Кравчук Олександр Андрійович

Кравчук Олександр Андрійович

– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”,
Київського національного університету будівництва і архітектури.
orcid.org/0000-0001-6578-8896
Google Academy  https://scholar.google.com.ua/citations?user=mSeoVx4AAAAJ&hl=uk
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Kravchuk-2
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55639047900 

 

Загальна інформація
У 2014 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» та здобув кваліфікацію інженер-дослідник (науковий співробітник) з будівництва.

З 2014 до 2017 рік навчався в аспірантурі в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку» за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація.

У 2022 році отримав вчене звання доцента кафедри водопостачання та водовідведення КНУБА.

З 2014 року працює на кафедрі спочатку на посаді провідного інженера, асистента (2017
р.), доцента (2018) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Автор понад 45 наукових і методичних праць, в тому числі, монографії, підручника та навчального посібника.

З 2018 до 2022 рік працював заступником відповідального секретаря приймальної комісії КНУБА.

З 2022 року працює відповідальним секретарем приймальної комісії КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини
 • Насосні і повітродувні станції
 • Водопровідні та меліоративні насосні станції
 • Водопостачання та водовідведення

Навчально-методична література  

Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції: методичні вказівки до виконання курсового проекту та контрольної роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» / уклад.: А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. – Київ: КНУБА, 2022. –  44 с. Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kravchuk_am_knuba_edu_ua/EVfYuZGfiv9LuKYMJcf7NBkBol2AVJalEGcsVRpNhy8z2w?e=qDY50S

Гідравлічні та аеродинамічні машини. Водопровідні та меліоративні насосні станції

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини. Водопровідні та меліоративні насосні станції: методичні вказівки до виконання курсової роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / уклад.: А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. – Київ: КНУБА, 2022. –  40 с. Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kravchuk_am_knuba_edu_ua/EUPt11GSeMlKh0NRZ5dDhfgBua_KUaYWkW5ge7wkSLdECA?e=ZkSNVs

Водопостачання та водовідведення

 • Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція» // / уклад.: Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2022. – 36 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/71_3_22.pdf

Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення

 • Кравчук А.М., Кравчук О.А. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2020, 175 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/9_1_20.pdf
 • Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних вправ та контрольних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» // / уклад.:  Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2020. – 59 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/30_3_20.1.pdf

Наукова робота

В 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Кравчук Олександр Андрійович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2018. — 187 л. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України.

Керівництво студентом групи Міряєвим С.С., який зайняв призове місце на І етапі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році. Тема роботи: «Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за діючими і попередніми нормами».

Напрями наукової діяльності

Гідравліка дренажних трубопроводів систем водопостачання та меліорації. Фільтрування рідини на швидких фільтрах з зернистим завантаження. Дослідження роботи очисних споруд водопостачання та водовідведення.

Вибрані публікації

 1. Kravchuk A., Cherniuk V., Kravchuk O.Airapetian TAssessing the value of the hydraulic friction factor in pipelines working with a flow connection along the path // EasternEuropean Journal of Enterprise TechnologiesVol. 5 №7 (119), 2022P61-67Режим доступу: https://doi:10.15587/1729-4061.2022.265670 SCOPUS
 2. Epoyan S., Airapetian T., Haiduchok O., Sukhorukov G., Kravchuk, O. Methods of Combined Horizontal Settler Research // Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 536. Springer, Cham. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20141-7_33 SCOPUS
 3. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Оцінка впливу похилу на характеристики напірних збірних дренажних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 40, 2022. С. 26-30. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.26-30
 4. Cherniuk, V., Hnativ, R., Kravchuk, O., Orel, V., Bihun, I., Cherniuk, M. The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/7 (114), 2021, р. 93-103. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852 SCOPUS
 5. Kravchuk O.A. Рarticularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines // Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. №83, 2021. Р. 130-138. Режим доступу: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2021-83-130-138
 6. Кравчук О.А. До гідравлічного розрахунку напірних дренажних трубопроводів, які працюють в режимі роздачі // Комунальне господарство міст. Вип.163, 2021. С. 68-74. Режим доступу: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-3-163-68-74
 7. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Рекомендації щодо розрахунку параметрів безнапірних каналів довільного перерізу для відведення дощових вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 35, 2021. С.31-37. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.31-37
 8. Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Improving the Calculation of Collecting Perforated Pipelines for Water Treatment Structures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 №10, 2020. P. 23-28. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366 SCOPUS
 9. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 33, 2020. С.34-40. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40
 10. Polyakov V., Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters // EUREKA: Physics and Engineering. Vol. 1, 2019. P.28-45. Режим доступу: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827  SCOPUS

Монографії

 • Кравчук А.М., Чернишев Д.О., Кравчук О.А. Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення: монографія. К.: КНУБА, 2021, 203 с. ISBN 978-966-627-234-1

Авторські свідоцтва та патенти

 • Патент України на винахід №112509. Фільтр для очищення води / Юрков Є.В., Кравчук О.А., Юрков О.Д.; заявл. 28.09.2015; Опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.- Режим доступу: http://uapatents.com

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281.
Тел.: +38 (097) 841-38-03
E-mail: kravchuk.oa2@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram