Цапко Олексій Юрійович

Цапко Олексій Юрійович – доцент кафедри будівельних матеріалів, доктор філософії (PhD).

ORCID – http://orcid.org/0000-0003-2298-068X;

Scopus Author ID: 57192552981

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=zHJMZrQAAAAJ

E-mail: tsapko.oy@knuba.edu.ua, skela_bs@ukr.net

Освіта: у 2009 році закінчив Інженерно-хімічний факультет Українського науково-технічного університету «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Обладнання лісового комплексу», отримав диплом спеціаліста за фахом інженер-механік.

У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії (PhD).

Загальний стаж роботи 15 років.

Приймав участь у дослідженнях та узагальненні результатів у науково-технічних звітах наступних держбюджетних тем МОН України в НДІВМ КНУБА: № 3ДБ-2018 (2018-2020 рр.); № 4 ДБ-2018 (2018-2020 рр.).

Перелік навчальних дисциплін:

Основи матеріалознавства будівельних матеріалів (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство та комерційна діяльність».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано більше, ніж 140 навчально-методичних праць, серед яких монографії  Цапко Ю. В., Цапко О. Ю. Оцінювання дієвості вогнезахисту деревини. Київ: НУБіП України, 2018. 150 с.; Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вогнезахист виробів з текстильних метеріалів. Теорія та практика. Монографія. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 139 с. ISBN 978-617-8049-24-9  та публікацій, що входять науково-метричних баз даних, в тому числі 25 у базі даних SCOPUS (2017-2022 р.р.)

Напрями наукової діяльності:

Вогнезахист будівельних матеріалів, розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів (соломи та очерету).

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ:

PhD  Цапко О.Ю. за 2017-2023 р.р.

2017 р.

1. Цапко О. Ю., Цапко Ю. В., Іноземцев Г. Б., Головач І. В. Дослідження процесу термодеструкції деревини за змінних значень кисню. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(1). С. 182185.

2. Цапко О. Ю., Цапко Ю. В., Кравченко А. В. Аналіз методів та розроблення способу визначення ефективності вогнезахисту дерев’яних конструкцій. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2017. Вип. 66. С. 118122.

3. Цапко О. Ю., Цапко Ю. В. Комплексний підхід до оцінювання ефективності вогнезахисту інтумесцентного покриття для деревини. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2017. Вип. 266. С. 220228.

4. Tsapko А., Tsapko Yu. Simulation of the phase transformation front advancement during the swelling of fire retardant coatings. East European Journal Enterprise Technologies. Vol. 2, №11 (86). 2017. P. 50–55. Режим доступу до статті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_2%2811%29__9

5. Tsapko А., Tsapko Yu. Establishment of the mechanism and fireproof efficiency of wood treated with an impregnating solution and coatings. East European Journal Enterprise Technologies. Vol. 3, № 10 (87). 2017. P. 50–55. Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/102393/102963

6. Tsapko А., Tsapko Yu. Influence of dry mixtures in a coating on the effectiveness of wood protection from the action of a magnesium flame. East European Journal Enterprise Technologies. Vol. 5, № 10 (89). 2017. P. 55–60. Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/111106/107422

7. Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Кравченко А.В. Вплив додавання гідрату алюмінію на ефективність вогнезахисту деревини органо-мінеральним покриттям. Науково-технічний журнал «нові технології в будівництві». К.: НДІБВ, 2017. Вип. № 33. С. 46–49.

8. Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Гузій С.Г., Структуроутворення спученого шару пінококсу і ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». К., НДІБМВ, 2017. Вип. 58. С. 87–96.

2018 р.

1. Цапко Ю. В., Цапко О. Ю. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини органо-неорганічною композицією. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. Вип. 5. С. 8892.

2. Tsapko Yu., Tsapko A. Modeling the heat conductivity process at the effect of the process on the field of fighted exchange. East European Journal Enterprise Technologies. Vol. 2. № 10 (92). 2018. P. 50–56. ISSN 1729-3774. Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/128316

3. Tsapko Yu., Tsapko A. Installation of fire fighting efficiency of processed processing solution and coverage. East European Journal Enterprise Technologies. Vol. 4. № 10 (94). 2018. P. 62–68. ISSN 1729-3774.  Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141030

4. Цапко Ю.В., Киричок В.І., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 4. – Том 94. – С. 134-140. ISSN 2311-7257. https://vestnik-construction.com.ua/2018/4-94-2018.html (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).

5. Киричок В.І., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Вплив мінеральних наповнювачів на вогнестійкість покриття для деревини / Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. – Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 112-113.

6.   Tsapko, Y.,Kyrycyok, V.,Tsapko, A.,Bondarenko, O., Guzii, S. Increase of fire resistance of coating wood with adding mineral fillers / MATEC Web of Conferences 230, 02034 (2018), Proceed. 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings”. – Transbud-2018. – Kharkiv; 14-16 November 2018. – Kharkiv, Ukraine, 2018. – 6 p.                   E-ISSN:2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201823002034. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002034 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

2019 р.

1. Цапко Ю. В., Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. Перспективи застосування вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення. 2019. Вип. 75. С. 99107.

2. Цапко Ю. В., Цапко О. Ю. Вплив високотемпературних  наповнювачів на енергію активації покриття для захисту деревини. Ukrainian journal of forest and wood science. Деревообробні та меблеві технології. Київ. 2019. Вип. 3. Т. 10. С. 98105.

3. Цапко Ю. В., Ломага В. В., Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. Дослідження окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА. 2019. Вип 4. Т. 98. С. 240–245.

4. Цапко Ю. В., Пінчевська О. О., Цапко о. ю. Встановлення умов застосування вогнезахищеної деревини на об’єктах різного призначення. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. Вип. 2. С. 99–102.

5. Tsapko Yu.Bondarenko O., Tsapko A. Establishment of heat-exchange process regularities at inflammation of reed samples. Eastern-European Journal Enterprise Technologies. Vol. 1. № 1/10 (97). 2019. р. 36–42. ISSN 1729-3774.

Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/viewfile/156644/157209

6. Tsapko Yu.Bondarenko O., Tsapko A. Effect of a flame-retardant coating on the burning parameters of wood samples. Eastern-European Journal Enterprise Technologies. Vol. 2. № 2/10 (98). 2019. р. 49–54. ISSN 1729-3774.

Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/163591/165012

7. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5.        № 5/10 (101). 2019. р. 23–30. ISSN 1729-3774. Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/180629/182176

8. Пинчевская Е. А., Цапко А. Ю. Оптимизация состава органической составляющей огнезащитного покрытия древесины. Труды БГТУ. Серия 1. 2019. С. 137–144.

9. Tsapko Yu., Bondarenko O., Tsapko А. Research of the efficiency of the fire fighting roof composition for cane. Materials Science Forum. 968 MSF. р. 61–67. 2019. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:0255-5476.

10. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M., Kobryn M. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.  TransbuD-2019. Vol. 708. 012112. р. 7.

11. Цапко Ю. В., Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. Вогнезахисна покрівельна композиція для очерету. Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки», м. одеса, 2024 травня 2019 року: тези доповіді. Одеса, 2019. С. 293–295.

12. Цапко Ю. В., Цапко О. Ю., Бондаренко О. П., Кобрин М. В. Вогнестійкість дерев’яних балок вогнезахищених інтумесцентним покриттям. Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», м. Харків, 20–22 листопада 2019 року: тези доповіді. Х., 2019. С. 213–215.

13. Бондаренко О. П., Цапко Ю. В., Цапко О. Ю., Горячев В. О. Оцінка ефективності вогнезахисту очеретяних матів. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. Kyiv, 27.1129.11.19. Kyiv, Ukraine, 2019. р. 178179.

2020 р.

1.Yuriy Tsapko, Aleksii Tsapko, Olga Bondarenko. Improving the efficiency of water fire extinguishing systems operation by using guanidine polymers. Eastern-european Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1. № 10 (103). 2020. P. 14–19. Режим доступу до статті: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/11709

2. Tsapko, Yu.,Tsapko, A., Bondarenko, O. Modeling the process of moisture diffusion by a flameretardant coating for wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – 1/10 (103) 2020. – pр. 14-19. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192687. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/192687/197562 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

3. Tsapko, Yu.,Tsapko, A., Bondarenko, O. Determination of the laws of thermal resistance of wood in application of fire-retardant fabric coatings /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – 2/10 (104) 2020. – pр. 13-18. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200467. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/200467/201897 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Дослідження умов вимивання антипіренів з будівельного виробу / Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, 12-15 травня 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 47. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view.

5. Tsapko Yu., Tsapko A., Bondarenkо O. Research of conditions of removal of fire protection from building construction / Key Engineering Materials. – Vol. 864. – pp. 141-148. ISSN: 1662-9795. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.141. https://www.scientific.net/KEM.864.141 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

6. Tsapko Yu., Tsapko A., Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 21-22.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 146-147. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11242/1/Hryhorenko_Zolkina_Saienko_Bykov_Popov.pdf.

7.  Tsapko Yu.,Tsapko A., Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020); IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 907 (2020). – 012057. – IOP Publishing. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012057. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012057 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

8. Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishing regularities in the insulating capacity of a foaming agent for localizing flammable liquids / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 10 (107) 2020. – pр. 51-57. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215130. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215130/215347 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

9. Бондаренко О.П.,Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Вербицька О.О. Визначення теплостійкості деревини при нанесенні вогнезахисних покриттів / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 25-27.11.20. – Kyiv, Ukraine, 2020. – рр. 128-129.

10. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація складу вогнезахисного лаку для деревини / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 19-20 листопада 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 151-154.

11.  Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Вербицька О.О. Обгрунтування вогнестійких властивостей виробів з очерету / Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – Харків, Україна. – С. 68-74.

12. Tsapko Y., Tsapko А., Bondarenko O. Research of the mechanism of protecting wood with intumescent coating / Technology audit and production reserves. – № 5/3(55), 2020. – рр. 19-23. ISSN 2664-9969. DOI: 10.15587/2706-5448.2020.215698. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/215698/216204 (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus) (Базове фахове видання).

13.  Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T.,Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishment of heat transfer laws through atmospheric protective product to wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No 10 (108) 2020. – pр. 65-71. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217970. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/217970/221817. (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

14.  Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Вербицька О.О. Вогнезахист виробів з очерету інтумесцентним покриттям / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2020.– № 3. – Том 101. – С. 142-147. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2018-101-3-142-147. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_101_2020/22.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar) (Базове фахове видання)

15.  Ломага В.В., Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Бондаренко О.П. Визначення часу запалювання рослинної сировини при дії високої температури радіаційної панелі / Ukrainian journal of forest and wood science. Деревообробні та меблеві технології. – Київ, 2020. – № 3. – Том 11. ISSN 2664-4460. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/14614. (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus) (Базове фахове видання).

16.  Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондареко О.П. Розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів з очерету / Збірка наукових праць IX наукої конференції «Наукові підсумки 2020 року». – Харків, Технологічний центр, 29 грудня 2020 р. – Харків, Україна. – С. 41.

17.  Tsapko Yu., Tsapko A., Bondarenkо O. Research of conditions of removal of fire protection from building construction (розділ монографії) / Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. Book Chapter. Edited by Prof. Mykola Surianinov. – pp. 141-148. ISSN: 1662-9795. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.

2021 р.

1. Tsapko Yu.,Vasylyshyn R., Melnyk O., Lomaha V.,Tsapko A., Bondarenko O. Regularities in the washing out of water-soluble phosphorus-ammonium salts from the fire-protective coatings of timber through a polyurethane shell / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (110) 2021. – pр. 51-58. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.229458. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/229458/229296.

2. Tsapko Yu., Tsapko A., Bondarenko O., Chudovska V., Sotnikova І., Sotnikov D. Thermophysical characteristics of the formed layer of pinocox in fire protection of fabric by composition based on modified phosphorus-ammonied / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No 10 (111) 2021. – pр. 34-41. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.233479.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/233479/234610.

3. Tsapko Yu., Sirko Z., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko О. Establishing patterns of mass transfer under the action of water on the hydrophobic coating of the fire-retardant element of a tent / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, No 10 (112) 2021. – pр. 45-51. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.237884.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/237884/237822.

4. Tsapko Yu., Horbachova O., Mazurchuk S., Tsapko А. Determining patterns in reducing the level of bio-destruction of thermally modified timber after applying protective coatings. Eastern-european journal of enterprise technologies. – Vol. 5/10 (113) 2021. – P. 48-55. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.242899.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/242899/241517.

5. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko О. Defining patterns of heat transfer through the fire-protected fabric to wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No 10 (114) 2021. – pр. 49-56. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/245713/247652.

6. Tsapko Y., Lomaha V., Tsapko A., Bondarenko O. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer / Materials Science Forum. – Vol. 1038. – pp. 531-538. © 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.531. https://www.scientific.net/MSF.1038.531.

7. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація неорганічних складових вогнезахисного лаку для деревини / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 82. – С. 123-132. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-82-123-132.

http://visnyk-odaba.org.ua/2021-82/82-14.pdf.8.

8. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 93-101. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-93-101.

http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-10.pdf.

9. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 85. – С. 119-127. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-85-119-127.

http://visnyk-odaba.org.ua/2021-85/85-12.pdf.

10. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Сивобородько А.В. Дослідження поверхневих енергетичних характеристик при створенні на поверхні очерету інтумесцентного покриття Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 2. – Том 104. – С. 265-272. – ISSN 2311-7257.  doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-265-272.

https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/39.pdf.
11. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних горючих матеріалів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021. – № 3. – Том 105. – С. 175-181. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-105-3-175-181.

vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_105_2021/22.pdf.

12. Цапко Ю.В., Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Щодо визначення параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 351.

https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Program_inov_technol_ua2021.pdf.

13. Цапко Ю.В., Ломага В.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Деякі аспекти вогнезахисту деревини просочувальними композиціями на основі неорганічних та органічних речовин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 224-225.

http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdf.

14. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ятлук А.Т. Особливості вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 18-19 листопада 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 86-88.

15. Бондаренко O., Цапко Ю., Цапкo О., Ятлук А. Особливості водопроникності при дії води на гідрофобне покриття вогнезахищеного текстильного матеріалу / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 01-03.12.21. – Kyiv, Ukraine, 2021. – рр. 122-123.

https://www.bmc-conf.com/ua/archive.html.

16. Мошковський М.С., Сарапін Ю.О., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Вогнезахист легко зведених конструкцій з текстильних займистих виробів / Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво». – Шостка, 20-22 жовтня 2021 р., Шостка, Україна, 2021. – С. 55-54. https://himtec.sumdu.edu.ua/doc/2021/Conference%20book%202021_55-64.pdf.

2022 р.

1. Tsapko Yu., Horbachova O., Mazurchuk S., Tsapko А. Establishing regularities of wood protection against water absorption using a polymer shell / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1, No 10 (115) 2022. – pр. 48-54. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252176.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/252176/250700

2. Tsapko Yu., Tsapko А., Buyskykh N., Horbachova O. Establishing regularities of temperature conductivity reduction when protecting fabric against fire by intumescent coating / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (116) 2022. – pр. 74-80. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.254546.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/254546/252956

3. Tsapko Yu., Lomaha V., Vasylyshyn R., Melnyk O., Balanyuk V., Tsapko А., Bondarenko O. Establishing regularities inthe reduction of flammable properties of wood protected with two-component intumescent varnish / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No10 (117) 2022. – pр. 63-71. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-40612022.259582.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807.

4. Tsapko Yu., Buiskykh N., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Tsapko А. Establishing regularities in the application of dry pine wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, No 10 (118) 2022. – pр. 51-59. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.262203.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/262203/260001

5. Tsapko Yu., Sokolenko K., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko O. Establishing patterns of nitrogen application for fire safety of sunflower grain storage facilities / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No10 (119) 2022. – pр. 57-65. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.266014.

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807.

6. Tsapko Yu., Bondarenko O., Tsapko A., Sarapin Yu. Application of coating for fire protection of textile structures / Key Engineering Materials. – Vol. 927, pp 115-121. © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795.

https://www.scientific.net/KEM.927.115.pdf.

7. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження поверхневих властивостей тканини для виготовлення наметів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 86. – С. 86-95. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-86-86-95.

http://visnyk-odaba.org.ua/2022-86/86-10.pdf

8. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження механізму вогнезахисту тканини інтумесцентним покриттям / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 87. – С. 108-116. – ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-87-108-116.

http://visnyk-odaba.org.ua/2022-87/87-13.pdf

9. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Покращення вогнезахисту тканин інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2022. – Вип. № 49 (1). С. 29-37. – ISSN 2707-9376. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/259334/255982.

10. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Теплофізичні властивості шару пінококсу при вогнезахисті тканини інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 70-78. DOI: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.8.

https://bud.nuwm.edu.ua/index.php/budres/article/view/338/373

11. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження окремих аспектів щодо водопроникнення вогнезахищених тканин для наметів / Збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». – Київ: КНУБА, 2022. – №10. – С. 108-116. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.108-116.

http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/260189

12. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П. Моделювання процесу передачі тепла до тканини через інтумесцентне покриття / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 89.

13. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Гулик Ю.Б. Особливості зниження теплопровідності при температурному впливі на вогнезахищену тканину / Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 42.

14. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О. Покриття для вогнезахисту конструкцій з тканин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 159-160.

http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf

15. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Вплив вогнезахисту на термічну деструкцію тканини Збірник тез доповідей IХ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 17-20 травня 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 25-27.

https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view

16. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості вогнезахисту виробів з очерету при зовнішній дії полум’я бензину / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 52-54.

https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_Energoefektivne_misto_2022_1.pdf

17. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П. Ефективність захисту елемента намету гідрофобним покриттям / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 55-57. https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_Energoefektivne_misto_2022_1.pdf

18. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Дослідження теплопровідності виробів з рослинної сировини / Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 444-447.

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/27_10_22.pdf

19. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П. Особливості передачі тепла через вогнезахищену тканину / Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 441-443.

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/27_10_22.pdf

20. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Нерода В.П. Теплофізичні характеристики утвореного шару пінококсу при вогнезахисті текстильного матеріалу / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022.

21. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П. Особливості водопроникнення вогнезахищених тканин / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 17-18 листопада 2022  р. – Одеса, Україна.

Патенти на корисну модель:

1. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель №129523 Україна, МПК G01K 11/10 (2006.01). Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 20. 4 с. 

2. Цапко Ю. В., Кривенко П. В.,  Гузій С. Г.,  Цапко О. Ю., Киричок В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель № 129524 Україна, МПК G01N 25/50 (2006.01). Спосіб визначення індексу горючості теплоізоляційних будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 20. 6 с.

3. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В. Спосіб визначення ефективності гідрофобізації вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель / Пат. 148756 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/02 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 4 с.

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В. Пристрій для визначення гідрофобності вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель / Пат. 148757 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/08 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 3 с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

5. Новицький А.М., Сірко З.С., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Стариш Є.А., Скрипник В.В. Спосіб оцінки ступеня гідрофобізації текстильних матеріалів. Патент на корисну модель / Пат. 145859 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/08 (2006.01). Заявл. 22.07.2020; Опубл. 06.01.2021; Бюл. №1, 2021. – 3 с.

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Стаття «Дослідження ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних горючих матеріалів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113899 / Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1708842/  
Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. Стаття «Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113900 / Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1708844/  
Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Стаття «Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113901 / Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1708845/

2023 рік
  
ПУБЛІКАЦІЇ
МОНОГРАФІЇ
 
Цапко Ю.В., Ломага В.В., Цапко О.Ю. Вогнезахист деревини органо-неорганічними композиціями. Монографія, ББК 37.134.1.УДК 684.816.3. Ц 17. ISBN 978-617-8252-53-0, Київ 2023
 
СТАТТІ
 
Tsapko Yu., Likhnyovskyi R., Tsapko A.,  Kovalenko V., Slutskaya O., Illiuchenko P.,   Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermal-physical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023, Vol. 2/10 (122) , P.22-30.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.27550
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С.  Обґрунтування ефективності спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних споруд. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура». – Одеса: ОДАБА, 2023. Вип. 3. – С. 49-60. – ISSN 2415-377Х.
DOI: 10.31650/2786-6696-2023-3-49-60.
http://visnyk-odaba.org.ua/2023-03/3-6.pdf.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus)
(Базове фахове видання)
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Касянчук І.О., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Теплоізоляційний плитний деревно-полімерний матеріал. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 43.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Дослідження вогнестійких властивостей плит з деревної шерсті. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023. Вип. № 51. С. 206-217. – ISSN 2707-9376.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 
Сірко З.С.,Цапко О.Ю.,Торчилевський Д.П.,Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Вогнезахист дерев’яних будівельних конструкцій. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023.  Вип. № 51. – С. 241-249. – ISSN 2707-9376.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Механізм структуроутворення спученого шару пінококсу при впливі мінеральних речовин. Науковий журнал «Технічні науки та технології». – Чернігів, 2023. № 2 (32).
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 
Tsapko,Y., Likhnyovskyi, R., Buiskykh, N. Horbachova, O.,Mazurchuk, S., Lastivka, O., Sokolenko,K., Tsapko, O., Matviichuk,A. Determing parents in the formation of a polymer shell by powder paint on wood surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023.
1(10(121)), pp. 37-45
 
Lomaga, V., Tsapko, O., Kovalenko, V., Onyschuk A., Likhnyovskyi, R. Research of mechanism of fire protection of wood with impregnation agents. Preface: 9th International scientific conference “Reliability and Durability of railway transport engineering structures and buildings”. 2023, 010001
 
Tsapko Y., Sukhanevych M., Bondarenko O., Tsapko O., Sarapin Y. Investigation of Changes in the Process of Thermal Oxidative Destruction of Fire-Retardant Fabric. AIP Conf. Proc. 2840, 020009, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0168781 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Mazurchuk S., Horbachova O., Bondarenko O. Research parameter surface durability of wood flooring. AIP Conf. Proc. 2490, 050011, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124504 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Mazurchuk S., Horbachova O., Justification of the Manufacturing Plywood Technology on Dry Glues. Key Engineering Material. ISSN: 1662-9795, Vol. 953, pp 33-412023 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Mazurchuk S., Horbachova O., Lastivka O., Sokolenko K., Matviichuk A., Buiskykh N. Determining patterns in the formation of a polymer shell by powder paint on wood surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/10 ( 121 ) 2023 DOI: 10.15587/1729-4061.2023.273364 pp. 37–45 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kovalenko V., Slutska O., Illuchenko P., Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermalphysical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2 (10 (122)), pp. 22–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.275550 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kovalenko V., Slutska O., Illuchenko P., Sokolenko K., Gulyk Y. Determining the patterns of extinguishing polar flammable liquids with a film-forming foaming agent. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3 (10 (123)), pp. 48–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.278910 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Mazurchuk S., Matviichuk A., Buiskykh N., Slutska O., Korolova O., Khromenkov D. Establishment of patterns in the thermal modification of dry pine wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4 (10 (124)), pp. 24–35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285509 (Scopus)
 
Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kasianchuk I., Kovalenko V., Nizhnyk V., Bedratiuk O., Sukhanevych M. Determining thermal and physical characteristics of wood polymer material for pipeline thermal insulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5 (10 (125)), 63–72. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289341 (Scopus)
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Каверін К.О., Апанасенко В.Ю.,
Жеребчук Д.С. Встановлення параметрів швидкості вигоряння зразків вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». Київ: КНУБА, 2023. – Вип. № 51 (1). – С. – ISSN 2707-9376.
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Протасов О.С., Анопко Д.В., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Сучасний підхід щодо профілактики горіння деревини та виробів з неї Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».  Рівне: НУВГП, 2023. – Вип. 44. –
 
Сірко З. Охріменко С. Цапко О. Торчилевський Д., Стариш Є., Грицун В. Ежекційна вітрова електростанція. Наукові доповіді НУБіП України № 3/103, 2023. ISSN 2223-1609
 
Сірко З., Цапко О., Швачич І., Толстушко Н., Толстушко М. Вогнезахист целюлозовмісних матеріалів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки», Луцький національний технічний університет. № 75, 2023 DOI: 10.36910/6 775.24153966.2023.75
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини композицією на основі поліфосфату амонію.  Всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал “Будівельні матеріали та вироби”. – №1-2 (103). – С. 48-51. ISSN2413-9890. DOI: 10.48076/2413-9890.2023-103-10.
 
 
 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження енергії активації при термічному модифікуванні деревини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 98-100.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей виробів з рослинної сировини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 104-107.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. розроблення вогнезахисних композицій для текстильних виробів. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 580-585.
https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості оптимізації неорганічних складових лаку для вогнезахисту деревини. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 399-403.
https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV
 
Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Вогнезахист термічномодифікованої деревини інтумесцентним покриттям. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної Науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 26-27 квітня 2023 р. КНУБА, Київ, Україна. – С. 151-152.
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. ефективність використання вогнезахисної покрівельної композиції для очерету. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 418-420.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Похилий С.І. Дослідження вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 414-417.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження закономірностей вимивання антипіренів з покриття деревини. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 154-157.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Похилий С.І. Дослідження закономірностей зміни поверхневих властивостей на термічномодифікованій деревині. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 158-161.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf
 
 
 
Цапко Ю., Цапко О., Мазурчук С., Горбачова О. Застосування спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних споруд Тези  за результатами участі у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 125-річчю НУБіП України
Секція 5. Інженерія, енергетика та інформаційні технології в умовах війни та післявоєнної відбудови країни, 25.05.2023. Продовольча та екологічна безпека в умовах умовах війни та післявоєнної відбудови: Виклики для України та світу С. 160-162
 
Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення швидкості вигорання вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 29.11.23-01.12.23. – Kyiv, Ukraine, 2023. – рр.
 
Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Ефективність захисту текстильних виробів гідрофобним покриттям. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 26-28.
 
Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості вогнезахисту тканин. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 28-30.
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram