СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Характеристика спеціальностей.

122. “Комп`ютерні науки” (КН).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ”.
Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка і експлуатація комп’ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами і організаціями різних галузей діяльності.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: системних аналітиків, інженерів, керівників, консультантів, наукових співробітників у сфері впровадження інформаційних управляючих систем і технологій; інженерів-програмістів з комп’ютерних систем на підприємствах-розробниках програмного забезпечення; викладати комп’ютерні дисципліни у різноманітних освітянських закладах.
Спеціалізація “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” (УПК).
Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітнім рівнем: магістр.
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:
–Управління проектами розробки інформаційних технологій;
– Управління проектами Start-Up.
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами створення інформаційно-коммунікаційних систем, управління проектами створення програмного забезпеченя, їх фаз та життєвого циклу, аналіз зацікавлених сторін, ризиків та інших чинників, що впливають на виконання проектів; визначення підходів та стандартів щодо управління якістю, комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до проекту;
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням і навичкам випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів проектів та програм різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування.

123. “Комп`ютерна інженерія” (КСМ).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ”.
Профіль фахівця – створення, використання, використання, обслуговування складних комп`ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп`ятерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп`ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп`ютерних засобів.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв`язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах на посадах технічного директора, керівника відділу інформаційних технологій, програміста, конструктора комп`ютерних систем, аналітика з комп`ютерних комунікацій, аналітика комп`ютерних систем.

125. “Кібербезпека” (БІКС).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ”.
Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: спеціаліст з організації захисту інформації; адміністратор доступу; інспектор з організації захисту секретної інформації; проектувальник систем та засобів захисту інформації; проектувальник комп’ютерних систем та мереж; інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; аналітик з технічного захисту інформації; фахівець з режиму секретності; адміністратор системи; адміністратор задач; адміністратор баз даних; аналітик комп’ютерного банку даних; прикладний програміст; інженер з комп’ютерних систем.

126. “Інформаційні системи і технології” (ІСТ)
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ”.
Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем проектування об’єктів будівництва; розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків; моделювання комплексів різного призначення, в першу чергу будівельних.
Спеціальність базується на сучасних інноваційних технологіях, входить до найбільш перспективних професійних напрямків діяльності.
Отримані фахівцями знання, уміння та навички в галузі інформаційних технологій дозволяють їм працювати: в проектних, архітектурних, науково-дослідних та інших організаціях будівельної галузі, здійснюючи розробку, супроводження і експлуатацію САПР; адміністраторами комп’ютерних мереж; адміністраторами розподілених баз даних і знань; у сфері віртуальних і медіатехнологій; на ринку новітніх комп’ютерних, інформаційних і комунікаційних технологій; в організаціях, що займаються комп’ютерним дизайном, видавничою і рекламною діяльністю.
Випускники успішно працюють в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, в провідних проектних і конструкторських організаціях, підприємствах, державних і комерційних організаціях, а також в компаніях: Google, Sumsung. Epam, Cisco, HP, itLynx, Infopulse, Luxoft тощо.

131. “Прикладна механіка”(ІЛС).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ”.
Профіль фахівця – розробка виробничих логістичних систем, логістичних систем для складування, розподілу і доставки різноманітних товарів у всіх галузях виробництва і надання послуг.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: менеджер служби збуту; менеджер служби матеріально-технічного забезпечення; експерт та консультант відділів інформаційних і фінансових закладів; логістик комерційного відділу; працівник логістично-дослідницьких центрів; інженер машинобудівних та приладобудівних підприємств загального і спеціального призначення різних форм власності.

133. “Галузеве машинобудування” (БМО).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ, БУДІВЕЛЬНІ, МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ”.
Профіль фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в трестах і управліннях механізації будівельних робіт; будівельних організаціях; на ремонтних підприємствах; на підприємствах будівельної індустрії; в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

141. “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”(ЕСА).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД”.
Профіль фахівця – розробка специфічного устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в будівельній галузі України та інших підприємствах промисловості, в першу чергу житлово-комунальної сфери.
Випускники даної спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними промисловими установками, а також розробку складних електромеханічних систем з використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів і системного програмування.
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, технічний консультант, науковий співробітник, керівні посади різних рівнів.

151.“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” (АТП).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Спеціалізація “АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ”.
Профіль фахівця – проектування, управління, налагоджування та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах, в будівельних і пусконалагоджувальних організаціях; в проектних, конструкторських і науково-дослідних установах по експлуатації, монтажу, налагоджуванню, проектуванню, розробці і дослідженню пристроїв та систем автоматизації виробничих процесів і об’єктів галузі.

015.10 “Професійна освіта. Комп`ютерні технології” (ПНК).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи за такими видами діяльності: працювати в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах як викладач інформатики і інших комп’ютерних дисциплін.
Разом з тим він може працювати розробником комп’ютерних систем та інформаційних технологій в будівельних та інших організаціях, проектних інститутах, конструкторських бюро, науково-дослідних установах; інженером-програмістом в різних галузях народного господарства.

015.11 “Професійна освіта. Машинобудування” (ПНМ).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях виробництва, експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах, як вчитель праці та викладач технічних дисциплін. Разом з тим вони можуть працювати і на інженерних та керівних посадах в галузях виробництва, експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання підприємств будівельної індустрії, в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

073. “Менеджмент” (УПМ).
Спеціалізація “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”.
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем: магістр.
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:
– Управління проектами девелопменту;
– Управління проектами розвитку організацій.
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами будівництва, девелопменту та розвитку організацій, на основі життєвого циклу, аналізу зацікавлених сторін, впливу ризиків та чинників соціоекономічного характеру; визначення стандартів якості, що мають бути застосовані до проекту.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram