Навчання і формування особистості

Форми навчання – денна та заочна

Термін навчання за денною формою: для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту та результатів ЗНО – 4 роки; на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра – 2-3 роки; для отримання освітнього ступеня магістра 1,5 – 2 роки.

За заочною формою, відповідно для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту та результатів ЗНО – 5 років; на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра – 3 – 4 роки; для отримання освітнього ступеня магістра 2 роки. Навчання здійснюється безкоштовно згідно з наявним державним замовленням та на контрактній основі за кошти фізичних і юридичних осіб.

Сучасний спортивний комплекс. Культурно-масові заходи. Стовідсоткове забезпечення гуртожитком.

Щиро запрошуємо на навчання на нашому факультеті!

Студенти мають змогу навчатися за трьома спеціальностями:

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність -144 «Теплоенергетика»

Спеціалізація ”Енергетичний менеджмент”

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії .

Профіль фахівця: системна підготовка з енергетики для різних галузей економіки, які займаються науковими дослідженнями, проектуванням, виробництвом, перетворенням, транспортом, розподілом і споживанням енергії різних видів. Управління енергозбереженням, енергетичні обстеження і аудити. Фахівці готуються для роботи в теплоенергетиці та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно – конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження, експлуатацію, сервісне обслуговування теплоенергетичного обладнання і технологій, у тому числі, що використовують вторинні, нетрадиційні та відновлювальні енергоресурси. Сучасні інформаційні технології, машинне проектування, раціональне використання природних ресурсів, ресурсоенергозбереження та екологія, менеджмент, маркетинг і право. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у державних, муніципальних, приватних наукових, виробничих та комерційних організаціях, можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво».

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія ».

Спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії .

Фахівці готуються для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно- конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатацію систем теплопостачання і газопостачання населених пунктів, промислових об’єктів та теплотехнологій, а також систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, очистки шкідливих вентиляційних та технологічних викидів, у тому числі, що використовують вторинні та відновлювальні енергоресурси. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у наукових і проектних організаціях, комунальній і промисловій теплоенергетиці, службах енергетики, екології та будівництва, газових господарствах. Можуть здійснювати енергетичні обстеження та аудити.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія ».

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії .

Профіль фахівця – наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатація систем водопостачання і водовідведення населених пунктів і промислових об’єктів, а також систем холодного і гарячого водопостачання, господарсько-побутового і дощового водовідведення будівель різного призначення , підготовки вод, які призначені для питного і виробничого використання, очистки міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси. Випускники обіймають наукові, інженерні та управлінські посади у наукових, проектних і будівельних організаціях, підрозділах міністерства житлово-комунального господарств, водоканалах, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Спеціалізація «Гідротехнічне будівництво»

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії .

Профіль фахівця – наукові дослідження,проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, дамби обвалування, водосховища, обвідні канали, підпірні, водоскидні споруди).

Фахівці аналізують стан гідротехнічних об’єктів та ГЕС, розробляють проекти будівництва, відновлення, реконструкції експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, організовують будівництво споруд, що контактують з водою (водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо) організують виправні, підводні роботи, забезпечують адміністративно-господарське забезпечення будівельних робіт. Випускники обіймають керівні посади в організаціях з проектування, будівництва, експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, в басейнових, обласних управліннях водних ресурсів та управліннях каналів.

Галузь знань 10 «Природничі науки».

Спеціальність 183 «Екологія».

Спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» (ЕК).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії .

Фахівці-екологи обіймають інженерні та керівні посади на підприємствах широкого спектру діяльності, в державних установах, наукових організаціях та контролюючих органах, діяльність яких пов’язана з виконанням вимог законодавства у галузі охорони навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. Особлива увага приділяється еколого-економічних розрахункам замкнених циклів для підвищення ефективності діяльності підприємств, розширення і реконструкція діючих виробництв, а також для проектування, будівництва і експлуатації нових об’єктів. Фахівці можуть здійснювати розробку прикладних екологічних програм, екологічну експертизу, аудит і консалтинг, моніторинг впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Випускники готуються для проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці, поводження з відходами; для розробки заходів запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами та вирішення питань очищення заражених і порушених територій. Робота фахівців направлена на визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві та зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.

Галузь знань 18 «Виробництво та технології».

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Спеціалізація «Технології захисту навколишнього середовища» (ЕК).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Правові взаємовідносини навчання здійснюються згідно умов та правил прийому.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram