Новини кафедри міського господарства,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ,  НОВИНИ ФУПП

До 20-річчя створення кафедри міського господарства

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ФАКУЛЬТЕТУ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ КНУБА

Кафедра міського господарства була створена за наказом ректора КНУБА 21 листопада 2003 року. Нову кафедру було створено на базі кафедри міського будівництва з метою поглиблення спеціалізації за напрямком реконструкція і утримання міської забудови.

Освітню діяльність кафедра розпочала з початку 2004-2005 навчального року, очолив кафедру  доктор технічних наук, професор Осітнянко А. П. В 2004-2016 роках завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Клюшниченко Є. Є. В 2016-2023 роках кафедру очолював кандидат технічних наук, професор Мамедов А. М., нині декан факультету урбаністики та просторового планування. З 2023 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Апостолова-Сосса Л. О.

На кафедрі свого часу працювали видатні вчені-урбаністи, професори Клюшниченко Є.Є., Фільваров Г.Й., Крумеліс Ю.В. До колективу кафедри в різні періоди часу входили відомі вчені і практики проф. Плешкановська А.М., доц. Іванова І.Б., доц. Драпиковський О.В., старший викладач Усова О.С.

Кафедра є випусковою зі спеціальності 192 – “Будівництво та цивільна інженерія” бакалаврського та магістерського рівня. Крім цього, викладачі кафедри викладають дисципліни на інших факультетах.

Освітні програми, що реалізуються на кафедрі, мають на меті підготовку кваліфікованих фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії, які  володітимуть компетентностями, необхідними для вирішення завдань функціонально-планувальної організації міських територій; створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; реконструкції існуючої забудови та територій; розроблення містобудівної та проектної документації; розв’язування складних інженерно-технічних та/або науково-дослідних задач і проблем у сфері урбаністики, просторового планування, забудови, реконструкції та утримання міських територій.

Освітні програми кафедри: освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство» (бакалавр), освітньо-наукові магістерські програми — «Міське будівництво та господарство» і нова програма “Урбаністика і просторове планування”. ОНП «Міське будівництво та господарство» та “Урбаністика і просторове планування” є логічним продовженням бакалаврської програми «Міське будівництво та господарство»  для здобувачів, які хочуть поглибити свої знання в галузі планування міського розвитку, реконструкції і експлуатації міських територій, транспортному плануванні, урбаністиці і просторовому плануванні.

На кафедрі викладаються такі дисципліни, як: Антикризове управління міст, Вступ до критичної теорії, Гео-історія міст, Геопросторовий аналiз, Демографічні та міграційні процеси, Економiка мiського господарства, Економіка міста, Інженерне обладнання населених пунктiв, Історико-культурна спадщина, Комплексна реконструкція мiстa, Комп’ютерні технології в містобудуванні, Ландшафтна екологiя, Медіаграмотність та основи співпраці з медіа, Місто в спеціалізованому та загальнокультурному дискурсах, Міське господарство, Міське зелене будiвництво, Міське та регіональне управління, Моделювання мiстобудiвних систем, Оцiнка нерухомого майна, Планування із залученням громади, Просторове планування міст, Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень, Публічні фінанси та бюджетний процес, Соціальна теорія та місто , Соціальні дослідження для міського планування, Сучасні інформаційні технології, Управлiння міськими проєктами, Управлiння розвитком мiст, Утримання та реконструкція міської забудови.

Навчальний процес забезпечують 13 викладачів, як досвідчених професіоналів, так і молодих фахівців, у тому числі: 3 професори (доктор технічних наук Прусов Д.Е., доктор економічних наук Журавльов О.В., кандидат технічних наук Мамедов А.М.); 8 доцентів (кандидати технічних наук Айлікова Г.В., Апостолова-Сосса Л.О.,  Криштоп Т.В., Лісниченко С.В., Осипов В.О., кандидат економічних наук Денисенко Н.О., кандидат філософських наук Шліпченко С.В., кандидат історичних наук Водотика Т.В.); 1 старший викладач (Осипенко К.В.); 1 асистент (Грищенко М.В.). Допоміжний персонал кафедри – інженери Білоус А.О. і Мельниченко О.В.

Співробітники кафедри є провідними фахівцями в галузі урбаністики і просторового планування, керівниками проектів планування населених пунктів, активно співпрацюють з зарубіжними колегами, тож забезпечують сучасні підходи до навчання і застосування кращих вітчизняних та закордонних практик. Викладачі кафедри також беруть участь в діяльності фахових організацій та професійних спілок, зокрема, НСАУ, Архітектурної палати, Асоціації просторових планувальників – Ради урбаністів, ІКОМОС, Європейської асоціації планувальних шкіл – AESOP тощо.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, зокрема були захищені кандидатські та докторські дисертації. В теперішній час на кафедрі опрацьовують наукові роботи 6 аспірантів.

Підготовка студентів проводиться на основі кафедральної методичної бази, яка постійно оновлюється. Колектив кафедри удосконалює навчально-методичні матеріали, осучаснює завдання на курсове проектувння, методичні вказівки, лекційні курси тощо. У складі кафедри існує міжкафедральний комп’ютерний клас спільно з кафедрою міського будівництва, комп’ютерна техніка та програмне забезпечення фінансовані у рамках співробітництва факультету з Фондом Шьока, Німеччина.
В дипломних проектах студентами розроблялись питання реконструкції міської забудови, стратегування просторового розвитку територіальних громад і населених місць, просторового планування населених пунктів, збереження культурної спадщини, визначення інвестиційної привабливості проектів містобудівних перетворень, оцінки нерухомого майна, геопросторового аналізу тощо.

Наукова тематика кафедри продовжує традиції української містобудівної школи і пов’язана з удосконаленням  методів сучасного просторового планування, містобудівного проектування, інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень в сфері міського господарства; удосконаленням системи підготовки інженерів в галузі міського господарства; розробкою Законів України в галузі містобудування, просторового планування та місцевого самоврядування; розробкою методів, направлених на вирішення містобудівних проблем енергозбереження шляхом підвищення ефективності використання енергоресурсів.

З 2003 року на кафедрі запроваджено такі основні напрямки наукової діяльності, як інформаційне моделювання складних містобудівних систем, управління територіальним розвитком міст, урбаністика, містобудівна економіка. Вперше в Україні було розроблено і запроваджено навчальний курс з дисципліни «Урбаністика». На кафедрі ведуться дослідження методологічних основ формування житлового середовища та принципів його містобудівної організації; вивчення методів техніко-економічного та екологічного обґрунтування розвитку, забудови і реконструкції міст. В теперішній час на кафедрі впроваджено найсучасніші підходи до планування просторового розвитку урбанізованих територій з використанням ГІС-технологій, інформаційного моделювання і прогнозування процесів просторового розвитку, а також кращі зарубіжні практики.

Кафедра спільно із міжнародними партнерами і колегами з КНУБА здійснює наукові дослідження в рамках  проєктів:

  • NAWA BPN/BUA/2021/1/00100 “Ocena wybranych historycznych osiedli mieszkaniowych (w Krakowie i Kijowie), które powstały na bazie teorii “”miasta-ogrodu”” Ebenezera Howarda, z punktu widzenia współczesnych wymogów Eko-miasta”.
  • “Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Badanie jakości środowiska mieszkaniowego krakowskich osiedli” Numer umowy.A-03/421/2021/P (спільно з Краківською політехнікою).
  • • Експериментальний науковий центр (університети з Польщі, Румунії, Італії).

Кафедра брала участь в підготовці нормативних документів (державних будівельних норм) та методичних рекомендацій, зокрема, фахівці кафедри входять до колективу розробників ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій” та Методичних рекомендацій щодо встановлення вартості відновлення об’єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань.

Позанавчальна діяльність здійснюється в рамках проведення шкіл урбаністики, спільних воркшопів із закордонними та вітчизняними університетами та організаціями.

Починаючи з 2017 року проведено 10 шкіл урбаністики за фінансовою підтримкою Фонду Ебергарда Шьока, Фонду Ганса Зайделя в Україні, Фонду Бьолля (Німеччина), міської влади м. Кривий Ріг, Інституту міста Львів.

З 2021 року кафедра бере участь в програмах DAAD з провідними німецькими університетами, здійснює спільні дослідження в рамках наукової роботи з вищими навчальними закладами Польщі, з 2018 року співпрацює з колегами з Центру урбаністичних студій.

За період з 2004 року колективом кафедри здійснено більше 400 наукових і науково-методичних публікацій.

Кафедра міського господарства продовжує активну наукову і освітню роботу, спрямовану на розвиток і відбудову населених місць України.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram