РУДЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Чернишев Д.О., Почка К.І., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденко М.В. Методика професійної освіти: навчальний посібник. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 224 с. – ISBN 978-617-8171-04-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 15 від 24 листопада 2023 року.
 2. Руденко М.В. Освітнє середовище освітнього закладу як умова формування здоров’язбережувального світогляду у здобувачів освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 373-381. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Chernyshev D.O., Pochka K.I., Korchova H.L., Krasylnyk Yu.S., Rudenko M.V. Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 3-12. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.3-12. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296252.
 4. Бушуєв С., Корчова Г., Красильник Ю., Руденко М., Козир Б. Розвиток кліпового мислення здобувачів вищої освіти в інформаційному оточенні. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2024. – Том 99, № 1. – С 76–94. – DOI: 10.33407/itlt.v99i1.5376. – Web of Science. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5376.
 1. Руденко М.В., Красильник Ю.С., Корчова Г.Л. Методика викладання у вищій школі. – Київ: КНУБА, 2022. – 296 с. – ISBN 978-966-627-240-2. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 45 від 29 жовтня 2021 року.
 2. Руденко М.В. Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб’єкта освітнього процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 287-296. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Руденко М.В., Ващук І.Є. Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 297-301. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. Przemoc domowa w dobie Covid-19 – możliwości pomocy. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2022. – Tom 615, Nr 10. – P. 42-53. – DOI: 10.5604/01.3001.0016.2193. – Режим доступу: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=234901.
 5. Руденко М. Реалізація гендерного підходу в освіті: сучасні виклики. // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 лютого 2023 р.). – Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2023. – С. 246-251. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f467895ec4bf440341490c621a6eccb8.pdf.
 6. Руденко М.В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан. // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 11-12 травня 2023 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – С. 273-276. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/16wDBwvAqrvNOfQ8Rm4NkeH5ZrL7CZ5HJ/view?pli=1.
 7. Руденко М.В., Луценко О.П. Гендерні стереотипи як педагогічна проблема в системі освіти України. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 207-210. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 1. Руденко М.В. Викладач-куратор як суб’єкт виховного процесу в умовах закладу вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 248-254. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 2. Kempińska U., Balcer K., Rudenko M. One step before retirement – free time of working adults. // Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects». – Brighton, Great Britain, 19-20.02.2022. – № 99, February, 2022. – P. 123-131. – https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.015. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18539.
 3. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Комплексний підхід до навчання учнів з особливими потребами // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, Луцький НТУ, 2022. – С. 192-195. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_hX6e7oIUcXs4qi13FdUnnDZcRQ8Pht7/view.
 4. Руденко М.В. Психолого-педагогічні аспекти формування здоров’я зберігаючої компетентності у здобувачів вищої освіти України. / Вектори соціальної, організаційної та економічної психології [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 лютого 2022 року). – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. – С. 206-212. – ISBN 978-966-918-040-7. – DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2022-02-25.
 5. Руденко М.В., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С. Методичні вказівки до педагогічної практики для здобувачів другу (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.
 6. Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 35-62. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.35-62. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/258812.
 7. Руденко М.В. Ефективні стилі педагогічного спілкування як складова професійної компетентності викладача вищої школи. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 146-153. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 8. Kempińska Urszula, Rudenko Mykola, Wyszatycka Agnieszka. Mental abuse in marriage. Case study / Scientific Collection «InterConf+», 26(129): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (October 19-20, 2022; Orléans, France) by the SPC «InterConf». – Epi, 2022. – P. 134-145. – Режим доступу: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1489.
 9. Руденко М.В. Ефективні стилі педагогічного спілкування як складова професійної компетентності викладача вищої школи. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 146-153. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 10. Kempińska Urszula, Rudenko Mykola, Wyszatycka Agnieszka. Mental abuse in marriage. Case study / Scientific Collection «InterConf+», 26(129): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (October 19-20, 2022; Orléans, France) by the SPC «InterConf». – Epi, 2022. – P. 134-145. – Режим доступу: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1489.
 1. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
 2. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
 3. Kempińska U., Rudenko M. Prevention of sexual violence against women as a global pedagogical problem / The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform. January 29, 2021. – С.118-121. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/29.01.2021/428.
 4. Kempińska U., Rudenko M. On-line betrayal – research review / Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 4), Paris, 5 février2021. Vinnytsia – Paris : Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – С. 149-154. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/05.02.2021/434.
 5. Kempińska U., Rudenko M. Sexual harassment in the academic space as a social and pedagogical problem / Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Boston, February 26, 2021. Boston-Vinnytsia: European scientific Platform, 2021. С. 99-105. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/26.02.2021/459.
 6. Kempińska U., Rudenko M. Role reversal – when a woman is molesting / Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Cambridge, March 19, 2021. – Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – С. 68-72. – doi: 10.36074/logos-19.03.2021.v3.18. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021/477.
 7. Руденко М.В. Засоби та інструментарій організації освітнього процесу в умовах дистанційної форми навчання. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 231-237. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 8. Руденко М.В., Гончаренко Т.А. Здоров’язбергігаюча компетентність куратора навчальної групи як умова оптимізації освітнього процесу ЗВО. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 220-224. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 9. Руденко М.В. Особистісно орієнтовані технології навчання у професійній діяльності викладача закладу вищої освіти / Zeszyty naukowe KSW. – Tom L Półrocznik seria C: Nauki pedagogiczne / zeszyt 17 Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. – Włocławek, Kujawska Szkoła Wyższa, 2020. – С. 153-164.
 1. Руденко М. Здоров’язберігаюча компетентність студентства. // Інноваційно-технологічні шляхи розвитку агропромислового комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Зб. наук. праць – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 109-115.
 1. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. Sexual culture of students in the educational space of higher education in Poland and Ukraine – research message. // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – Р. 50-57. https://ijpint.com/resources/html/article/details?id=190372.
 2. Руденко М.В. Соціалізація майбутнього інженера-педагога як передумова успішності його дидактичної адаптації. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 156-161. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 3. Руденко М.В. Формування у студентів здоров’язберігаючої компетентності в умовах освітнього середовища ЗВО. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 103-107. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 4. Гришуніна М.В., Руденко М.В. Геймофікація як один із інноваційних підходів до навчального процесу. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 184-189. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 5. Лук’яненко М.С., Руденко М.В. Техніка мовлення вчителя як важливий засіб професійно-педагогічної комунікації. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 224-227. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 6. Мойсюк В.І., Руденко М.В. Дистанційне навчання як провідна форма організації освітнього процесу. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 240-243. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 7. Яворський М.І., Руденко М.В. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 287-290. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
 2. Руденко М.В., Терентьєв О.О., Щербина О.А., Гаркавенко О.М. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи. Для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». – К. : КНУБА, 2018. – 48 с.
 3. Руденко М.В. Педагогічна діагностика. Методичні вказівки до вивчення курсу. – КНУБА, 2018. – 36 с.
 4. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. ‘Hook-up’ as a negative sociocultural phenomenon among the students of Ukraine and Poland. // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 506, 507. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 5. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. ‘Hook – up’ in the sexual culture of Polish and Ukrainian students – a communique of research. – International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies. – IJPINT 2018. – Vol. 5, No 1. – P. 50-57; DOI: 10.5604/01.3001.0012.2139. – Режим доступу: https://ijpint.com/resources/html/article/details?id=175638.
 6. Кемпінська У., Руденко М.В. Державна соціальна допомога неповнолітнім матерям у Франції, Польщі та Україні. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 51-55. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 7. Кемпінська У., Руденко М.В. Соціальна допомога неповнолітнім матерям у Франції, Польщі та в Україні. / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», (Київ, 16 листопада 2017 р.). – К.: НАУ, 2018. – С. 51-55.
 8. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Теорія колективного виховання Антона Макаренка як педагогічна концепція соціалізації особистості. / Педагогічна спадщина А. Макаренка в науці та практиці (до 130-річчя від дня народження): матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 13 березня 2018 р.). – Київ: ІКВС, 2018. – С. 95-99. – Режим доступу: http://ikvsu.kvs.gov.ua/sites/default/files/files/materiali._onlayn-konf._makarenko.pdf.
 9. Кущенко О.І., Руденко М.В. Сугестопедична технологія навчання як одна з сучасних освітніх методик вищої школи. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 150-154. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 10. Руденко М.В. Критерії та показники оцінювання сформованості методичної компетентності майбутніх офіцерів державної кримінальної служби України. // Шляхи підвищення ефективності спеціальної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 травня 2018 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018. – С. 35-39.
 11. Руденко М.В. Особливості прогнозування розвитку соціально-педагогічних процесів в освітньому процесі ВНЗ. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 265-270. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 12. Руденко М.В., Корчова Г.Л. Особливості адаптації студентів до освітнього процесу вищого навчального закладу як об’єкт прогностичної діяльності педагога. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 136-141. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 1. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. Alcohol in the lives of students in Poland and Ukraine – research reportł. / International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. – Vol. 4, No. 1. – 2017. – pp. 71-79.
 2. Красильник Ю.С., Руденко М.В. Національні традиції виховання патріотизму у військовослужбовців армій провідних країн світу. / Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – С. 18-22.
 3. Руденко М.В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання. / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 28 квітня 2017 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – C. 136-138.
 4. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В. Ефективне застосування особистісно орієнтованих технологій у професійній діяльності викладача вищого навчального закладу: організаційно-педагогічні умови. / Вісник пенітенціарної асоціації України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 105-114.
 5. Руденко М.В., Чурмантаєв П. С. Психологічний тренінг з учасниками антитерористичної операції як метод психологічної допомоги. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: УДФС України, 2017. – С. 133-135.
 1. Руденко М.В. Педагогіка вищої школи: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» та магістрів КНУБА всіх форм навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 36 с.
 2. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні технології навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 204 с. – Видання КНУБА, Вид. № 27/1-14, замовлення № 2/1-15.
 3. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування. – К.: КНУБА, 2016. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 28/1-14, замовлення № 56/1-15.
 4. Руденко М.В. Здоров’язберігальна компетентність студентської молоді як пріоритет діяльності освітнього менеджера в аспекті профілактики тютюнопаління серед студентів в умовах ВНЗ. / Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун‐т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Випуск 17. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 149-154. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7608/1/Rudenko.pdf.
 5. Руденко М.В., Калениченко Р.А. Педагогіко-психологічні аспекти формування здоров’язберігаючої соціальної відповідальності у майбутніх працівників органів Державної фіскальної служби України. / Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2016. – № 1 (33). – С. 251–260. – Режим доступу: http://nuou.org.ua/pro-universytet/dokumenty/finish/6-zbirnyk-naukovykh-prats-viiskova-osvita/1561-viyskova-osvita-1-33/0.html.
 6. Бондарчук О.М., Руденко М.В. Наукова та культурна діяльність Михайла Грушевського. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 120-122.
 7. Гриценко А.В., Руденко М.В. Ідея народності виховання у педагогічній публіцистиці М.С. Грушевського (1866-1934). / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 128-131.
 8. Калениченко Р.А., Руденко М.В. Психологічні наслідки гострих стресових ситуацій і надання первинної психологічної допомоги. / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: Матеріали VI міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського – К. : НУОУ ім. І. Черняховського, 2016. – С. 143–146.
 9. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Розвиток системи підвищення кваліфікації: європейський досвід. / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. – К. : УМО НАПН України, 2016. – С. 558-563.
 10. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Щодо розвитку системи підвищення кваліфікації з огляду на європейський досвід. / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовт. 2016 р. – Київ: ДВНЗ «УМО», 2016. – С. 199-202.
 11. Лисицька Ю.В., Руденко М.В. Просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Михайла Грушевського. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 146-149.
 12. Литвинчук В.К., Руденко М.В. Внесок Михайла Грушевського у розвиток української освіти. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 149-151.
 13. Руденко М.В. Андрагогогічні аспекти виховання у слухачів вищих навчальних закладів навичок і вмінь здоров`язберігаючої поведінки. / Debiuty Naukowe KSW. – Tom XI. – Kujawska Szkola Wyzsza we Wloclawek. – Wloclawek: Wydawnictwo Uczelnane KSW, 2016. – S. 45-56 (збірник наукових праць Вищої Гуманітарно-Економічної Школи, м.Влоцлавек, Польща).
 14. Руденко М.В. Погляди М.С. Грушевського щодо основ національного виховання. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 83-85.
 15. Руденко М.В. Формування професійно-педагогічної компетентності у майбутнього інженера-педагога. / Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-прак. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.). – Київ НАДУ, 2016. – С. 408-409.
 16. Руденко М.В., Кемпінська У. Ставлення до тютюнопаління серед студентської молоді в Україні та Польщі. / Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку. Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Екскрюзив-Систем», 2016. – № 22 . – С. 324–329.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram