Чорновол Вікторія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії.

e-mail: chornovol.vo@knuba.edu.ua

Тел: …; внутр. …; кімната 287

https://orcid.org/0000-0002-1156-4229

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 2006 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, отримавши кваліфікацію магістра в будівництві.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Матеріалознавство» (ДК №006730 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 17.05.2012р). Тема дисертації: Структура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-Mo, Cu-W, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації»

У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Компютерні технології тестування та дистанційного навчання» Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12 СПК 723791 видане Київським національним університетом будівництва і архітектури» від 14.11.2013р.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 14 років. Науково-педагогічний стаж 12 років.

З 2011 р працює в КНУБА на посаді доцента кафедри хімії.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента (12ДЦ №043667 на підставі рішення Атестаційної колегії від 29.09. 2015р.).

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 132 «Прикладна механіка»)..
 2. Фізична хімія (161 «Хімічні технології та інженерія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 48 наукових та навчально-методичних праць серед яких, 37 статей, 1 патентів на винахід і 1 патент на корисну модель, одна стаття у Web of Science Core Collection, одна стаття опублікована у науково метричній базі Scopus, видано 9 методичних вказівок.

Напрям наукової діяльності: Корозійна стійкість композиційних матеріалів на основі міді.

Публікації:

2024

 1. Chemistry: tutorial / V. Grechanyuk, A Kozyrev, I. Grechanyuk  et al. – Kyiv. KNUCA, 2024. – 212 p.
 2. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів. Завдання до виконання практичних робіт та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Присяжна О.В., Чорновол В.О., Маценко О.В. 52с., 2024
 3. ФІЗИЧНА ХІМІЯ Завдання до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей 161 «Хімічна технологія та інженерія» та  «Будівництво та цивільна інженерія». Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., 60с, 2024
 4.  ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Cu – W ДО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ Чорновол В.О., Гречанюк В.Г., Маценко О.В., Пастушенко М.  (Тези конференції Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 18 квітня 2024 року ): Київ, 2024, С.549
 5. ЖАРОМІЦНІ І ЖАРОСТІЙКІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ ТИТАНУ Гречанюк І.М., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Дишко А. (Тези конференції Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 18 квітня 2024 року ): Київ, 2024, С.510
 6. Гречанюк В. Г., Чорновол В. О., Гречанюк М. І., Шаповалов В.О. Особливості зміни складу конденсатів мідь–вольфрам, отриманих методом електронно-променевого випаровування–конденсаціїі з двох тиглів на стаціонарну підкладку. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 75-78, 2024р.

2023

 1. Гречанюк І. М., Чорновол В. О., Маценко О. В., Козирєв А. В. Особливості структури композиційних матеріалів Cu-Zr-Y-Mo(W, Cr) XVIII Міжнародна наукова конференція СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ. 13-20 вересня 2023 року, м. Нетанія (Ізраїль), с. 141-145
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 3. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. (2023). Vapor-Condensed Composite Materials Ni–Al2O3, NiCr–Al2O3 with Oxide Nanophase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_15
 4. V. Grechanyuk, O. Matsenko, V. Chornovol, I. Grechanyuk Corrosion properties of aluminum-based alloys used in building constructions for different purposes. Transfer of Innovative Technologies, 2023, Vol 6, No 1, рр. 52-56 https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0201
 5. Фізична хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2023, – 124 с.
 6. Фізична хімія. Контрольні завдання для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2023, – 28 с.
 7. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Grechanyuk I., Matsenko O. Current state and prospects of using the high-speed evaporation-condensation method to produce dispersed and nanocrystal materials / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book. 
 8. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.
 9. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Композиційні матеріали конденсовані з парової фази з оксидною нанофазою / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 389-393.
 10. V. Grechanyuk, V. Chornovol, Yu. Kovalchuk, T. Vitovetskaya, V. Gots. Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport / Grechanyuk V., Chornovol V., Kovalchuk Yu., Vitovetskaya T., Gots V. // AIP Conference Proceedings 2023. Volume: 2684 Issue: 1 Pages: 040006.

2022

 1. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 1. Основи технології отримання, структура й фазовий склад литих сплавів  NiCrAlY. Порошкова металургія, №1-2. 2022, ст. 87-95.
 2. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk V.G., Chornovol V.O. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrALY(Si) Alloys I. Fundamentals of the Production Technology, Structure, and Phase Composition of Cast NiCrAlY Alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics 2022, 61(1-2), P. 70–76.
 3. Grechanyuk V.G., Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Chornovol V.O. Structure and corrosion properties of copperand tungsten-based composite materials, produced by high-rate evaporation-condensation The Paton Welding Journal 2022, №02б P. 43-47.
 4. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 5. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84. 
 6. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування  Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.78-80.
 7. В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. Чорновол, А. В. Козирєв, В. І. Гоц, О. В. Маценко, В. А. Куліченко, Т. Д. Грабіна, Ю. І. Козирєва Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену. Металофізика і новітні технології. – 2022. – Вип. 44, № 7. – С. 927-942.
 8. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гоц В.І. Ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція Тези доповідей 27 жовтня 2022 року, ст. 409-413.

2021

 1. Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г. Чорновол В.О. Особливості електронно-променевої технології отримання лігатур різного складу. Збірник праць XV Міжнародної конференції «Наука і освіта», 4-11 січня, 2021 р., ст 24-27.
 2. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А., Вітовецька Т.В. Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену, отримані методом електронно-променевого випаровування-конденсації. ІІ Міжнароднанауково-практична інтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, ст. 230-231
 3. Куліченко В. А., Загорний І. А.,Чорновол В.О., Вітовецька Т.В.  Визначення стехіометрії оксидної кераміки на основі перехідних металів. ІІ Міжнароднанауково-практична інтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку» Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, ст.141-143
 4. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Отриманнясплавів NiCrAlY за одностадійною технологією методом електронно-променевої плавки. «Modern achievements of science and education»XVІІnternational Conference, November 01–08, 2021, Netanya, Israel. pp. 88-92
 5. Вітовецька Т.В., Гоц В.І., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Cпецифічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах. «Modern achievements of science and education»XVІІnternational Conference,November 01–08, 2021, Netanya, Israel. 86-88
 6. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В., Гоц В.В.Corrosion-resistantvapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport. 9-та Міжнародна науково-технічна конференція«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 210-212
 7. Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.Ю. Апанасенко, О.О. Іванків. Характеристика зразків червоного граніту Омелянівського родовища України. «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті»17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 221-223
 8. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 44с.
 9. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – ?с.
 10. ХИМИЯ. Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия” / Т.В. Витовецкая, В.Г. Гречанюк, Т.А. Прихна, А.В. Козырев, В.А. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2021. – 39с.
 11. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов иностранцев специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия” / Т.В. Витовецкая, В.Г. Гречанюк, А.В. Козырев, В.А. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2021. – 29с.

2020

 1. 1. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Чорновол В.О. Фізико-хімічні властивості конденсованих з парової фази КМ на основі міді та хрому. Збірник праць XIV Міжнародної конференції «Наука і освіта», 4-13 січня 2020 р., ст 30-33.
 2. Сhornovol V.O., Grechanyk V.G., Lavryk R.V. Study of impact of CO2 and SO2 impossible improvements on corrosion of composition materials on base of copper. Abstracts of IV international scientific and practical conference “MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT”, February 17-18, 2020 Boston, USA 2020. p. 22-25
 3. В. Гречанюк, В. Чорновол, Т. Вітовецька, О. Маценко, Р. Лаврик. Вплив шкідливих домішок CO2 та SO2 на корозію композиційних матеріалів на основі міді. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 20–21 (in Ukrainian).
 4. Сhornovol V.,  Vitovetska T., Hlava D., Lavrik R. Effects of Cadmium on human health. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 7–8.
 1. Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Ковальчук О.Ю., Чорновол В.О. Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону. Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», Одеса, 12-15 травня 2020 року, стор. 216-220.
 2. В.Г. Гречанюк, В.А. Чорновол, Т.В. Витовецкая, А.В. Маценко, Р.В. Лаврик. Использование электронного пособия при изучении химии. Материалы ХІІІ международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы», г. Гродно (Беларусь), 2020, ст. 171-172.
 3. Grechanyk V.G., Grechanyk N.I., Сhornovol V.O. Nanocrystal materials on the base of copper and molybdenum obtained by electron beam evaporation – condensation method. I st INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE «NANOOBJECTS & NANOSTRUCTURING» (N&N‒2020) September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine, p. 85.
 4. Nedilko S., Dziazko O., Kulichenko V., Vitovetska T., Сhornovol V. A study of the processes of phase formation and synthesis of complex rare earth nickelates by co-precipitation method. I st INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE «NANOOBJECTS & NANOSTRUCTURING» (N&N‒2020) September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine, p. 98.
 5. Lapovska S., Demchenko T., Kovalchuk O., Сhornovol V. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation aac. Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. Book Chapter. ISBN 9783035738094. Pp. 122-127, September, 2020
 6. Lapovska S., Demchenko T., Kovalchuk O., Сhornovol V. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation aac. Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795, Vol. 864, pp. 122-127 DOI: 10.4028/www. Scientific.net/KEM.864.122
 1. Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Особливості електронно-променевої технології отримання лігатур різного складу. Збірник праць XV міжнародної конференції «Наука і освіта», 4-11 січня 2021р. м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 24-27.
 2. Лаврик Р.В., Копілевич В.А., Чорновол В.О., Вітовецька Т.В. Спосіб одержання монокристалів K2MnP2O7 Патент № UA 142220 U, МПК C01B 25/42 (2006.01). № заявки u 2019 10815. Заявл. 01.11.2019. Опубл. 25.05.2020. Бюл. № 10.
 3. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, Т.В. Вітовецька. Фізична хімія.: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, Т.В. Вітовецька – к.: КНУБА, 2020. – 35 с.
 4. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.Ю. Апанасенко. Фізична хімія і хімія силікатів: Контрольні завдання для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія ”, які навчаються за освітньою програмою “Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів” заочної форми навчання / Уклад.: В. Г. Гречанюк, В. О. Чорновол, В.Ю. Апанасенко – к.: КНУБА, 2020. – 35 с.
 5. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко – к.: КНУБА, 2020 – 35с.

2019

 1. Бєлоконь А.М., Бень І.В., Фасенко О.А., Чорновол В.О. Оцінка несучої здатності металевих пальових стійок каркасно-модульних конструкцій фотогальванічної електростанції. Науково-технічний журнал «Наука та будівництво», №4, 2019, ст. 60-67.
 2. В.Г. Гречанюк, Чорновол В.О. Корозійна стійкість сплаву АД31, що використовується в будівельних конструкціях для фасадних систем. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». – №2 (4). – Дніпро, 2019. – 200-210 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram