Електронний реєстр аспірантів

Ковальчук Артем Володимирович

Освіта:

У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2018 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Відомості обліку успішності

     Список  публікацій здобувача за темою дисертації:

 1. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ковальчук А.В., Ніколаєнко М.В. Комплексна багатофункціональна добавка для анкерного розчину на основі лужного портландцементу. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 176-178. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 2. Ковальчук А., Константиновський О., Руденко І. Ефективність використання повітровтягувальних добавок в штукатурках спеціального призначення. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.185-193. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 3. Кривенко П.В.,  Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями для анкерних розчинів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 162-166. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 4. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування. Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 85-92. ISSN 2311-7257. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒85‒92. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/19.pdf
 5. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66

    Scopus

 1. Krivenko P V, Petropavlovskyi O M, Rudenko I I, Konstantynovskyi O P, Kovalchuk A V. Complex multifunctional additive for anchoring grout based on alkali-activated portland cement.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012055 – 10 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012055 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012055/pdf
 2. Krivenko P.V., Rudenko I.I., Petropavlovskyi O.M., Konstantynovskyi O.P., Kovalchuk A.V. Alkali activated portland cement with adjustable proper deformations for anchoring application.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012090. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012090 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012090/pdf
 3. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi, A. Kovalchuk. Development of solutions concerning regulation of proper deformations in alkali-activated cements -Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 6 (101), 2019. – рр. 24-32. ISSN 1729-3774. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181150 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181150/182123
 4. Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Artem V. Kovalchuk, Marharyta V. Nikolainko, Dmytro V. Obremsky. Efficiency of Redispersible Polymer Powders in Mortars for Anchoring Application Based on Alkali Activated Portland Cements. Vol. 761, pp. 27-30, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.researchgate.net/publication/322646988_Efficiency_of_Redispersible_Polymer_Powders_in_Mortars_for_Anchoring_Application_Based_on_Alkali_Activated_Portland_Cements

Пантус Костянтин Андрійович

Освіта:

У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2018 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

Наказ про зарахування (2019 р.)


Рогозіна Наталія Володимирівна

Освіта:

У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2019 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

2019 р.

2020 р.

2021 р.

     Список  публікацій здобувача за темою дисертації:

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 2. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання);
 3. Гоц В.І.,  Гелевера О.Г.,  Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Екологічні  аспекти  використання  лужно-активованих  цементів. Тези доповідей міжнародного семінару “Моделювання та оптимізація будівельних композитів” (19-20 листопада 2020 р.). Одеса: ОГАСА, 2020. С.31-35.
 4. Бондаренко О.П., Рогозіна Н.В., Бриж Д.Д. Сучасні шлакопортландцементні матеріали, модифіковані комплексними добавками. – Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво», Одеса, 30 травня 2019 р.. – с. 22-24.

    Scopus

 1. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012033 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 2. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf

Бойко Ольга Володимирівна

Освіта:

У 2019 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2019 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

2019 р.

2020 р.

2021 р.

     Список  публікацій здобувача за темою дисертації:

 • Дослідження впливу композиційного складу і особливостей мікроструктури шлаколужного цементу на зв’язування іонів Cl, SO42- в системі: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 162-163. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 • Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи запобігання. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2020. – Вип. № 38. – С. 78 – 83. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 • Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – С. 56-60.
 • Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В., Бойко О.В. Практичний досвід укладання бетонних доріг із використанням некондиційних заповнювачів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 157-158. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 • Бойко О., Ковальчук О. Розробка засобів протидії корозії сталевої арматури в пластифікованих  шлаколужних бетонах для підвищення їх довговічності в умовах  дії агресивних середовищ. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 172-173. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

    Scopus

 • P. Krivenko, O. Kovalchuk, O. Boiko. Practical experience of construction of concrete pavement using non-conditional aggregates. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012089. – 8 р. (ScopusDOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012089 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012089/pdf
 • Boiko О., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. – Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems. – №5/3 (49), 2019. – рр. 15-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/184253

Зозулинець Вікторія Василівна

Освіта:

У 2020 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2020 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

     Список  публікацій здобувача за темою дисертації:

 • Розробка кислотостійких гібридних лужних цементів і матеріалів на їх основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 164-165. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 • Зозулинець В., Ковальчук О. Виробництво вібропресованих виробів на основі червоного шламу  з використанням лужних цементів. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 174-175. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

    Scopus

 • Boiko О., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. – Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems. – №5/3 (49), 2019. – рр. 15-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/184253

2021 р.


Томін Олександр Олегович

Освіта:

У 2017 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2017 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Акт про випуск дослідної партії порошкової фарби

Розрахунок економічної ефективності впровадження дослідної партії порошкової фарби

     Список  публікацій здобувача за темою дисертації:

 • Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 • Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 • Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Шилюк П.С., Томін О.О. Вплив наповнювачів на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної мех.     аніки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 78-81. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 • Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів / Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒56‒62  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf
 • Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. ISSN 2413-9890 (Фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019
 • Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – C. 70-80. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2019-75-70-80. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf

    Scopus

 • Gots V I, Lastivka O V, Tomin O O, Tymoshenko S A. Fillers for modification of polyester powder coating.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012051 – 6 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012051 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012051/pdf
 • Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature.  – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 115-121 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.115 https://www.scintific.net/KEM.864.115
 • Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga. Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 143-152. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 02555476 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.143 https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram