ДФ 20.033 Філософія

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.033 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 269 від 02.07.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 29.03.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондаренко Наталія Петрівна  на тему «Освітнє середовище: єдність форми та змісту як імператив ефективності.» з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 033 «Філософія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

ГОЦАЛЮК Алла Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ХАВРОНЕНКО Василь Дмитрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ТРИНЯК Майя Вікторівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

ЯРОШЕНКО Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної політики Інституту соціальної роботи та управління Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

САМЧУК Зореслав Федорович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Науковий керівник:

ЧОРНОМОРДЕНКО Іван Васильович, д.філос.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram