Гарант освітньої програми. Бакалавр. Спеціальність 194. Кафедра водопостачання та водовідведення

Загальні відомості про гаранта освітньо-професійної програми бакалаврського рівня навчання Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19. Архітектура та будівництво рівень вищої освіти: перший

Величко Світлана Віталіївнакандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”,

Київського національного університету будівництва і архітектури.

Scopus
Web of Science
ResearchGate
GoogleAcademy
orcid.org/0000-0001-8848-289X

Загальна інформація

З 2007 року працює на кафедрі спочатку на посаді провідного інженера, асистента, доцента(2015 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Захисні гідротехнічні споруди
 • Інженерне обладнання будівель. Водопостачання та водовідведення
 • Гідротехнічні водозабірні споруди
 • Інформаційні технології ГБ
 • Гідротехнічні споруди
 • Проектна справа в гідротехнічному будівництві

Навчально-методична література

Гідротехнічні споруди (ІІІ курс)

 • Величко С.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» для бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2015. – 44 с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» для бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2015. – 44 с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Фільтраційні розрахунки з використання програмного комплексу GeoStudio: Seep/w. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. . Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь однорідну греблю з дренажною призмою на ПК GeoStudio: Seep/w.Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь греблю з ядром на ПК GeoStudio: Seep/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Розрахунок фільтрації крізь греблю з екраном на ПК GeoStudio: Seep/w. Режим доступу:https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Аналіз розрахунку фільтрації на ПК GeoStudio: Seep/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Гідротехнічні споруди ІІІ курс. Учбовий фільм: Аналіз розрахунку стійкості укосу на ПК GeoStudio: Slope/w Режим доступу: https://drive.google.com
 • Величко С.В. Фільтраційні розрахунки з використання програмного комплексу GeoStudio: Seep/w. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гідровузол з ґрунтовою греблею» з дисципліни “Гідротехнічні споруди” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво» / уклад.: О.В. Дупляк, С.В. Величко. – К.: КНУБА, 2018. –с Режим доступу: https://drive.google.com

Гідротехнічні споруди (ІV курс)

 • Величко С.В. Водоскидні споруди: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Гідротехнічні споруди” / уклад.: С.В. Величко, О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2016. – 64 с.Режим доступу: https://www.dropbox.com

Проектна справа в будівництві ГБ

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Проектна справа в гідротехнічному будівництві” для бакалаврів будівництва зі спеціальним видом діяльності «Гідротехнічне будівництво»/ уклад.: С.В. Величко, О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2018. – ____ с. Режим доступу: https://drive.google.com

Захисні гідротехнічні споруди

 • Навчальний посібник Інженерний захист територій: / А.М.Рокочинський, В.А., Живиця, Л.А. Волкова, С.В. Величко[та ін]; за ред. А.М. Рокочинського– Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 355с. – Режим доступу: Режим доступу: https://drive.google.com
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Гідротехнічні споруди спеціального призначення” Інженерний захист території. Польдерна система Уклад.: С.В. Величко, О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2018. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com

Захисні гідротехнічні споруди

 • Дупляк О.В., Величко С.В. Інформаційні технології в гідротехнічному будівництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для магістрів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Гідротехнічне будівництво»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» К.: КНУБА, 2021. – 64 с. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

Наукова робота

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим кордієритовим завантаженням [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Величко Світлана Віталіївна; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2007. — 143 л. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Тугай Ярослав Анатолійович, Київського національного університету будівництва і архітектури

Напрями наукової діяльності

Розрахунки земляних підпірних споруд, гідравлічні розрахунки водозабірних, водоскидних споруд. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки.

Посібники

 • Інженерний захист території/за редакцією А.М. Рокочинського, Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017р. – 412с.Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 • Основи САПР/ Рокочинський А.М.,Наумчук О.М., Величко С.В., Рівне: НУВГП, 2010.- 172 с.
 • Автоматизація проектування та розрахунків водогосподарськомеліоративних об’єктів : навч. посібник / за ред. проф. А. М. Рокочинського. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2020. – 257 с. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

Вибрані публікації

 1. Velychko, S. V., & Dupliak, O. V. (2023, October). Development of the hydrological regime of the Uzh River under backwater conditions to minimize the urban environment risks. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science(Vol. 1254, No. 1, p. 012082). IOP Publishing. DOI1088/1755-1315/1254/1/012082 режим доступу: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1254/1/012082  SCOPUS
 2. Дупляк, В., Величко, С., (2023). Наслідки руйнування Каховського водосховища для зрошення та водопостачання півдня України. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (44), 19-28. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.44.19-28 – ISSN 2524-0020
 3. Дупляк, В., Величко, С., (2023). Вплив повномасштабної агресії на водні об’єкти як джерела водопостачання. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (45), 5-14. ISSN 2524-0020 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.5-14 режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/292166
 4. Velychko S., Dupliak O. Hydrological simulation and assessment of the optimal parameters of the water replenishment of the floodplain lake and old riverbed on the Uzh river // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1049, 2022 012037, Режим доступу https://iopscience.iop.org – DOI: doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012037– Online ISSN: 1755-1315, Print ISSN: 1755-1307 SCOPUS
 5. Velychko S., Dupliak O. Hydrological assessment of the water replenishment possibility of the uzh river urbanized floodplain on the example of bozdosky park, Ukraine. Ecological Engineering and Environmental Technology, 2021, 22(4), 30–38 – Режим доступу: http://www.ecoeet.com/pdf-137871-65660?filename=Hydrological%20Assessment.pdf DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/137871SCOPUS
 6. Velychko S., Dupliak O. Assessment of the Influence of Evaporation and Evapotranspiration on the Volume of Sludge Accumulation in the Sludge Drying Beds // Journal of Ecological Engineering 2021, 22(2), 63–69 – Режим доступу: http://www.jeeng.net/Assessment-of-the-Influence-of-Evaporation-and-Evapotranspiration-on-the-Volume-of,130896,0,2.html – DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/130879 – ISSN 2299-8993 (Online) SCOPUS
 7. Velychko S., Dupliak O. Assessment of the Influence of Mountain Flood Control Reservoir Operation on the Floodplain Stability During an Extreme Flood // Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22(1), 31–38– Режим доступу: http://www.ecoeet.com/Assessment-of-the-Influence-of-Mountain-Flood-Control-Reservoir-Operation-on-the,132096,0,2.html – DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/132096 – ISSN 2719-7050 (Online) SCOPUS
 8. Velychko S., Dupliak O. Estimation of the Ecological Flow of Mountain River in Ukrainian Carpathians for Small Hydropower Projects// In: Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100, pp 490-498. 2021 Springer, Cham. – Режим доступу: https://link.springer.com – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_60 – ISSN 978-3-030-57339-3 (Print), ISSN 978-3-030-57340-9 (Online) SCOPUS
 9. Velychko S., Dupliak O. The dam slope stability under the transient condition during an extreme flood. E3S Web Conf., 280 (2021) 10010. – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org – DOI: ttps://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010010
 10. Величко С., Дупляк О., Курбанова Т. Оцінка стійкості верхового укосу сухої гірської ємності при різьких змінах рівня води під час паводку // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.4-12. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246453 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.4-12 – ISSN 2524-0020
 11. Величко С.В., Дупляк О.В. Дослідження впливу на нижній б’єф приєднання вертикальної витрати у водопропускних спорудах //Містобудування та територіальне планування» Вип 73, 2020р.- с.37-48 – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.37-48 – ISSN 2076-815X (Print), ISSN 2522-9206 (Online)
 12. Величко С.В., Дупляк О.В. Мобільні системи протипаводкового захисту на гірських річках в умовах щільної забудови міст // НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» Вип 33, 2020р.- с. 11-18 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/216309 – DOI: doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.11-18 – ISSN 2415-377Х (Print)
 13. Величко С., Дупляк О. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.15-24 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com – ISSN 2415-377Х (Print)
 14. Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curve during flood /Velychko S.V., Dupliak O.V./ USEFUL, #1, 2018. – 6 p. – Режим доступу: https://www.researchgate.net
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram