Мета і завдання діяльності кафедри водопостачання і водовідведення відповідно до місії, візії і принципів діяльності КНУБА

Кафедра водопостачання і водовідведення є провідною в сфері підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців в галузі водного господарства, будівництва та цивільної інженерії України.

            Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих і соціально-відповідальних фахівців з спеціальностей «Водопостачання і водовідведення» та «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами». Кафедра проводить їх підготовку відповідно до вимог часу, кон’юнктури ринку і сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій через впровадження інноваційних методів навчання.
            Згідно «Статуту Київського національного університету будівництва і архітектури» завдання кафедри реалізуються за наступними принципами:
 • відтворення інтелектуального потенціалу держави;
 • інтеграція освітньої діяльності Університету у світову систему освіти при збереженні та розвитку досягнень і традицій української освіти;
 • організаційне поєднання фундаментальної академічної освіти з фаховоорієнтованою практичною підготовкою;
 • гуманізація освітнього процесу та гуманітаризація змісту освіти, утвердження пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, українського патріотизму, гармонізації стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи;
 • наступність та безперервність освітнього процесу.
            Завданнями освітньої діяльності кафедри є підготовка здобувачів, яка включає:
 • одержання досвіду вирішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань і вмінь фахівця;
 • практичне засвоєння методів експлуатації інженерних систем водопостачання та водовідведення;
 • здатність проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди та інженерні мережі водогосподарчого комплексу, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів; 
 • вміння враховувати вплив на екологічний стан водних об’єктів прийнятих технічних рішень при проектуванні, будівництві, налагодженні та експлуатації елементів водопровідно-каналізаційного господарства;
 • вміння розробляти схеми та проєктувати споруди водопідготовки й обробки побутових стічних вод з урахуванням принципів раціонального водокористування;
 • адаптування до умов практики реального виробництва.
            Основні цінності, яких дотримуються на кафедрі водопостачання і водовідведення  – це професіоналізм, відповідальність, інноваційність, висока кваліфікація викладачів, креативність, командна робота та взаємопідтримка, патріотизм, людяність, доброзичливе відношення до здобувачів, конкурентоспроможність випускників.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram