Кафедра водопостачання та водовідведення Уряднікова І.В.

Уряднікова І.В.

Уряднікова Інга Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yROb6f0AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-3750-876X


Загальна інформація

У 1990 році закінчила Івановський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 20 років. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ресурсозберігаюча технологія підготовки теплоносія для теплових енергоустановок» за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки. Вчене звання доцента кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету присвоєне у 2003 році, атестат доцента 02ДЦ №000266. З 1992 р. проваджує наукові дослідження з питань технологій електрохімічної очистки стічних вод в системах теплоенергетики, публікує наукові статті та доповіді на конференціях. З 1990 року брала участь у більш ніж 100 міжнародних і національних конференціях в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Сербії в якості організатора, гаранта, члена наукового комітету, члена організаційного комітету, рецензента, активного учасника. Автор 214 друкованих видань, в тому числі: 6 монографій (5 з яких видані за кордоном), 15 авторських свідоцтв і патентів України на винахід, 187 статтей і тез доповідей на конференціях (60 з яких видані за кордоном), 6 навчально-методичних робіт. З 2019 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Стажування

2011 р., 2014 р., 2015 – 2016 рр – Стажування в Університеті Матея Бела м. Банська Бистриця, Словацька республіка. Науково-педагогічне стажування за програмою «Національна стипендіальна програма Словацької Республіки». Загальна тривалість – 20 місяців.

Перелік навчальних дисциплін

 • Охорона водного середовища;
 • Навчальна практика;
 • Виробнича практика;
 • Переддипломна практика.

Наукова робота

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ресурсозберігаюча технологія підготовки теплоносія для теплових енергоустановок» за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки в Одеському національному політехнічному університеті. Диплом ДК № 010593. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гогунський Віктор Дмитрович. Вчене звання доцента кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності ОНПУ присвоєне у 2003 році, атестат доцента 02ДЦ № 000266. Проводила наукові дослідження і брала участь в наступних планових держбюджетних науково-дослідних роботах і проектах: – «Теоретичні основи визначення інтегрованого ризику для оцінки рівня безпеки технічних систем», номер держреєстрації 0101U001248 Міністерства освіти і науки України, № 01.05-МВ / 52-01 в 2001-2003 рр; – «Теоретичні основи оцінки потенційного ризику для визначення рівня небезпеки навколишнього середовища» № 442-32 в 2004-2006 рр; – «Розробка наукових основ визначення ризиків, що виникають при експлуатації систем водоочистки в теплоенергетиці з метою підвищення експлуатаційного ресурсу» № НЧ/ 422-2007 в 2007 році. – «Дослідження з обґрунтування комп’ютерних моделей та програмно-апаратного комплексу для оцінювання ризиків та загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури із застосуванням геоінформаційних технологій» («Модель Геоінформ Ризик НС») номер держреєстрації ОИЧ U 007224 Міністерства внутрішніх справ (2014-2016); – «Дослідження з розроблення моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях («Інфотелеком-БПАК» номер держреєстрації 0114U006004 Міністерства внутрішніх справ (2014-2015).

Напрями наукової діяльності

Електрохімічна технологія очищення води для систем теплоенергетики. Управління техногенними ризиками в системах водоочищення теплоенергетичних об’єктів.

Вибрані публікації

 1. I.V. Uriadnikova.Determination of private technogenic risk in water treatment systems in heat energy/ International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 176-182. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/ – DOI: —-
 2. Уряднікова І.В. Імовірність виникнення ризиків у результаті відмовлень різних блоків системи водоочищення в перехідних режимах/Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 260-266. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/ – DOI: —-
 3. I.V. UriadnikovaV.H. Lebedev, V.M. Zaplatynskyi, O.I. Tsyhanenko. Early determination and evaluation of technogenic risks within the water purification systems of TSS and TPSS/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 1. – S. 95 – 101. – Режим доступу: —- – DOI: —-ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362(Scopus).
 4. – Режим доступу: https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/ – DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6983/ISSN 2299-4033,
 5. V. Zaplatynskyi, I. Uriadnikova, V. Lebedev, J. Piwowarski. Application of Simulation Technologies for Formation of Safety Related Competences/Kultura Bezpieczeństwa, no. 40, 2021, pp. 263–279, – Режим доступу: —- – DOI: —-
 6. Уряднікова І. В., Заплатинський В.М. Управління складними суспільними системами безпеки людини/ Вісті Донецького гірничого інституту. – 1 (48). – 2021. – 135-142 с. – Режим доступу: – DOI:
 7. Урядникова І.В. Аналіз і визначення техногенних ризиків при штатній роботі у процесі водоочищення методом реагентної коагуляції і електрокоагуляції/ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, №5-6, 2020. 124-125. – Режим доступу: —- – DOI: —-
 8. Уряднікова І.В., Заплатинський В.М. Наукові підходи до визначення терміну “критична інфраструктура”/ Вісті Донецького гірничого інституту, 2 (47). 2020. 184-193 . Всеукраїнський науково-технічний журнал.– Режим доступу: —- – DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981X-2020-2-184-193ISSN 1999-981X
 9. Уряднікова І.В., Заплатинський В.М. Наукові підходи до визначення терміну “критична інфраструктура”/ Вісті Донецького гірничого інституту, 2 (47). 2020. 184-193 – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981X-2020-2-184-193.ISSN 1999-981X Всеукраїнський науково-технічний журнал. DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981X.
 10. Ala Bezpalova, Vladimir Lebedev, Natalia Klimenko, Tatiana Chumachenko, Inga Uryadnikova. Investigation and analysis of the possibility of diffusionless phase transformations in the surface layer оf a part under the action of grinding temperatures. – Eastern European Journal of Enterprise Technologies. Applied mechanics. – № 4/12 (94), 2018. – S. 36 – 42. – Режим доступу: —- – DOI: —-(Scopus)
 11. I. Uriadnikova. Zhodnocení objektů kritické infrastruktury za užití geoinformačních technologií/ Mezinárodní kolokvium bezpečná společnost. 2017. Editor: Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Vydala; Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice roku, 2017. – S. 70-78. – Режим доступу: —- – DOI: —-ISBN 978-80-7556-017-9, ISSN 2533-6223.
 12. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році. Колектив авторів УкрНДІЦЗ. – Київ: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту ДСНС України, 2014. – Розд. 7.1, 7.2. – с. 326 – 347. – Режим доступу: —- – DOI: —-

Монографії

 1. Уряднікова І.В. Соціально-екологічні й економічні ризики, пов’язані з електрокоагуляційною очисткою води в теплоенергетиці. – Одеса: ТЕС, 2006. – 200 с.: іл.
 2. Inga Uryadnikova. Risk management in water treatment systems to improve the environmental safety of operation of thermal power facilities. – Banska Bystrica, Slovakia: Bratia Sabovci, s. r. o. Zvolen, 2011. – 102 p. ISBN 978-80-557-0200-1.

Колективні монографії

 1. Jaroslav Ivor a kolektiv. Trestne pravo, kriminalistika, bezpecnostne vedy a forenzne discipliny v kontexte kontroly criminality. (Колективна монографія на чеській мові). – Pocta prof. JUdr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c.mult. k 70. narodeninam./Jaroslav Ivor a kolektiv. Plzen: Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, 2013. – 905 s. ISBN 78-80-7380-440-4.
 2. Vasyl Zaplatynsky, Waldemar Gajda. Modern aspects of management. Part 2. Scientific Monograph. Scientific edition: W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv – Warsaw, Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate School, 2019. Chapter 2. p. 28 – 37 p. ISBN 978-83-60882-02-3.
 3. Vasyl Zaplatynsky, Waldemar Gajda. Значение инноваций в развитии общества (Колективна монографія). Zarzadzanie prezedsiebiorstwem w spolecznej nauce koscoila. Monogragia naukova. Redakcja naukova: W. Gajda, P Soroka. – Warszawa. Oficijna widawnicza Warszawskiej szkoly zarzadzania – Szkoly wyzszej. 2020. –s. 139-147 ISBN 978-83-60882-03-0.
 4. Romza S., Bruna E. a kol. K pojmum nebezpeci, brzpecnost a riziko z pohledu bezpecnostnich ved (Колективна монографія). Matematické modelování udržitelnosti národního bezpečnostního systému. – ROMŽA, S.; BRUNA, E.;. a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Monografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. p. 672-688.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Н.М. Новицкая, Ю.А. Мымрик, В.Н. Пономарев, І.В. Корогод. Ударно-вихревая мельница. А.с. 1581378 СССР, МКИ ВО 2 С 13/09. – № 4478831/31-33; Заявл. 19.07.88; опубл. 30.07.90, Бюл. № 28.
 2. Н.М. Новицкая, А.А. Ефенин, В.Н. Пономарев, В.Н. Блиничев, І.В. Корогод. Коллоидная мельница. А.с. 1573601 СССР, МКИ ВО 2 С 13/09. – № 4401564; Заявл. 01.04.88; Опубл. 22.02.90, Бюл. № 23. – 2 с.
 3. М.М. Назарян, Я.І. Дубинський, Н.М. Новицька, І.В. Уряднікова. Апарат для електрохімічної очистки забрудненої рідини. Пат. 389 Україна, МПК 6 С 02 F 1/46. – № 99010059; Заявлено 05.01.1999; Опубл. 30.08.1999, Бюл. № 5.
 4. Н.М. Новицька, І.В. Уряднікова. Апарат для електрохімічної очистки природних і стічних вод ТЕЦ. Пат. 684 Україна, МПК 6 С 02 F 1/46. – N 2000052671; Заявл. 11.05.2000; Опубл.16.10.2000, Бюл. N5.
 5. Н.М. Новицька, М.М. Назарян, І.В. Уряднікова. Спосіб очистки води. Пат. 31413 Україна, МПК 6 С 02 F 1/46. – N 98084602; Заявл. 26.08.1998; Опубл. 15.12.2000, Бюл. № 74-ІІ.
 6. В.Г. Лебедєв, І.В. Уряднікова. Спосіб утилізації відходів електрокоагуляційної очистки води. Пат. 4787 Україна, МПК 7 С 02 F 1/46. – № 2004032364; Заявлено 30.03.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 7. І.В. Уряднікова. Спосіб розділення багатофазних середовищ. Пат. 4866 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № 20040503475; Заявлено 11.05.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 8. І.В. Уряднікова. Спосіб розділення багатофазних середовищ. Пат. 4867 Україна, МПК B01D11/04. – № 20040503478; Заявлено 11.05.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 9. І.В. Уряднікова. Спосіб розділення багатофазних середовищ. Пат. 7006 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № 2004032330; Заявлено 30.03.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.
 10. І.В. Уряднікова. Роторно-дисковий масообмінний апарат. Пат. 9896 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № u 2005 03656; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 11. І.В. Уряднікова. Роторно-дисковий масообмінний апарат. Пат. 9897 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № u 2005 03658; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 12. І.В. Уряднікова. Роторно-дисковий масообмінний апарат. Пат. 9891 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № u 2005 03613; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 13. І.В. Уряднікова. Роторно-дисковий масообмінний апарат. Пат. 9892 Україна, МПК 7 B01D11/04. – № u 2005 03616; Заявлено 04.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 14. В.Г. Лебедєв, Т.В. Чумаченко, І.В. Уряднікова, О.М. Зайцев. Спосіб подачі мастильно-охолоджуючої рідини. Пат. 13932 Україна, МПК (2006) F 01 М 9/00. – № u 2005 10864; Заявлено 17.11.2005; Опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4.
 15. І.В. Уряднікова, В.Г. Лебедєв. Спосіб оцінки ризику при експлуатації системи електрокоагуляційної очистки води. Пат. 13933 Україна, МПК (2006) С02F 1/46. – № u 2005 10865; Заявлено 17.11.2005; Опубл. 7.04.2006, Бюл. № 4.

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ;
кімната 188
Тел.: +38 (096) 557-18-70
E-mail: uiv67@ukr.net;
uryadnikova.iv@knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram