Публікації

1. Пошивач Д. В. Чисельний аналіз динамічної стійкості кругової циліндричної оболонки при випадковому параметричному збудженні // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 71. — К.: КНУБА, 2002. — С. 115-124.

2. Пошивач Д. В. Чисельний аналіз динамічної стійкості кругової циліндричної оболонки при випадковому параметричному збудженні // IV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”: Збірник тез. — Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2002. — С. 137.

3. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження динамічної стійкості пласкої форми згину при стохастичному навантаженні // Тези доповідей 65-ї науково-практичної конференції: У 4-х ч. — К.: КНУБА, 2004. — Ч. 3. — С. 85.

4. Шкелёв Л. Т., Станкевич А. Н., Пошивач Д. В., Корбаков А. Ф. Применение метода прямых для определения напряжённого и деформированного состояний пространственных и пластинчатых конструктивных элементов: Монография. — К.: КНУСА, 2004. — 136 с.

5. Опір матеріалів. Плоска задача теорії пружності: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи / Уклад.: Л. Т. Шкельов, А. М. Станкевич, Д. В. Пошивач. — К.: КНУБА, 2006. — 60 с.

6. Пошивач Д. В. Застосування методу Монте-Карло для побудови границь динамічної стійкості за імовірністю пружних систем при стохастичному параметричному впливі // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. — К.: КНУБА, 2006. — С. 8-9.

7. Гончаренко М. В., Пошивач Д. В. Дослідження умов динамічної стійкості пружних систем при стохастичному параметричному впливі // Вібрації в техніці та технологіях. — 2006, №2 (44). — С. 14-19.

8. Гончаренко М. В., Пошивач Д. В. Дослідження умов динамічної стійкості елементів конструкцій при стохастичному параметричному навантаженні // IX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і Космос”: Збірник тез. — Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2007. — С. 334.

9. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості за імовірністю випадкових параметричних коливань двотаврової балки // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези доповідей. — К.: КНУБА, 2007. — С. 19-20.

10. Гоцуляк Є. О., Дехтярюк Є. С., Лук’янченко О. О., Пошивач Д. В. Дослідження динамічної стійкості плоскої форми згину пружних систем при комбінованому резонансі // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 81. — К.: КНУБА, 2007. — С. 33-42.

11. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості за імовірністю випадкових параметричних коливань гофрованої двотаврової балки // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези доповідей. — К.: КНУБА, 2008. — С. 41.

12. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості за імовірністю випадкових параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою стінкою // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 82. — К.: КНУБА, 2008. — С. 126-130.

13. Пошивач Д. В. Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 36. — К.: КНУБА, 2010. — С. 371-375.

14. Шкельов Л. Т., Станкевич А. М., Пошивач Д. В. Опір матеріалів: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: ЗАТ “Віпол”, 2011. — 456 с.

15. Шкельов Л. Т., Пошивач Д. В. Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом початкових параметрів: Навчальний посібник. — К.: КНУБА, 2012. — 68 с.

16. Пошивач Д. В. Розв’язання плоскої задачі теорії пружності методом перехресних прямих // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 45: У 3 ч. — К.: КНУБА, 2012. — Ч. 2. — С. 144-152.

17. Пошивач Д. В. Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 46. — К.: КНУБА, 2012. — С. 465-475.

18. Чибіряков В. К., Пошивач Д. В. Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії пружності // Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доповідей V Міжнародної конференції. — Одеса: ОДАБА, 2018. — С. 195-197.

19. Dmytro Poshyvach. Застосування перехресних прямих в узагальненому методі прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності // Build-Master-Class-2018: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists. — К.: КНУБА; Видавництво Ліра-К, 2018. — С. 216-217.

20. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 70. — К.: КНУБА, 2019. — С. 595-616.

21. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 74. — К.: КНУБА, 2020. — С. 341-359.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram