ЄГОРЧЕНКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій КНУБА. ᅠ
Формування світло-радіаційного режиму в
приміщеннях і на територіях, дослідження
світлового клімату, розробка методів розрахунку освітлення в приміщеннях,
визначення оптимальних параметрів світлового поля у виробничих приміщеннях.
Опубліковано 114 робіт.
Volodymyr Yehorchenkov
Doctor of Science (D), Professor
Formation of light and radiation mode in premises and on territories, research of light
climate, development of methods of calculation of lighting in premises, determination
of optimal parameters of the light field in production premises.

Профіль викладача

Єгорченков Володимир Олексійович – професор кафедри архітектурних
конструкцій, доктор технічних наук, професор.
Народилася у 1950 р. у Орловської обл., Росія
Володіння мовою – українська, російська, англійська

Освіта

У 1972 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут (Донецька
обл.), будівельний факультет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію інженербудівельник.
У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук.
У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
технічних наук.
У 2021 році пройшов наукове стажування у Department of Polish-Ukrainian Studies
of Jagiellonian University in Krakow (Poland) “ Fundraising and organization of
project activities in educational establishments: European experience

Загальна інформація

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
ІІІ-IV рівня акредитації становить 45 років.
Після закінчення Макіївського інженерно-будівельного інституту, з 1972-1978
років працював на посаді асистента кафедри архітектурних конструкцій
Макіївського інженерно-будівельного інституту.
1978 – 1982 рр. − аспірант Московського інженерно-будівельного інституту за
спеціальністю 05.23.10 – “Будівлі і споруди”;
1982 − 2014 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри архітектури
промислових і цивільних будівель Макіївського інженерно-будівельного
інституту (Донбаська національна академія будівництва і архітектури);
2014 –2016 рр. – доцент кафедри містобудування Інституту аеропортів
Національного авіаційного університету;
2016 – 2020 рр. – доцент кафедри архітектурних конструкцій Київського
національного університету будівництва та архітектури;
2020 – по теперішній час – професор кафедри архітектурних конструкцій
Київського національного університету будівництва та архітектури;
Кандидат технічних наук з 1983 року по спеціальності 05.23.10 – будівлі та
споруди. Дисертацію захистив 18 січня 1983 року у спеціалізованій вченій раді
Московського інженерно-будівельного інституту.
Доктор технічних наук з 2019 року зі спеціальності 05.23.03 – Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання. Дисертацію захистив 18 грудня 2019 року у
спеціалізованій вченій раді Д 26.056.07 Київського національного університету
будівництва і архітектури МОН України на тему «Наукові основи формування
комфортного середовища в будівлях за динамічними параметрами природного
освітлення». Отримав диплом доктора технічних наук на підставі рішення
Атестаційної колегії від 26 лютого 2020 року.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of technical
sciences on a specialty 05.23.03 «Ventilation, lighting and gas supply».
Scientific bases of formation of comfortable environment in buildings
according to dynamic parameters of natural lighting.

Перелік навчальних дисциплін

1. Архітектурно-будівельна фізика191 “Архітектура та містобудування”
Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”
2. Енергоефективність цивільних і промислових будівель і споруд
192.01 Промислове та цивільне будівництво
Галузь знань: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»”

Напрями наукової діяльності

Сфера наукових інтересів – природне і штучне освітлення, інсоляція, сонячна
енергія, енергоефективні будівлі, архітектурне будівництво.
Research interests – natural and artificial lighting, insolation, solar energy, energy
efficient buildings, architecture construction.
Наукові дослідження полягають у розробці методів формування і оцінки
ефективного світло-інсоляційного середовища.
Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних
результатів у проєктну практику. Результати досліджень були впроваджені у
нормативні документи України в галузі будівництва ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010
«Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення», ДБН В.2.5-
28-2018. Природне і штучне освітлення, у проєктну практику (10 архітектурних
об’єктів в Україні), у навчальний процес з підготовки студентів-архітекторів
КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).
За результатами наукових досліджень опубліковано 47 наукових робіт, із них:
8 – у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз; 37
– у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 25 – у матеріалах
науково-практичних конференцій; 5 – в додаткових публікаціях; 2 – у
нормативних документах.

Нормативні документи

Єгорченков В.О. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного
призначення: ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010-[Чинні від 2010-07-23] / Мінбуд України
/О. Андропова, В. Буравченко, О. Підгорний, О. Сергейчук, Г. Фаренюк,
Є. Пугачов, О. Дворецький, В. Єгорченков, Д. Бахарев та ін. Київ:
Укрархбудінформ, 2010. C. 52.
Єгорченков В.О. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.5-28-2018. -[Чинні від
2019-03-01] / Мінбуд України / Ю. Громадський, Г. Фаренюк, О. Підгорний, О.
Сергейчук, В. Єгорченков, Л. Коваль, Д Радомцев, Є. Пугачев та ін.

Підручники

1. Єгорченков В.О. Архітектурно-будівельна фізика. Природне освітлення
приміщень: Підручник для архітектурних і будівельних спеціальностей / В.
Єгорченков, М. Яців, Р. Кінаш. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 108 с.

Навчальні посібники

1. Єгорченков В.О. Расчет и проектирование естественного освещения зданий /
В. Єгорченков, А. Югов. – Макеевка: ДонГАСА, 2002 – 104 с.
2. Єгорченков В.О. Розрахункові та інструментальні методи оцінки природного
світлового середовища приміщень: Навчальний посібник / В. Єгорченков, М.
Яців, А. Югов, Р. Кінаш – Львів: ТзОВ Простір М, 2008. – 101 с.

Монографії

Єгорченков В.О. Формування комфортного світло-радіаційного середовища в
будівлях з нестандартними огороджувальними конструкціями / В.О. Єгорченков,
Г.Г. Фаренюк. – К.: ДП НДІБК, 2021. – 296 с.: іл.

Публікації 2022

Yehorchenkov V. Solar Gain of the Glazing Plane Considering Influence of Nearby
Structures of Unconventional Shape / V. Yehorchenkov, V.Buravchenko. – 2022 IEEE
3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2022, pp. 1-5,

Публікації 2021

Yehorchenkov V. Modeling of natural lighting parameters in the open air with
intermediate brightness distribution / V. Yehorchenkov, E. Konopatskiy, A. Bezditnyi –
GraphiCon 2021: 31th International Conference on Computer Graphics and Vision,
September 27-30, 2021. – CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org). http://ceurws.org/Vol-3027/paper93.pdf. DOI: 10.20948/ graphicon 2021.3027 Pages: 864 – 871
Єгорченков В.О. Розрахунок систем природного освітлення в будівлях:
методичні вказівки – Київ: КНУБА, 2021р. – 68 с.
Єгорченков В.О. Расчет систем естественного освещения в зданиях: методичні
вказівки для іноземців. – Київ: КНУБА, 2021р. – 64 с.

Публікації 2020

Yehorchenkov V. Promising Trends in Design of LED Lighting Combined with
Systems of Natural Lighting / L. Koval, V. Yehorchenkov, V. Martynov. – Proceedings
of EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering. Editor Zinoviy Blikharskyy. –
Lviv: Polytechnic National University, 2020. – P. 212-220.
Yehorchenkov V. Principles of the exposure natural lighting modeling of premises / V.
Yehorchenkov, O. Sergeychuk, L. Koval // Theory and Building Practice. – Vol. 2, No.
2, 2020. – Lviv Polytechnic National University, 2020. – Р. 113 – 118.

Публікації 2019

Єгорченков В.О. Аналіз заходів з підвищення енергоефективності у новій
редакції норм з природного і штучного освітлення / В. Єгорченков, O. Сергейчук,
Л. Коваль, Д. Родомцев // Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та
будівництві: Тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції. –
К.: ТОВ «Видавництво «Ліра-К», 2019. – С. 6-7.
Yehorchenkov V. Technological Approaches to Design of Artificial Lighting
Approximated to the Properties of Natural Lighting / V. Yehorchenkov, O. Sergeychuk,
L. Koval // International Conference Current Issues of Civil and Environmental
Engineering Lviv – Košice – Rzeszów. Proceedings of CEE 2019. Advances in
Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering.
Pages 174-179.
Yehorchenkov V. Simulation of solar energy gain through natural Lighting systems of
complex geometry / V. Yehorchenkov, L. Koval, O. Sergeychuk, V. Buravchenko –
Theory and Building Practice. – Vol. 1, No. 2, 2019. – Pages 1-6.

Публікації 2018

Єгорченков В.О. Оцінка ефективності середовища будівель що до впливу на
людину за кількома параметрами на основі точкового числення. – Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 24 /
відповідальний редактор Е.С. Малкін. – Київ: КНУБА, 2018. – С. 32-39.
Єгорченков В.О. Моделирование параметров излучения между поверхностями
произвольного положения с использованием точеного исчисления. – Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 26 /
відповідальний редактор Е.С. Малкін. – Київ: КНУБА, 2018. – С.50-54.
Єгорченков В.О. Багатопараметрична оцінка середовища будівель з
використанням точкового числення прямий шлях до їх енергоефективності. –
Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі».
Випуск 11. Відповідальний редактор П.М. Куліков. К.: КНУБА, 2018. С. 38-46.
DOІ 10.32347/2310-0516.2018.11.38-46

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram