Кольчик Ю.М.

Кольчик Ю.М.
Кольчик Юлія Миколаївна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Теплотехніки”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Scopus 7801688731
orcid.org/0000-0003-4559-5725
Google Scholar
Загальна інформація
У 1987 р. з відзнакою закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Теплофізика».
У 1987-1993 рр. працювала та навчалася в аспірантурі в Інституті технічної теплофізики НАН України .
З 1997 р. працює в КНУБА доцентом кафедри “Теплотехніки” Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автор більше 60 науково-методичних праць

Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна термодинаміка
 • Будівельна теплофізика

Навчально-методична література

Технічна термодинаміка

  • Кольчик Ю.М.Робоча програма з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»; 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент»
  • Кольчик Ю.М.Методичні вказівки до виконання курсової работи «Термодинамічний аналіз використання газів та пари в термодинамічних циклах і тепловому устаткуванні та розрахунок процесів з ними» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» /Ю.М.Кольчик, Н.В.Чепурна. // К.: КНУБА, 2016. – 25 с.
  • Кольчик Ю.М.Будівельна теплотехніка. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» / Уклад.: Н.В. Чепурна, М.А. Кириченко. – Київ: КНУБА, 2016. – 28 с. Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Кольчик Ю.М.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» / С.В.Барановська, Ю.М.Кольчик, та ін. // К.: КНУБА, 2000, – 19 с.
  • Кольчик Ю.М.Будівельна теплотехніка. Визначення теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи / уклад.: В.П. Азутов, Н.В. Чепурна. – Київ: КНУБА, 2009. – 12 с .Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Кольчик Ю.М.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція», 144 «Теплоенергетика» / Ю.М.Кольчик, Н.В.Чепурна // К.: КНУБА, 2021. – 24с. .Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Кольчик Ю.М.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» Частина ІІ. / Ю.М.Кольчик, Н.В.Чепурна // К.: КНУБА, 20012. – 16 с.

Кольчик Ю.М.Тестові завдання по курсу «Технічна термодинаміка».Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Будівельна теплофізика

 • Кольчик Ю.М.• Робоча програма з дисципліни «Будівельна теплофізика» для студентів спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»; 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент»
 • Кольчик Ю.М.«Проектування зовнішніх огороджень на основі багатошарових конструкцій» Методичні вказівки до виконання курсової работи з дисципліни «Будівельна теплофізика» для студентів спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»; 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент» » /Ю.М.Кольчик, // К.: КНУБА, 2020. – 40 с
 • Кольчик Ю.М.Термодинамічні основи розробки високоенергоефективних систем гарячого водопостачання. Навчальний посібник / уклад.: Е.С. Малкін, І.Е. Фуртат, Н.В. Чепурна, // – Київ: КНУБА, 2013. – 60 с. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=995
 • Кольчик Ю.М.«Визначення теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт» з дисципліни «Будівельна теплофізика» для студентів спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»; 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент» » / В.П.Азутов. Ю.М.Кольчик, // К.: КНУБА, 2006. – 12 с.
 • Кольчик Ю.М.• Тестові завдання по курсу«Будівельна теплофізика»

Наукова робота

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Динамика замораживания воды в подземных полостях» [Текст]: дис… канд. техн. наук: 01.04.14 / Кольчик Юлія Миколаївна; Інститут технічної теплофізики НАН України. — К., 1991. — 127 л.».

Напрями наукової діяльності

Математичне моделювання та методи розрахунку гідродинаміки та теплофізичних процесів в областях довільної конфігурації. Розрахунок процесів тепломасообміну та фазових перетворень у зовнішніх огороджувальних конструкціях..

Вибрані публікації

 1. Нікітенко М.І. Метод канонических элементов для моделирования гидродинамики и тепломассообмена в областях произвольной формы / М.І.Нікітенко, Ю.М.Кольчик, Н.М.Сорокова // Инженерно – физический журнал 2002, т.75, № 6.-с.74-80- Режим доступу:
  https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=11539755402171107743
 2. Кольчик Ю.М. Исследование процесса замерзания воды в замкнутом объеме с изменяющейся температурой фазового перехода. // Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики, Київ , Наукова думка, 1990.-С.16-18
 3. Нікітенко М.І.. Патент на винахід №89307 України С12G 3/00, G01N 25/18 „Спосіб визначення коефіцієнта дифузії зв’язаної речовини в капілярно-пористих матеріалах / М.І.Нікітенко, Н.М.Сорокова, Ю.М.Кольчик, Ю.Ф. Снєжкін // Заявл. 17.06.2008; Опубл. 11.01.2010; Бюл. №1
 4. Нікітенко М.І.. Тепло- и массообмен при различных режимах течения в канале с проницаемыми стенками М.І.Нікітенко, Ю.М.Кольчик, Н.М.Сорокова // Промышл. теплотехника. -2006.-Т.28.-№1. -С. 7-17
 5. Нікітенко М.І.. Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена матеріалах / М.І.Нікітенко, Ю.Ф. Снєжкін, Н.М.Сорокова, Ю.М.Кольчик // Київ: Наукова думка, 2014. –743 с – Режим доступу:
  https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=13769790558982172915
 6. Сорокова Н.М. Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій. / Н.М.Сорокова, Ю.М.Кольчик, Р.Я.Сороковий //«Енергоефективність в будівництві та архітектурі», вип..10, 2018, с.62-68 – Режим доступу:
  http://energy.nzeb.com.ua/article/view/138758
 7. Сорокова Н.М.Математическая модель и метод расчета динамики сушки биомассі при производстве пелет / Н.М.Сорокова, Д.М. Корінчук, Ю.М.Кольчик, Шапар Р.О. // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання – 2018. – Вип. 27. – С. 41-48. – Режим доступу:
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=votp_2018_27_9
 8. Сорокова Н.М. Чисельний метод визначення ізотерми сорбції капілярно-пористих матеріалів / Н.М.Сорокова, Ю.М.Кольчик, Р.Я.Сороковий //Тези XІ Міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики»,Київ 2019.,21-22 травня– Режим доступу:
  http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/05/22_tezi.pdf
 9. Sorokova, N.; Variny, M.; Pysmennyy, Y.; Kol’chik, Y. Mathematical Model and
  Numerical Method of Calculating the Dynamics of High-Temperature Drying of Milled
  Peat for the Production of Fuel Briquettes. Computation 2023, 11, 53.
  https://doi.org/10.3390/ computation11030053 Academic Editors: Ali Cemal Benim,
  Rachid Bennacer, Abdulmajeed A. Mohamad, Paweł Oclon, Sang-Ho Suh and Jan Taler
  Received: 6 February 2023 Revised: 3 March 2023 Accepted: 3 March 2023 Published:
  6 March 2023

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 331
Тел.: +38 (044) 241-54-83
E-mail: kolchyk.ium@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram