ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, Vabishchevych Maksym

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки.

Гарант освітньо-наукової програми ІІ рівня освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.04 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Член  редакційної колегії наукового видання «Опір матеріалів і теорія споруд» Web of Science Core Collection

vabischevych.mo@knuba.edu, vabix@ukr.net

+38(044) 241-54-12, внутр. 5-35, кім.310

 1. Vabishchevych M., Bazhenov, О. Lukianchenko, О. Paliy PRESSING ISSUES OF TROUBLE-FREE OPERATION AND MODERNIZATION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE UKRAINIAN ANTARCTIC AKADEMIK VERNADSKY STATION/ Book of Abstracts X international antarctic conference dedicated to the 25th anniversary of raising of the national flag of ukraine at the ukrainian antarctic akademik vernadsky station с 93-94.
 2. Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О, Дєдов О.П. Кривенко О.П. Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді/ «Управління розвитком складних систем» 49, 2022. С. 52-58 (Фахове видання).
 3. Вабіщевич М.О., Сторчак Д.А. Розв’язання нелінійних контактних задач деформування вузлових з’єднань сталевих конструкцій/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2022.- Вип. 108, (WEB OF SCIENCE).
 4. Вабіщевич М., Фесун І. Конструктивні особливості існуючої малоповерхової житлової забудови Макарівської територіальної громади, Бучанського району, Київської області/ Тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022».
 1. Вабіщевич М.О., Бєлов І.Д. Дєдов О.П. Скорук О.М. Визначення безпечних критеріїв вібраційного стану історичних будівель і споруд/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2021.- Вип. Друк (WEB OF SCIENCE).
 2. Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А. Аналіз напружено-деформованого стану фундаменту-оболонки при взаємодії із пружнопластичним середовищем/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2021.- Вип. 106, (WEB OF SCIENCE).
 3. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В. Вплив недосконалостей форми на стійкість тонких сферичних оболонок/ Міжнародний науково-техн. журнал «Проблеми міцності», 2021 (SCOPUS).
 1. Баженов В.А., Вабіщевич М.О. Research of nonlinear dynamic deformation of spatial bodies with cracks / “Технологічний аудит та резерви виробництва”, ТОМ 2, № 1(52) (2020), с. 8-10 (Фахове видання).
 2. Вабіщевич М.О. Research of nonlinear dynamic deformation of the support joint with cracks/ Modern science and practice Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference Varna, Bulgaria 4-5 May, 2020, pp 56-60
 3. Криксунов Е.З., Вабіщевич М.О., Лізунов П.П. Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів/ Монографія // Київ: Вид-во “Каравела”, 2020. – 106 с.
 4. Солодей І.І., Сахаров О.С., Вабіщевич М.О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження/ “Опір матеріалів і теорія споруд” №.78, 2006 р.-С.61-76 (Фахове видання).
 5. Солодей І.І., Вабіщевич М.О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження/ IX Міжн. Молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос», – Збірник тез. Дніпропетровськ НЦАОМУ, 2007р.-С.275.
 6. Вабіщевич М.О. Ефективність визначення параметрів лінійної механіки руйнування призматичних тіл та тіл обертання в умовах динамічного навантаження/ Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (Київ, 6-9 листопада 2007) Збірник тез. К.: КНУБА,-с.22-23.
 7. Солодей І.І., Гуляр О.І., Вабіщевич М.О. Дослідження вимушених коливань просторових неоднорідних призматичних тіл з тріщинами/ Геотехнічна механіка: Міжвід. Зб. Наук. Праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 71. С.170-177 (Фахове видання).
 8. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І. Обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень в тілах обертання з тріщинами при дії динамічного навантаження/ Тези доповідей Міжнародної науково-технічіної конференції пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій»ДНУ, м. Дніпропетровськ, 17-19 жовтня 2007р. С.232-234.
 9. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І. Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2008. – Вип.82,.-С.39-46. (Фахове видання).
 10. Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Дослідження параметрів механіки руйнування при різних швидкостях зростання динамічного навантаження/ Розвиток наукових досліджень 2008. Матеріали 4-ої міжнародної науково-практичної конференції 24-26 листопада 2008. С. 70-71.
 11. Сахаров О.С., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І. Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2009.-Вип.83, -С.15-23(Фахове видання).
 12. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І. Розв’язання нестаціонарних задач механіки руйнування на основі апроксимації тріщини спеціальними скінченими елементами/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2009.-Вип.84.- С. 23-30 (Фахове видання).
 13. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І., Приходько А.Ю., Сизевич Б.І. Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінчених елементів в задачах динаміки просторових конструкцій/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2010.-Вип.86.- С. 47-55 (Фахове видання).
 14. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Визначення параметрів механіки руйнування для тіл обертання в нестаціонарних задачах механіки/ Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.-Дніпропетровськ, 2011 Вип. 39,.-С 7-12 (Фахове видання).
 15. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Гуляр О.І. Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінчених елементів/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2012.- Вип. 88, С.10-17 (Фахове видання).
 16. Vabishchevych M.O., Solodey I.I. The Formulation of Nonlinear Deformation And Fracture of Heterogeneous 3d Bodies Subject to the Emergence And Spread of Cracks Under Dunamic Loading/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2014.- Вип. 93, С. с.153-161 (Фахове видання).
 17. Вабіщевич М.О. Солодей І.І., Чепурна О.О., Сизевич Б.І. Effectiveness of semi-analytical finite element method in the numeric analysis of deformation of non-homogeneous 3d constructions subject to initial deviation of form/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2015.- Вип. 94, с.116-122 (WEB OF SCIENCE).
 18. Вабіщевич М.О. Чисельне дослідження напружено-деформованого стану фрагменту ґрунтового склепіння в рамках комплексу робіт з підсилення підземної Церкви Різдва Христова Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2015.- Вип. 96, с.116-122 (WEB OF SCIENCE).
 19. Вабіщевич М.О., Бєлов І.Д., Дєдов О.П. Комплексне рішення по відновленню технічного стану підземної церкви Різдва Христова Свято Успенської Київо Печерської Лаври/ Нові технології в будівництві, №29’15 с.10-17 (Фахове видання)..
 20. Бєлов І.Д, Вабщевич М.О., Гайдайчук В.В., Дєдов О.П. Діагностика і моніторинг унікальних будівельних об’єктів/ Нові технології в будівництві, №31’16с.21-29 (Фахове видання).
 21. Баженов В.А., Вабищевич М.О.,Солодей И.И., Чепурная Е.А. О полуаналитическом методе конечных элементов в динамических задачах линейной механики разрушения/ Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка» // 2018.- 54, №5. – С. 35 – 46 (SCOPUS).
 22. Вабищевич М.О.,Солодей И.И., Чепурная Е.А. О вычислении параметров линейной механики разрушения в задачах ди-намики на основе полуаналитического метода конечных элементов/ Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка» // 2018.- 54, №6. – С. 48 – 56 (SCOPUS).
 23. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Чепурна О.О. Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2017.- Вип. 99, С. с.58-71 (WEB OF SCIENCE).
 24. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Формулировка и расчетные соотношения задачи механики разрушения для пространственных тел под действием динамических нагрузок в рамках полуаналитического метода конечных элементов/ Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі 26-27 вересня 2018 с.34-37.
 25. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Солодей І.І Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях/ Монографія // Київ: Вид-во “Каравела”, 2018. – 312 с
 26. Stryhun, M. Vabishchevych Simulation of the process of shrinkage of the conical workpiece of the steam turbine rotor by the semi analytical finite element method/ Праці Одеського політехнічного університету, 2019. Вип. 1(57).с 34-40 (Фахове видання).
 27. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р. Л. Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл/ Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2019.- Вип. 103, С. 71-81 (WEB OF SCIENCE).
 28. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р. Л., Затилюк Г.А. Особливості використання моделі Hardening Soil та визначення її основних параметрів/ Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі 24-25 вересня 2019 с.77-79.
 29. Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П. Використання неметалевих конструкційних матеріалів в реставрації і укріпленні  підземних історичних комплексів/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ” Проблеми збереження та використання історичних підземних комплексів в умовах негативних техногенних впливів” (Київ- Чернігів, 26-27 жовтня 2017р) , с 5-24.
 30. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О. Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщинпристатичних та  динамічних навантаженнях/ Монографія // Київ: Вид-во “Каравела”, 2019. – 240 с.
 31. Вабіщевич М.О., Лук’янченко О.О. Кузько О. В. Проблема „живучості” споруд і сучасні методи її розв’язання/ Тези доповідей IX Міжнародна Антарктична Конференція”60-річчя підписання Договору про Антарктику 1959р.” с 169-172.
 32. Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Глітін О.Б. Experimental determination of the spectrum of structure vibrations under the influence of technological load/ “Технологічний аудит та резерви виробництва”, 4/1 (48), 2019, с. 39-43 (Фахове видання).
 33. Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П. Numerical and experimental investigation of the cave passage model/ “Технологічний аудит та резерви виробництва”,5/2 (49), 2019, с. 31-33 (Фахове видання).
 34. Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Глітін О.Б. Numerical-experimental research of technological equipment foundations in dynamic impact conditions/ “Технологічний аудит та резерви виробництва”, 5/1 (49), 2019, с. 32-35 (Фахове видання).
 35. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р. Л. Cкінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій/ «Управління розвитком складних систем» 39, 2019. С. 87-95 (Фахове видання).
 36. Лук’янченко О.О., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Палій О.М. Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми/ Вісник КПІ. Серія Приладобудування. вип. 58 (2), 2019, с 34-40 (Фахове видання).
 37. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування/ «Управління розвитком складних систем» 40, 2019, с 94-101 (Фахове видання).
 38. Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Глітін О.Б. Визначення інтегральних характеристик технічних об’єктів при дії динамічних навантажень/ Тези доповідей XVIII Міжнародна науково-технічна конференція “Вібраціїї в техніці та технологіях” 23-25 жовтня 2019 року, Київ, стр198-202 (Фахове видання).
 39.  
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram