селища в місті» за їх ефективністю для населення. Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59. С. 26–32. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb) (Особистий внесок: система індикаторів сталого розвитку для проектів житлового будівництва).
 2. Бєлєнкова О.Ю. Аналітично-прикладний інструментарій вибору стратегічних зон господарювання підприємствами в умовах дивергенції моделей сталого розвитку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33/2. С. 208–218. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Оцінка профілю девелоперської компанії (на прикладі реконструкції житлового фонду КНР). Науковий вісник Буковинського державного фінанс.-економічного університету. екон. науки. 2015. Вип. 28 (Ч. 4). С. 51–54. (Особистий внесок: запропоновано чинники сталого розвитку, що впливають на конкурентоспроможність девелоперської компанії у стратегічному вимірі).
 4. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 48–53. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Бєлєнкова О.Ю. Управління оборотними активами будівельного підприємства як засіб отримання конкурентних переваг / О.Ю. Бєлєнкова//  Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – вип.33. – 2015. – С.10 – 17.
 6. Бєлєнкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2014. Вип. 57. С. 24–30. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb).
 7. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Економічна стійкість – основа конкурентоспроможності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. Вип. 32. С. 165–171. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). (Особистий внесок: визначено фінансову стійкість у якості платформи зростання конкурентоспроможності будівельного підприємства).
 8. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 51–62. (Внесене до МНБ Urlichweb, EBSCOhost, BASE, Google Scholar). (Особистий внесок: виявлено зменшення фінансової стійкості будівельних підприємств внаслідок довгострокової втрати власного капіталу).
 9. Бєлєнкова О.Ю. Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2013. Вип. 30. С. 17–26. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 10. Бєлєнкова О.Ю, Остапенко І.О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Будівельне виробництво. 2013. Вип. 55. С.28 – 31.
 11. Бєлєнкова О.Ю., Мацапура О.В. Рівень економічної безпеки будівельних підприємств за інтегральним показником оцінки можливості рейдерського захоплення. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. Вип. 28. С. 23 – 31. (Видання внесене до МНБ Google Scholar,ВАСЕ).(Особистий внесок: чинники стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств).
 12. Бєлєнкова О.Ю., Терлецький О.І. Оцінка матеріалів утеплення стін за допомогою програми RetScreen. Будівельне виробництво. 2012. Вип. 54. С.16 – 20.
 13. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Царюк Т.М. Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.23. 2012. С. 9 – 13.
 14. Бєлєнкова О.Ю., Скрипченко І.О. Банківська система України у посткризовому періоді. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. вип.23. 2011. С.9 -13.
 15. Бєлєнкова О.Ю., Саушева Л.С. Оцінювання кошторисної вартості об’єктів у дипломних проектах спеціальності ПЦБ. Держава та регіони. Сер. “Економіка та підприємництво”. 2011. № 1. C. 182 – 185.
 16. Гриценко О.С., Гриценко Ю.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Новітні інформаційні продукти як засіб удосконалення навчального процесу. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. вип.23. 2011. С.9 -13.
 17. Бєлєнкова О.Ю., Сердюченко Н.Б., Антропов Ю.В. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000–2008 роках. Економіка та держава. 2011. № 1. С. 56–60. (Особистий внесок: визначено перелік показників фінансової стійкості які можуть слугувати індикаторами сталого розвитку будівельних підприємств).
 18. Бєлєнкова О.Ю. Аналіз збитковості будівельних підприємств за методом фірми «Дюпон». Галицький економічний вісник. 2010. № 4. С. 184–188.
 19. Бєлєнкова О.Ю., Франчук О.В. Управління розвитком підприємства шляхом диверсифікації виробництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2010. Вип. 22. С. 21–26. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). (Особистий внесок: алгоритм оцінювання доцільності стратегії диверсифікації).
 20. Бєлєнкова О.Ю. Вплив економічної кризи на фінансовий стан підприємств виду діяльності «будівництво». Будівельне виробництво. 2010. Вип. 52. С. 16–20. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb).
 21. Бєлєнкова О.Ю., Мгеладзе М.З. Підвищення конкурентоспроможності спеціальності «Менеджмент організацій» (на прикладі КНУБА). Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. вип.23. 2010. С.9 -13.
 22. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шашко М.М. Впровадження світового досвіду фінансування доступного житла через систему будівельно-ощадних кас в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. Вип. 3. Режим доступу: http:// http:// www.nbuv. gov.ua/e-journals/PSPE /2010_ 3/Cifra_310.htm

Інші праці:

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ (у співавторстві). Надано чинності: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 360. 18 с. (Особистий внесок: рекомендації щодо підготовки договорів підряду на проектно-вишукувальні і будівельні роботи із застосуванням форм, які використовують у практиці Європейських країн та США (наприклад, типові контракти міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC), комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ), європейської економічної комісії ООН, типових форм договорів Світового банку, що сприятиме запровадженню принципів сталого розвитку на рівні підрядних підприємств).
 2. Максимов А.С., Вахович І.В., Гутніченко Т.П., Бабічева П.Я., Вакуленко Н.М., Цифра Т.Ю., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Енергоефективність в муніципальному секторі: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. 184 с. (Особистий внесок: здійснено компаративний аналіз системи енергоефективності житлового сектору України і Європейських країн, виявлено імперативи модернізації енергоефективності житла із метою досягнення цілей сталого розвитку 7, 11, 12).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Инвитализация как средство повышения эффективности реконструкции «поселков в городе». Молодий вчений. 2015. № 2 (17). Ч. 2. С. 932–936.
 4. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Методика оцінювання економічної стійкості малого будівельного підприємства. Кримський економічний вісник. 2013. 4 (05). С.20-23.

Матеріали конференцій:

 1. Бєлєнкова О.Ю. Підвищення конкурентоспроможності випускників будівельних спеціальностей. Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будів.-монтажних та ремонтно-будів. робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві – 2015: матеріали загальноукр. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 2015. URL: http://ssb. com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=1&lang=r.
 2. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Інвіталізація як концептуальна основа оновлення житлового фонду міст. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: НУ «Львівська політехніка, 2015. С. 46–47. (Особистий внесок: запропоновано інвіталізацію у якості принципу переходу на вимоги сталого розвитку).
 3. Бєлєнкова О.Ю., Авраменко А.І. Перспективи впровадження європейських стандартів будівельними підприємствами України. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015. С. 424. (Особистий внесок: виявлено імператив щодо формування нової системи стандартизації будівельної продукції).
 4. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Роль девелоперских компаній у забезпеченні ефективності реконструкції житлової нерухомості. Структурні трансформаці національних економік у глобальному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: МНУ ім. Сухомлинського, 2015. C. 118–121. (Особистий внесок: обґрунтовано необхідність оцінювання заходів сталого розвитку обєктів нерухомості).
 5. Бєлєнкова О.Ю., Шаоцин Гао. Теоретичні аспекти оцінки оновлення житлового фонду КНР. Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький: ХВУ, 2014. № 4. C. 30–31. (Особистий внесок: теоретичний підхід до формування суспільної відповідальності девелопера).
 6. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на діяльність будівельного підприємства: матер. Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. Львів, 2014. С. 12–14.
 7. Бєлєнкова О.Ю. Сучасні проблеми розвитку малих підприємств будівельної галузі. Науково-практичні засади будівельного виробництва в Україні: плани, прогнози, аналіз та досягнення: матеріали Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. Київ: НДІБВ, 2014. С. 12–14.
 8. Бєлєнкова О.Ю. Енергоефективне будівництво: проблеми, перспективи, оцінка. Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–22 листопада 2013 р.). Київ: КНТЕУ, 2013. С. 81–82.
 9. Бєлєнкова О.Ю. Оцінка різних матеріалів утеплення стін за допомогою програми RetScreen. Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. Київ, 2012. C. 29.
 10. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Новітні інформаційні продукти як засіб удосконалення навчального процесу. Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. Київ, 2011. C. 39.
 11. Бєлєнкова О.Ю. Динаміка капіталу підприємств будівельної галузі в 2005–2010 роках. Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. Київ, 2010. C. 265–266.
 12. Бєлєнкова О.Ю. Використання задач відкритого типу для навчання студентів спеціальності «менеджмент організацій». Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. Київ, 2009. C. 99.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram