ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. МАГІСТР. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194. КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

Загальні відомості про гаранта освітньо-професійної програми за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
галузі знань 19. Архітектура та будівництво

ГАРАНТ

Дупляк Олена Виталіївна
– кандидат технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Scopus
ResearchGate
GoogleAcademy
orcid.org/0000-0002-3500-5106

Загальна інформація

У 1989 році закінчила Київський інженерно-будівельний університет, отримавши кваліфікацію інженера – будівельника за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

У 1989-1993 рр. навчалася в аспірантурі КІБІ. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1993 року працює на посаді асистента, з 1998 р. – доцента, з 2022 р. – професора кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури З грудня 2015 р. виконує обов’язки заступника декана факультету інженерних систем та екології з навчально – методичної роботи.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідрологія
 • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення
 • Інженерне забезпечення будівель і споруд
 • Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення

Навчально-методична література

Гідрологія

 • Дупляк О.В. Навчальна робоча програма дисципліни «Гідрологія» для спеціальностей: 192. Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізацій: «Гідротехнічне будівництво» та «Водопостачання та водовідведення», 101. Екологія. 2018 р. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В. Робоча програма з дисципліни: «Гідрологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Гідротехнічне будівництво».- Режим доступу:
 • Хільчевський В.К. Загальна гідрологія: Підручник / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь та ін. / за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського — К.: Київський університет, 2008. — 399 с. – Режим доступу:https://www.twirpx.com
 • Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г. та ін. Загальна гідрологія: Навчальний посібник Чернівці: Зелена Буковина. 2005. – 368 с. – Режим доступу:http://www.geoversum.by
 • Дупляк О.В.Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. – К.: КНУБА,2005. – 124 с – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В.Гідрологія та гідрометрія. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки для водопостачання об’єкта: методичні вказівки до виконання розрахунково -графічних робіт для студентів, які навчаються за напрямком 6.060101 «Будівництво» / уклад.: В.А. Бурлай, О.В. Дупляк. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В.Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Загальна гідрологія” для студентів спеціальності 7.070801.10 “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Екологія будівництва” / Уклад.: О.В. Дупляк, В.А. Бурлай. – К.: КНУБА, 2006. – 32 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В.Інженерна гідрологія та регулювання стоку: Методичні вказівки до виконання практикуму з курсу “Інженерна гідрологія”: Для бакалаврів напряму підготовки 0921 ” Буд-во”/О.В.Дупляк; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2008 .-23 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В.Гідрологія: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни. Призначено для бакалаврів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» та «Гідротехнічне будівництво», 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”/ Уклад. О.В. Дупляк О.В. Величко. – Київ: КНУБА, 2019. – 48 с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua

Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

 • Дупляк О.В. Експлуатація систем водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2012. – 40 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Прокопчук Іван Тимофійович, Дупляк Олена Віталіївна, Прокопчук Станіслав Іванович Експлуатація споруд і обладнання водопостачання та водовідведення: навч. посібник для студ. /І.Т.Прокопчук [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. -Київ: КНУБА, 2009.- 204с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua

Інженерне забезпечення будівель і споруд

 • Робоча програма з дисципліни: «Інженерне забезпечення будівель і споруд» для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Методичні вказівки Інженерне обладнання будівель. Водопостачання і водовідведення. Методичні вказівки до індивідуальної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Режим доступу:https://drive.google.com

Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення

 • Робоча програма з дисципліни: «Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення» для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Методичні вказівки Розрахунок розміру збитків від забруднення побутовими та дощовими стічними водами поверхневих та підземних вод. Методичні вказівки для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В. Організація діяльності комунальних підприємств:конспект лекцій : для студ. спец. 101 “Екологія”/О.В.Дупляк, С.В.Величко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ:КНУБА, 2020 .-111 с. – Режим доступу:http://192.168.240.223/

Література

 • Дупляк О.В.Методичні вказівки до виконання бакалаврського дипломного проекту // Уклад.: Дупляк О.В., Величко С.В.,. Аргатенко Т.В, Петренко О.С. К.: КНУБА, 2017. 32 с. Режим доступу:http://org.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В., Бурлай В.А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Загальна гідрологія” для студентів спеціальності 7.070801.10 “Екологія таохорона навколишнього середовища” спеціалізації “Екологія будівництва” /уклад.: О.В.Дупляк, В.А. Бурлай. – К.: КНУБА, 2006. – 32 с. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В.Експлуатація систем водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2012. – 40 с. http://org.knuba.edu.ua https://www.dropbox.com/s/b1z9e6zpov7xvpt/Duplyak_Met_Eksp_2012.pdf?dl=0″>https://www.dropbox.com

Наукова робота

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гідравлічні дослідження суміщеного аварійного водоскиду та зливопропускної споруди” Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури Тугай Анатолій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Гідравлічні дослідження суміщених гідротехнічних споруд. Гідрологія. Гідравліка відкритих потоків.

Посібники

 • Санітарно-гігієнічні основи спеціальності. “Водопостачання, водовідведення,раціональне використання і охорона водних ресурсів”. Навчальний посібник. /ДуплякО.В./ Київ-1999 р. Вид. “ЮТА”. – 167 с.
 • Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві. Навчальнийпосібник. /Дупляк О.В., Дупляк В.Д., Ковальов С.В., Рокочинський А.М./ Київ-Рівне2002, УДУВГП – 392 с.
 • Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2005, – 124 с.
 • Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2008. – 156с
 • Експлуатація споруд і обладнання водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. / Прокопчук І.Т., Дупляк О.В., Прокопчук С.І./ К.: КНУБА. 2009.- 200с.

Вибрані публікації

 • Моделювання пропускної здатності русла р. Тиса при проходженні паводковоївитрати 1% забезпеченості / Величко С.В., Гарах С.І., Дупляк О.В./ НТЖ «Воднегосподарство України», К: ДІУЕВР, №4, 2013.
 • Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськимиємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / Величко С.В., Дупляк О.В./Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.23. -Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 • Моделювання пропускної здатності р. Дністер з врахуванням підпору припроходженні паводку /Величко С.В., Дупляк О.В./ Містобудування та територіальнепланування, №59, 2016- с. 115-121 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 • Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку /Величко С.В., Дупляк О.В./ НТЗ “Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки”№25, 2015 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/17/201525.pdf”>http://library.knuba.edu.ua 
 • «Моделювання пропускної здатності русла р. Тиси з врахуванням підпору припроходженні паводку»/ Величко С.В., Дупляк О.В ./ НТЗ “Проблеми водопостачання,водовідведення і гідравліки” Вип. № 28, 2017, с. 129-134 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua 
 • Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curveduring – Режим доступу: https://useful.academy/2018

Наукова робота

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гідравлічні дослідження суміщеного аварійного водоскиду та зливопропускної споруди”

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури Тугай Анатолій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Гідравлічні дослідження суміщених гідротехнічних споруд. Гідрологія. Гідравліка відкритих потоків.

Керівництво науковою роботою

2021 р.

 • Визначення стійкості низового укосу водозахисної однорідної дамби при проходженні паводку. Ігор Прокопенко, студент. ЗБІРКА ТЕЗ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «BUILD-MASTER-CLASS-2021», – К.: КНУБА, 2021 с. 170-171.
 • ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ВЕРХОВОГО УКОСУ СУХОЇ ГІРСЬКОЇ ЄМНОСТІ ПРИ РІЗЬКИХ ЗМІНАХ РІВНЯ ВОДИ ПІД ЧАС ПАВОДКУ С Величко, О Дупляк, Т Курбанова – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип. 37 2021 с. 4-12

Посібники

 • Санітарно-гігієнічні основи спеціальності. “Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів”. Навчальний посібник. /ДуплякО.В./ Київ-1999 р. Вид. “ЮТА”. – 167 с.
 • Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві. Навчальний посібник. /Дупляк О.В., Дупляк В.Д., Ковальов С.В., Рокочинський А.М./ Київ-Рівне2002, УДУВГП – 392 с.
 • Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2005, – 124 с.
 • Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2008. – 156с
 • Експлуатація споруд і обладнання водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. / Прокопчук І.Т., Дупляк О.В., Прокопчук С.І./ К.: КНУБА. 2009.- 200с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua

Вибрані публікації 2022 р.

 • Velychko S., Dupliak O. Hydrological Assessment of the Water Replenishment Possibility of the Uzh River Urbanized Floodplain on the Example of Bozdosky Park, Ukraine // Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22(4), 30–38 , Режим доступу: http://www.ecoeet.com – DOI: 10.12912/27197050/137871 – ISSN 2719-7050 SCOPUS
 • Velychko S., Dupliak O. Assessment of the Influence of Evaporation and Evapotranspiration on the Volume of Sludge Accumulation in the Sludge Drying Beds Journal of Ecological Engineering 22 (2) – DOI: 10.12911/22998993/130896 SCOPUS

Вибрані публікації 2020 р.

 • Velychko S., Dupliak O. Estimation of the Ecological Flow of Mountain River in Ukrainian Carpathians for Small Hydropower Projects Lecture Notes in Civil Engineering Volume 100 LNCE, Pages 490 – 4982021 2nd International Scientific Conference on EcoComfort and Current Issues of Civil Engineering, EcoComfort 2020 Lviv16 – DOI: – DOI: 10.1007/978-3-030-57340-9_60SCOPUS
 • Velychko S., Dupliak O. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА НИЖНІЙ Б’ЄФ ПРИЄДНАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВИТРАТИ У ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУДАХ Містобудування та територіальне планування, вип. 74, с. 37-48
 • Velychko S., Dupliak O. МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, Вип. 33, с. 11-18

Вибрані публікації 2019 р.

 • Velychko S., Dupliak O. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Вип. 31, с. 6-15. – DOI: – DOI: 10.32347/2524-0021.2019.31.6-15
 • Velychko S., Dupliak O. Оцінка складових водного балансу мулових полів бортницької станції аерації для продовження їх експлуатації Конф. WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL, с. 184-185, Видавець Lviv Polytechnic Publishing House

Підвищення кваліфікації

 • Наказ про зарахування підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам КНУБА № 307/1 від 31.05.2022 р. – Режим доступу: – http://www.knuba.edu.ua

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281

Тел.: +38 (050) 918-97-45

E-mail: duplyak2009@gmail.com

orcid.org/0000-0002-3500-5106

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram