СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Характеристика спеціальностей.

122. “Комп`ютерні науки” (КН).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ”.
Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка і експлуатація комп’ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами і організаціями різних галузей діяльності.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: системних аналітиків, інженерів, керівників, консультантів, наукових співробітників у сфері впровадження інформаційних управляючих систем і технологій; інженерів-програмістів з комп’ютерних систем на підприємствах-розробниках програмного забезпечення; викладати комп’ютерні дисципліни у різноманітних освітянських закладах.
Спеціалізація “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” (УПК).
Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітнім рівнем: магістр.
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:
–Управління проектами розробки інформаційних технологій;
– Управління проектами Start-Up.
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами створення інформаційно-коммунікаційних систем, управління проектами створення програмного забезпеченя, їх фаз та життєвого циклу, аналіз зацікавлених сторін, ризиків та інших чинників, що впливають на виконання проектів; визначення підходів та стандартів щодо управління якістю, комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до проекту;
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням і навичкам випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів проектів та програм різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування.

123. “Комп`ютерна інженерія” (КСМ).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ”.
Профіль фахівця – створення, використання, використання, обслуговування складних комп`ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп`ятерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп`ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп`ютерних засобів.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв`язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах на посадах технічного директора, керівника відділу інформаційних технологій, програміста, конструктора комп`ютерних систем, аналітика з комп`ютерних комунікацій, аналітика комп`ютерних систем.

125. “Кібербезпека” (БІКС).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ”.
Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: спеціаліст з організації захисту інформації; адміністратор доступу; інспектор з організації захисту секретної інформації; проектувальник систем та засобів захисту інформації; проектувальник комп’ютерних систем та мереж; інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; аналітик з технічного захисту інформації; фахівець з режиму секретності; адміністратор системи; адміністратор задач; адміністратор баз даних; аналітик комп’ютерного банку даних; прикладний програміст; інженер з комп’ютерних систем.

126. “Інформаційні системи і технології” (ІСТ)
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ”.
Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем проектування об’єктів будівництва; розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків; моделювання комплексів різного призначення, в першу чергу будівельних.
Спеціальність базується на сучасних інноваційних технологіях, входить до найбільш перспективних професійних напрямків діяльності.
Отримані фахівцями знання, уміння та навички в галузі інформаційних технологій дозволяють їм працювати: в проектних, архітектурних, науково-дослідних та інших організаціях будівельної галузі, здійснюючи розробку, супроводження і експлуатацію САПР; адміністраторами комп’ютерних мереж; адміністраторами розподілених баз даних і знань; у сфері віртуальних і медіатехнологій; на ринку новітніх комп’ютерних, інформаційних і комунікаційних технологій; в організаціях, що займаються комп’ютерним дизайном, видавничою і рекламною діяльністю.
Випускники успішно працюють в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, в провідних проектних і конструкторських організаціях, підприємствах, державних і комерційних організаціях, а також в компаніях: Google, Sumsung. Epam, Cisco, HP, itLynx, Infopulse, Luxoft тощо.

Спеціальність 131. “Прикладна механіка”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Освітня програма: Інженерія логістичних систем (ІЛС).
Профіль фахівця – розробка і виготовлення технічних засобів для застосування їх у логістичних системах, здійснення вибору цих засобів, планування і організація виконання технологічних процесів виробництва та процесів пов’язаних з зберіганням, транспортуванням, технологічним і технічним обслуговуванням технічних засобів.
Освітня програма передбачає надання Вам знань та навичок вирішення нагальних проблем конструювання, виготовлення та сервісу сучасних машин, обладнання, робототехнічних засобів, що можуть бути використані у логістичних системах різного технологічного призначення. Широке використання методів моделювання, аналізу, синтезу на основі базових знань забезпечить мотиваційні амбітні можливості працевлаштування.

133. “Галузеве машинобудування” (БМО).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ, БУДІВЕЛЬНІ, МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ”.
Профіль фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в трестах і управліннях механізації будівельних робіт; будівельних організаціях; на ремонтних підприємствах; на підприємствах будівельної індустрії; в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

141. “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”(ЕСА).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД”.
Профіль фахівця – розробка специфічного устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в будівельній галузі України та інших підприємствах промисловості, в першу чергу житлово-комунальної сфери.
Випускники даної спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними промисловими установками, а також розробку складних електромеханічних систем з використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів і системного програмування.
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, технічний консультант, науковий співробітник, керівні посади різних рівнів.

151.“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” (АТП).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ”.
Профіль фахівця – проектування, управління, налагоджування та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах, в будівельних і пусконалагоджувальних організаціях; в проектних, конструкторських і науково-дослідних установах по експлуатації, монтажу, налагоджуванню, проектуванню, розробці і дослідженню пристроїв та систем автоматизації виробничих процесів і об’єктів галузі.

015.10 “Професійна освіта. Комп`ютерні технології” (ПНК).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи за такими видами діяльності: працювати в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах як викладач інформатики і інших комп’ютерних дисциплін.
Разом з тим він може працювати розробником комп’ютерних систем та інформаційних технологій в будівельних та інших організаціях, проектних інститутах, конструкторських бюро, науково-дослідних установах; інженером-програмістом в різних галузях народного господарства.

015.11 “Професійна освіта. Машинобудування” (ПНМ).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях виробництва, експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах, як вчитель праці та викладач технічних дисциплін. Разом з тим вони можуть працювати і на інженерних та керівних посадах в галузях виробництва, експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання підприємств будівельної індустрії, в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

073. “Менеджмент” (УПМ).
Спеціалізація “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем: магістр.
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:
– Управління проектами девелопменту;
– Управління проектами розвитку організацій.
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами будівництва, девелопменту та розвитку організацій, на основі життєвого циклу, аналізу зацікавлених сторін, впливу ризиків та чинників соціоекономічного характеру; визначення стандартів якості, що мають бути застосовані до проекту.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram