ГАРАНТ ОНП (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво», рівень вищої освіти: третій

 
 
 
 
 
 
Тугай Олексій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.
Стаж педагогічної роботи складає 22 роки. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Система адаптації організації будівництва до євростандартів ” за спеціальністю 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Вчене звання професора кафедри організації та управління будівництвом КНУБА присвоєне у 2012 році, атестат професора 12 ПР № 007977.
З 1994 р. проваджує наукові дослідження з питань ефективної організації та управління будівництвом, публікує наукові статті та доповіді на конференціях.
Має досвід управлінської роботи: 9 років виконував обов’язки заступника декана факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів КНУБА; 4 роки виконував обов’язки заступника начальника ВЛАППК КНУБА; 5 років – завідувач кафедри організації та управління будівництвом КНУБА
Приймав участь у міжнародних проектах в рамках програм Tempus-Tacis, а саме Tempus-Tacis JEP 10750-1999 «INDUSTMENT».
Є членом спеціалізованих вчених рад Д26.056.03 КНУБА та Д41.085.03 ОДАБА за науковою спеціальністю 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
Автор 154 публікацій, у тому числі сім монографій, чотири навчальних посібника та шість підручників зокрема з грифом МОН України.
Є членом трьох редакційних колегій фахових збірників: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин ” КНУБА; науково-технічного журналу «Нові технології в будівництві» ДП НДІБВ; міжвідомчого науково-технічного збірнику «Будівельне виробництво» ДП НДІБВ.
Нагороджений грамотами КНУБА та подяками від КМДА за вагомий внесок у розвиток міста.
 
 
 
 
 
 
 
 Tuhai Oleksii Anatoliyovych – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Organization and Management of Construction of the Kyiv National University of Construction and Architecture.
The experience of pedagogical work is 22 years. In 2009 he defended his doctoral dissertation on “The system of adaptation of construction to European standards” in the specialty 05.23.08 – “Technology and organization of industrial and civil construction.” The academic title of Professor of the Department of Organization and Management of Construction KNUBA was awarded in 2012, the certificate of Professor 12 PR № 007977.
Since 1994 he has been conducting research on the effective organization and management of construction, and has published scientific articles and conference reports.
Has managerial experience: 9 years as Deputy Dean of the Faculty of Training, Retraining and Advanced Training of KNUBA; For 4 years he served as Deputy Chief of VLAPPK KNUBA; 5 years – Head of the Department of Organization and Management of Construction KNUBA
Participated in international projects under the Tempus-Tacis programs, namely Tempus-Tacis JEP 10750-1999 “INDUSTMENT”.
Member of the specialized scientific councils D26.056.03 KNUBA and D41.085.03 ODABA in the scientific specialty 05.23.08 – Technology and organization of industrial and civil construction.
Author of 154 publications, including seven monographs, four handbooks and six course books, under the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
He is a member of three editorial boards of scientific journals: “Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations” KNUBA; scientific and technical journal “New technologies in construction” SE NDIBV; interdepartmental scientific and technical collection “Construction Production” SE NDIBV.
He was awarded diplomas of KNUBA and gratitude from the Kyiv City State Administration for a significant contribution to the development of the city.

  

Наказ про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на всіх рівнях вищої освіти в КНУБА та груп забезпечення спеціальностей (наказ від 25.02.2021 N 59)

1. Тугай О. А., Осипова А.О. Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва [Текст] / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем: збір. наук праць. – 2017. – № 30. – С. 200–204. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2017.30
2. Тугай О.А., Алтухова Д.В. Застосування нечітких множин при календарному плануванні будівництва. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві», К,ЛІРА – 2017р. http://library.knuba.edu.ua/node/42
3. Тугай О.А., Власенко Т.В., Сутність інжинірингової діяльності та проблеми її розвитку в Україні. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві», К,ЛІРА – 2017р. http://library.knuba.edu.ua/node/42
4. Тугай О. А., Осипова А.О. Ревіталізація процесів будівельного виробництва. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві», К,ЛІРА – 2017р. http://library.knuba.edu.ua/node/42
5. Тугай О. А., Скакун Є.В. Інструменти подолання невизначеності при прийнятті рішень в девелоперських моделях організації житлового будівництва. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві», К,ЛІРА – 2017р. http://library.knuba.edu.ua/node/42

1. A. Tugai, O. Franchuk Регламент організаційних заходів, щодо забезпечення експлуатаційної придатності об’єкту // Зб. наук. праць “Шляхи підвищеня ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.154-160.-К.:КНУБА, 2018.
2. O. Tugai, O. Slipenchuk Розробка механізму стимулювання працівників будівельних підприємств. // Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.19-24.-К.:КНУБА, 2018.
3. O. Tugay, T. Vlasenko Управління інвестиційно-будівельними проектами на основі EPC/М контрактів [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 35 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 108-114.
4. O. Tugai, A. Osypova Множина факторів будівельного виробництва, що негативно впливають на стан довкілля.// Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.35.-С.132-139.-К.:КНУБА, 2018.
5. Тугай О.А. Загальні основи інжинірингової діяльності та її сучасний стан в Україні [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №34 // Київ, НДІБВ – 2018. – С. 15-20.

1. О.А. Тугай, О.О. Сліпенчук Лізингові відносини на ринку нерухомого майна в Україні.// Зб. наук. Праць. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 45-51
2. Тугай О.А., Власенко Т.В. Вдосконалення проекту на основі підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 39 // Київ, КНУБА – 2019. – С. 150-154. у двох частинах. Частина 2. Технічний.
3. Тугай О.А., Орищенко В.В. Сучасне уявлення змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм.// Зб. наук. Праць. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 3-10.
4. D. Chernyshev, А. Tugay, V. Pokolenko, M. Gorbach, M. Malykhin, E. Skakyn Методичне підґрунтя та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії.// Зб. наук. Праць. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – С. 24-34.
5.Osypova Anastasia. Organization of ecological monitoring of construction / Anastasia A. Osypova, Volodymyr I. Savenko, Oleksij A. Tugaj // The 4th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (December 18-20, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. – 14-26 р. ISBN 978-1-4879-3791-1
6. Adaptation of management organization structures to changes in activities of a principal contractor in the process of construction organization based on engineering methods.// Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. SENSE (2019) 131 Р. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-166-7/1-23
7. Tugaj, A., Shebek, N., Dubynka, O. Identifying New and Structuring Existing Organizational and Technological Approaches to Managing the Cycle of Engineering Preparation for a Construction and Investment Project.// Nauka innov. 2019, Vol 15(2). – P:105-114 (WoS) http://scinn.org.ua/en/archive/15(2)/15(2)02
8. Tugay, OA, Zeltser, RYa., Kolot, MA, Panasiuk, IO Organization of Supervision over Construction Works Using Uavs and Special Software.// Nauka innov. 2019, 15(4/)/ – P:23-32. https://doi.org/10.15407/scin15.04.023 (Scopus)
9. D. Chernyshev, А. Tugay, M. Malykhin Сучасна технологія моделювання організаційної підготовки територій об’єктів будівництва.// Зб. наук. Праць. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 41 Технічний. – С.63-71. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.41.63-70
10. ОА Тугай, МО Малихін, ДВ Грабчак Pозроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі гіс-технології.// Управління розвитком складних систем. –– № 40. – С. 134 – 139. К.:КНУБА, 2019.

1. Тугай О.А., Зеленков О.Ю. Організація каркасно-монолітних робіт різними методами, визначення динаміки інвестування. Шляхи підвищення ефективності б удівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 45. С. 130 – 144. http://ways.knuba.edu.ua/issue/archive
2. Тугай О.А., Поколенко В.О., Єсипенко А.Д., Дубинка О.В. Передумови і шляхи впровадження БІМ- концепції в будівельній галузі. Шляхи підвищення ефективності б удівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 45. С. 166 – 184.
http://ways.knuba.edu.ua/issue/archive
3. Tuhai О. Vlasenko T. Fuzzy multi–criteria model for construction project selection in conditions of uncertainty / T. Vlasenko, O. Tuhai // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2020. – № 7-8. – Р. 31-36. ISSN 2310-5607. https://doi.org/10.29013/AJT-20-7.8-31-36
4. Terentyev O. O., Grigorovskiy P. E., Tugaj A. A., Dubynka O. V. Building a System of Diagnosis Technical Condition of Buildings on the Example of Floor Beams Using Methods of Fuzzy Sets. Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 73). Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations pp. 729-739. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_72

1. Tuhai O. A., Vlasenko Т.А. Multi-criteria decision making model for investment in the construction industry under uncertainty / O. Tuhai, T. Vlasenko // Modern engineering and innovative technologies, 2021. – Vol.1, № 15. – P. 99-103. ISSN 2567-5273. (Збірник входить до наукометричної бази Index Copernicus (Польща)). https://doi.org/10.30890/2567-5273.2021-15-01-116
2. Tuhai O. A., Vlasenko Т.А. Fuzzy multi-criteria approach to decision-making for choosing an investment and construction project in an uncertain environment / O. Tuhai, T. Vlasenko // International Journal of Construction Engineering and Management, 2021. – Vol. 10, № 1. – Р. 17-24. https://doi.org/10.5923/j.ijcem.20211001.03 (Збірник входить до наукометричних баз EBSCO (США), Index Copernicus (Польща))
3. Тугай О.А. Алгоритм попередньої оцінки достовірності інвестиційних проектів у будівельній галузі в умовах невизначеності [Текст] / О.А. Тугай, Т.В. Власенко // Вісник ОДАБА: збірник наукових праць. Вип. № 82 // Одеса, ОДАБА – 2021. – С. 141-148.
4. Tugaj A., Сhupryna Iu., Сhupryna Кh., Horbach M., Malykhin M. ANALYSIS OF EXISTING OPTIONS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMPLEX CONCENTRATED CONSTRUCTION. The scientific heritage No 61 (2021) pp.28-32 DOI: 10.24412/9215-0365-2021-61-1-28-32

Документи що підтверджують кваліфікацію гаранта ОНП та проходження стажування

Атестат професора Тугай О.А,
Диплом доктора технічних наук Тугай О.А.
Підвищення кваліфікації Тугай О.А. 2011
Проходження стажування Тугай А.О. 2020
Сертифікат міжнародного стажування Тугай О.А. 2020

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram