НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Ознайомитись з навчально-методичною літературою, яка розробляється викладачами кафедри дизайну можно у бібліотеці КНУБА (http://library.knuba.edu.ua) чи на освітньому сайті КНУБА (http://org2.knuba.edu.ua).

 1. Полубок А.П. Скульптура: Методичні вказівки та завдання до виконання практичних завдань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» / уклад.: А.П. Полубок. Київ: КНУБА, 2023. 20 с.
  Полубок А.П. Методичні вказівки
 2. Пилипчук О.Д. Колористика в інтер’єрі: методичні вказівки до виконання практичних робіт / укладач Пилипчук О.Д. Київ: КНУБА, 2023. 28 с.
  Колористика в інтер'єрі
 3. Третяк Ю.В. “Основи проектування інтер‘єру”. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». К.: КНУБА, 2020 (для дистанційного навчання). 80 с.
 4. Кащенко О.В. Основи біодизайну. Методичні вказівки до виконання курсового проектування. К.: КНУБА, 2020. 40 с.
 5. Третяк Ю.В. Кваліфікаційна робота бакалавра. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 022 “Дизайн” спеціалізації “Інтер‘єр і обладнання” – К.: КНУБА, 2018. – 21 с.
 6. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.
 7. Кащенко О.В., Михайленко А.В., Кащенко Т.О., Антао А. Інформаційні технології в архітектурній освіті: Навчальний посібник. /укр./англ./ Харків: «Оперативна поліграфія», 2015.- 120 с.
 8. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор, 2015.- 560 с.
 9. Куленко М.Я. Графічний дизайн: мистецтво шрифту: Навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2015.- 156 с.
 10. Біленкова С.В. Типологічні основи та художньо-декоративне оздоблення інтер’єру: програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної дипломної роботи рівня «спеціаліст» для студентів V курсу архітектурного факультету за спеціальністю 7.02020501 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 36 с.
 11. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Конспект лекцій, для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 40 с. Електронна версія: http://10.17.77.1/books/21_1_13.rar
 12. Третяк Ю.В. Середовищний дизайн: програма проектування і методичні рекомендації до розробки кваліфікаційної роботи на ступінь бакалавра мистецтв для студентів ІV курсу архітектурного факультету напряму 6.020205 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2013. 18 с.
 13. Кащенко О.В., Т.Г.Левіна, Т.П.Ніколаєнко, С.Г.Ботвіновська, О.В.Вишневська Креслення: Навч. посібник для абітурієнтів та студентів всіх спеціальностей. – Київ: КНУБА, 2012. – 158 с.
 14. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 3 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2012. 28 с.
 15. Кащенко О.В., Третяк Ю.В. Дизайн-проектування. Напрям «Мистецтво» (наскрізна програма для студентів 2-5 курсів) – К., КНУБА, 2011 – 32 с.
 16. Кащенко О.В. Основи біодизайну: навч. посібник/ Кащенко О.В., Михайленко В.Є.// Київ: Каравела, 2011 224 с.
 17. Коломієць Ю.Д. Учбовий натюрморт. Композиція і колористика (за комплексною програмою) художньо-графічна підготовка архітекторів. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.
 18. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 2 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2011. 35 с.
 19. Шевченко Л.І. Розпис тканини. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.
 20. Kashchenko O.V. Drawing: Teaching manual/ O.V. Kashchenko, Zh. G. Levina, T.PMikolaenko T.V. Grabovetskaya /engl. – Kyiv: КNUСA, 2010. – 88 p. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/29_1_9.rar
 21. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до самоконтролю знань для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2010. 24 с.  Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/51_3_10.rar
 22. Тімохін В.О., Третяк Ю.В., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник. Київ: КНУБА, 2010. 400 с.
 23. Кащенко А.В. Построение теней на характерных архитектурных формах : методические указания и контрольные задания: для студ., обучающихся по направлению подготовки 6.060102 “Архитектура”.- Киев: КНУБА,2009.-47 с. Електронна версія:  http://library.knuba.edu.ua/books/34_3_9.rar
 24. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 24 с.
 25. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 24 с.
 26. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 35 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/122_3_9.rar
 27. Малиновський В.А. Методологія реалістичного навчального рисунка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008. 184 с.
 28. Пилипчук О.Д. Навчальний рисунок. Зображення голови людини з натури. Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.120102. «Архітектура будівель і споруд». 7.120.105 «Дизайн архітектурного середовища», 7.120103. «Містобудування». Київ: КНУБА, 2008. 36 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_8.rar
 29. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2008. 28 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/65_3_8.rar
 30. Пригода Л.Г. Зображення міського пейзажу: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008.
 31. Марченко М.Д. Пам’ятник в міському середовищі та методика його виконання. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 8 с.
 32. Марченко М.Д. Проект меморіальної дошки та методика його виконання. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 12 с.
 33. Пилипчук О.Д. Композиція як перша складова навчальних дисциплін з рисунка та живопису. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2007. С.115-122.
 34. Рябчук В.І. Пам’ятні дошки. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 12 с.
 35. Третяк Ю.В. Художнє конструювання і дизайн інтер‘єру. Конспект лекцій Київ: КНУБА, 2007. 59 с.  Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/16_1_7.rar
 36. Шевченко Л.І. Петриківський розпис. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2006.
 37. Шевченко Л.І. Українська писанка. Методичні вказівки. Київ: КНУБА. 2006.
 38. Кащенко О.В., Боровіков О.Я., Колега В.І., Коломієць Ю.Д. Основи образотворчого мистецтва та архітектурної графіки (за комплексною програмою художньо-графічна підготовка архітекторів). Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2005.
 39. Малиновський В.А. Рисунок голови і портретні завдання: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2005.
 40. Марченко М.Д. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів за напрямом підготовка 1201 «Архітектура». Київ: КНУБА, 2005. 16 с.
 41. Кащенко О.В., В.Є.Михайленко, М.Ф.Євстифеєв, С.М.Ковальов. Нарисна геометрія: підручник (видання друге, доповнене). – Київ: «Вища школа», 2004. – 340 с. (Розділи: «Аксонометрія», «Тіні» та ін.).
 42. Куленко М.Я. Графіка шрифту : Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2004. 192 с.
 43. Куленко М.Я. Графічний дизайн: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2003. 156 с.
 44. Коломієць Ю.Д. Малювання з уяви з використанням графічних технік. Методичні вказівки для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2001.
 45. Куленко М.Я. Авторська накладна графіка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2001. 124 с.
 46. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2000. 80 с.
 47. Коломієць Ю.Д. Методичні вказівки до самостійної роботи з рисунка для студентів 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КІБІ, 1989.
 48. Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Природа — геометрія — архітектура. – Київ: Будівельник, 1988. – 176 с. (видання друге переопрацьоване і доповнене).
 49. Michailenko W.I., Kaschtschenko A.W. Natur – Geometrie – Architectur/ Kashchenko А.W., Michailenko W.I. / german / VEB Verlag fur Bauwesen. – Berlin, 1986. – 160 s. (нім. м., іл.)
 50. Малиновський В.А. Прийоми і послідовність роботи пером. Методичні вказівки. Київ: КІБІ, 1985.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram