Вступ іноземних громадян

Витяг з правил прийому до КНУБА в 2021 році

14. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 • Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) до КНУБА здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 • Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту як за кошти фізичних та/або юридичних осіб на умовах договору (контракту), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Навчання іноземців в рамках реалізації міжнародної академічної мобільності здійснюється на підставі договорів (угод) КНУБА із зарубіжними закладами вищої освіти (науковими установами).

 • Іноземці вступають до університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб здійснюється університетом:

– двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

– упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів (співбесіди) з визначених предметів  і мови навчання  та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 • Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 • Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між КНУБА та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань університету.
 • Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців і за направленням Міністерства освіти і науки України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому (таблиця 4.6, додаток 4).

 • Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до КНУБА за Правилами прийому для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення з межах встановленого Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту 7.7. цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою спеціальністю, конкурсною пропозицією в межах КНУБА, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).
 • Іноземці подають такі документи:
 1. Заяву-анкету;
 2. Оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. Оригінал та копію додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу;
 5. Оригінал і копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попередньо здобутим освітнім рівнем (кредити, тривалість навчання, успішність з навчальних дисциплін) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти ( в разі відсутності інформації в додатку до диплому та при неможливості визначити кваліфікацію вступника за наданими документами про раніше здобуту освіту);
 6. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 8. сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець  і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 9. 4 фотокартки розміром 30х40 мм;
 10. Дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений у встановленому порядку за місцем роботи та/або навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (при вступі в аспірантуру).
 11. Іноземці, які вступають до КНУБА за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені даними Правилами прийому та/або вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені в підпунктах 1-5,  мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступника на весь період навчання.

 • Зарахування іноземних громадян на 1-й курс здійснюється:

– для випускників підготовчого факультету університету за результатами випускних іспитів (на всі спеціальності);

– для випускників підготовчих факультетів інших вищих навчальних закладів України за результатами випускних випробувань, а при вступі на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» – за результатами випускних випробувань та творчого конкурсу ;

– для осіб, які не пройшли навчання на підготовчих факультетах, за результатами співбесіди з математики та української (російської) мови, а при вступі на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування» – за результатами співбесіди з математики та української (російської) мови та творчого конкурсу ;

 • Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються в межах установлених квот за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за направленням Міністерства освіти і науки України, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

Правила прийому до КНУБА у 2021 році

Відділ по роботі з іноземними студентами

Начальник відділу: Шик Василь Петрович

Адреса: 03680; м. Київ, Повітрофлотський пр., 31, к. 232

т.+38044-248-49-01

електронна адреса: knubavmz@ukr.net

Провідний фахівець відділу: Амосова Євгенія Георгіївна

т.+38044-248-49-01

Підготовче відділення для іноземних громадян

Завідувач відділення: Діденко Ольга Миколаївна

Адреса: 03680; м. Київ, вул. Освіти 4, к. 134

т. 38044-249-72-54

електронна адреса: knuba_pvi@ukr

Фахівець 1 категорії Клочко Ніна Петрівна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram