НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Навчальна та методична діяльність підрозділу

На кафедрі викладається  33  дисципліни, з них 7 природничо-наукової підготовки і 26 професійної та практичної підготовки.

Посилання на освітній сайт сторінки кафедри.

Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки

 1. Математичний аналіз
 2. Теорія рядів дійсної та комплексної змінної.
 3. Дискретна математика
 4. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
 5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 6. Вища математика
 7. Математична логіка і числення предикатів

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

 1. Вступ до фаху
 2. Графічні інформаційні технології та геометричне моделювання
 3. Дослідження операцій
 4. Ергономіка інформаційних технологій
 5. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель
 6. Інформаційні технології в машинобудуванні
 7. Інформаційні технології представлення, обробки та розпізнавання зображень
 8. Комп`ютерене документознавство
 9. Технологія 3D моделювання.
 10. Математичне моделювання засобами динамічного програмування
 11. Математичні методи дослідження операцій
 12. Математичне програмування
 13. Методи експертних оцінок в системах прийняття рішень
 14. Методи і засоби комп`ютерних технологій
 15. Методи та технології проектування комп`ютерних ігор: Game design & development
 16. Методи і ситеми штучного інтелекту
 17. Моделі і методи інформаційної системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва
 18. Моделювання систем
 19. Моделювання задач штучного нтелекту
 20. Прикладна теорія графів
 21. Системний аналіз та основи конструювання
 22. Статистика
 23. Статистика якості
 24. Теорія алгоритмів
 25. Технології комп`ютерного проектування
 26. Чисельні методи в інформатиці
 27. Числові методи

Методична діяльність

2024

Навчальні посібники та підручники

 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С. Теорія ймовірності: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=894.
 2. Безклубенко І.С., Баліна О. І. Математичний аналіз: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 125 «Кібербезпека», 123 «Комп’ютерна інженерія». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=905.
 3. Баліна О.І., Безклубенко І.С. Математичний аналіз: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=114
 4. Безклубенко І.С., Баліна О.І. Теорія рядів дійсної та комплексної змінної: електронний навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». К.: КНУБА, 2024. URL: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2575

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. О.В. Доля, О.В. Забарило, Ю.А.Коротких, Ю.В. Рябчун. Вища математика: Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне   числення  функції  однієї та багатьох змінних. Методичні вказівки  до виконання самостійних та  індивідуальних робіт.  К.:  КНУБА, 2024.– 92 с.
   
 

2023

Навчальні посібники та підручники

 1. Є.В. Бородавка, О.О. Терентьєв. Комп’ютерна графіка. Підручник /  — К.:  2023. — 132 с.:іл.
 2. Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук, Ю.Н. Убайдуллаєв. Практикум із чисельних методів: навч. посіб. /  − Київ: КНУБА, 2023. − 160 с.

 3. О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк,   Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля, О.Б. Тисленко. Моделі та методи інформаційної технології системи  діагностики технічного стану об`єктів будівництва: підручник /  – К.: 2023. – 240 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко,  Ю.П. Буценко, О.І. Серпінська. Вища математика. Модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння: методичні вказівки для виконання короткочасних контрольних робіт / Київ: КНУБА, 2023. – 76 с.

2022

Навчальні посібники та підручники

 1. І.С. Безклубенко, О.І. Баліна, Ю.П. Буценко. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практичний посібник до виконання курсових робіт для студентів спеціальностей 122 “Комп`ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”, КНУБА, 2022р., -104с.
 2. О.Ю. Вольтерс, Є.В. Горбатюк, І.В. Русан, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, М.М. Делембовський, О.П. Куліков. Підручник. Базові машини будівельної техніки. Київ, 2022.494 с.
 3. Є.В. Горбатюк, О.М. Гаркавенко, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, О В. Доля, С.Ю. Комоцька. Механізми керування будівельних машин:навч. посіб. / Київ: ЦП Компринт, 2022. 122 ст
 4. Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук. Практикум з теорії ймовірностей: навч. посіб. –  Київ: КНУБА, 2022. − 116 с.
 5.  І. А. Терейковський, Л. О. Терейковська. Цифрова обробка сигналів та зображень: розпізнавання фонем в голосовому сигналі за допомогою нейронних мереж [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр за освітньою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 120 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50137
 6. І. А. Терейковський, Д. А. Бушуєв, Л. О. Терейковська. Штучні нейронні мережі: базові положення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50135
 7. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Делембовський М.М., Івахненко І.С., Баліна О.І., Куліков О.П. Підручник. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game Desing & Development. Київ, 2022. 252 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Н.І. Полтораченко. Математична логіка і числення предикатів: конспект лекцій /  − Київ: КНУБА, 2022. − 56 с.

2021

Навчальні посібники та підручники

 1. Горбатюк Є.В., Волянюк В.О., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. Проектування металоконструкцій будівельних машин: підручник /  – К.: Компрінт, 2021. – 282 с.:іл.2.
 2.  О.О. Терентьєв, О.А. Бондар, О.В. Доля, О.І. Баліна, Є.В. Горбатюк, О.Ю. Кучанський.  Дослідження операцій: навчальний посібник / – К.: Компрінт, 2021. – 118 с.:іл., ISBN 978-617-8049-01-0
 3. Л.І. Турчанінова , О.В.Доля  Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб./4-те вид. виправ. Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 348 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С., , Буценко Ю.П.  Вища математика. Модуль 4. Диференіальні рівняння: Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – Київ: КНУБА, 2021.-52 с.
 2. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Конспект лекцій «Математичний аналіз» Модуль1 «Лінійна алгебра, аналітична геометрія, елементи математичного аналізу» для студентів спеціальності 141, 151, К: 2021. – с.63
 3. Полтораченко Н.І. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика. Випадкові величини: методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи – Київ: КНУБА, 2021. – 56 с.

2020

Навчальні посібники та підручники

 1. Доля О.В., Турчанінова Л.І. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА (видання 7-е, стереотипне). Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2020. -188 стр.
 2. І.І. Назаренко, А.Т. Свідерський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк. Технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва: навчальний посібник / – К.: Компрінт, 2020.- 166 с.:іл.,     ISBN 978-617-7890-24-5
 3. Л.Є. Пелевін, Є.В. Горбатюк, І.В. Русан, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський. Пневматичні приводи машин будівельно-дорожньої інфраструктури: Підручник /. – К.: Компрінт, 2020. –  212 с.:іл.
 4. О.О. Терентьєв, К.І. Київська, О.І. Серпінська. Методи експертних оцінок в системах прийняття рішень: навчальний посібник    /  – К.: Компрінт, 2020. – 116 с.:іл., ISBN 978-617-7890-21-5
 5. Л.І. Турчанінова , О.В.Доля  Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб./3-тє вид. виправ. Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 348 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. Методичні вказівки до виконання інд. завдань для студентів спец. 151 «Авт.та комп.- інт.технології»,141«Єлектроен., електрот. та електром.» «Вища математика.М3.Інт.числ. »/ – К.:  КНУБА, 2020 р. – 31 с.
 2. О.В. Горда  Конспект лекцій для студентів спеціальностей 122 «Комп`ютерні науки», 126 “Інформаційні системи і технології” та  015.10 “Професійна освіта. Комп`ютерні технології” «Ергономіка інформаційних технологій» КНУБА, 2020, с.82.
 3. В.І. Лесько, А.Т. Свідерський, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк. Проектування механоскладальних виробництв: конспект лекцій / – К.: Компрінт, 2020. – 113 с.:іл., ISBN 978-617-7890-12-5
 4. І.І. Назаренко, О.О. Терентьєв. Організація наукової діяльності та інформаційні технології: конспект лекцій/  – К.: Компрінт, 2020. – 100 с.:іл.
 5. Н.І. Полтораченко. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика. Ймовірність події: методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи  – Київ: КНУБА, 2020. – 44 с.
 6. О.О. Терентьєв. Вступ до фаху: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей: 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 7 с.
 7. О.О. Терентьєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», «Комп`ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека», 126. «Інформаційні системи та технології», 015.10. «Професійна освіта. Комп`ютерні технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 23 с.
 8. О.О. Терентьєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», «Комп`ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека», 126. «Інформаційні системи та технології», 015.10. «Професійна освіта. Комп`ютерні технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 22 с.
 9. О.О. Терентьєв. Ергономіка інформаційних технологій: методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів спеціальностей: «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології», 015.10. «Професійна освіта. Комп`ютерні технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 65 с.
 10. О.О. Терентьєв. Ергономіка інформаційних технологій: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальностей: «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології», 015.10. «Професійна освіта. Комп`ютерні технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 35 с.
 11. О.О. Терентьєв.Комп’ютерне документознавство: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 48 с.
 12. О.О. Терентьєв. Комп’ютерне документознавство: методичні вказівки до виконання самостійних занять для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 48 с.
 13. О.О. Терентьєв. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 50 с.
 14. О.О. Терентьєв. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 9 с.
 15. О.О. Терентьєв. Методи експертних оцінок в системах прийняття рішень: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 14 с.
 16. О.О. Терентьєв. Моделі і методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктив будівництва: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 73 с.
 17. О.О. Терентьєв. Моделі і методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктив будівництва: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальностей: 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи та технології» /  – К.: КНУБА, 2020. – 12 с

2019

Навчальні посібники та підручники

 1. Доля О.В., Турчанінова Л.І. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА Навчальний посібник з грифом КНУБА. Видання 6-е, стереотипне. – К.: КНУБА, 2019. – 187с.
 2. Терентьєв О.О., Русан І.В., Бородавка Є.В., Горбатюк Є.В., Київська К.І. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель. Навчальний посібник. – К.: Компрінт, 2019. – 121 с.:іл. ISBN 978-966-929-895-9
 3. О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк, І.С. Івахненко, О.В. Петроченко, О.П. Куліков. Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд. Підручник – К.: Компрінт, 2019. – 239 с.:іл. ISBN 978-617-7804-47-4
 4. В.М. Міхайленко, О.В. Горда. Математичне та імітаційне моделювання систем масового обслуговування. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2019. – 216 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. «Чисельні методи» Конспект лекцій для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерні інтегровані технології», 2019 р.
 2. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Методичні вказівки “Вища математика. Лінійна алгебра та лінійна геометрія” для студ. спец.122, – К.: КНУБА, 2019. – 39 с.
 3. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Фомін А. В., Костенюк О. О., Терентьєв О. О., Свідерський А. Т. Робочі процеси землерийної техніки. – К. : ПП Мастер Принт, 2019. – 142 с. – ISBN 978-617-7375-16-5. Конспект лекцій.

2018

Навчальні посібники та підручники

 1. Доля О.В., Турчанінова Л.І. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА Навчальний посібник з грифом КНУБА. Видання 5-те, стереотипне. – К.: КНУБА, 2018. – 187с.
 2. Міхайленко В.М., Горда О.В. Математичне та імітаційне моделювання систем масового обслуговування. Навчальний посібник з грифом КНУБА . – К.: КНУБА, 2018. – 230с.
 3. Міхайленко В.М., Русан І.В., Григоровський П.Є., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т., Горбатюк.Є.В. Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва. Підручник. К.: Компрінт, 2018. – 325 с.
 4. Пелевін Л.Є., Горбатюк Є.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. Синтез гідро та пневмоавтоматичних систем логістичної техніки. Навч. пос. К.: Інтерсервіс, 2018. – 228 с.
 5. Терейковський І.А., Терейковська Л. О., Радченко К. О., Гнатюк С.О. Захист Веб-сервісів: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та компоненти». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –70. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22234/1/Zahist_web_servisiv_Laboratornyi_praktikum.pdf
 6. Терентьєв О.О. Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва, спеціальність 126 «ІСТ» Навч. пос. К.:КНУБА, 2018, 325 с.5
 7. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб. Київ: Вид-во Ліра-К, 2018. – 348 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П. Методичні вказівки “Вища математика. Ряди” для студентів спеціальності 122, К.:КНУБА, 2018,  с.43
 2. Терейковська Л.О., Терейковський І.А. Методичні вказівки та завдання до проведення лабораторних занять 1, 2 з дисципліни “Системне програмування” для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». К.:КНУБА, 2018.– 20 с.
 3. Терейковська Л.О., Терейковський І.А. Методичні вказівки та завдання до проведення лабораторного заняття 3 з дисципліни “Системне програмування” для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». К.:КНУБА, 2018.– 20 с.
 4. Терейковський І.А., Терейковська Л. О., Радченко К. О. Захист інформації від витоків: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23345/1/Zahist_informacii_vid_vytokiv_Laboratornyi_praktikum.pdf
 5.  Федоренко Н.Д.,, Білощицька С.В., Забарило О.В., Коротких Ю.А. Інтегральне числення та диференціальні рівняння. Практичний посібник з вищої математики для студентів першого курсу інженерних спеціальностей. – К.:КНУБА, 2018. -100 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Презентація лекцій з дисципліни «Теорія ймовірностей» в Power Point для студентів спеціальностей ІТЕП, ІУСТ, 2018 р., КНУБА

2017

Навчальні посібники та підручники

 1. Міхайленко В.М., Горда О.В. Графики в среде Matlab и элементы дифференциальной геометри. Навчальний посібник (гриф ВУЗу). Вид-во: Lambert Academic Publishing (Германія).- 2017р. 196 с.
 2. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями [Текст] : монографія. / А.О. Білощицький, П.П. Лізунов, Ю.В. Андрашко, О.В. Міронов, С.В. Білощицька – К.: КНУБА, 2017. – 148 с.
 3. Інформаційна технологія пошуку неповних дублікатів у графічних даних, математичних формалах та таблицях [Текст] : монографія. / П.П. Лізунов, А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Л.Е. Чала, О.В.Діхтяренко, С.В. Білощицька – К.: КНУБА, 2017. – 136 с
 4. Доля О.В., Турчанінова Л.І. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: Навчальний посібник – Видання 4-е доповнене і перероблене. (Рекомендовано Вченою Радою КНУБА). – К.: КНУБА, 2017. – с. 188
 5. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. (Рекомендовано Вченою Радою КНУБА). – К.: Ліра – К, 2017. – 348 с .

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Н.Д. Федоренко, Безклубенко І.С, Баліна О.І., Білощицька С.В. “Вища математика. Теорія функцій комплексної змінної” для студентів спеціальності 122.К.: 2017. – 47 с.
 2. Н.Д. Федоренко, О.В. Забарило, С.В. Білощицька, Ю.А. Коротких Інтегральне числення та диференціальні рівняння: практичний посібник з вищої математики. К.: КНУБА, 2017. – 101 с.
 3.  Федоренко Н.Д., Доля О.В., Білощицька С.В. Вища математика. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальностей БМО, ПН. – К.: КНУБА, 2017. – 92 с.

2016

Навчальні посібники та підручники

 1. Горда О. В., Коротких Ю. А., Полтораченко Н. І. Алгебраические кривые навчальний посібник МОНУ КНУБА, 2016 р., 84 с.
 2. Горда О.В., Міхайленко В.М. Системи массового обслуговування. Моделювання СМО в середовищі Matlab. Навчальний посібник. – К.: 2016. -150с.
 3. Горда О.В., Міхайленко В.М. Графики в среде Matlab и єлементы дифференциальной геометри. Навчальний посібник. – К.: 2016. -170с.
 4. Бушуєв С.Д., Цюцюра С.В., Білощицький А.О., Білощицька С.В., Бушуєва Н.С., Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Бушуєва В.Б., Бушуєв Д.А. Методологія управління бюджетними програмами: навчальний посібник К.: КНУБА, 2016 – 196 с.
 5. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. (Рекомендовано Вченою Радою КНУБА). – К.: Ліра – К, 2016. – 348 с .
 6. Бушуєв С.Д., Цюцюра С.В., Білощицький А.О., Білощицька С.В., Бушуєва Н.С., Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Бушуєва В.Б., Бушуєв Д.А. Методологія     управління бюджетними програмами: навчальний посібник К.: КНУБА, 2016 – 196 с.

2015

Навчальні посібники та підручники

 1. Горда о. В., Міхайленко В. М. Основы работы в среде Matlab навчальний посібник МОНУ КНУБА, 2015 р., 264 с.
 2. Тurchaninova L. Basic foundation of elementary matematics (manual for English – speaking foreign students). Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Фірма «Антологія», 2015. – 67 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Федоренко Н.Д., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Білощицька С.В. Вища математика: Ряди та їх застосування, теорія функцій комплексної змінної Конспект лекцій. – К.:КНУБА, 2015. – 60с.
 2. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Федоренко Н.Д., Білощицька С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія функцій комплексного змінного» , 2015 р., КНУБА
 3. Турчанінова Л.І. Доля О.В., Статистика якості: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2015. – с. 40

2014

Навчальні посібники та підручники

 1. Горда о. В., Міхайленко В. М. Основы работы в среде Matlab навчальний посібник МОНУ КНУБА, 2015 р., 264 с.
 2. Федоренко Н.Д., Білощицька С.В., Білощицький А.О., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. Дискретна математика Ч.1– К.: КНУБА, 2014. – 102 с.
 3. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Федоренко Н.Д., Білощицька С.В. Дискретна математика, навч. посібник, з грифом МОН України, 2014 р., 103 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Полтораченко Н. І., Горда О.В. Основи системного аналізу: Конспект лекцій. – К.:КНУБА, 2014
 2. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Федоренко Н.Д., Білощицька С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» , 2014 р., КНУБА
 3. Турчанінова Л.І.. Коротких Ю.А. Вища математика: Завдання для модульного контролю для студентів І курсу спеціальності «Архітектура». Методичні вказівки, К.: КНУБА, 2014. – 36с.

2013

Навчальні посібники та підручники

 1. Міхайленко В.М., Кубайчук О.О. Курс алгебри та аналітичної геометрії. Підручник. – К., Університет Україна, 2013. – 181 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Н.І. Полтораченко, О.Г. Мартинюк, О.В.Горда. Теорія імовірності та математична статистика: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з теорії імовірності  К.: КНУБА, 2013. – 28 с.
 2. Коротких Ю.А., Турчанінова Л.І. Вища математика. Завдання для модульного контролю та рекомендації до їх виконання для студентів І курсу спеціальності «Архітектура». Київ:КНУБА, 2013 р., 56 с.

2012

Навчальні посібники та підручники

 1. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Статистика якості: Навчальний посібник. (Рекомендовано Вченою Радою КНУБА). – К.: КНУБА, 2012. – 80 с .

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Теорія імовірності та математична статистика: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з математичної статистики / уклад.: Н.І. Полтораченко, О.В. Горда. – К: КНУБА, 2012. – 24 с.
 2. Чисельні методи. Чисельне диференціювання та інтегрування. Системи рівнянь: методичні вказівки до практичних занять / уклад.: Н.І. Полтораченко, О.В. Горда. – К: КНУБА, 2012. – 32 с.
 3. Турчанінова Л.І., Баліна О.І., Безклубенко І.С. Числові методи. Наближені числа і дії над ними, методи обробки експериментальних даних, розв’язання рівнянь з однією змінною. Методичні вказівки, К.: КНУБА, 2012.

2011

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Білощицька С.В., Федоренко Н.Д., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Доля О.В., Білощицький А.О. Алгоритми та структури даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: КНУБА, 2011. –  40 с.

2010

Навчальні посібники та підручники

 1. Горда О. В. Математичне моделювання. Застосування мереж Петрі у моделюванні паралельних процесів. Посібник, КНУБА 2010 р., 76 с.

 1. Полтораченко Н. І., Мартинюк О.Г. Вища математика. Диференціальне та інтегральне числення: навчальний посібник. – К.:КНУБА, 2010).
 2. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник. – Видання 2-е доповнене і перероблене. (Рекомендовано МОН України. Лист №1.4/18-Г-150 від 23.01.2007). – К.: Кондор, – 2010. – 246 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram