ШКРИЛЬ Олексій Олександрович

ШКРИЛЬ Олексій Олександрович, Oleksii Shkryl

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки.

shkryl.oo@knuba.edu.ua

(044) 241-55-55, внутр. 5-55, кімната 5517 (лабораторний корпус)

1, Serhii Pyskunov, Maryna Goncharenko, Oleksii Shkryl Assesment of the temperature loading influence on crack resistance of a tank with a semi-eliptical crack/ Strength of Materials and Theory of Structures – 2022. – Vol. 108 . – С. 87-96(WEBOFSCIENCE) https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.87-96

2. В.А.Баженов, С.О.Пискунов, Ю.В.Максим’юк, О.О.Шкриль Оцінка ресурсу корпусу стопорного клапана парової турбіни при термосиловому навантаженні з урахуванням формозмінення // Проблемы прочности (Strength of Materials – Springer) -2022. N4 C.56-64 (Scopus)

Pyskunov S., Shkryl O. ,Maksimiuk Y Determination of crack resistance of a tank with a semi-elliptic crack / Strength of Materials and Theory of Structures – 2021. – Vol. 106 . – С. 60-66 (WEB OF SCIENCE) http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/235271  DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.14-21

Serhii Pyskunov, Maryna Goncharenko, Oleksii Shkryl Assesment of the temperature loading influence on crack resistance of a tank with a semi-eliptical crack/ Strength of Materials and Theory of Structures – 2022. – Vol. 108 . – С. 87-96(WEBOFSCIENCE) https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.87-96

В.А.Баженов, С.О.Пискунов, Ю.В.Максим’юк, О.О.Шкриль Оцінка ресурсу корпусу стопорного клапана парової турбіни при термосиловому навантаженні з урахуванням формозмінення // Проблемы прочности (Strength of Materials – Springer) -2022. N4 C.56-64 (Scopus)

С. Пискунов, О. Шкриль, Р. Остапенко Оцінка несучоїздатності кругових тіл з дефектами за умов температурного навантаження/ Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародноїнаукової конференції та міні-симпозіумів / за заг. ред. Р. М. Кушніра і Ю. В. Токового // Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2021. – 215 с. – С. 157-158

Ю. Максим’юк, О.Шкриль, І. Мартинюк, В. Бучко Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченного елемента на основі представлення переміщень поліномами/ Будівельні конструкції. Теорія і практика, 09/2021-С.54-62. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.54-62

 1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Сахарова О.М, Шкриль О.О. Ефективність методів обчислення параметрів механіки руйнування двовимірних задач // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2003.- Вип. 73.- С. 73-82.
 2. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних тілах з тріщинами // Опір матеріалів і теорія споруд. – К., 2003.- Випуск .74. – с.73-82.
 3. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2004.- Вип. 75.- С. 13-26.
 4. Пискунов С.О., Рутковський В.А., Шкриль О.О. Призматичний скінчений елемент змінної геометрії // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2005.- Вип. 76.- С. 83-90.
 5. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2005.- Вип. 77.- С. 43-64.
 6. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Шкрыль А.А. Определение ресурса лопатки газовой турбины в условиях ползучести на основе континуальной механики разрушения // Проблемы прочности, 2006. – №4. – с. 87-93.
 7. Гайдайчук В.В., Пискунов С.О., Барабаш М.С., Кобієв В.Г., Сизевич Б.І., Шкриль О.О. Аналіз ефективності застосування програмного комплекса “NASTRAN” при розрахунках стержневих, оболонкових і масивних тіл // Збірник тез доповідей 65 науково-практичної конференції КНУБА, Київ, 2004. – с.22
 8. Гуляр О.І., Пискунов С.О.,Сахаров О.С., Шкриль О.О. Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів // Збірник тез доповідей 65 науково-практичної конференції КНУБА, Київ, 2004. – с.26
 9. Пискунов С.О., Шкриль О.О. Определение ресурса пространственных тел с трещинами при циклическом нагружении // VІ Міжн. Молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”. – Збірник тез. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2004. – с.322
 10. Баженов В.А., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Визначення тривимірного пружнопластичного напружено-деформованого стану просторових тіл з тріщинами // Матеріали міжнародної наукової конференція “Математичні проблеми технічної механіки” Дніпропетровськ, 2005. – с. 44-45
 11. Пискунов С.О., Шкриль О.О. Достоверность определения  параметров механики  разрушения  на  основе  метода  конечных элементов  при  наличии  деформаций  пластичности // VІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція  “Людина і космос”. – Збірник  тез. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2005. – с.240
 12. Шкриль О.О. Визначення ресурсу призматичних тіл з початковими тріщинами при дії циклічного навантаження // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ 17-19 жовтня 2006). – Збірник тез. К.: КНУБА, 2006. – с.12-13.

а) монографія

 1. Напіваналітичний метод скінчених елементів у задачах руйнування тіл з тріщинами /Баженов В. А., Пискунов С. О., Шкриль О. О.– Київ: Вид-во “Каравела”, 2017. – 208 с. (Розв’язувальні співвідношення для розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності, методи визначення параметрів механіки руйнування, результати розв’язання тестових і прикладних задач)

б) статті в наукових фахових виданнях

 1. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Визначення додаткового ресурсу лопатки газової турбіни з тріщиною під дією циклічного навантаження // Геотехнічна механіка: Міжвід. Зб. Наук. Праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 71. С.204-210.(Результати розв’язання прикладної задачі)
 2. Пискунов С. О. Визначення напружено-деформoваного стану тіл обертання із використанням кругового скінченого елемента змінної площі поперечного перерізу / С. О. Пискунов, С. В. Мицюк, О. О. Шкриль // Геотехническая механика. – 2007. – Вып. 71. – С. 198‑203.(результати розв’язання тестових задач)
 3. Гуляр О. І. Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, С. В. Мицюк, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд. ‑2007. –Вип. 81. – С. 57‑82. (алгоритм моделювання розвитку тріщини)
 4. Определение основного и дополнительного ресурса лопатки газовой турбины с учетом разрушения / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, А. А. Шкрыль // Проблемы динамики и прочности в газотурбостроении : тезисы докладов третьей междунар. науч.-техн. конф., 29–31 мая 2007 г. – К., 2007. – С. 17–18.
 5. Численное моделирование разрушения призматических тел на основе полуаналитического метода конечных элементов/ Гуляр А.И., Пискунов С.О., Шкрыль А.А.// Матеріали міжнародної наукової конференція «Математичні проблеми технічної механіки» Дніпродзержинськ 2007, с.86-88
 6. Визначення параметрів лінійної механіки руйнування в стандартних зразках на основі методу скінченних елементів / Шкриль О.О.//Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (Київ 6-9 листопада 2007р.). – Збірник тез. К.: КНУБА, 2007. – с.20-21.
 7. Метод определения инвариантного J-интеграла в конечно-элементных моделях призматических тел / А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, А. С. Сахаров, А. А. Шкрыль // Прикл. механика. ‑ 2008. – № 12.– C. 70‑82. (формули визначення J-интеграла, результати розв’язання тестових задач)
 8. Шкриль О.О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2009.- Вип. 83, С.156-164.
 9. Шкриль О.О. Методи визначення J-інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2009.- Вип. 84, С.104-109.
 10. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Богдан Д.В. Неоднорідний призматичний скінченний елемент зі змінною площею поперечного перерізу та урахуванням змінності компонентів метричного тензору// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2010.- Вип. 85, С.3-22. (розв’язувальні співвідношення для розробленого СЕ)
 11. Ефективність визначення J-інтеграла методом реакцій в задачах пружнопластичного деформування / В.А.Баженов, С. О. Пискунов, А. С. Сахаров, О.О. Шкриль, Д.В. Богдан // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – Вип.  – С. 3–16.( результати розв’язання тестових задач)
 12. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной методики решения пространственных задач механики разрушения / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, А.С. Сахаров, А.А. Шкрыль, Ю.В. Максимюк // Пробл. прочности. ‑ 2011. – № 1.– С.24-33. (результати розв’язання тестових задач)
 13. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 2. Методика определения инвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ. / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, А.С. Сахаров, А.А. Шкрыль, Ю.В. Максимюк // Проблемы прочности, 2011. – №2.– С.24–39. (результати розв’язання тестових задач)
 14. Баженов В.А.,Гуляр О.І.,Пискунов С.О.,Шкриль О.О., Богдан Д.В. Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 90.- С.3-8 (розподіл КІН вздовж фронту тріщини лопатки)
 15. БаженовВ.А., ГулярО.І., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 91. С.3–12 (розв’язувальні співвідношення для призматичного СЕ)
 16. ГулярО.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 93. С.22–29 (результати розв’язання тестових задач)
 17. Шкриль О.О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні// Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 93. С.128-136
 18. Bazhenov, S. Pyskunov, O. Shkryl Modeling of crack growth process in spatial bodies under cyclic loading condition Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture // vol.16,N8 p.29-36 (результати зміни конфігурації фронту тріщини на протязі заданої кількості циклів)
 19. ГулярО.І.,Пискунов С.О., Шкриль О.О. Оцінка напружено-деформованого стану і несучої здатності просторових тіл з початковими тріщинами в умовах термосилового навантаження //Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. С.207-218 (результати розв’язання тестових  та прикладної задачі)
 20. ГулярО.І.,Пискунов С.О.,Андрієвський В.П, Шкриль О.О. Розв’язання просторової задачі нестаціонарної теплопровідності на основі напіваналітичного методу скінченних елементів // Технологический аудит и резервы производства.-№3/2(23), 2015 С.61-67 (Розв’язувальні співвідношення для розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності)
 21. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Моментна схема МСЕ для кругового скінченного елемента // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 94. С.107-118 (Розв’язувальні співвідношення для кругового СЕ)
 22. ГулярО.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 95. С.81-89 (вирази матриці жорсткості та вектора вузлових реакцій кругового СЕ)
 23. Шкриль О.О. Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 96. С.130-137
 24. Баженов В.А., Сахаров А.С., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В. Модифицированный метод определения инвариантного  J-интеграла в конечноэлементных моделях призматических тел. // Прикладная механика. 2016, 52, №2– с.46-54 (методика визначення J-інтеграла модифікованим методом, результати розв’язання тестових задач)
 25. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В. Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 97. С.3-14 (результати розв’язання тестових задач)
 26. Шкриль О.О.Визначення G на основі обислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 98. С.31-42
 27. ШкрильО. О. Визначення G на основі обислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2017. – Вип. 98. – С. 31-42 (WEB OF SCIENCE). http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 28. Обчислення критеріальних параметрів механіки руйнування в дискретних моделях метода скінчених елементів/ Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О. // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ 25-26 жовтня 2017.- К.: Талком. с.10-13
 29.  Bazhenov V. A., Gulyar A. I., Piskunov S. O., Shkryl’ A. A. Validity of a modified method of evaluating the invariant J-integral for elastoplastic deformation of prismatic solids // International Applied Mechanics. – Volume 54. – №4.-2018 .- P.378-383. (Scopus) https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0890-2 DOI: 10.1007/s10778-018-0890-2
 30. С. О. Пискунов , О.О. Шкриль Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2018. – Вип. 101. – С. 60-66 (WEB OF SCIENCE). https://doi.org/10.32347/2410-2547.2018.101.60-66
 1. Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил / Опір матеріалів і теорія споруд. – 2019. – Вип. 103. – С. 57-62 (WEB OF SCIENCE) 

 2. Maksimyuk,S.Piskunov,A Shkryl,O.Maksimyuk Basic relationships physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodies/Strength of materials and theory of structures. – 2020– №. 104. –P.255-264 (WEB OF SCIENCE) 

 1. Bazhenov V. A., Shkril’ A.A., Maksimyuk Yu. V., Martyniuk I. Yu., MaksimyukО. V. Semi-analytical method of finished elements in elastic and elastic-plastic position for curviline prismatic objects / Strength of Materials and Theory of Structures – 2020. – Vol. 105 . – С. 24-32 (WEB OF SCIENCE) 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram