Офіційні документі. Кафедра водопостачання та водовідведення

Спеціальність 192. Будівництво та цивільна інженерія

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ


Етичний кодекс

Інформація про інфраструктуру КНУБА

Концепція стратегічного розвитку КНУБА на 2019–2023 роки

Настанова системи менеджменту якості

Положення про акредитацію освітніх програм

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів освіти

Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра

Про доповнення Положення про атестаційну роботу магістра

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про ЕНМКД та використання технологій дистанційного навчання

Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату

Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти

Положення про кураторів академічних груп

Положення про наукову спілку студентів

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про організацію і проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів»

Положення про організацію моніторингу якості підготовки фахівців

Положення про організацію навчального процесу

Положення про організацію практик студентів

Положення про оформлення рукописів навчальної літератури та документації

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок організації та проведення відкритих занять в університеті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної екзаменаційної комісії

Положення про преміювання вчених КНУБА за особливі досягнення у науковій роботі

Положення про призначення і виплату стипендій

Положення про публікацію електронних навчально-методичних видань

Положення про стимулювання наукової діяльності

Положення про студентське самоврядування

Положення про уповноваженого з прав здобувачів вищої освіти – освітянського омбудсмена

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Правила внутрішнього розпорядку

Правила прийому до аспірантури і докторантури

Правила прийому до КНУБА 2021

Правила прийому до КНУБА 2020

Статут КНУБА

Стратегія інтернаціоналізації КНУБА на 2019–2024 роки

KNUCA Internationalization Strategy 2019–2024

Тимчасовий порядок організації дистанційної роботи атестаційних екзаменаційних комісій

Тимчасовий порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram