НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ – 2021

Участь у роботі Спеціалізованих вчених рад:

 1. Спеціалізована Вчена рада Д 26.056.02 (18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд»; 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура») у Київському національному університеті будівництва і архітектури: доктор архітектури, доцент Третяк Юлія Вікторівна. В 2021 навчальному році відбулося 6 засідань Спеціалізованої Вченої ради та пройшов успішний захист 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій.
 2. Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02 (18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»; 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд») у Харківському національному університеті будівництва і архітектури: доктор архітектури, доцент Третяк Юлія Вікторівна. В 2021 навчальному році відбулося 5 засідань Спеціалізованої Вченої ради та пройшов успішний захист 4 докторських та 3 кандидатських дисертацій.
 3. Третяк Ю.В.(рецензент Разової Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.056.020, 191 “Архітектура та містобудування”). Захист дисертаційної роботи Дмитрік Надії Олегівни на тему: «Принципи архітектурно-планувальної організації багатофункціональних комплексів на основі реновації промислових об’єктів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (02.07.2021 о 10:00). 
  (Наказ МОН України №631 від 07.06.2021 про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.056.020)
 4. Третяк Ю.В. (офіційний опонент) Захист дисертаційної роботи Баб’яка Володимира Івановича на тему: «Типи житла для мігрантів», поданої на здобуття ступеня кандидата архітектури, спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд.

Автореферати:

 1. Полубок А.П. Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі (05.01.03 – Технічна естетика).- К.: КНУБА, 2021.- 20 с. (автореферат).

Наукові фахові видання:

 1. Командиров О.В., Левченко О.В., Косаревська Р.О. HВІМ ЯК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ // Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Вип.66. Київ: Київський НДІ судових експертиз, 2021. С.824-836. (ISSN 0130-2655, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Index Copernicus”, “Google Scholar”, “CrossRef”, “Cite Factor”, “Scientific Indexing Services”, “UlrichsWeb”, “Erih Plus”). URL: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.66.78
 2. Пилипчук, О., & Полубок, А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЛОРИСТИКИ ІНТЕР’ЄРУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ-ДИЗАЙНЕРІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 107–115. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.107-115 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б», індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “CrossRef”, “Google Scholar”).
 3. Пилипчук О.Д.Полубок А.П., Кривенко О.В. Визначення властивостей кольорової поверхні арт-об’єкту як засобу створення гармонійного архітектурного середовища // Архітектурний вісник КНУБА. Київ: КНУБА, 2021. Вип. № 22–23, С. 78–85. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.78-85. (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 4. Полубок А.П., Пилипчук О.Д. Закономірності взаємозв’язку монументально-декоративної скульптури та відкритого громадського простору // Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 78. С. 435–444. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.435-444 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).

Тези доповідей:

 1. Асанідзе Ю., Третяк Ю. Особливості використання еко-матеріалів в дизайні інтер’єрів закладів дошкільної освіти. “BUILD-MASTER-CLASS-2021”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 1-3 грудня 2021. К.: КНУБА, 2021, С. 78-79. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html
 2. Кацан І.В., Полубок А.П. Вирішення проблеми житла на прикладі будинків з морських контейнерів // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 163–164. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 3. Козоріз Л.О., Косаревська Р.О. Вирішення проблем житла для бездомних осіб // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 169–170. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 4. Колобанова Д.А., Данько К.С. Принципи трансформації простору смарт-квартир // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 173–174. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 5. Косаревська Р.О., Левченко О.В. HBIM для збереження архітектури історичного Києва // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С.275-276. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 6. Krivenko, O & Pylypchuk, O & Avdieieva, N & Avdieieva, M & Bieber, S. (2021). Biomimetic approaches to color formation in ecological architecture. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. (ICMSET 2021) 12th-14th March 2021, Jeju Island, Korea Volume 1150, id. 012007, 1–5. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1150/1/012007 (індексується на платформі SCOPUS) URL: https://www.scopus.com/sourceid/19700200831
 7. Левченко О., Антоненко Н., Косаревська Р. Перепони до швидкого впровадження технології BIM в архітектурно-будівельну галузь України та шляхи їх подолання //Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 20-21 травня 2021. С.213-216. URL: https://itad.com.ua/gallery/Матеріали2021.pdf
 8. Пилипчук О., Бабич А. Визначення засобів формування дизайну інтер’єрів садибного будинку на екологічних засадах // Taras Shevchenko: Мaterials in the collection 7th International congress on social: sciencesh eld on November 24-25, 2021. Ankara. Turkey: ISPEC Publishing House, 2021, 1–2.

 9. Пилипчук О.Д., Кривенко О.В., Авдєєва Н.Ю. (2021). До питання формування сучасних педагогічних методик навчання біодизайну при підготовці архітекторів. International scientific conference Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment: conference proceedings, October 8–9, 2021, WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi). Łódź, the Republic of Poland: Baltija Publishing, 2021, 78–81 . DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-146-6-20.

 10. Oksana Pylypchuk, Olga Krivenkо, Yurii Kolomiiets, Tetiana Bulhakova and Oleksandra Shmeliova. (2021). Formation of Creative Abilities of Design Artists in the Design of Colour Schemes of Fine Art Objects in the Interior. Proceedings of the 7th International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE 2021), Oct. 28-30, 2021, Xiamen, China. J. of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Vol. 598, 10–15. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.047 (зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що індексується на платформі CNKI, Google Scholar, Web of Science CPCI та ін.).
 11. Пилипчук О.Д., Кривенко О.В., Полубок А.П., Артеменко Г.О. РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПРИ ФОРМУВАННІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 20-21 травня 2021. С.164-168. URL: https://itad.com.ua/gallery/Матеріали2021.pdf
 12. Pylypchuk, O., Krivenko, O., Polubok A., Zapryvoda A., Zapryvoda V. (2021). Ecological Innovations of Materials in Art Objects to Create a Comfortable Human Environment. Proceedings of the 2021 2nd International Conference on Modern Education Management, Innovation and Entrepreneurship and Social Science (MEMIESS 2021), Jul. 2th-4th, 2021 in Xi’an, China. Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 568, 1–6. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210728.001 (зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що індексується на платформі CNKI, Google Scholar, Web of Science CPCI та ін.)
 13. Корень О.В., Пилипчук О.Д.Полубок А.П. Відображення духовних вірувань Трипільської культури у сучасній українській орнаментиці // International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society»: conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021, 68–71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-178-7-16.
    
 14. Oksana PylypchukAndrii Polubok, Olga Krivenko, Olena Safronova, Danylo Kosenko, Nataliia Avdieieva. (2021). Developing an Approach to Colour Assessment of Works of Art with Aim to Creating a Comfortable and Harmonious Interior. Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Big Data Application, Dec. 10–12, Xi`an, China. J. of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Vol. 614, 181–187. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211216.036 (зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що індексується на платформі CNKI, Google Scholar, Web of Science CPCI та ін.).
 15. Пилипчук О.Д.Полубок А.П. (2021). Значение выразительности силуэта для восприятия образа монументально-декоративной скульптуры. International scientific and practical conference Cultural studies and art: European development direction: conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021, 117–120. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-117-6-30.

 16. Пилипчук О.Д., Сідлецький О.С. Застосування колористичного рішення в дизайні сучасного українського житла заснованого на принципах психології кольору // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 202–203. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 17. Третяк Ю.В. Архітектурно-дизайнерські засоби формування безпечного міського середовища // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 225–226. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

 18. Третяк Ю.В. Філософська категорія часу в контексті розвитку сучасної архітектури, дизайну і мистецтва. Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі/Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2021 р., м. Київ), Частина ІІ/ відп. за випуск Черноморденко І.В.  С. 13-16. URL: http://fnta.com.ua/
 19. Третяк Ю.В., Третяк М.Е. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ КОМПЛЕКСІВ // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 20-21 травня 2021. С.327-328. URL: https://itad.com.ua/gallery/Матеріали2021.pdf
 20. Чепенко Н.Г., Чепенко А.В. Проблеми розвитку міста кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2021. Одеса: ОДАБА, 2021. С. 155-156. URL: https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_tez_stan_problemi_ta_perspektivi_suchasn_mist.pdf

Участь у конференціях:

 1. Адамович Д.Р. Стилізація скульптури в інтер’єрі як засіб художнього виразу у студентів-дизайнерів. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

 2. Богоявленська Є.С. Проблеми навчання академічного рисунка в умовах підготовки бакалаврів дизайну. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

 3. Krivenko, O & Pylypchuk, O & Avdieieva, N & Avdieieva, M & Bieber, S. (2021). Biomimetic approaches to color formation in ecological architecture. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. (ICMSET 2021) 12th-14th March 2021, Jeju Island, Korea URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1150/1/011001/pdf
 4. Кузьменко А., Третяк Ю.В. Соціально-економічні проблеми сучасного розвитку дизайну медичних установ в Україні // ХІІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021.
 5. Прокопенко А.С., Данько К.С. Особливості дизайну інтер’єрів сучасних гуртожитків // ХІІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021.
 6. Рябчук Л.В. Значення рисувальної архітектурної пленерної практики в формуванні художньо-стильових уявлень студентів-дизайнерів засобами фахових дисциплін. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

 7. Усеїнова А.А., Третяк Ю.В.Косаревська Р.О. Історичний аспект розвитку середовища дошкільних виховних установ в Україні // ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021.

Свідоцтва про депонування результату інтелектуальної діяльності:

 1. Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 234–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, банер «ALTIUS FORTIUS CITIUS». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.

 2. Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 233–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, картина «Сонячний день на озері Комо». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.

 3. Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 232–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, картина «Політ над землею». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.

 4. Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 231–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, настінний розпис «Дерево життя». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.

 5. Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 230–РІД/Ук 2021. Дисертація «Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021.

 6. Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 229–РІД/Ук 2021. «Інтерактивний алгоритм “Perception”». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram