Адаменко Вячеслав Миколайович

VIACHESLAV ADAMENKO

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України, гарант освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ступеня вищої освіти «Бакалавр»

associate professor of the department, associate professor, Ph.D, corresponding member of the Academy of construction of Ukraine, academic supervisor of the educational program “Construction and Structural Engineering” of the specialty 192 “Building and Civil Engineering”, bachelor’s degree in higher education.

Освіта / Education::

 • В 1994 році закінчив Остерський будівельний технікум, диплом техніка-будівельника-технолога з відзнакою за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
 • В 1999 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки (професійним спрямуванням) “Будівництво” (промислове та цивільне будівництво)
 • В 2000 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», кафедра «Металевих і дерев’яних конструкцій»
 • Стипендіат Президента України 1999 – 2000 років, представляв КНУБА у 2-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад з Теоретичної механіки (м. Івано-Франківськ, 1997 рік) та зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (м. Харків, 1999 рік), нагороджений Почесним Дипломом, занесений до Книги Пошани Університету
 • В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, кафедра «Залізобетонних та кам’яних конструкцій»
 • In 1994, he graduated from Oster Community College as a civil engineering technician, earning a diploma with honors in the specialty of “Building and Operation of Buildings”
 • In 1999, he graduated from the Kyiv National University of Construction and Architecture with a bachelor’s degree with honors in the field of study (professional direction) of “Building” (Construction and Structural Engineering)
 • In 2000, he graduated from the Kyiv National University of Construction and Architecture, with a master’s degree with honors in the specialty of “Construction and Structural Engineering”, from the Department of “Steel and Timber Structures”
 • He was a Presidential Scholar from 1999 to 2000, represented KNUCA in the 2nd round of the All-Ukrainian Student Olympiads in Theoretical Mechanics (Ivano-Frankivsk, 1997) and in the Specialty of “Construction and Structural Engineering” (Kharkiv, 1999), awarded an Honorary Diploma, and listed in the University Honor Book
 • In 2007, he defended his dissertation to earn a Ph.D. in the specialty of 05.23.01 – Building Structures and Buildings, from the Department of “Reinforced Concrete and Stone Structures”

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності /
Scientific degree, code, and name of the scientific specialty:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • Ph.D., Building Structures and Buildings

Тема дисертації / The topic of the dissertation:

 • «Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантаження»
 • «Crack resistance, deformability, and strength of biaxially loaded lightly reinforced slabs under conditions of mixed-sign moment loading»

Професійний шлях / Professional path:

 • з 2000 по 2001 рр. – Корпорація «Альтіс Холдинг» (ТОВ “Буд-Імпекс”), менеджер
 • 2001 р. – ЗАТ “Аеробуд”, майстер
 • з 2001 по 2004 рр. – аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури, кафедра Залізобетонних та кам’яних конструкцій
 • з 2005 по 2009 рр. – асистент кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій КНУБА
 • з 2009 по 2010 рр. – ПП “Медсервіс”, головний конструктор
 • з 2011 по 2012 рр. – ТОВ “УК-МІТ”, головний конструктор
 • з 2012 р. – доцент кафедри Металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА
 • from 2000 to 2001 – Corporation “Altis Holding” (LLC “Bud-Impeks”), manager
 • 2001 – Aerobud LLC, foreman
 • from 2001 to 2004 – Ph.D student at Kyiv National University of Construction and Architecture, Department of Reinforced Concrete and Stone Structures
 • from 2005 to 2009 – assistant at the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures of KNUCA
 • from 2009 to 2010 – PP “Medservice”, chief designer
 • from 2011 to 2012 – LLC “UK-MIT”, chief designer
 • from 2012 – associate professor at the Department of Steel and Timber Structures of KNUCA

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем / The names of all academic disciplines assigned to the lecturer:

 • Будівельне інформаційне моделювання сталевих конструкцій – ПЦБ (бакалаври)
 • Дисципліни спеціальної підготовки: ПЦБ – ПЦБ (магістри)
 • Основи проєктування за європейськими нормами – ПЦБ (магістри)
 • Програмування інформаційних систем для розрахунку сталевих і залізобетонних конструкцій – ПЦБ (бакалаври)
 • Вибіркові компоненти за профілем атестаційної випускової роботи – ПЦБ (магістри)
 • Обстеження та пiдсилення будiвельних конструкцiй – ПЦБ (магістри)
 • Керівництво кваліфікаційними бакалаврськими роботами
 • Керівництво кваліфікаційними магістерськими роботами
 • Building Information Modeling of Steel Structures – CSE (Bachelor’s)
 • Disciplines of Special Training: CSE – CSE (Master’s)
 • Basics of Design According to European Standards – CSE (Master’s)
 • Programming Information Systems for the Structural Analysis of Steel and Reinforced Concrete Structures – CSE (Bachelor’s)
 • Elective Components for the Profile of the Graduation Work – CSE (Master’s)
 • Inspection and Strengthening of Building Structures – CSE (Master’s)
 • Supervision of Bachelor’s Qualification Works
 • Supervision of Master’s Qualification Works

Інформація про наукову діяльність / Information about research activity:

 • Публікацій – 28
 • Патентів – 1
 • Участь в конференціях за останній рік – 3
 • Бакалаврів – 1…4 (кожного року), 35 (за останні 10 років)
 • Магістрів професійного спрямування – 1…3 (кожного року), 18 (за останні 10 років)
 • Магістрів наукового спрямування) – 3 (за останні 5 років)
 • Аспірантів (ph.D) – 2 (за останні 5 років)
 • Publications – 28
 • Patents – 1
 • Participation in conferences in the last year – 3
 • Bachelors – 1…4 (each year), 35 (in the last 10 years)
 • Masters in professional direction – 1…3 (each year), 18 (in the last 10 years)
 • Masters in research direction – 3 (in the last 5 years)
 • PhD students – 2 (in the last 5 years)

Наукові праці по роках публікації / Scientific works by publication years:

2024
 • Адаменко В. М., Дзюбко Д. А., Романишен О. В. Дослідження напружено-деформованого стану вузлів сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання. Механіка та математичні методи, 2024. T. VІ. № 1. С. 107–123. DOI: https://doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-107-123 (фахове видання). – Режим доступу: http://mmm-journal.com.ua/pages/archive.php
2023
 • Вячеслав Адаменко, Олег Романишен. Реалізація принципів будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) та інформаційних технологій розрахунку при проєктуванні залізобетонних і сталезалізобетонних каркасних будівель //Будівельні конструкції. Теорія і практика – Вип. 13. – КНУБА, 2023. – С. 51-61. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.51-61 (фахове видання)
 • Олег Романишен, Вячеслав Адаменко. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон, що працюють у складі багатоповерхового каркасу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023», 29.11-01.12.2023 р. – К.: КНУБА, 2023. – С. 181-182. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/16v7W_DscnDxT6l0bHX0UsS9rf1ISpxYg/view?usp=sharing
 • Вячеслав Адаменко. Застосування BIM-технологій та інформаційних методів розрахунку при підготовці здобувачів освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» / В.М. Адаменко // Передові технології реалізації освітніх ініціатив: зб. наук. праць / наук. ред. А. М. Зленко. Переяслав: Домбровська Я. М., 2023. – С. 6-12. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/12jiK1KpjgSWyJCrZD1HYLIgUP0RITq-W/view?usp=sharing
 • Вячеслав Адаменко, Іван Афтенюк. Особливості застосування комп’ютерних методів при розрахунках та підборі перерізів складених сталевих елементів конструкцій // Робоча програма та тези доповідей IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. – К.: КНУБА, 2023. – С. 31-32. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/17Pm-n4Q66O4a3x1Vhhy8IUeMn869OQSn/view?usp=sharing
2022
 • Адаменко В. М. Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА / В. М. Адаменко // Будівельні конструкції. Теорія і практика . – 2022. – Вип. 10. – С. 56-68. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.66-78 (фахове видання)
 • Вячеслав Адаменко. Розвиток методів розрахунку і конструювання сталевих будівель і споруд: від Ейфелевої вежі до Національного стадіону сінгапурського спортивного комплексу / В.М. Адаменко //Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 32-43. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.32-43 (фахове видання).
2021
 • Адаменко В.М. Особливості виконання дублюючих розрахунків та їх застосування для моніторингу каркасно-монолітних будівель на етапі будівництва у рамках науково-технічного супроводу // Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп. IV міжнар. конф. — Одеса : ОДАБА, 2021. – С. 27 – 29. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14U5AyYJOLQa0fpGNEfn1M7iGopRjVg0y/view?usp=sharing
 • Адаменко В.М. Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій // Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ». – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 13 – 16. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1n4FBOaK_OUR8Cz3ZNQhUiumS93zNrjrA/view?usp=sharing
 • Адаменко В. М. Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях // Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї Науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К.: КНУБА, 2021. – С. 29 – 30. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1A5eEwJWmXHdDnFPA-8GxrT6pg5Hs4_g1/view?usp=sharing
 • Адаменко В. М. Використання 3D BIM-інформаційного моделювання при проєктуванні, розрахунках та конструюванні металевих конструкцій // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С. 4-6. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/17FGxg8ZE3qds_36s0_SQmbFuNJo6v252/view?usp=sharing
2020
 • Адаменко В. М. Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту / В. М. Адаменко, А. М. Мавдюк // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 72. – С. 176-186. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.72.176-186 (фахове видання).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram