Наукова діяльність КБКІ

Молода кафедра має потужний науковий потенціал, що забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні, здійснює підготовку фахівців на високому професійному рівні. Наукова діяльність викладачів кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії полягає в тому, що вони проводять наукові та освітні дослідження міжнародного рівня: проект Erasmus+ KA2 «GameHub: Співпраця університетів та підприємства в ігровій індустрії в Україні» №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, а також реалізують проекти на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Напрямки досліджень науковців кафедри

Державний реєстраційний номер

Статус / дата реєстрації

Статус виконавця

Керівник організації / роботи

Назва роботи (укр) / (англ)

Мета роботи (укр) / (англ)

0123U103047

Відкрита/29-06-2023

17- головний виконавець

Хлапонін Юрій Іванович (д. т. н., професор)/  Гуменний Дмитро Олександрович (к.т.н., доц.)

Ідентифікація переходу до закритичного режиму роботи робототехнічної системи / Identification of transitioning to a post-critical operating mode of a robotic system.

Pозробка базових методів та ідентифікаторів для виявлення переходу робототехнічної системи у закритичний режим
роботи з метою подальшого відновлення працездатнсоті системи відповідно до системних вимог та специфікацій високого класу критичності. / Development of fundamental methods and identifiers for detecting the transition of a robotic system into a post-critical
operating mode, aiming to facilitate the subsequent

0123U103640

Відкрита/05-09-2023

17 – головний виконавець

Хлапонін Юрій Іванович (д. т. н., професор)/ Гуменний Дмитро Олександрович (к.т.н., доц.),

Делембовський Максим Михайлович (к. т. н., доцент),

Хлапонін Юрій Іванович (д. т. н., професор),

Шабала Євгенія Євгенівна (к. т. н., доцент)

Методи і моделі забезпечення безпеки та діагностики критичних параметрів у складних системах з використанням ІоТ / Methods and models for ensuring safety and diagnosing critical parameters in complex systems using IoT

Розробка та впровадження новітніх методів та моделей, спрямованих на забезпечення надійності та безпеки у складних

системах, що інтегрують технології Інтернету речей (ІоТ). Основна мета полягає в ідентифікації, моніторингу та

діагностиці критичних параметрів цих систем з метою запобігання відмов, збоїв або потенційно небезпечних ситуацій. Це

передбачає створення ефективних алгоритмів та інструментів, які зможуть адаптуватися до різноманітних умов роботи та

змінювати свою поведінку відповідно до отриманих даних. / To develop and implement cutting-edge methods and models aimed at ensuring reliability and safety in complex systems

integrating Internet of Things (IoT) technologies. The primary goal is to identify, monitor, and diagnose critical parameters of

these systems to prevent failures, malfunctions, or potentially hazardous situations. This entails creating efficient algorithms

and tools that can adapt to diverse operating conditions and modify their behavior based on the data received.

 • Використання заходів безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних, а також виявлення каналів витоку інформації (проф. Хлапонін Ю.І., доц. Шабала Є.Є.).
 • Розробка методів досконалого захисту інформації в комп’ютерних мережах. Інформаційні мережеві технології, комп’ютерні мережі та системи( доц. Вишняков В.М.).
 • Розробка методів досконалого захисту інформації в комп’ютерних мережах. Інформаційні мережеві технології, комп’ютерні мережі та системи( доц. Вишняков В.М.).
 • Використання інтелектуальних технологій, нечіткої логіки, нейронних мереж та методів статистичного аналізу для забезпечення безпеки даних (проф. Хлапонін Ю.І.).
 • Проектування інформаційних систем, теоретичні аспекти системного аналізу та прийняття рішень. Моделі та методи системного аналізу як теоретична основа дослідження та побудови захищених інформаційних систем. База моделей системи підтримки прийняття рішень (СППР) з оцінювання безпеки інформаційних технологій на основі ієрархічної структури критеріїв різного ступеню визначеності. Інформаційне моделювання технологій та бізнес процесів будівництва, BIM – технологія будівництва(доц. Ізмайлова О.В.).
 • Розробка методів досконалого захисту інформації в комп’ютерних мережах. Інформаційні мережеві технології, комп’ютерні мережі та системи( доц. Вишняков В.М.).
 • Розробка методів виявлення подібності контенту електронних документів для запобігання плагіату та несанкціонованого використання інформації. Створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями(проф. Кучанський О.Ю.).

Публікації кафедри

 1. Vlasenko M. Application of the internet of things // IІ міжнародної науково-практичної конференції “Новітні технологічні тенденції інтелектуальної індустрії та інтернету речей”, 24-25 січня 2023. – 2023. – C.82-85
 2. О. Ізмайлова, Г. Красовська, К.Красовська.Система підтримки прийняття рішень оцінки ризиків інформацйної безпеки компанії. The 2st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things,January 24-25th 2023, стор.56-61
 3. Yurii Khlaponin,.Olha Izmailova, , Hanna Krasovska, Kateryna Krasovska. Base of models of the information security risks assessment system. Workshop on “Cybersecurity Providing in Information and elecommunication Systems” (CPITS 2022)
 4. О. Ізмайлова. Концептуальна основа побудови бази моделей встановлення цінності інформаційного активу будівельної компанії. В збірнику наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Київ, КНУБА 2023 Khlaponin Y. Proof of the possibility for a public audit of a secret
 5. PROOF OF THE POSSIBILITY FOR A PUBLIC AUDIT OF A SECRET INTERNET VOTING SYSTEM Khlaponin, Y., Vyshniakov, V., Komarnytskyi, O. EUREKA, Physics and Engineeringthis link is disabled, 2023, 2023(1), pp. 189–200
 6. Вишняков , В. (2023). Штучні інформаційні системи допомагають розкриттю таємниць життя. Grail of Science, (24), 351–363. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.064
 7. Делембовський М. М., Балака М. М., Пристайло М. О., Дьяченко О. С. Розробка та впровадження сучасних методів організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. MoodleMoot Ukraine 2023. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle: матеріали 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2023 р. К.: КНУБА, ІІТЗН НАПН України, 2023. URL: https://2023.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=9.
 8. Шабала Є.Є. Інтелектуальний аналіз визначення підозрілих предметів в терміналах аеропорту // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 лютого 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – 215 с. – ISSN 2522- 932X https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/11472/1/Збірник%2074.pdf#page=73
 9. Доказ можливості повноцінного аудиту систем таємного Інтернет-голосування. Вишняков В. М., Пригара М. П., Шпак О. І. Хлапонін Ю.І. Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації: колективна монографія / за заг. наук. ред. А.М. Давиденко, Київ: Європейський університет, 2023. – 204 с. ISBN 978-966-301-259-9

 10. Людський фактор у розголошенні конфіденційної та приватної інформації. Делембовський М.М.  Терентьєв О.О. Корнійчук Б.В. V International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES» Grail of Science, 2023. 24: 347-350. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063

 11. Аналіз сучасних наукових публікацій за напрямком тематики кібербезпеки IOT технологій. Делембовський М.М. Корнійчук Б.В. V International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES» Grail of Science, 25: 203–206. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.03.2023.032

 12. Концептуальна основа побудови  бази моделей встановлення  цінності інформаційного активу будівельної компанії. Ольга Ізмайлова. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наукових праць.-Вип.50, т2. .-К. КНУБА, 2023.с.3-11

 13. Методика оцінювання системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку. Котенко А.М., Щебланін О.Ю.Сучасний захист інформації. Київ: ДУТ, 2023. № 1(53) 2023. С. 34 – 38. Фахове видання.http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2740

 14. Застосування дискретного перетворення Фур’є у технічних системах охорони. Котенко А.М. Сучасний захист інформації. Київ: ДУТ, 2023. № 2(54) 2023. С. 29 – 34.http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2763 

 15. IOT based fuel level monitoring. Shabala Yevheniia. The 2st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT-2023». January 24-25th2023, Ukraine-Iraq-Poland, 2023. 88 p.
 16. Application of artificial intelligence in the analysis of human behavior in public places. Shabala Yevheniia. Scientific Collection «InterConf», (141): with the Proceedings of the 2ndInternational Scientific and Practical Conference «Science in the Environment of Rapid Changes» (February6-8, 2023; Brussels, Belgium) by the SPC «InterConf». De Boeck, 2023.
 17. Інтелектуальний аналіз визначення підозрілих предметів в терміналах аеропорту. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Шабала Євгенія. (випуск 74): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 лютого 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. 215 с. – ISSN 2522-932X

 18. Методи захисту інтернету речей від кібератак. Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу. Yurii Khlaponin.Volodymyr Vyshniakov, Oleg Komarnytskyi. матеріали міжрегіон. науково-практ. конф., м. Звягель, 25 трав. 2023 р. Звягель, 2023. С. 239–241. URL: https://drive.google.com/file/d/1JWFASjFGeL8EsmU5IIxCfBUlyu6KzgBu/view

 19. COMPUTER GRAPHICS AND MODELING Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики. Kompanets D., Shabala E. [Електронний ресурс] : тези доп. II Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 22 березня 2023 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. – 745 с. – Укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-918-078-0 DOI: 10.31617/k.knute.2023-03-22. Режим доступу:https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/db5321dbc69b10e40e1cbe6f3c9c2dd4.pdf
 20. Системний підхід на діалектичній основі до аналізу організацій. В.І. Савенко, В.В. Клюєва, І.С. Нестеренко. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. Т. 2. – С. 327 – 328.
 21. Khlaponin Y. Enhancing an image’s compression while keeping quality standards utilizing new mathematical technology / Asma A. AbdulrahmanJabbar Abed EleiwyIbtehal Shakir MahmoudHassan Mohamed Muhi-AldeenFouad S. TahirYurii Khlaponin // Journal until the moment of acceptance for publication; Journal: “EUREKA: Physics and Engineering” ISSN (print) 2461-4254, ISSN (on-line) 2461-4262 No. 3 (2023), P. 195 https://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/2903
 22. Khlaponin Y. Reflex Systems of Natural Language Processing in Educational Management Information Systems / Mykola Kubiavka, Serhii Lienkov, Liubov Kubiavka, Kyrylo Pyrogov, Andrii Bernaz, Yurii Khlaponin // 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume III: Intelligent Systems Workshop, CoLInS 2023, Kharkiv 20 – 21 April 2023 CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3403, P. 196-205 URL: https://ceur-ws.org/Vol-3403/paper16.pdf
 23. Khlaponin Y. Analytical Approaches to News Content Processing during the War in Ukraine in Opposing Geopolitical Alliances Mass Media / Zamaruieva, Irina, Lienkov, Serhii, Babich, Oksana, Shevchenko, Anatolii, Khlaponin, Yurii, Bernaz Nataliia // 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume III: Intelligent Systems Workshop, CoLInS 2023, Kharkiv 20 – 21 April 2023 CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3403, P. 618 – 631 URL: https://ceur-ws.org/Vol-3403/paper46.pdf
 24. Принципи розвитку інформаційних систем / Володимир Вишняков // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», №27, 27 травня 2023, с. 347-353 URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/1261
 25. System for Capture of Non-cooperative Spacecraft / Dmytro Humennyi, Yurii Khlaponin, Maker Aleksander // Publisher: Vacation Training Center in NowySacz, Zamenhofa str., 1, 33-300ISBN: 978-83-922854-3-4, February 2023 – p. 80
 26. Integrating Machine Learning in Environmental DNA Metabarcoding for Improved Biodiversity Assessment: A Review and Analysis of Recent Studies / Fakher Rahim, Nataliia Bodnar, Nameer Hashim Qasim, Aqeel Mahmood Jawad, Omar Saad Ahmed // Research Square, 2023, P. 24. URL: https://assets.researchsquare.com/files/rs-2823060/v1/467c39fa-a062-4b14-aa88-4db27e9e6aec.pdf?c=1688963340
 27. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Latest Evidence on Online Shopping Intensity / Omed Rafiq Fatah, Nameer Hashim Qasim, Natalia Bodnar, Aqeel Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Omar Saad Ahmed //Nameer Hashim and Bodnar, Natalia and Jawad Abu-Alshaeer, Aqeel Mahmood and Saad Ahmed, Omar, A Systematic Review and Meta-Analysis of the Latest Evidence on Online Shopping Intensity (April 11, 2023). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4414622
 28. Reducing the impact of interchannel interference on the efficiency of signal transmission in telecommunication systems of data transmission based on the OFDM signal / Anatolii Makarenko, Nameer Hashim Qasim, Olexandr Turovsky, Nataliia Rudenko, Konstiantyn Polonskyi, Oleg Govorun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.1, №9,2023, p. 121. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4376533
 29. Аспекти застосування SOC в сервісно-орієнтованій архітектурі інформаційної інфраструктури / Олег Курченко, Павло Складанний, Юрій Щебланін // Scientific Collection «InterConf», № 161, 2023, p.177-181. 
 30. Аналіз застосування біометричних технологій в забезпеченні інформаційної безпеки / Олег Анастасійович Курченко, Людмила Володимирівна Зубик, Юрій Миколайович Щебланін // Principles of science. Ideals, norms, values in science and style of scientific
  thinking, Tallinn, Estonia, April 17 – 18, 2023, p.52. URL: https://intersci.eu/wp-content/uploads/2023/04/Principles-of-science.-Ideals-norms-values-in-science-and-style-of-scientific-thinking.pdf#page=53
 1. Власенко М. М., Хлапонін Ю. І., Касім Н. Х. Адаптивний захист інформації. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS), м. Київ, 15–16 квіт. 2021 р. Київ, 2022. С. 184–185.
 2. Vlasenko M., Kajstura K. Адаптивні технології захисту кінцевої точки. I міжнародної науково-практичної конференції “Новітні технологічні тенденції інтелектуальної індустрії та інтернету речей”, 19–20 січ. 2022 р. Kyiv, 2022. С. 36–38.
 3. Власенко М. М., Хлапонін Ю. І., Касім Н. Х. Формалізація процесу управління передачею потоків трафіку на фрагменті мережі LTE. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2022. № 75. С. 88–93. URL: https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/75-09
 4. Nameer Hashim Qasim, Yu. Khlaponin, М. Vlasenko // Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток. Колективна монографія за матеріалами ХХІ Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 14-16 листопада 2022 р.) – За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2022. 242 с. – С. 92–94. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2022/12/Вся-збірка_2.pdf.
 5. Vlasenko M. Advantages of agrodrones for agriculture / Myroslava Vlasenko, Yurii Khlaponin // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем : Збірник матеріалів доповідей та тез, Київ, 27–28 Жовтня 2022. – Київ, 2022. – С. 116–117.
 6. Nameer Hashim Qasim, Aqeel Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Khlaponin Y. Analysis of the state and prospects of LTE technology in the introduction of the Internet of things, Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway. 2022. Vol. 84, pp. 47–51. ISSN 3453-9875.
 7. Sieliukov A., Qasim N. H., Khlaponin Y., Conceptual model of the mobile communication network, The Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT», January 19-20th, 2022 (online), p. 20-22
 8. Aqeel Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Nameer Hashim Qasim, Haider Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Khlaponin Y., Sieliukov O., Marek A. Basics of application of unmanned aerial vehicles under edition O.V. Sieliukov. – Poland, Vocational Training Center in Nowy Sącz Zamenhofa str., 133-300 Nowy Sącz, Poland, 2022. – 310 p. ISBN-978-83-922854-2-7
 9. Nameer Qasim, Lukova-Chuiko Nataliia, The role of drones for evolving telecommunication and internet/ Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез, Київ, 27–28 жовтня 2022. – Київ, 2022. – С. 112–113.ї
 10. Omed Rafiq Fatah, Nameer Qasim, The role of cyber security in military wars, Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез, Київ, 27–28 жовтня 2022. – Київ, 2022. – С. 114–115.
 11.  Kulibaba, S., & Kurchenko, O., Криптографічний метод шифрування даних PATTERN REVERSE MULTIPLICATION. Електронне фахове наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, 3 (15), (2022). С. 216-223. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.15.216223
 12. В.Л. Шевченко, Д.С. Берестов, С.В. Бондарчук, та ін. Всього (18 авторів). Інформаційно-аналітичні системи управління військовою нерухомістю. Монографія. / за ред. Шевченка В.Л. – К.: ІПС НАНУ, 2022. – 137с. ISBN 978-617-14-0037-5
 13. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом: монографія. 2-ге вид. випр. та доп. / під заг. ред. Савенка В. І., Шатрової І. А., Фіалко Н. М., Гончаренко Т. А. – Київ, Центр учбової літератури, 2022. -148 с.
 14. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи. 3-тє вид. випр. та доп.: монографія / під. заг. ред. Савенка В.І., Виноградова В.В. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 236 с.
 15. Ізмайлова О. В., Красовська Г. В., Красовська К. К. Система підтримки прийняття рішень по встановленню цінності інформаційного активу// The 1stInternationalConferenceonEmergingTechnologyTrendsontheSmartIndustryandtheInternetofThings, January 19th –20th 2022, стор 41-43.
 16. Красовська К. К.,Красовська Г. В.,Ізмайлова О. В.Мультиагентний підхід при побудові сценарію оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки банку//The 1stInternationalConferenceonEmergingTechnologyTrendsontheSmartIndustryandtheInternetofThings, January 19th –20th 2022, стор 43-45
 17. О. Ізмайлова, Г. Красовська. Модуль оцінки очікуваних втрат в системі управління ризиками інформаційної безпеки будівельної компанії / В збірнику наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Київ, КНУБА, 2022,  т.1  с. 81-92
 18. Козубцов І.М. Козубцова Л.М., Хлапонин Ю.І. Сучасна теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах на засадах методологічної культури // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. – 2022. – № 1(45). стор. 102-111
 19. Хлапонін Ю.І. Функції системи захисту інформації і кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури / Хлапонін Ю.І., Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Штонда Р.М. // «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». № 3 (15) 2022 р. DOI 10.28925/2663-4023.2022.15.1241341
 20. Khlaponin Y. Improved cryptocurrency market by using Monte Carlo method (покращення ринку криптовалют за допомогою методу Монте-Карло) / Yurii Khlaponin, Mushtaq Talib Al-Sharify, Vadym Kostenko // The 2nd International Conference on Engineering and Advanced Technology 28-29 March 2022, Turkey
 21. Хлапонін Ю.І. Формалізація процесу управління передачею потоків трафіку на фрагменті мережі LTE / Хлапонін Ю.І., Касім Н.Х., Власенко М.М. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2022. – № 75. – С.21–30. Фахове видання
 22. Khlaponin Y. Analysis of the state and prospects of LTE technology in the introduction of the Internet of things / Yurii Khlaponin, Nameer Hashim Qasim, Aqeel Mahmood Jawad Abu-Alshaeer // Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway. 2022. Vol. 58. Pp. 42–48. ISSN 3453-9875.
 23. Хлапонін Ю.І., Лук’янчук Ю.А., Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. Игромания как фактор нарушения работниками объектов критической инфраструктуры личной и ведомственной кибербезопасности – Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6 (2). Pp.30-37 ISSN 2587-4667. Scientific Cyber Security Association (SCSA). URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2022/07/5.gambling-as-a-factor-of-violation-of-personal-and-departmental-cyber-security-by-employees-of-critical-infrastructure-facilities.
 24. Хлапонін Ю.І. Касім Н.Х., Джавад А.М., Джавад Х.М., Нікітчин О.М. Розробка методу управління трафіком безпілотних літальних апаратів за допомогою використання gNB-IoT в 5G – Східно-Європейський Журнал передових технологій – 2022. – № 3/9 (117). – С.53–59.
 25.  Біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу до керування літаком. VI міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2019. – с.53-55 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Тези-2019.pdf
 26. Шабала Є.Є. Тенденції розвитку інтелектуальних відеотехнологій під час пандемії COVID-19 / Є. Є. Шабала, В.В. Клюєва // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2022. – Т. 2. – С. 205 – 206.
 27. Лєнков С.В., Сєлюков О.В., Пампуха І.В., Солодєєва Л.В. Оцінка «здатності до супроводу» та «здатності до переміщення» спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2022. – № 75. – С.23-30.Banzak O.V., Sieliykov O.V., Gaber A.A., Konovalenko O.I.,Vozikova L.M. Research of physical processes and development of methods for radiation modification parameters of semiconductor optoelectronics devices .Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2022. – № 74. – С.5-13.
 28. Banzak O.V., Lienkov S.V., Sieliukov O.V., Gaber A.A., Dobrovolskaya S.V. Detector modeling using Ca-Zn-Te solid solution for radiation monitoring systems. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2022. – № 76. – С.76-87.
 29. Нечаєв Ю.А, Селюков О.В. Базові аспекти захисту серверу. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки». 27 жовтня 2022 р. К., с.121-122. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_2121_20358827.pdf
 30. Нечаєв Ю.А, Селюков О.В. Роль системи виявлення вторгнень (IDS) в забезпеченні безпеки мережі. Науково-практична конференція «Проблеми комп’ютерної інженерії». 1 грудня 2022 р. К., с. 121-122. URL: https:// https://dut.edu.ua/ua/news-1-641-10548-naukovo-praktichna-konferenciya-problemi-kompyuternoi-inzhenerii_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii.pdf
 31. Basics of application of unmanned aerial vehicles: монографія Aqeel Mahmood Jawad, Nameer Hashim Qasim, Haider Mahmood Jawad, Mahmood Jawad Abu-Alshaeer, Yurii Khlaponin, Oleksandr Sieliukov, Marek Aleksander.  – Publisher Vocational Training Center in Nowy Sacz, Zamenhofa str.,1, 33-300 Nowy Sacz, Poland, 2022. – 309 с.

 32. Comprehensive vehicle safety diagnostics and management system Terenchuk, S., Delembovskyi, M. 13th International Scientific Conference “Transbaltica 2022: Transportation Science and Technology” September 15, 2022 – September 16, 2022 In International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology (pp. 3-11). Cham: Springer International Publishing.

 33.  Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, S. A. Dolhopolova, O. Riabchun, M. Delembovskyi and O. Omelianenko. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/SIST54437.2022.9945752

   

 34. Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems. Chernyshev, D., Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Sapaiev, V., & Delembovskyi, M. ITTAP’2022: 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, November 22–24, 2022, Ternopil, Ukraine. https://ceur-ws.org/Vol-3309/short10.pdf

 35. Development of a modification of the method for constructing energy-efficient sensor networks using static and dynamic sensors. Petrivskyi, V., Shevchenko, V., Yevseiev, S., Milov, O., Laptiev, O., Bychkov, O., Fedoriienko, V., Tkachenko, M., Kurchenko, O., & Opirskyy, I. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) Kyiv, Ukraine, 4-7 Oct. 2022. № 1(9(115), 15–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252988. C.251256.DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922969 

 36. Devising a traffic control method for unmanned aerial vehicles with the use of gNB-IoT in 5G. Yurii Khlaponin, Nameer Hashim Qasim, Aqeel Mahmood Jawad, Haidar Mahmood Jawad, Oleksandr Nikitchyn. Східно-Європейський Журнал передових технологій– 2022. № 3/9 (117). – С.53–59. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57103659600

 37. Detector modelling using Ca-Zn-Te solid solution for radiation monitoring systems. Banzak O.V., Lienkov S.V., Sieliukov O.V., Gaber A.A., Dobrovolskaya S.V. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2022. – № 76. – С.76-87.

 38. Методи керування трафіком від пристроїв Інтернету речей в мережі стандарту 5g. Ю.І. Хлапонін, М.М. Власенко, Н.Х. Касім. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2022. № 4 (77). С. 14–24. DOI: 10.31673/2412-4338.2022.041424

 39. Алгоритм білінгової системи мережі стандарту LTE/5G з наданням сервісів інтернету речей. Касім Н. Х., Сєлюков О.В., Власенко М.М., Лукова-Чуйко Н.В., Хлапонін Ю.І. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2022. – Випуск 6(137) – С. 36–46. URL: https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.6.4

 40. Сучасні програми для створення програмного забезпечення. Нюкало Євген, Шабала Євгенія. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022». November 30th-December 2th

 41. Тестування, як засіб підвищення надійності програмного забезпечення. Піддубний Дмитро, Шабала Євгенія. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022». November 30th-December 2th

 1. Микола Мороз, Денис Берестов, Олег Курченко. Аналіз алгоритмів візуального відстежування об’єктів для систем реального часу. Сучасні інформаційні технології. Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. № 1 (1). С. 59–65.
 2. Поперешняк С., Курченко О., Кулібаба С. Засіб комунікації з голосовим помічником і підвищеним рівнем безпеки. MSTIoE 2021-3. 9-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (23-24.12.2021, Київ). Зб.матер., КНУ ім.Т.Шевченка, с. 34.
 3. В.Л. Шевченко, Д.С. Берестов О.С. Бичков, та ін. Всього 19 авторів. Прикладні програмні технології Internet of Everything, як джерело Big Data. Монографія, / за ред. Шевченка В.Л. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 248с. ISBN 966-8166-06-X.
 4. Savenko V., Honcharenko T., Nesterenko I., Klyuyeva V. Organizational genetics and synergetic approach to the effective development of production systems // The world of science and innovation. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 180-190. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-fevralya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.
 5. Savenko V., Nesterenko I., Klyuyeva V., Polosenko O. On the problems of recognition and implementation of innovative technologies and fundamental theory and school of A. Plugin// Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 215-225. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-aprelya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.
 6. Savenko V., Nesterenko I., Klyuyeva V., Pobeda S. Problems of relationship of scientists with official state scientific institutions in the field of innovation and publication of the theory of A. Plugin and his school // Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 567-576. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-14-16-aprelya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/.
 7. Савенко В.І. Ділова культура і геном ділової досконалості будівельного виробництва – основа культури виробничих відносин суспільства [Текст] / В.І. Савенко, І.С. Нестеренко, О.В. Полосенко, С.С.Победа, В.В. Клюєва // Молодий вчений. – – №3. – С. 5 – 9.
 8. Savenko V., Nesterenko I., Shatrova I., Demydova O., Klyuyeva V. Basis of development of construction enterprises – business perfection and innovative technologies with support of state institutions // Multidisciplinary academic research and innovation. Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands. 2021. Pp. 49-56. URL: https://isg-konf.com
 9. Savenko V., Nesterenko I., Honcharenko T., Klyuyeva V. Important factors for the development of building organization// International scientific innovations in human life. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 112-115. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-25-27-avgusta-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.
 10. Savenko V., Honcharenko T., Klyuyeva V., Polosenko O., Pobeda S. General organizational science of O. Bogdanov – tectology – the basis for theory of systems and methodology // Trends in the scientific Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 400-403. URL: https://isg-konf.com.
 11. Клюєва В.В. Інформаційна безпека, кібергігієна та гігієна під час пандемії / В.В. КлюєваЮ.І. Хлапонін // Бізнес і безпека. – 2021. –№6. – С. 72–73.
 12. Concept in information security technologies development in e-voting systems Hashim, N.Vyshniakov, V., Khlaponin, Y., Poltorak, V. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Volume:03/Issue:09/September-2021 Impact Factor- 6.752 www.irjmets.com 
 13. Информационные технологии помогают уточнению понятия информации. Вишняков В.М. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 11 (Грудень, 2021) – С. 245–253. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/24.12.2021/713
 14. Technology of secure data exchange in the IoT system / M. S. Alwan, Yurii Khlaponin, Hassan Mohamed Muhi-Aldeen,Ibtehal Shakir Mahmoud, Volodymyr Vyshniakov, Vadym Poltorak, Dmytro Khlaponin. Міжнародний науково-практичний форум “Цифрова реальність” (PCSIТS). 2021. P. 115–116.
 15. Сєлюков О.Хлапонін Ю. Технічне рішення для протидії лазерному прослуховуванню //Винахідник і раціоналізатор. Вип. 1(134). – К.: 2021. – С. 29-31.
 16. Genadiy Zhyrov, Serhii Lienkov, Alexander Myasishev, Olexander Sieliukov, Olexander Pashkov, Volodymyr Sobchenko. Rotary-Wing UAV Based on the Stm32f405 Microprocessor – Arducopter & Inav Firmwares Comparison// International Journal of Engineering. – К., 2020. – № 69. – С.5-12
 17. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph / Сєлюков О.В., Demchyna B., Vozniuk L., Surmai M., Hladyshev D., Babyak V.– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 758 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II.
 18. Banzak O.V., Sieliykov A.V., Dobrovolskaya S.V., Konovalenko O.I. Model of physical processes in primary and secondary converters of the detector// Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2021. – № 70. – С.5-15.
 19. Боряк К.Ф., Сєлюков О.В. Система збору та обробки інформації при контролі високоточних деталей озброєння // ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 26 листопада 2021. – Том 1.– Київ : ВІКНУ, 2021. – С.25.
 20. Лєнков С.В., Сєлюков О.В., Попков О.Б., Солодєєва Л.В. Особливості використаннядинамічного режиму для діагностування аналогових пристроїв систем озброєння  // ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 26 листопада 2021. – Том 1.– Київ : ВІКНУ, 2021. – С.57.
 21. Сєлюков О.В., Охрамович М.М., Коноваленко О.І. Аналіз особливостей використання фотоелектричних сонячних батарей в радіоелектричних засобах // ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 26 листопада 2021. – Том 1.– Київ : ВІКНУ, 2021. – С.91.
 22. Сєлюков О.В., Попков О.Б., Солодєєва Л.В. Модель системи контролю спеціальних об’єктів  // ХVІІМіжнародна науково-практична конференція “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 26 листопада 2021. – Том 1.– Київ : ВІКНУ, 2021. – С.92
 23. Основи стратегії: монографія / В.М.Колпаков, С.О.Пономаренко, О.В.Сєлюков. – Київ: «Видавництво Людмила», 2021. – 474 с. – Бібліогр.: с.402-422.
 24. Зайцев Д.В., Прохоров О.А., Сєлюков О.В., Семеха С.М., Солодєєва Л.В. Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2021. – № 73. – С.31-39.
 25. Хлапонін Ю.І., Адаптивний захист інформації / Хлапонін Ю.І.Власенко МирославаНамір Хашім Касім // ІV Міжнародна науково-практична конференція“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS) 15-16 квітня 2021 року, тези доп. – С.115-116, м. Київ.
 26. Хлапонін Ю.І., Особливості впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти/ Хлапонін Ю.І.Вишняков В.М., Сухомлин В.Б. // ІV Міжнародна науково-практична конференція“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS) 15-16 квітня 2021 року, тези доп. – С.115-116, м. Київ.
 27. Khlaponin Y., Sexual aspects in advocacyas a tool of psychological influence on the Population / Yurii KhlaponinSvitlana Kondakova, Katerina Shkarupilo // 2 st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks, 29-30 листопада 2020 року.
 28. Хлапонін Ю.І., Кібербезпека як засіб забезпечення інформаційного суверенітету держави: техніко-юридичний аналіз / Хлапонін Ю.І., Тернавська В.М. //13-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем», 23-26 червня 2021 року, тези доп. – С.47-48, с. Коблево Миколаївської обл.
 29. Khlaponin Y., Methods for assessing the impact of bandwidth of control channels on the quality of telecommunications networks in the transmission of data packets of different types / Yurii Khlaponin, Mohialdeen Mustafa Mohammed, Berkman Lyubov, Zaika Viktor, Polonskyi Konstiantyn,, Turovsky Oleksandr // International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) ISSN: 2073-607X (Online) Scopus
 30. Yurii KhlaponinNameer Hashim QasimVolodymyr Vyshniakov, Vadym Poltorak. Concept of Data Protection Technologies Development in E-voting Systems. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science. Volume:03 /Issue:09/ September-2021. https://irjmets.com/uploadedfiles/paper/volume_ 3/issue_9_september_2021/15985/final/fin_irjmets1630649545.pdf
 31. Хлапонін Ю.І., Технология безопасного обмена данными в системе IoT / Хлапонін Ю.І., Хасан Мохамед Алі Мухі Алдін, Ібтехаль Шакір Махмуд, Вишняков В.М, Полторак В.П., Хлапонін Д.Ю., Муафак Шиуа Альван // Міжнародний науково-практичний форум “Цифрова реальність” (PCSIТS) 13-19 вересня 2021 року, – С.115-116, м. Одеса
 32. Yurii Khlaponin, Hassan Mohamed Muhi-Aldeen, Ibtehal Shakir Mahmoud, Kamis A. Zidan, Mushtaq Talib Al-Sharify. A method of network resource allocation in the networks supporting NFV technology. 2020 International Scientific-Practical Conference. Problems of Infocommunications Science and Technology, October 5-7, 2021. Pp 747-752
 33. Хлапонін Ю.І., Методика оцінювання ефективності виконання заходів забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури організацій / Хлапонін Ю.І., Козубцов І.М. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони.
 34. Хлапонин Ю.И., Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. О необходимости обеспечения кибербезопасности в образовательных информационных системах и технологиях // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). Vol. 5(3). Pp. 25 – 29 ISSN 2587-4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA). URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2021/09/3on-the-need-to-ensure-cybersecurity-in-educational.pdf.
 35. Козубцов І.М. Козубцова Л.М., Хлапонин Ю.І. Сучасна теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах на засадах методологічної культури // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. – 2021. – №2. Очікується друк
 36. Хлапонін Ю.І. Методи вирішення проблеми примусу в електронних системах голосування / Хлапонін Ю.І., Процик В.О., Вишняков В.М., Касім Н.Х. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2021. – № 73. – С.113–119. Фахове видання
 37. Хлапонін Ю.І. Застосування технології LTE при впровадженні інтернету речей / Хлапонін Ю.І., Касім Н.Х., Симоненко О.А. // І науково-технічна конференція “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”, 25-26 листопада 2021 р., тези доп. – С.148-149, м. Київ
 38. Хлапонін Ю.І. Забезпечення кібербезпеки – основа концепції «Smart City» // І науково-технічна конференція “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”, 14-15 листопада 2021р., тези доп. – С.300, м. Київ
 39. Khlaponin Y. Przetwarzanie, transmisja i bezpieczenstwo informacij (Обробка, передача та безпека інформації) // under edition Krzysztof Brzozowski. – Bielsko-Biala, Poland: ISBN 978-83-66249-86-8, 2021. – 270 p.
 40. Izmailova, H. Krasovska, K. Krasovska & V. Zaslavskyi Assessing the Variety of Expected Losses upon the Materialisation of Threatsto Banking Information Systems. Information & Security: An International Journal, vol.45, p. 89-118, 2020. Available: https://isij.eu/article/assessing-variety-expected-losses-upon-materialisation-threats-banking-information-systems
 41. Хлапонін Ю.І.Ізмайлова О.В. Які спеціальності зараз перспективні? Роль кібербезпеки в сучасному світі. Бизнес и безопасность, № 1, 2021, стор. 41-43
 42. Політика інформаційної безпеки приватного підприємства / Триняк К.А., Німченко Т.В., Рябова Л.В.// Науково-практична конференція “Технічний захист інформації – 2021”,8-10 листопада 2021р.,с. 54-55.
 43. Захист робочого місця інструктора тренажеру, від несанкціонованого доступу/ Моржов В.І., Моржова Л.В., Німченко Т.В.// 8 Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології», 15-17 квітня 2021р.,с. 79-80.
 44. Шабала Є. Є. Латанська А.О., Шабала Є.Є. Біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу // International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021″. – Київ, 2021, С. –324-325
 45. Негода О., Долгополов С., Іванов Д., Шабала Є. Зчитування думок за допомогою штучного інтелекту // International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021″. – Київ, 2021, С. –356-357
 46. М.М. ДелембовськийЄ.Є. Шабала, О.О. Терентьев. Аналіз методів та шляхів вирішення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 2021, № 1, с. 249-254.
 47. Кучанський О.Ю., Гладка М.В., Сюй Х. (2021). Індивідуально-орієнтований метод вибору суб’єктів наукової діляьності. X Наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2021 РОКУ», Харків, Х.: технологічний центр, 2021. – 17.
 48. Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Андрашко Ю.В., Білощицька С.В. (2021). Методи оцінювання продуктивності суб’єктів наукової діяльності: Монографія. Київ. 246.
 49. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Omirbayev S., Andrashko Yu., Mukhatayev A., Faizullin A. (2021). Evaluation and management of scientific research activities. Monograph. – Nur-Sultan, 2021. – 168.
 50. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Chala L., Toxanov S. (2021). Combined methods for identification near-duplicates in electronic scientific papers. Monograph. – Nur-Sultan, 2021.168 p.
 51. Терентьєв, O.O., Доля, О.В., Баліна, О.І., Горбатюк, Є.В., Кучанський О.Ю. (2021). Дослідження операцій: навчальний посібник К.: 2021. 116 с.
 52. Котенко А.М., Ясько М.С. Забезпечення кіберзахисту комп‘ютерної мережі об‘єкта інформаційної діяльності. Сучасний захист інформації. Київ: ДУТ, 2021. №4(48) 2021. С. 64 – 69.
 53. Делембовський М.М. Дослідження процесів втомлювального руйнування на надійність вібрацій. XXII Міжнародна науково-технічна конференція „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”, 7 – 10 вересня 2021 року – КПІ – С.97-99  https://doi.org/10.20535/2409-7160.2021.XXII.238919
 54. Alina Andreeva, Maksym Delembovskyi, Borys Korniichuk. The process of studying the reliability of vibrating platforms. II International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS» 12.11.2021, Болонья, ITA https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v2.08
 55. Андрєєва А.М. (керівник Делембовський М.М.)Процес дослідження надійності вібраційних майданчиків. International scientific-practical conference of young scientific “Build Master Class 2021”, Kyiv, 01.12-03.12.2020 – С.250-251. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 56. Делембовський М.М. Оцінка ризиків та потенційних загроз інформаційної безпеки на основі стандарту ISO 27000. The 1-st International Scientific and Practical Conference “Law and Public Administration – New Development Trends”, March 30th-31st 2022.
 1. Хлапонін Ю.І., Кемпф А. Система генерації надійних паролів Х міжнародна науково-технічна конференція The 9th International Scientific Conference «ITSEC» 19-24 березня 2020 р. March, 19-24, 2020 Египет, м. Шарм-ель-Шейх, тези доп. – С.24-25, м. Шарм-ель-Шейх (посилання)
 2. Хлапонін Ю.І., Забара С.С., Козубцова Л.М. Анализ понятия кибернетичекой стойкости информационной системы специального назначения. XVI International scientific andpractical conference «Science without borders – 2020», march 30 – april 7, 2020, volume 9, р. 20-23, Sheffield science and education LTD, 2020. (посилання)
 3. Хлапонін Ю.І., Хлапонін Д.Ю. Сертифікація пристроїв в контексті забезпечення безпеки інтернету речей ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології”, 2-3 квітня 2020 року Центральноукраїнський національний технічний університет, С. 27 (посилання)
 4. Khlaponin Y. Methods for diagnosing cybernetic stability of a special purpose information system / Zabara St., Khlaponin Y., Kozubtsova L. // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2020. Vol. 4(1). Pp. 80 – 86 ISSN 2587-4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA). URL: (посилання)
 5. Хлапонін Ю.І., Сєлюков О.В. Застосування смарт-технологій в будівництві. VI міжнар. наук.-практ. конф. “Transfer of Innovative Technologies 2020″, 20-21 травня 2020 р. , тези доп. – С.115-117, м. Київ DOI: 10.32347/tit2020.conf.06. (посилання)
 6. Khlaponin Underwater radio device / Yurii Khlaponin, Oleksandr Selyukov // «Підводні технології» – 2020. – № 10 С. 39-49. Фахове видання (посилання)
 7. Хлапонін Ю.І Принципи побудови датчика лазерного опромінювання / Хлапонін Ю.І., Сєлюков О.В. // Телекомунікаційні та інформаційні технології– 2020. – № 1 С. 36-47. Фахове видання (посилання)
 8. Хлапонін Ю.І. Забезпечення громадянських прав в умовах цифрової трансформації виборчого процесу /Хлапонін Ю.І., Селюков О.В., Вишняков В.М. // Інститут законодавства ВРУ Круглий стіл (посилання)
 9. Method of forming complex services taking into account quality service indicators in networks using virtualization technology of network functions Аleksandr Selyukov, Yurii Khlaponin, Muhi-Aldin Hassan Mohamed (посилання)
 10. Khlaponin Y. Features of application of smart technologies in construction Опір матеріалів і теорія споруд Strength of Materials and Theory of Structures Web of Sience / Khlaponin Y. Oleksandr Selyukov, Dmytro Khlaponin, Sergei Palchik// (посилання)
 11. Хлапонін Ю.І., Сертифікація пристроїв в контексті забезпечення безпеки інтернету речей / Хлапонін Ю.І., Хлапонін Д.Ю. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології”, 2-3 квітня 2020 року Центральноукраїнський національний технічний університет, С. 27. (посилання)
 12. Khlaponin Yu., Elissawi Kamal Khalifa А, Khlaponin D. Analysis of services management methods in multiservice macronets. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway. Vol. 51. Pp. 38–52. ISSN 3453-9875. (посилання)
 13. Хлапонін Ю.І., Чернишев Д.О., Вишняков В.М. Досвід впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти, Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2020. – № 68. – С.90–99. Фахове видання (посилання)
 14. Хлапонін Ю.І., Єліссіві К.К.А. Перспективні напрями захисту інформації, 6-а Всеукраїнська науково-практична конференція, 2- 6 вересня 2020 р., ОНАЗ, 2020 р., тези доп. – С.9-11, м. Одеса (посилання)
 15. Хлапонін Ю.І., Шкарупило К.Є. Сексуальні аспекти в пропагандистській діяльності як інструмент психологічного впливу на населення, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи захисту інформаційно-психологічної і духовної безпеки особи, суспільства, держави», 30 жовтня 2020 року, тези доп. – С.9-11, м. Одеса (посилання)
 16. Хлапонін Ю.І., Драгунов П.І., Кібербезпека в Україні та стратегія протидії кіберзлочинності, Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», 25–27 листопада 2020 року, тези доп. – С.115-116, м. Кропивницький (посилання)
 17. Курченко О.А.Інформаційна безпека технологій ІоЕ. 6-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (23-24.03.2020, Київ), Збірник матеріалів, КНУ ім.Т.Шевченка, С. 45. Тези доп. (посилання не знайдено)
 18. Курченко О.А.Технології створення кросплатформних систем. 6-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (23-24.03.2020, Київ), Збірник матеріалів, КНУ ім.Т.Шевченка, С. 51 – 52. Тези доп. (посилання не знайдено)
 19. Карандась Д.Д., Берестов Д.С., Курченко О.А., Ткаченко М.В., Федоренко Р.М. Статистичний аналіз коду програмного забезпечення на основі використання бібліотеки tensor flow. VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (12 – 13.11.2020, Київ), Збірник матеріалів, КНУ ім. Т.Шевченка, С. 174 – 176. Тези доп. (посилання)
 20. Д.С. Берестов, О.А. Курченко, М.В. Ткаченко, Р.М. Федоренко Основні аспекти проєктування вбудованої системи. VІI Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (26.11.2020, Київ), [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2020 – 311 с. — Режим доступу: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii/С. 199 – 200. Тези доп. (посилання)
 21. Сєлюков О.В., Ніколаєв А.О. Датчик лазерного опромінювання// Науково-технічна конференція «Інформаційна безпека України». Київ. КНУ імені Тараса Шевченка, 22-24 квітня 2020 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: (посилання)
 22. Сєлюков О.В., Кравцов Г. Використання хаосу в управлінні роєм безпілотних літальних апаратів// Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ. – Київ: 2020, – Вип. №3(67), – С.88-94. (посилання)
 23. Мосов С. П., Сєлюков О. В. Космічна розвідка в сучасній збройній боротьбі // Оборонний вісник. – Київ: – Вип. № 8, – С.22-27. (посилання)

24.        Сєлюков О.В., Хлапонін Ю.І. Датчик виявлення  опромінювання // Бизнес и безопасность. – Київ: 2020. – Вип. № 5, – С. 75-76. (посилання)

 1. Мосов С. П., Нероба В. Р., Селюков О.В. Особливості застосування безпілотного літального апарата в надзвичайних ситуаціях. // Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека. – Київ: ІДУНДЦЗ, 2020. – Вип. № 1(9). – С.34-40. (посилання)
 2. Делембовський М.М., Чечель Є. Дослідження показників надійності вібраційних майданчиків. ΛΌГOΣ МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ DOI 10.36074/2663-4139.15.07 (посилання)
 3. Делембовський М.М., Терентьєв О.О., Шабала Є.Є. Технологія впровадження середовища Matlab в досліджені моделі загроз інформаційної безпеки ΛΌГOΣ МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, DOI 10.36074/2663-4139.15.08  (посилання)
 4. Делембовський М.М., Іванов Артем.Модернізація віброплити виправочно-підбивно-обробної машини ВПО-3000 / VI International Scientific and Practical Conference Transfer of Innovative Technologies 2020 May 20-21, 2020, Kyiv – P. 62-64 DOI: 10.32347/titconf.06 (посилання)
 5. Делембовський М.М., Бєлов Олександр.Застосування навчально-методичної платформи для інженерних спеціальностей / VI International Scientific and Practical Conference Transfer of Innovative Technologies 2020 May 20-21 , 2020, Kyiv – P. 94-96 DOI: 10.32347/titconf.06 (посилання)
 6. Делембовський М.М., Божко Володимир.Системи діагностики та управління безпекою автотранспорту / VI International Scientific and Practical Conference Transfer of Innovative Technologies 2020 May 20-21 , 2020, Kyiv – P. 97-98 DOI: 10.32347/titconf.06 (посилання)
 7. Делембовський М.М, Клименко М.О.Забезпечення надійності вібраційних майданчиків будівельної індустрії з урахуванням методів аналізу / Міжнародна науково-практична конференція «Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica», Лісабон, Португалія 09.10 2020 – P. 26-28 DOI: 10.36074/09.10.2020.v06 (посилання)
 8. Делембовський М.М, Клименко М.О.Методи підвищення надійності та ефективності вібраційних машин будівельної індустрії / Міжнародна наукова конференція Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень, Одеса 23.10.2020 – С.48-49 DOI: 10.36074/23.10.2020.v04 (посилання)
 9. Клименко М.О, Делембовський М.М. Использование систем дистанционного обучения Moodle, Cisco Webex и Zoom для преподавания технических дисциплин в вузе в условиях пандемии Covid-19 / V Международная научно-методическая конференция «Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы», 19-20 ноября 2020, Могилев, Беларусь, С.145-148 (посилання)
 10. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В., Клименко М.О.Вплив фізичної природи втомлювального руйнування на надійність вібраційних майданчиків / International scientific-practical conference of young scientific “Build Master Class 2020”, Kyiv, 25.11-27.11.2020 – Р. 256-257 (посилання)
 11. Чечель Є., Делембовський М.М.Дослідження показників надійності вібраційних площадок будівельної індустрії / International scientific-practical conference of young scientific “Build Master Class 2020”, Kyiv, 25.11-27.11.2020 – Р. 282-283 (посилання)
 12. Делембовський М.М., Шабала Є.Є., Клименко М.О.Впровадження електронної навчально-методичної платформи для інженерних спеціальностей / International scientific-practical conference of young scientific “Build Master Class 2020”, Kyiv, 25.11-27.11.2020 – Р. 342-343 (посилання)
 13. Афанасьєв В., Делембовський М.МКампусна мережа бізнес центру / International scientific-practical conference of young scientific “Build Master Class 2020”, Kyiv, 25.11-27.11.2020 – Р. 344-345 (посилання)
 14. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В.Методи планування об’ємів вибірки при досліджені показників надійності вібраційних машин будівельної індустрії / Міжнародна наукова конференція Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс, Миколаїв 13.11.2020 – С.21-23 DOI: 10.36074/13.11.2020.v02 (посилання)
 15. Делембовський М.М., Чечель Є.Проблеми підвищення показників надійності вібраційних майданчиків / Міжнародна науково-практична конференція «MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE» 20.11.2020, Бухарест, ROU DOI: 10.36074/20.11.2020.v20 (посилання)
 16. Делембовський М.М., Шабала Є.Є.Розробка комплексної системи захисту автомобіля / Міжнародна науково-практична конференція «MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE» 20.11.2020, Бухарест, ROU DOI: 10.36074/20.11.2020.v20 (посилання)
 17. Лесько В.І., Клименко М.О., Делембовський М.М.Розробка конструкції шнекового механізму в якості внутрішнього змішувального робочого органу барабана автобетонозмішувача / Міжнародного науково-технічного форуму ,V Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», VII Міжнародної науково-технічної конференції “Нові технології в будівництві”, КНУБА, 19.11.2020 Київ: Видавництво Ліра-К, 2020.– С.92-93 ISBN 978-617-7605-18-7 (посилання)
 18. Делембовський М.М., Чечель Є.Аналіз методів показників надійності вібромайданчиків / Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки» 27.11.2020, Запоріжжя DOI: 10.36074/27.11.2020.v01 (посилання)
 19. Заїка М., Делембовський М.М.Розробка автоматизацованої вібраційної площадки / Міжнародна студенська наукова конференція «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки» 27.11.2020, Запоріжжя DOI: 10.36074/27.11.2020.v07 (посилання)
 20. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В., Клименко М.О.Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовлені та експлуатації / Міжнародна наукова конференція «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ» 04.12.2020, Чернігів DOI: 10.36074/04.12.2020.v09 (посилання)
 21. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В., Клименко М.О.Розробка моделі оцінки надійності віброплощадки на основі нечіткої логіки / Міжнародна науково-практична конференція «SPECIALIZED AND MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES» 11.12.2020, Амстердам, NDL DOI: 10.36074/20.11.2020.v22 (посилання)
 22. Делембовський М.М., Микитенко Я. Бездротова мрежа wi-fi навчального корпусу / “Міжнародна студентська наукова конференція «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ» 18.12.2020, Ужгород DOI:  36074/18.12.2020.v6.02 (посилання)
 23. Делембовський М.М., Корнейчук Б.В., Клименко М.О. Дослідження на основі нечіткої логіки моделі виявлення відмов віброплощадок / “Міжнародна науково-практична конференція «WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN» 25.12.2020, Мюнхен, DEU, DOI: 10.36074/25.12.2020.v1.38 (посилання)
 24. Делембовський М.М., Божко В.Модернізація система захисту автотранспорту / 76-та наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, НТУ Київ, 3-4.11.2020 (посилання)
 25. Делембовський М.М.Визначення розрахункових методів підвищення надійності вібромашин / P76-та наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, НТУ Київ, 3-4.11.2020 (посилання не знайдено)
 26. Клименко М.О., Делембовський М.М.Техніко-економічні аспекти модернізації вітчизняних цементних заводів /Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (26 листопада 2020 року, м. Полтава) / Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С.10-15 (посилання)
 27. Шабала Є.Є.Застосування ідентифікації райдужньої оболонки ока при захисті аеропорту від зловмисників. The V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization» October 19-23, 2020, Oslo, Norway, тези доп. – С.491-494, м.Осло. (посилання)
 28. Шабала Є.Є., Терентьєв О.О. Інтелектуальна система виявлення зловмисників на території аеропорту. The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain, тези доп. – С.755-757, м.Лондон. (посилання)
 29. Чорний А.А., Шабала Є.Є.Застосування систем придушення мобільного зв’язку від витоку конфіденційної інформації. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020, Vancouver, Canada, тези доп. – С.756-758, м.Ванкувер. (посилання)
 30. Dolhopolov Serhii, Negoda Olexandr, Ivanov Denis, Shabala Yevheniia. Integration of Voice AI Paradigms into Everyday Life. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020»25-27 листопада, 2020 р., тези доп. – 330-331, м. Київ. (посилання)
 31. Савенко В.І.  Інновації в діагностиці та захисті металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки / В.І. Савенко, Л.М. Висоцька, П.П. Пальчик, В.В. Клюєва // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020) : матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 р.) : у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 37 – 39. Тези (посилання)
 32. Savenko V., Palchik S., Nesterenko I., Klyuyeva V. Institutional bodies and society – decisive forces in formation of conditions for successful development of organizations // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 874 – 880, [in Ukrainian],  URL: http://sciconf.com.ua(посилання)
 33. Савенко В.І. Синергетичний підхід як альтернатива ринковим методам управління виробничими економічними системами / В.І. Савенко, В.В. Клюєва, М.О. Терещук, Р.Ю. Жалдак // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 413– 415. (посилання)
 34. Savenko V., Tereschuk M., Nesterenko I., Klyuyeva V. The main decisive forces influencing the successful functioning of production organizational structures in crisis conditions //Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2020. Pp. 168-174, [in Ukrainian].   (посилання)
 35. Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К. Багатофакторний аналіз інноваційних рішень з техногенної безпеки. 2nd International Scientific Symposium “Sustainable development – State and Prospects” (Lviv-Slavske, 12-15 February 2020), р.434-437(стаття) (посилання)
 36. Kovbas ,O. Izmailova. Scenario formation construction of a local corporate network of the enterprise. VII International conferenceational conference «Information Technology and Interactions (Satellite)»December 04, 2020, Kyiv, тези доп. (посилання)
 37. Ізмайлова О.В., Неліпа О.В. Сценарій визначення ваги критеріїв при встановленні  цінності збитку активу інформаційної системи. ІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» (PCSICS) 2020 online. тези доп
 38. Ізмайлова О.В., Неліпа О.В. Модуль багатофакторної оцінки очікуваного збитку активу в системі управління ризиками. VI International Scientific and Practical Conference, May 20-21 , 2020, Kyiv, online.тези доп. (посилання)
 39. Ізмайлова О.В., Ткачук М.В. Підхід до побудови захищеної інформаційної системи транспортної логістики. ІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» (PCSICS). online ,тези доп.
 40. Мирошніченко П.А., Ізмайлова О.В. Атестація персоналу в системі інформаційної безпеки підприємства. Міжвузівської студентської науково-практичної конференції “Технічний захист інформації – 2020”, online,тези доп. (посилання)
 41. В.М. Вышняков, О.А. Комарницкий, И.А. Мачалин Разрешение проблемы доверия к системам электронного голосования. «Сolloquium-journal»Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland»  №29 (81), 2020 Ч.1 С.44-50. (посилання)
 42. Котенко А.М., Кітіченко Н.С.Застосування методу динамічного програмування для побудови ефективної системи відеоспостереження. Сучасний захист інформації. Київ: ДУТ, 2020. №1(41) 2020. С.31 – 36. (Фахове видання) (посилання)
 43. Котенко А.М., Данілов В.П. Напрями захисту акустичної інформації на об’єкті інформаційної діяльності.Сучасний захист інформації. Київ: ДУТ, 2020. №3(43) 2020. С.20 – 25. (Фахове видання) (посилання не знайдено)
 44. Shestak Y., Valeriia SOLODOVNIK., MyrutenkoL. ALGORITHM OF LOAD BALANCE OPTIMIZATION ON HARDWARE RESOURCES OF INFORMATION SYSTEMS. Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2020. 193-198. (посилання не знайдено)
 45. Бичков О.С., Шестак Я.В. Вимоги до механізмів захищеності ОС в рамках класу використання. Information systems and technologies security. Ukrainian research papers collection, Issue 1 (2). 2020 н.ж. ISSN 2707-1758. – Київ. – с. 40-49. (посилання)
 46. Шестак Я.В., Оксіюк О.Г., Мирутенко Л.В.Стратегія захисту розподіленої інформаційної системи. Х міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC» – 2020. Єгипет, м. Шарм-ель-Шейх. с.121-122. (посилання)
 47. Шестак Я.В., Толюпа С.В., Мирутенко Л.В. Концепція розробки методики оцінки захищеності складних розподілених інформаційних систем. ОНА зв”язку ім. О.С. Попова, 6-й в.н-п.к. “Перспективні напрями захисту інформації”– 2020. Одеса, с. 46-47. (посилання)
 48. Шестак Я.В., Оксіюк О.Г., Мирутенко Л.В. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ АПАРАТНИХ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. I Міжнародна науково-практична конференція «БЕЗПЕКА РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» – Чернігів. – 2020. – с. 205-207. (посилання)

Колективні монографії:

1  Назаренко І.І., Делембовський М.М. Методологія, методи та результати дослідження процесів і параметрів динамічних систем складової структури // Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент, ефективність застосування) колективна монографія / укладач І.І. Назаренко. Київ: “Видавництво Людмила”, 2020. 244с.       ISBN 978-617-7828-56-2

 1. Клименко М.О., Лесько В.І., Делембовський М.М. Енергоощадні технології перемішування будівельних сумішей в барабанних змішувачах з додатковими змішувальними робочими органами // Environmentalprotection: колективна монографія / укл. Н. Журавська. Київ: “Видавництво Людмила”, 2020, 140 с.ISBN 978-617-7828-54-8
 2. 3Застосування безпілотної авіації у бойових діях: кол. монографія / С.П. Мосов, А.В.Слюсаренко, О. В. Сєлюков, Ю. П. Сальник, Ю. М. Пащук, А. Л. Фещенко; за заг. ред. П. П. Ткачука. – Львів: НАСВ, 2020. – 394 с., – інв. № 3041.

Навчальні посібники, конспекти лекцій:

 

 1. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Взаємозамінність стандартизація і технічні вимірювання: Конспект лекцій. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 99 с. ISBN 978-617-7890-01-9
 2. Терентьєв О.О., Делембовський М.М., Київська К.І., Серпінська О.І. Методи експериментальних оцінок в системах прийняття рішення: Навчальний посібник. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 116 с. ISBN 978-617-7890-45-3
 3. Рєзніков М.І. Технічне обслуговування систем з надлишковістю Навчальний посібник Протокол від 04.06.20 № 32
 1. Хлапонін Ю.І., Ізмайлова О.В. Системний аналіз: Посібник до виконання циклу практичних і лабораторних занять з розділу «Методології, моделі та методи  структурного    аналізу та  проектування  інформаційних систем».- К. : КНУБА, 2019 –  44с. (посилання)
 1. Хлапонін Ю.І., Ізмайлова О.В. Методичні рекомендації до виконання та оформлення  атестаційної випускної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 « Кібербезпека» ( галузь знань  «Інформаційні технології. –К.:КНУБА, 2019. –40 с. (посилання)
 2. Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К. Місце рольової моделі визначення прав доступу в системі оцінки інноваційних проектів техногенної безпеки будівництва / Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ»,15-20 квітня 2019 р. Україна, Ужгород, – с.17 -18 (тези доповіді) (посилання)
 3. Мірошниченко М.М. Рольова модель захисту персональних даних пацієнта медичної установи / науковий керівник Ізмайлова О.В., ІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів “Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2019”, 4 квітня 2019 року, Київ, 2019. с.(тези доповіді) (посилання)
 4. Ізмайлова О.В., Шиманський М.Ю Підхід до оцінки ризику інформаційної безпеки на основі аналізу факторів загроз та вразливостей / Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”, 25-26 квітня 2019 р. –К. :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019, с. .(тези доповіді) (посилання)
 5. Ізмайлова О.В., Потьомкіна В.О., Сидоренко В.В. Сценарій реалізації захищеної системи оцінки інноваційних рішень техногенної безпеки Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”, 25-26 квітня 2019 р. –К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019, с. .(тези доповіді)  (посилання)
 6. Хлапонін Д.Ю., Хлапонін Ю.І., Козубцов І.М., Рябчун Ю.В. Науково-педагогічний компетентнісний моніторинг підготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки. Електронне наукове фахове видання «Державно-управлінські студії», 2018. № 1 (3) (посилання)
 7. Хлапонін Ю.І., Кондакова С.В. Кібербезпека в Великобританії. Перші враження. Бизнес и безопасность, № 1, 2019 (посилання)
 8. Хлапонін Ю.І., Рябчун Ю.В., Демянчук П.С. Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці Бизнес и безопасность, № 2, 2019 (посилання)

 9. Вишняков В. М.   / О.О. Комарницький, А.О. Жуковський //Управління розвитком складних систем. – 2019. ‑ № 38. – С. 8289 (посилання)
 10. Yurii Khlaponin, Genadiy Zhyrov, Viktoria Khirkh-Ialan, Ihor Pampukha Methodology and algorithm for generalization of spatial database content in digital map data employing GIS technologies to produce 1:100 000 scale maps    2018 IEEE 5th International Conference onMethods and Systems of Navigation and Motion Control(MSNMC), National Aviation University   October 16-18, 2018 (опублікована 2019 р.), Kyiv, Ukraine Р. 247-249. ISBN:978-1-5386-5869-7 Scopus (посилання)

 11. Kredentsar SEnterprise Architecture as a Driver of Transformation in Air Traffic ManagmentSKredentsarM. Yastrub // Proceedings of the 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)”. — Kyiv, October 16-18,2018. —C. 162165. ISBN:978-1-5386-5869-7 (посилання)
 12. Kredentsar SANALYSIS OF APPLICATION OF ENTERPRISE ARCHITECTURE FOR MODERNISATION OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMSS.KredentsarM. Yastrub //// Proceedings of the National Aviation University.  – . — 2018. — № 4(77). — C. 16–23. (посилання)
 13. Kredentsar SImplementation Prospects of the Remote Tower Concept in Ukraine SKredentsarM. Yastrub // Електроніка та системиуправління.  – Подано до друку у №4 2018 (посилання)
 14. Савенко В.І. Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому [Текст] / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик, М.О. Терещук // Управління розвитком складних систем. – 2019. –№37. – С. 195–204. (посилання)
 15. Савенко В.І. Цілі як формуючий фактор виробничої (будівельної) організації [Текст] / В.І. Савенко, В.В. Клюєва, І.С. Нестеренко, С.П. Пальчик, С.С. Победа // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – Київ: КНУБА, 2019. – С. 181– 188.(посилання)
 16. Савенко В.І. Економічна доцільність подовження термінів експлуатації металевих конструкцій, машин та виробів шляхом захисту від корозії екологічно чистими засобами (CONTRRUST) [Текст] / В.І. Савенко, Л.М. Висоцька, Д.Я. Кислюк, В.В. Клюєва, С.В. Федоренко, С.П. Пальчик // Будівельне виробництво. – 2019. –№65. – С. 23–31.(посилання)
 17. Шабала Є.Є. Біометричні методи захисту від несанкціонованого доступу до керування літаком Є.Є. Шабала  VI міжнародна науково-практична конференція  «Управління розвитком технологій». – 2019. – с.53-55 (посилання)
 18. Плоский В. О., Микитась М. В., Кожедуб С.А.,Теренчук С.А., Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно-будівельної галузі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – № 52. – С. (посилання)
 19. Куліков П.М., Микитась М.В., Теренчук С.А., Кожедуб С.А., Формування теоретико-методичного підходу до розробки інструментального забезпечення стратегічного розвитку кластерних організаційних структур // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип.68. – С. (посилання)
 20. Kulikov P., Mykytas M., Terenchuk S., Chupryna Yu. Development of a methodology for the creation of adaptive energy efficiency clusters in the architectural and construction industry // Technology audit and production reserves. – 2018. – № 6/5(44), 2018. – рр. 11-16. (посилання)
 21.  Микитась М.В, Петриченко А.І., Теренчук С.А. Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів. Управління розвитком складних систем. – 2019, – № 37. – С. 88-92. [Index Copernicus] (посилання)
 22. Микитась М.В., Теренчук С.А. Оптимізаційна задача управління потокорозподілом ресурсів кластерних організаційних структур енергоефективного будівництва. Енергоефективність в будівництві та архітектурі – 2018  – №4 (посилання)
 23. Mykytas M., Terenchuk S., Zhuravska N. Models, Methods and Tools of Optimizing Costs for Development of Clusterized Organizational Structures in1 Construction Industry. International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 3. (посилання)
 24. Плоский В.А., Теренчук С.А., Еременко Б.М., Исаенко Д.В. Формирование нечеткой базы знаний системы оценки технического состояния строительных конструкцій. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького;  гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького. – 2018. – Вип.11. – С.129-134. (посилання)
 25. Terenchuk S., Yeremenko B., Kartavykh S., Nasikovskyi O. Application of fuzzy matematics methods to processing geometric parameters of degra dation of building structures. “Scientific Route” журнал « EUREKA: Physics and Engineering» №1. – 2018. –  С.56-62 (посилання)
 26. Рудніцька О.В., Бойко  Г.В.,  Камянов  С.В  Підходи до організації інфраструктури віддалених робочих місць. / Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”, 25-26 квітня 2019 р. –К. :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019, с. .(тези доповіді) (посилання)
 27. Рудніцька О.В Використання кіберфізичних підходів для контролю стану фізичної інфраструктури/ Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”, 25-26 квітня 2019 р. –К. :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019, с. .(тези доповіді)  (посилання)
 28. Чобанян Г.А., Хлапонін Ю.І. Захищена система миттєвого обміну повідомленнями / Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”, 25-26 квітня 2019 р. –К. :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019, с. .(тези доповіді)  (посилання)
 29. Петрик В.М. Информационно-психологическое противоборствоучебник Издание четвёртое переработанное, дополненное /  [Петрик В М., Кононович В.Г., Присяжнюк Н.Н. и др.]; под ред. В.Г. Кононовича, В.М. Петрика. – К.: ПАТ «ВИПОЛ», 2019. − 392 с. (посилання)
 30. Пальчик С.П., В.И.Савенко, Н.М.Фиалко та інші. Энергоресурсосберегающие экологически чистые технологии отопления помещений и борьбы с коррозией, управление процессами и энергоменеджмент. Монография Рос. мовою УАН Центр учб. літ -К.2019 192с. (посилання)
 31. Пальчик С.П., Савенко В.І., Висоцька Л.М., та інші Економічна доцільність подовження термінів експлуатації металевих конструкцій, машин та виробів шляхом захисту від корозії екологічно чистими засобами (CONTRRUST). Міжнарод. наук.-техн. конф. «Застосування нових матеріалів і технологій захисту, гідроізоляції, укріплення конструкцій об’єктів спеціального призначення підвищеної надійності» – НДІБВ -К.2019 (посилання)
 32. Пальчик С.П., Савенко В.И., Малец Н.А., Задачи управления, вытекающие из необходимости обеспечения оптимальных режимов использования ресурсов и основные аспекты процесса управления. Ефективні технології       в будівництві. 2019 (посилання)
 33. Пальчик С.П., В.І. Савенко, Л.М. Висоцька та інші. Доцільність застосування екологічно чистого модифікатора іржі Contrrust для захисту металевих конструкцій і виробів від руйнування. 4-та Міжнарод. наук.-техн. конф. «Ефект. техн. в будівництві» – тези доп. – КНУБА -К.2019 (посилання)
 34. Рудніцька О.В. Аналіз деяких проблем побудови систем управління розподіленими кіберфізичними системами / Вісник інженерної академії України, №1, 2019 9 стр. (стаття)  ISNN 2519-8793
 1. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Shabala Ye., Myronov O. Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1. Issue 4 (91). P. 32–42. doi: 15587/1729-4061.2018.121620(посилання на статтю)
 2. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Paliy, S., Biloshchytska, S., Bronin, S., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Shabala, Ye., & Vatskel, V. (2018). Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies,2(2(92)), 4-13. doi:10.15587/1729-4061.2018.126301 (посилання на статтю)
 3. Biloshchytskyi, A., Biloshchytska, S., Kuchansky, A., Bielova, O., & Andrashko, Yu., (2018). Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology. 2018 IEEE 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, 200-203. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336186(посилання на статтю)
 4. Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytskyi, A., Danchenko, O., Ilarionov, I., Vatskel, I., & Honcharenko, T. (2018). The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of  volumes of M-simplexes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(4(92)), 15-25. doi: 10.15587/1729-4061.2018.126287(посилання на статтю))
 5. Akhmetov, B., Tereikovskyi, I., Tereikovska. L., Adranova, A. Neural network user authentication by geometry of the auricle // dvances in Intelligent Systems and Computing. 2018.(посилання на статтю)
 6. Dychka, I., Tereikovskyi, I., Tereikovska, L., Pogorelov, V., Mussiraliyeva, S. Deobfuscation of computer virus malware code with value state dependence graph // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. [Scopus]. (посилання на статтю)
 7. Hu, Z., Tereykovskiy, I., Zorin, Y., Tereykovska. L., Zhibek, A. Optimization of convolutional neural network structure for biometric authentication by face geometry // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. [Scopus]. (посилання на статтю)
 8. Tereikovskyi, I., Mussiraliyeva, S., Kosyuk, Y., Bolatbek, M., Tereikovska, L. An experimental investigation of infrasound influence hard drives of a computer system // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. [Scopus]. (посилання на статтю)
 9. Tereikovskiy, I., Parkhomenko, I., Toliupa, S., Tereikovska, L. Markov model of normal conduct template of computer systems network objects // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. [Scopus]. (посилання на статтю)
 10. Oksiiuk, O., Tereikovska, L., Tereikovskiy, I. Adaptation of the neural network model to the identification of the cyberattacks type ‘denial of service’. //14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. [Scopus]. (посилання на статтю)
 11. Савенко В.І. Генетичний підхід до ділової досконалості та ізоморфізм структури будівельної організації / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018) : матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10–12 травня 2018 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – Т.2. – С. 101-104.
 12. Лівінського О.М., Клюєвої В.В., Савенка В.І., Пальчика С,П., Черткова О.Ю.  Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації. 2-ге вид. перероб. та доповн.: [монографія] / під заг. ред. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 236 с.
 13. Савенко В.І. Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик, Аднан Абу Саль, А.Л. Грабовський // Програма та тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – Київ: КНУБА, 2018. – С. 95-96. (посилання на статтю)
 14. Khlaponin Yu., Khoroshko V., Khokhlacheva Y., Gavrilko E. Parametric monitoring of computing processes in information and computing systems // CEUR Workshop Proceedings. 2018. Vol-2067 urn:nbn:de:0074-2067-8-0 45 – 53. – ISSN 1613-0073 (посилання на статтю)
 15. Іванченко Г.М.,Тонкачеєв, Г.М., Бондар І.І., Ізмайлова О.В., Савенко В.І. Менеджмент якості в будівництві та виробничі інформаційні системи. Теоретичні основи управління  конкурентоспроможністю. Графо-аналітичні моделі – невід’ємний елемент в роботі будівельної організації /Під загальною редакцією Лівінського О.М., Клюєва  В.В.,Савенко В.І.,Пальчика С.П., Черткова О.Ю.. – Київ: Центр учбової літератури, 2018.-с.135-231
 16. Савенко В.І, Доценко С.І.,Бондар І.І., Куліков П.М.,Фіалко Н.М.,Клюєва В.В. Ізмайлова О.В.,Шатрова І.А.. Тимофєєв Ю.Є, Нестеренко І.С Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінаторного типу (монографія). Київ: Центр учбової літератури, 2018 .-124с.
 17. Ізмайлова О.В., Красовська Г.В.Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР по оцінці інвестиційних проектів техногенної безпеки Київ // Управління розвитком складних систем.-2018.- вип. №33 ..- с. 117-125 (посилання на статтю)
 18. Biloshchytskyi A.,Paliy S., Biloshchytska S.,Bronin S., Andrashko Yu..,Shabala Ye., Vatskel V.Technical component development of the methodology of project-vector management of educational environment // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 2/2 (92). [Scopus] (посилання на статтю)
 19. Olena Rudnitska Operation analysis of statistical information telecommunication networks using neural network technology/ Yurii Khlaponin, , Alexander Kuchansky, Igor Trush, Dmitro Khlaponin//The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018).  ICCSEEA2018 will be published by “Advances in Intelligent Systems and Computing – Springer Publisher “ 18-20 January 2018, Kiev, Ukraine
 20. A. Fesenko. Modern approaches to the security evaluation: a roadmap to secure and usable systems/ A. Fesenko, H. Papirna// Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) 2(2):13-17 Scientific Cyber Security Association (SCSA), 2018, pp. 13- 17 (посилання на статтю)
 1. Humennyi D., Bondar Y., Parkhomey I. Structural model of robot – manipulator for capture of no-cooperation client spacecraft // Jamris-journal of automation mobile robotics & intelligent systems. 2017. 12. P. 42–57. (посилання на статтю)
 2. Zhengbing H., Tereykovskiy I., Tereykovska L., Pogorelov V. Determination of Structural Parameters of Multilayer Perceptron Designed to Estimate  Parameters of Technical Systems // International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications. 2017. 10. P. 57–62(посилання на статтю)
 3. Tereykovskaya L., Tereykovskiy I., Aytkhozhaeva E., Tynymbayev S., Imanbayev A. A Improvement of learning efficiency of the neural networks, intended for recognition of graphic images in systems of  biometric authentication // Computer modelling and New Technologies. 2017. 21(2). P 48–51.(посилання на статтю)
 4. Terejkowski I., Terejkowska L. Calculation of expected output signal of neural network model for detecting of cyber-attack on network resources // ISMA University. 2017. P. 59–62.(посилання на статтю)
 5. Biloshchytskyi, Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Dubnytska A., Vatskel V. The Method of the Scientific Directions Potential Forecasting in Infocommunication Systems of an Assessment of the Research Activity Results // 2017 IEEE International Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T). 2017. P. 69–72. doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352(посилання на статтю)
 6. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala, Lyashchenko T. A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5. Issue 2 (89). P. 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323(посилання на статтю)
 7. Biloshchytskyi A., Kuchansky , Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Terentyev O. Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3. Issue 2 (87). P. 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103651(посилання на статтю)
 8. Biloshchytskyi , Myronov O., Reznik R., Kuchansky A., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6. Issue 2 (90). P. 16–22. doi: 10.15587/1729-4061.2017.118377(посилання на статтю)
 9. Biloshchytskyi A., Kuchansky, Biloshchytska S., Dubnytska A. Conceptual Model of Automatic System of Near Duplicates Detection in Electronic Documents // 2017 IEEE International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics» (CADSM). 2017. P. 381–384. doi:10.1109/CADSM.2017.7916155(посилання на статтю)
 10. Терейковський І., Терейковська Л. Метод кодування вихідного сигналу нейромережевих моделей // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2017. 5. С. 59-63  (посилання на статтю)
 11. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР по оцінці інвестиційних проектів техногенної безпеки // Управління розвитком складних систем. 2017. 32. C. 125 (посилання на статтю)
 12. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві // Управління розвитком складних систем. 2017. 31. C. 126­–131. (посилання на статтю)
 13. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Аналіз принципів системного підходу до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві // Бизнес и безопасность. 2017. 3. C. 26–29.
 14. Ізмайлова О.В.Хлапонін Ю.І., Слабковська М.І. Соціальна інженерія як загроза інформаційній безпеці // Бизнес и безопасность. №3. 2017. C. 2–4.(посилання на статтю)
 15. Савченко А., Савенко В., Клюєва В., Пальчик С., Концур М. О.О. Богданов – засновник загальної організаційної науки тектології // Винахідник і раціоналізатор. 2017. № 3. С. 10 –11. (посилання на статтю)
 16. Гуменний Д.Пархомей I., Чкалов О., Ткач М. Анализ квазистатического движения колесного аппарата в процессе преодоления препятствия типа уступа // Bulgarian Journal for Engineering Design. 2017. 32. P. 11–15. (посилання на статтю)
 17. Стенин А., Лисовиченко О., Гуменный Д., Солдатова М. Параметрическая идентификация линейных распределенных динамических систем (секвентный подход) // Journal of Engineering Design. 2017. 1 (31), P. 71–76. (посилання на статтю)
 18. Андрашко Ю., Білощицький А., Кучанський О., Білощицька С., Лященко Т. Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Управління розвитком складних систем. 2017. 29. C. 151–159. (посилання на статтю)
 19. Ізмайлова О.В., Пида С.В., Мельник І.М., Красовська К.К. Підвищення достовірності  оцінок значущості критеріїв при визначенні  ринкової вартості об’єктів нерухомості // Управління розвитком складних систем. 2017. 29.  C. 109–118. (посилання на статтю)
 20. Шабала Є.Є., Полторак О.Б. Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій // Управління розвитком складних систем. – 2017.29. С. 143–150. (посилання на статтю)
 21. Humennyi D.Parkhomey I., Tkach M., Payun V., Bonlar Y. Optimal control systems design of communication networks // Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Адаптивні системи автоматичного управління”. 1(30). С. 3–7. (посилання на статтю)
 22. Ізмайлова О.В., Пида С.В., Мельник І.М., Красовська К.К. Підвищення достовірності оцінок значущості // Управління розвитком складних систем. 29. C. 109–118 (посилання на статтю)
 23. Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Саченко І.А. Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин // Управління розвитком складних систем. 31. С. 145–152. (посилання на статтю)
 24. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Захист інформаційного середовища систем інтернет голосування // Захист інформації, 19/1. С. 56–66. (посилання на статтю)
 25. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Метод протидії незаконному впливу на виборців у системі Інтернет голосування // Захист інформації, 23/1. С. 7–14. (посилання на статтю)
 1. Khlaponin Yu., Aleksander M., Karpinskyi V., Yudin O. Organization of control security wireless computer network based on fuzzy networks // Measurement Automation Monitoring, Oct. 2016, no. 10, vol. 62, ISSN 2450-2855 (посилання на статтю)
 2. Khlaponin Yu., Al-Zayadi Haider, Al-Sharify Mushtaq Talib, AL-Sharify Talib, Mikolaj Karpinski Proportional allocation method of the required bandwidth capacity for the user stations using the LTE technology // Technical Transactions: Electrical engineering. (Czasopismo techniczne: Elektrotechnika), 2016 – № 2-E – P. 203 – 212. – ISSN 2305-9397 (посилання на статтю)
 3. Хлапонін Ю.І. Аналіз та моніторинг телекомунікаційної мережі на основі інтелектуальних технологій / Ю.І. Хлапонін., Г.Б. Жиров // Информационные технологии и безопасность: XVI международная научно-практическая конференция. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.– 2016. – Випуск 16. – С.104–118. (посилання на статтю)
 4. Жиров Г.Б., Нікітчин О.М., Хлапонін Ю.І. Застосування нейронних мереж в статистичній системі аналізу і моніторингу телекомунікаційних мереж // “Технологический аудит и резервы производства”. 201 № 5/2 (30). С. 30-37. (посилання на статтю)
 5. Шабала Є.Є., Полторак О.Б. Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій // Управління розвитком складних систем. 29. C. 143 – 150. (посилання на статтю)
 6. Хлапонін Ю.І. Аналіз та моніторинг телекомунікаційної мережі на основі інтелектуальних технологій / Ю.І. Хлапонін., Г.Б. Жиров // Информационные технологии и безопасность: XVI международная научно-практическая конференция. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.– 2016. – Випуск 16. – С.104–118.  (посилання на статтю)
 7. Rudnitska Olena The model of fuzzy neural production network in the information security systems/ Khlaponin Yuriy, Genadiy Zhyrov// VI Inter university conference of students, PhD students and young scientists “Engineer of XXI century”. – 02 December 2016 at the University of Bielsko-Biała (ATH) in Bielsko-Biała, Poland. (посилання на статтю)
 8. Чуприн В.М. Генерування випадкових чисел штатними засобами гостів мережі Інтернет./ В.М. Чуприн, В.М.Вишняков, М.П. Пригара // Захист інформації. – 2016. – Т. 18, №4 – С. 323-335.
 9. Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах / Корченко О.Г., Дрейс Ю.О., Лозова І.Л. – Захист інформації. – 2016. – Т. 18, № 1. – С.39-47. (посилання на статтю)
 10. Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S.,  & Chala, L. (2016). Detection of near duplicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4(84)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86243 (посилання на статтю)
 1. Хлапонін Ю.І. Аnalysis and monitoring of telecommunication networks based on intelligent technologies / Хлапонін Ю.І., Жиров Г.Б.// CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org). Vol-1813 urn:nbn:de:0074-1813-0 P. 203 – 212. – ISSN 1613-0073. Scopus (посилання)
 2.  Klaponin Y. Structural model of robot-manipulator for capture of no-cooperation client spacecraft / Klaponin Y., Humennyi D., Parkhomey I., Rudnitska O // Міжнародне електронне видання CEUR Workshop Proceedings ( http://ceur‐ws.org ) Vol-2067 urn:nbn:de:0074-2067-8 -0 P. 151 – 157. – ISSN 1613-0073 ( http://ceur‐ws.org ) Scopus(посилання)
 3. Klaponin Y. Parametric monitoring of computing processes in information and computing systems / Khoroshko V., Khokhlacheva Y., Gavrilko E. // Міжнародне електронне видання CEUR Workshop Proceedings http://ceur‐ws.org ) Vol-2067 urn:nbn:de:0074-2067-8 -0 P. 45 – 53. – ISSN 1613- 0073 Scopus (посилання)
 4. Khlaponin Y.I. Proportional allocation method of the required bandwidth capacity for the user stations using the LTE technology / Y.I. Khlaponin., Al-Zayadi Haider, Al-Sharify Mushtaq Talib, AL-Sharify Talib, M. Karpinski // Technical Transactions: Electrical engineering. (Czasopismo techniczne: Elektrotechnika), 2016 – № 2-E – P. 203 – 212. – ISSN 2305-9397.
 5. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala Y., Lyashchenko T. A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5, Issue 2 (89). P. 4–11. doi: 15587/1729-4061.2017.112323  [Scopus](посилання)
 6. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Shabala Ye., Myronov О. Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 4 (91). P. 32–42. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103651  [Scopus](посилання)
 7. Biloshchytskyi A.,Paliy S., Biloshchytska S.,Bronin S., Andrashko Yu..,Shabala Ye., Vatskel V.Technical component development of the methodology of project-vector management of educational environment // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. –  № 2/2 (92). Scopus](посилання)
 8.  Tereykovska L., Tereykovskiy I., Aytkhozhaeva E., Tynymbayev S., Imanbayev A. Encoding of neural network model exit signal, that is devoted for distinction of graphical images in biometric authenticate systems // News ofthe national academy of sciences of the republic of kazakhstan series of geology and technical sciences. Volume 6, Number 426 (2017), 217 – 224. [Scopus].(посилання)
 9. Bapiyev I. M., Aitchanov B. H., Tereikovskyi I. A., Tereikovska L. A., Korchenko A. A. Deep neural networks in cyber attack detection systems // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 1086–1092. [Scopus].(посилання)
 10. H. Zhengbing, I. Tereykovskiy, L. Tereykovska, V. Pogorelov. Determination of structural parameters of multilayer perceptron designed to estimate parameters of technical systems // Intelligent Systems and Applications, 2017, 10, P. 57-62. [Scopus].
 11. Akhmetov, B., Tereikovskyi, I., Tereikovska, L., Adranova, A. Neural network user authentication by geometry of the auricle // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. [Scopus].(посилання)
 12. Dychka, I., Tereikovskyi, I., Tereikovska, L., Pogorelov, V., Mussiraliyeva, S. Deobfuscation of computer virus malware code with value state dependence graph // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. [Scopus].(посилання)
 13. Hu, Z., Tereykovskiy, I., Zorin, Y., Tereykovska, L., Zhibek, A. Optimization of convolutional neural network structure for biometric authentication by face geometry // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. [Scopus].(посилання)
 14. Tereikovskyi, I., Mussiraliyeva, S., Kosyuk, Y., Bolatbek, M., Tereikovska, L. An experimental investigation of infrasound influence hard drives of a computer system // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. [Scopus].(посилання)
 15. Tereikovskiy, I., Parkhomenko, I., Toliupa, S., Tereikovska, L. Markov model of normal conduct template of computer systems network objects // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. [Scopus].(посилання)
 16. Oksiiuk, O., Tereikovska, L., Tereikovskiy, I. Adaptation of the neural network model to the identification of the cyberattacks International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. [Scopus].(посилання)
 17. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S. The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. –  № 4/4 (106) –  P. 14-20.  doi: 10.15587/1729-4061.2020.209886 [SCOPUS]
 18. Bykov, V., Spirin, O., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Dikhtiarenko, O., Novytskyi, O. (2020) OPEN DIGITAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF PEDAGOGICAL RESEARCH RESULTS. Information Technologies and Learning Tools, 2020, 75 (1), pp. 294-315 [Web of Science]
 19. Khlaponin Y. The employer and employee reputation in the Ukrainian cyberspace and social internet-services / Olena Rudnitska, Svitlana Kondakova, Anastasiia Kondakova, Victoriia Ternavska, Yevhen Vasiliu // Міжнародне електронне видання CEUR Workshop Proceedings  (http://ceur.ws.org) Vol-2588 urn:nbn:de:0074-2588-5 P. 194 – 203. – ISSN1613-0073 Scopus
 20. Khlaponin Y. Combined System of Phase Synchronization with Increased Astatism order in Frequency Monitoring Mode Proceedings of the 2nd International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN 2020) Lviv, Ukraine, May 21, 2020. /Oleksandr Turovsky, Yurii Khlaponin, Muhi-Aldin Hassan Mohamed, Tetiana Okhrimenko, Iuliia Goncharenko, Maksim Iavich // Міжнародне електронне видання CEUR Workshop Proceedings  (http://ceur ws.org) Vol-2616 urn:nbn:de:0074-2616-7 P. 53 – 62. – ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2616/Scopus
 21. Khlaponin Y., Ellisavi K.K.,  Khlaponin D.,  Selyukov A., Tolbatov A.,  Tolbatov V., Odarchenko Method of improving the stability of network synchronization in a multiservice macro network  Proceedings of the International Workshop on Cyber Hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019) Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. CEUR Workshop, Vol-2654 P. 786 – 797. – ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2654/ Scopus
 22. А. Korchenko, V. Breslavskyi, S. Yevseiev, N. Zhumangalieva, A. Zvarych, S. Kazmirchuk, O. Kurchenko, О. Laptiev, О. Sievierinov, S. Tkachuk. Development of a method for constructing linguistic standards for multi-criteria assessment of honeypot efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 1/2 (109) 2021, С. 14 – 23.
 23. Denis Berestov, Oleg Kurchenko, Yuri Shcheblanin, Nataliia Korshun, Tetiana Opryshko. Analysis of Features and Prospects of Application of Dynamic Iterative Assessment of Information Security Risks. Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2021. Proceedings of Selected Papers of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2021) Kyiv, Ukraine, January 28, 2021 (online)CPITS 2021 Scopus
 24. Serhii Yevseiev, Serhii Pohasii, Stanislav Milevskyi, Oleksandr Milov, Yevgen Melenti, Ivan Grod, Denis Berestov, Ruslan Fedorenko, Oleg KurchenkoDevelopment of a method for assessing the security of cyber-physical systems based on the Lotka–Volterra model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 5 № 9 (113) (2021), С. 30 – 47. Scopus.
 25. Yuriy KhlaponinVolodymyr Vyshniakov, Viktoriia Ternavska, Oleksandr Selyukov, Oleg Komarnytskyi. Development of audit and data protection principles in electronic voting Systems // Східно-Європейський Журнал передових технологій. – – №4/2 (112). – С.47–57. Scopus.
 26. Khlaponin, Y., Vyshniakov, V.Prygara, M.Poltorak, V. The New Concept of Guaranteeing Confidence in the E-Voting System. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020 – Proceedingsthis link is disabled, 2021, стр. 747–752, 9468012 Scopus
 27. Laptiev O., Savchenko V., Kotenko A., et. al. Method of Determining Trust and Protection of Personal Data in Social Networks. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS), Vol. 13, No. 1, рр.15-21. 2021 april, 2021 Scopus.
 28. Bronin S., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Zinyuk O., Kyselov V. (2021). Concept of Digital Competences in Service Training Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1192 AISC, 379-388. [Scopus, WoS]
 29. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Mukhatayev A., Toxanov S., Faizullin A. (2021). Methods of Assessing the Scientific Activity of Scientists and Higher Education Institutions. IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT). Kyiv, 162 – 167. [Scopus, WoS]
 30. He Y., Kuchansky, Paliy S., Shabala Y. (2021). Problems in Air Quality Monitoring and Assessment. 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies. Nur-Sultan, 2021. 1 – 4. [Scopus, WoS]
 31. Xu H., Kuchansky , Biloshchytska S., Tsiutsiura M. (2021). A Conceptual Research Model for the Partner Selection Problem. 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologiesthis link is disabled. Nur-Sultan, 2021. 1 – 6. [Scopus, WoS]
 32. Kuchansky , Biloshchytskyi A., Bronin S., Biloshchytska S., Andrashko Y. (2021). Use of the Fractal Analysis of Non-stationary Time Series in Mobile Foreign Exchange Trading for M-Learning. Advances in Intelligent Systems & Computing, 1192 AISC, 950-961. [Scopus, WoS]
 33. Biloshchytskyi A., Kuchansky , Andrashko Y., Omirbayev S., Mukhatayev A., Faizullin A., Toxanov S. (2021). Development of the Set Models and a Method to form Information Spaces of Scientific Activity Subjects for the Steady Development of Higher Education Establishments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3/2 (111), 6-14. [Scopus]
 34. Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky , Andrashko Y., Biloshchytska S., Serbin O. (2021). Development of the combined method of identification of near duplicates in electronic scientific works. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/4 (112), 57-63. [Scopus]
 35. Xu H., Kuchansky , Gladka M. (2021). Devising an individually oriented method for selection of scientific activity subjects for implementing scientific projects based on scientometric analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6/3 (114). 93-100. [Scopus]
 36. Хлапонін Ю.І., Управління ризиками залежності від ключових співробітників: ідентифікація персоналу / Хлапонін Ю.І.Ізмайлова О.В.Намір Хашим Касім, Красовська Г.В., Красовська К.К. // Workshop on “Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems” (CPITS 2021) http://sec.picst.org/ January 28, 2021 Scopus
 37. Serhii Lienkov, Alexander Myasischev, Alexander Sieliukov, Alexander Pashkov, Genadiy Zhyrov, Andrii Checking the flight stability of a rotary UAV in navigation modes for different firmware // The 2nd International Conference on Intellectual Systems and Information Technologies (ISIT 2021) co-located with 1st International Forum “Digital Reality” (DRForum 2021), Odesa, Ukraine, September 13-19, 2021. – P. 46-55. Scopus
 38. Khlaponin Y., Methods for assessing the impact of bandwidth of control channels on the quality of telecommunications networks in the transmission of data packets of different types / Yurii Khlaponin, Mohialdeen Mustafa Mohammed, Berkman Lyubov, Zaika Viktor, Polonskyi Konstiantyn,, Turovsky Oleksandr // International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) ISSN: 2073-607X (Online) Scopus
 39. Yurii KhlaponinOlha IzmailovaNameer Hashim Qasim, Hanna Krasovska, Kateryna Krasovska. Management risks of dependence on key employees: identification of personnel. Workshop on ” Cybersecurity Providing in Information and elecommunication Systems” (CPITS 2021) http://sec.picst.org/ January 28, 2021 pp 295-308 http://ceur-ws.org/Vol-2923/paper33.pdf. Scopus
 40. He, Y., Kuchansky, A., Paliy, S., Shabala, Y. Problems in Air Quality Monitoring and Assessment. SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021 [Scopus]
 41. Laptiev O., Savchenko V., Kotenko A., et. al. Method of Determining Trust and Protection of Personal Data in Social Networks. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS), Vol. 13, No. 1, рр.15-21. 2021 april, 2021  (SCOPUS).
 42. Development of a method for training artificial neural networks for intelligent decision support system // [Q. Mahdi, A. Shyshatskyi, O. Symonenko, N. Protas and other] (Eastern-European Journal of Advanced Technologies, 1/9 (115)) – (2022). – Р. 35-44 .
 43. Terenchuk, S., Riabchun, Y., & Delembovskyi, M. (2022). Identification of entrant’s abilities on the basis of Sugeno-type fuzzy inference systems. Aviation, 26(4), 176-182. DOI: 3846/aviation.2022.17636   – Scopus,  Web of Science Core Collection
 44. Chernyshev, D., Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Sapaiev, V., & Delembovskyi, M. Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems.  ISSN 16130073  – Scopus
 45. Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Dolhopolova, S. A., Riabchun, O., Delembovskyi, M., & Omelianenko, O. (2022, April). Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student. In 2022 International Conference onSmart Information Systems and Technologies (SIST) (pp. 1-6). IEEE.DOI:10.1109/SIST54437.2022.9945752 – Scopus
 46. Khlaponin Y. Method of forming complex services in networks using virtualization technology of network functions / Yurii Khlaponin, Muhi-Aldin Hassan Mohamed, Alexander Nikitchyn // The Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT», to be held on January 19-20th, 2022 (online). The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» January 19th 2022 CEUR Workshop, Vol-2654 P. 786 – 797. – ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2654/ Scopus
 47. Khlaponin Y. IoT-based Pain Monitoring and Management System / Yurii Khlaponin, Fouad Jameel Ibrahim Alazzawia, Marwa Azzawib, Madiha Fouad Jameelc, // The Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT», to be held on January 19-20th, 2022 (online). The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT» January 19th 2022 CEUR Workshop, Vol-2654 P. 786 – 797. – ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2654/ Scopus
 48. Nameer Hashim Qasim, Aqeel Mahmood Jawad, Haidar Mahmood Jawad, Khlaponin Y., Nikitchyn O. Devising a traffic control method for unmanned aerial vehicles with the use of gNB-IoT in 5G / Розробка методу управління трафіком безпілотних літальних апаратів за допомогою використання gNB-IoT В Східно-Європейський Журнал передових технологій – 2022. – № 3/9 (117). – С.53–59. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57103659600 Scopus
 49. Petrivskyi, V., Shevchenko, V., Yevseiev, S., Milov, O., Laptiev, O., Bychkov, O., Fedoriienko, V., Tkachenko, M., Kurchenko, O., Opirskyy, I.Development of a modification of the method for constructing energy-efficient sensor networks using static and dynamic sensors.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9(115), (2022). С. 15–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252988 Scopus
 50. Anastasiia Ivanytska; Liudmyla Zubyk; Andriy Dudnik; Dmitry Gololobov; Oleh Kurchenko; Denis Berestov. Evaluation of the Effectiveness of Information Technology Methods for Processing Diagnostic Information Based on Complex Data. IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)  Kyiv, Ukraine, 4-7 Oct. 2022  C. 251-256. DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922969 Scopus
 51. Serhii Kulibaba, Svitlana Popereshnyak, Yurii Shcheblanin, Oleg Kurchenko, Nataliia Mazur. Advanced Communication Model with the Voice Control and the Increased Security Level. CPITS 2022 Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2022.  Proceedings of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2022) co-located with International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PICST 2022) Kyiv, Ukraine, October 13, 2022 (online). С. 64-72. Scopus
 52. Ibraheem H. M. Al-Dosari, Viktor Sykhomlyn, Alexander Selyukov. Intelligent Classification Enhancement using Siny-Hard Wavelet Thresholding. Proceedings of the Selected Papers of the Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things (TTSIIT 2022) . Kyiv, Ukraine, January 19, 2022 (online). – CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org). – С.141-148
 53.  
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram